IBPBII/1/415-855/13/AA | Interpretacja indywidualna

1. Czy po stronie pracownika (nadleśniczego) powstanie przychód w związku z dojazdem służbowym samochodem (wykorzystywanym w celu wykonywania obowiązków służbowych na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo) z miejsca garażowania samochodu, będącego również miejscem zamieszkania pracownika położonym poza terenem nadleśnictwa, do miejsca wykonywania pracy (teren Nadleśnictwa lub siedziba Nadleśnictwa) i z powrotem?
2. Czy w związku z powyższym Wnioskodawca będzie zobowiązany do ustalenia wartości świadczenia z tego tytułu, na zasadach określonych w art. 12 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustalenia i pobrania zaliczki na ten podatek?
IBPBII/1/415-855/13/AAinterpretacja indywidualna
  1. miejsce parkingowe
  2. przychody ze stosunku pracy
  3. przychód
  4. samochód służbowy
  5. świadczenia na rzecz pracowników
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2013 r. (data wpływu do tut. Biura – 12 września 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do przychodu nadleśniczego wartości świadczeń z tytułu dojazdów samochodem służbowym do/z wyznaczonego miejsca parkowania z/do miejsca wykonywania obowiązków służbowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 września 2013 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do przychodu nadleśniczego wartości świadczeń z tytułu dojazdów samochodem służbowym do/z wyznaczonego miejsca parkowania z/do miejsca wykonywania obowiązków służbowych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Nadleśnictwo funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r., Nr 12, poz. 59, z późn. zm.) i jako państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej reprezentuje Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia (art. 32 ustawy o lasach). Nadleśnictwo wchodzi w skład jednej z Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych. Nadleśniczy prowadzi w nadleśnictwie samodzielnie gospodarkę leśną m.in. kierując nadleśnictwem, bezpośrednio zarządzając lasami, gruntami i innymi nieruchomościami Skarbu Państwa pozostającymi w zarządzie Lasów Państwowych (art. 35 ustawy o lasach). W ramach wykonywania ww. czynności nadleśniczy, zgodnie z Zarządzeniem nr 19 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie stanu liczbowego samochodów osobowych i osobowo-terenowych oraz zasad wykorzystywania samochodów prywatnych w celach służbowych w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, będzie korzystał z samochodu służbowego, który ze względu na odległości i utrudnienia w korzystaniu z komunikacji publicznej, polegające na braku bezpośredniego połączenia, wykorzystywać będzie również do przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy i z powrotem (zgodnie z § 4 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy (dalej: PUZP) dla nadleśniczego miejscem pracy jest obszar całego nadleśnictwa, którego powierzchna wynosi 20,4 tyś. ha). Dojazd ten odbywać się będzie na podstawie zapisów paragrafu 18 PUZP dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, który stanowi, że w przypadku, gdy codzienny dojazd do pracy publicznymi środkami lokomocji jest utrudniony, kierownikom jednostek organizacyjnych przysługuje prawo do bezpłatnego używania samochodów służbowych w celu przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy. Prawo to realizowane będzie na podstawie zgody wydanej przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Taką zgodę (na dojazd do/z miejsca pracy i garażowanie w miejscu zamieszkania) nadleśniczy otrzymał od Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Samochód służbowy zostanie oddany do dyspozycji nadleśniczego, który gwarantuje, że w miejscu zamieszkania będzie on garażowany w pomieszczeniu zamkniętym, właściwie zabezpieczonym przed kradzieżą czy uszkodzeniem oraz będzie ponosił odpowiedzialność materialna za powierzone mienie.

