ILPB2/415-723/14-3/WS | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe korzystania przez pracowników i Członków Zarządu z samochodu służbowego w celu dojazdu z miejsca garażowania do miejsca wykonywania obowiązków służbowych.
ILPB2/415-723/14-3/WSinterpretacja indywidualna
  1. garaż
  2. miejsce postojowe
  3. pracownik
  4. samochód służbowy
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2014 r. (data wpływu 30 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych korzystania przez Członków Zarządu Spółki z samochodu służbowego w celu dojazdu z miejsca garażowania do miejsca wykonywania obowiązków służbowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych korzystania przez pracowników oraz Członków Zarządu Spółki z samochodu służbowego w celu dojazdu z miejsca garażowania do miejsca wykonywania obowiązków służbowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca powierza samochody służbowe Członkom Zarządu Spółki. Członkowie Zarządu nie są zatrudnieni w Spółce na podstawie umowy o pracę, lecz pełnią swoje funkcje na podstawie uchwały o powołaniu. W związku z tym, Spółka zawarła z każdym z Członków Zarządu „Umowę o użytkowanie samochodów służbowych” (dalej: Umowa), zgodnie z którą Członkowie Zarządu mogą wykorzystywać przedmiotowe samochody wyłącznie do wypełniania zadań związanych z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Spółki.

Jednocześnie, zgodnie z Umową, Członek Zarządu zobowiązany jest do wypełniania szeregu innych obowiązków związanych z użytkowaniem przedmiotowych samochodów, w tym m.in. do używania samochodów w sposób odpowiadający ich przeznaczeniu i właściwościom, utrzymywania samochodów w odpowiednim stanie technicznym, dokonywania okresowych badań technicznych, utrzymywania odpowiedniego wyglądu estetycznego samochodu służbowego (w szczególności dbanie o czystość jego wnętrza i nadwozia) itp. Jednocześnie, z uwagi na charakter wykonywanej przez Członków Zarządu pracy, wiążącej się z odbywaniem częstych podróży i spotkań z obecnymi bądź potencjalnymi kontrahentami poza siedzibą Spółki, Umowa przewiduje, że Członkowie Zarządu zobowiązani są do parkowania i garażowania powierzonych im samochodów w miejscach bezpiecznych, a w szczególności w prywatnych garażach i posesjach Członków Zarządu, parkingach strzeżonych i innych miejscach, na które zgodę wyrazi Spółka. Członkowie Zarządu, podobnie jak Pracownicy, mają obowiązek ponoszenia kosztów garażowania wskazanych wyżej samochodów służbowych.

Spółka dysponuje wewnętrznym, zamykanym bramą parkingiem na własnej posesji, lecz nie jest on wstanie pomieścić wszystkich samochodów służbowych użytkowanych przez Spółkę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Członek Zarządu Spółki korzystający z samochodu służbowego w celu dojazdu z miejsca wykonywania pracy do miejsca jego zamieszkania i z powrotem oraz parkujący i garażujący ten samochód w miejscach bezpiecznych wskazanych przez Spółkę w Umowie (w szczególności w prywatnych garażach Członków Zarządu, prywatnych posesjach, na parkingach strzeżonych jak również w innych miejscach, na które zgodę wyrazi Spółka) uzyskuje przychód z nieodpłatnych świadczeń, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a tym samym, czy Spółka jako płatnik tego podatku jest zobowiązana do jego pobrania...