Stanowisko nadleśniczego zaliczone do Służby Leśnej, wymaga pełnej dyspozycyjności i mobilności. W sytuacjach wystąpienia zagrożeń wywołanych czynnikami przyrodniczymi, czy losowymi (powodzie, huragany, pożary, kradzieże, akty wandalizmu) niezbędna jest – bez względu na porę dnia czy warunki pogodowe – mobilność i szybkość działania. Także częste wyjazdy samochodem służbowym m.in. do kompleksów leśnych, w delegacje, odbywają się bezpośrednio z miejsca zamieszkania, bez konieczności wcześniejszego przyjazdu do siedziby Nadleśnictwa.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy po stronie pracownika (nadleśniczego) powstanie przychód w związku z dojazdem służbowym samochodem (wykorzystywanym w celu wykonywania obowiązków służbowych na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo) z miejsca garażowania samochodu, będącego również miejscem zamieszkania pracownika położonym poza terenem nadleśnictwa, do miejsca wykonywania pracy (teren Nadleśnictwa lub siedziba Nadleśnictwa) i z powrotem...
  2. Czy w związku z powyższym Wnioskodawca będzie zobowiązany do ustalenia wartości świadczenia z tego tytułu, na zasadach określonych w art. 12 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustalenia i pobrania zaliczki na ten podatek...

Zdaniem Wnioskodawcy, nadleśniczy wypełniając ustawowe obowiązki wynikające z art. 35 ustawy o lasach, winien być dyspozycyjny i mieć możliwość sprawnego dotarcia do miejsca pracy (cały obszar nadleśnictwa) o każdej porze. Często zdarza się, że wyjazdy te odbywają się po godzinach pracy lub w dni ustawowo wolne. Fakt dojazdu do/z miejsca pracy a także garażowania samochodu w miejscu zamieszkania należy traktować jako swego rodzaju ciągłą gotowość do podjęcia działań służbowych w ramach pełnionych obowiązków służbowych i nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Zatem, garażowanie samochodu służbowego, będącego własnością pracodawcy w miejscu zamieszkania pracownika a także dojazdy do/z miejsca pracy wynika wprost z charakteru wykonywanej pracy, w związku z czym, zdaniem Wnioskodawcy, po stronie pracownika nie występuje żadne przysporzenie majątkowe, do którego przepisy art. 12 ust. 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mają zastosowanie i które powodowałoby konieczność naliczenia i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 26 czerwca 2013 r. znak: IBPB II/1/415-366/13/BD oraz zacytował fragment interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 18 czerwca 2013 r. znak: IPTPB1/415-178/13-4/MAP, w której stwierdzono, że: „przejazdy (dojazdy) nadleśniczego z miejsca zamieszkania (garażowania samochodu) do miejsca pracy nie będą generowały przychodu ze stosunku pracy”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z generalną zasadą opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zatem wszelkie dochody podatnika nie wymienione enumeratywnie w katalogu zwolnień przedmiotowych podlegają opodatkowaniu.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy stanowi, iż źródłami przychodów są: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

Stosownie do art. 12 ust. 1 ww. ustawy za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Przepisy dotyczące określania przychodu ze stosunku pracy, w szczególności dotyczące innych nieodpłatnych świadczeń należy rozpatrywać w kontekście przepisów obowiązujących pracowników, określających m.in. zasady użytkowania i dbania o powierzone pracownikom mienie. Jak bowiem wynika z dyspozycji art. 124 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) pracownik odpowiada w pełnej wysokości również za szkodę w mieniu innym niż wymienione w § 1, powierzonym mu z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się. Z powyższego wynika, że realizacja obowiązków służbowych przez pracownika nie może generować dla tego pracownika dodatkowego przychodu ze stosunku pracy.

W świetle wskazanego wyżej przepisu pracownicy dojeżdżający samochodami służbowymi z miejsca zamieszkania, będącego wyznaczonym miejscem parkowania do siedziby firmy oraz z siedziby firmy do miejsca zamieszkania - co do zasady - nie uzyskują przychodów ze stosunku pracy w postaci nieodpłatnego świadczenia w sytuacji, gdy miejsce parkowania samochodu służbowego zostało im wyznaczone przez pracodawcę zgodnie z uregulowanymi zasadami.

Sytuacja taka występuje wówczas, gdy pracodawca nie dysponuje zabezpieczonym placem bądź garażem, w którym mógłby bezpiecznie parkować samochody użytkowane przez Wnioskodawcę, bądź gdy wynika to z charakteru zadań służbowych realizowanych przez pracowników.

Jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego, nadleśniczy prowadzi w nadleśnictwie samodzielnie gospodarkę leśną m.in. kierując nadleśnictwem, bezpośrednio zarządzając lasami, gruntami i innymi nieruchomościami Skarbu Państwa pozostającymi w zarządzie Lasów Państwowych (art. 35 ustawy o lasach). W ramach wykonywania ww. czynności nadleśniczy, zgodnie z Zarządzeniem nr 19 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie stanu liczbowego samochodów osobowych i osobowo-terenowych oraz zasad wykorzystywania samochodów prywatnych w celach służbowych w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, będzie korzystał z samochodu służbowego, który ze względu na odległości i utrudnienia w korzystaniu z komunikacji publicznej, polegające na braku bezpośredniego połączenia, wykorzystywać będzie również do przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy i z powrotem (zgodnie z § 4 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy (dalej: PUZP) dla nadleśniczego miejscem pracy jest obszar całego nadleśnictwa, którego powierzchna wynosi 20,4 tyś. ha). Dojazd ten odbywać się będzie na podstawie zapisów paragrafu 18 PUZP dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, który stanowi, że w przypadku, gdy codzienny dojazd do pracy publicznymi środkami lokomocji jest utrudniony, kierownikom jednostek organizacyjnych przysługuje prawo do bezpłatnego używania samochodów służbowych w celu przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy.

Samochód służbowy zostanie oddany do dyspozycji nadleśniczego, który gwarantuje, że w miejscu zamieszkania będzie on garażowany w pomieszczeniu zamkniętym, właściwie zabezpieczonym przed kradzieżą czy uszkodzeniem oraz będzie ponosił odpowiedzialność materialną za powierzone mienie. Stanowisko nadleśniczego zaliczone do Służby Leśnej, wymaga pełnej dyspozycyjności i mobilności. W sytuacjach wystąpienia zagrożeń wywołanych czynnikami przyrodniczymi, czy losowymi (powodzie, huragany, pożary, kradzieże, akty wandalizmu) niezbędna jest bez względu na porę dnia czy warunki pogodowe mobilność i szybkość działania.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, iż przydzielenie samochodu służbowego, wynikające z charakteru pracy na danym stanowisku nie będzie stanowiło przychodu pracownika, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. ze stosunku pracy, o ile samochód ten nie będzie służył osobistym celom pracownika, lecz wykorzystywany będzie w ramach realizacji zadań służbowych.

W konsekwencji, przejazdy (dojazdy) nadleśniczego z miejsca garażowania samochodu, będącego również miejscem zamieszkania pracownika położonym poza terenem nadleśnictwa, do miejsca wykonywania pracy (teren Nadleśnictwa lub siedziba Nadleśnictwa) i z powrotem – nie będą generowały przychodu ze stosunku pracy. Przejazdy te bowiem będą stanowiły realizację celu służbowego jakim jest dbałość o powierzone mienie firmy wyrażająca się poprzez parkowanie samochodu służbowego w miejscu gwarantującym w najwyższym możliwym stopniu jego bezpieczeństwo, a tym samym stałą gotowość do użytkowania samochodu służbowego w celu wykonywania służbowych zadań.

Oznacza to, że przejazdy (dojazdy) nadleśniczego – o ile w istocie nie będą służyły osobistym celom tego pracownika, lecz wykonywane będą w ramach realizacji zadań służbowych – nie będą stanowiły nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. A zatem, ich wartości nie można uważać za przychód pracownika ze stosunku pracy. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do ustalenia wartości świadczenia, a tym samym do pobierania stosownych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu dojazdu do miejsca zamieszkania pracownika (garażowania samochodu) z i do miejsca pracy.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.