Zdaniem Wnioskodawcy, korzystanie przez Członka Zarządu z samochodu służbowego w zakresie przejazdu z miejsca wykonywania pracy do miejsca jego zamieszkania i z powrotem oraz parkowanie i garażowanie tego samochodu w miejscach bezpiecznych wskazanych przez Spółkę w Umowie, nie stanowi dla Członka Zarządu przychodu z nieodpłatnych świadczeń, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tym samym na Spółce, jako płatniku nie ciąży obowiązek pobierania podatku dochodowego od osób fizycznych z tego tytułu. Stosownie do art. 13 pkt 7 ustawy o PIT za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody otrzymane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powołania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. Jednocześnie, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Jednocześnie, przepisy ustawy o PIT nie definiują pojęcia „nieodpłatne świadczenie” ograniczając się jedynie do wskazania w art. 11 ust. 2 i 2a ustawy o PIT sposobów i kryteriów ustalania wartości świadczeń nieodpłatnych i częściowo odpłatnych. Niemniej jednak w orzecznictwie sądowo administracyjnym podkreśla się, że przez nieodpłatne świadczenie dla celów podatkowych należy przyjąć te wszystkie świadczenia, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie w majątku podatnika mające konkretny wymiar finansowy (tak np. Naczelny Sąd Administracyjny w uchwałach z dnia 18 listopada 2002 r., sygn. akt: FPS 9/02 oraz z dnia 16 października 2006 r., sygn. akt: II FPS 1/06). Zatem nieodpłatnym świadczeniem jest uzyskana przez podatnika wymierna korzyść majątkowa niezwiązana z poniesieniem wydatków, powstaniem kosztów, obowiązkiem uiszczenia wynagrodzenia czy innego rodzaju ekwiwalentu.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy w analizowanym stanie faktycznym nie można uznać, że Członkowie Zarządu uzyskali jakiekolwiek przysporzenie majątkowe w związku z użytkowaniem samochodów służbowych w zakresie przewidzianym w Umowie łączącej ich z Wnioskodawcą. W ocenie Spółki, w przypadku, gdy powierzenie samochodu służbowego Członkowi Zarządu wynika z charakteru jego pracy wiążącej się z odbywaniem częstych podróży i spotkań z obecnymi bądź potencjalnymi kontrahentami organizowanymi poza siedzibą Spółki, i jednocześnie obowiązek parkowania i garażowania samochodów w miejscach bezpiecznych, w szczególności w prywatnych garażach Członków Zarządu, prywatnych posesjach, na parkingach strzeżonych, jak również w innych miejscach, na które zgodę wyrazi Spółka, wynika z Umowy łączącej Spółkę i Członków Zarządu, wówczas uznać należy, że Członkowie Zarządu parkując samochody w wyznaczonych miejscach realizują nałożone na nich wskazaną wyżej Umową zadania służbowe.

Tym samym, dojazd z miejsca wykonywania pracy do miejsca garażowania oraz z miejsca garażowania do miejsca wykonywania pracy, związany jest wyłącznie z realizacją przez Członka Zarządu obowiązku wynikającego z Umowy, jakim jest dbanie o powierzone mu mienie. W konsekwencji w opinii Wnioskodawcy nie powstaje obowiązek rozpoznania po stronie Członka Zarządu przychodu z nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu ustawy o PIT. Podkreślić bowiem należy, że dojazdy samochodem służbowym, parkowanie i garażowanie samochodu w miejscach bezpiecznych wskazanych przez Wnioskodawcę nie są uprawnieniami Członków Zarządu, lecz obowiązkami, które muszą oni wykonać w ramach zadań i poleceń wynikających z Umowy zawartej w Wnioskodawcą.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, Członek Zarządu korzystający z samochodu służbowego w celu dojazdu z miejsca wykonywania pracy do miejsca jego zamieszkania i z powrotem oraz parkujący i garażujący ten samochód w miejscach bezpiecznych wskazanych w Umowie łączącej Spółkę i Członka Zarządu (w szczególności w prywatnych garażach Członków Zarządu, prywatnych posesjach, na parkingach strzeżonych, jak również w innych miejscach, na które zgodę wyrazi Spółka) nie uzyskuje przychodu z nieodpłatnych świadczeń, w rozumieniu ustawy o PIT. Tym samym na Spółce, jako płatniku nie ciąży obowiązek pobierania podatku dochodowego od osób fizycznych z tego tytułu.

Powyższe stanowisko potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, który w interpretacji z dnia 15 lutego 2013 r. (sygn. ILPB1/415-1094/12-2/TW) wskazał, że: (...) przydzielenie samochodu służbowego, wynikające z charakteru pracy na danym stanowisku nie stanowi przychodu pracownika ze stosunku służbowego, w przypadku wykorzystywania samochodu w celach służbowych. W konsekwencji przejazdy z miejsca parkowania do miejsca wykonywania obowiązków służbowych nie będą również generowały przychodu ze stosunku pracy. Przejazdy stanowią realizację celu służbowego jakim jest dbałość o powierzone mienie Spółki wyrażająca się poprzez parkowanie samochodu służbowego w miejscu gwarantującym w najwyższym możliwym stopniu jego bezpieczeństwo, a tym samym stałą gotowość do użytkowania i osiągania przychodu. W taki sam sposób należy rozważyć skutki podatkowe używania samochodu służbowego w celach służbowych przez członków zarządu zatrudnionych na mocy aktu powołania (...).

Podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wypowiedział się w interpretacji z dnia 3 lipca 2013 r. (sygn. ILPB2/415-400/13-2/JK).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 13 pkt 7 ww. ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca powierza samochody służbowe Członkom Zarządu Spółki. Członkowie Zarządu nie są zatrudnieni w Spółce na podstawie umowy o pracę, lecz pełnią swoje funkcje na podstawie uchwały o powołaniu. W związku z tym, Spółka zawarła z każdym z Członków Zarządu „Umowę o użytkowanie samochodów służbowych” (dalej: Umowa), zgodnie z którą Członkowie Zarządu mogą wykorzystywać przedmiotowe samochody wyłącznie do wypełniania zadań związanych z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Spółki.

Jednocześnie, zgodnie z Umową, Członek Zarządu zobowiązany jest do wypełniania szeregu innych obowiązków związanych z użytkowaniem przedmiotowych samochodów, w tym m.in. do używania samochodów w sposób odpowiadający ich przeznaczeniu i właściwościom, utrzymywania samochodów w odpowiednim stanie technicznym, dokonywania okresowych badań technicznych, utrzymywania odpowiedniego wyglądu estetycznego samochodu służbowego (w szczególności dbanie o czystość jego wnętrza i nadwozia) itp. Jednocześnie, z uwagi na charakter wykonywanej przez Członków Zarządu pracy, wiążącej się z odbywaniem częstych podróży i spotkań z obecnymi bądź potencjalnymi kontrahentami poza siedzibą Spółki, Umowa przewiduje, że Członkowie Zarządu zobowiązani są do parkowania i garażowania powierzonych im samochodów w miejscach bezpiecznych, a w szczególności w prywatnych garażach i posesjach Członków Zarządu, parkingach strzeżonych i innych miejscach, na które zgodę wyrazi Spółka. Członkowie Zarządu, podobnie jak Pracownicy, mają obowiązek ponoszenia kosztów garażowania wskazanych wyżej samochodów służbowych.

Spółka dysponuje wewnętrznym, zamykanym bramą parkingiem na własnej posesji, lecz nie jest on wstanie pomieścić wszystkich samochodów służbowych użytkowanych przez Spółkę.

Skutki podatkowe korzystania przez Członków Zarządu Spółki z samochodu służbowego w celu dojazdu z miejsca garażowania do miejsca wykonywania obowiązków służbowych, należy rozpatrywać w taki sam sposób jak w przypadku pracowników.

Zgodnie z art. 124 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), pracownik odpowiada w pełnej wysokości również za szkodę w mieniu innym niż wymienione w § 1 (tj. innym niż pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności, narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze), powierzonym mu z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się.

Wobec powyższego uznaje się, że realizacja obowiązków służbowych przez pracownika nie może generować dla tego pracownika dodatkowego przychodu ze stosunku pracy. Analogicznie realizacja obowiązków związanych z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Spółki, nie może powodować, że po stronie Członka Zarządu powstanie dodatkowy przychód.

Należy wskazać, że Członkowie Zarządu dojeżdżający samochodami służbowymi z wyznaczonego miejsca parkowania (garażowania) do miejsca wykonywania obowiązków służbowych (np. do siedziby Spółki, oddziału Spółki bądź innego wymaganego obowiązkami służbowymi miejsca) i z powrotem nie uzyskują przychodów w postaci nieodpłatnego świadczenia w sytuacji, gdy miejsce parkowania samochodu służbowego zostało im wyznaczone przez Spółkę - na podstawie stosownych dokumentów (Umowy). Wskazane przejazdy stanowią bowiem realizację celu służbowego jakim jest dbałość o powierzone mienie Spółki wyrażająca się poprzez parkowanie samochodu służbowego w miejscu gwarantującym w najwyższym możliwym stopniu jego bezpieczeństwo, a tym samym stałą gotowość do użytkowania i osiągania przychodu.

Reasumując należy stwierdzić, że korzystanie przez Członków Zarządu z samochodu służbowego w celu dojazdu z miejsca wykonywania pracy do miejsca jego zamieszkania i z powrotem - o ile nie służy osobistym celom Członków Zarządu lecz wykorzystywane jest w ramach realizacji zadań związanych z pełnieniem funkcji Członka Zarządu - nie stanowi nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem ich wartości nie można uważać za przychód Członków Zarządu. W konsekwencji na Spółce nie ciążą obowiązki płatnika z ww. tytułu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Jednocześnie tut. Organ informuje, że w zakresie skutków podatkowych korzystania przez pracowników z samochodu służbowego w celu dojazdu z miejsca garażowania do miejsca wykonywania obowiązków służbowych w dniu 30 września 2014 r. wydana została interpretacja indywidualna nr ILPB2/415-723/14-2/WS.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.