Samochód służbowy | Interpretacje podatkowe

Samochód służbowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to samochód służbowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe wykorzystania samochodów służbowych na cele prywatne przez pracowników oraz Prezesa Zarządu spółki.
Fragment:
Stosownie do art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości: 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm 3 ; 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm 3 . W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 kwot określonych w ust. 2a (art. 12 ust. 2b ww. ustawy). Jeżeli świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych jest częściowo odpłatne, to przychodem pracownika jest różnica pomiędzy wartością określoną w ust. 2a albo ust. 2b i odpłatnością ponoszoną przez pracownika (art. 12 ust. 2b cyt. ustawy). Jednocześnie, art. 12 ust. 3 powoływanej ustawy wskazuje, że wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych ustala się według zasad określonych w art. 11 ust. 2-2b. Z powyższych przepisów wynika zatem, że w przypadku korzystania przez pracowników z samochodu służbowego, u pracownika korzystającego z samochodu dla celów prywatnych należy rozpoznać podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychód w wysokości ustalonej w oparciu o wyżej wskazane normy prawne.
2016
4
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wykorzystania przez pracowników, osobę świadczącą na rzecz spółki usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej i Prezesa Zarządu spółki samochodów służbowych w celu dojazdu do/z miejsca zamieszkania z/do miejsca wykonywania obowiązków służbowych.
Fragment:
(...) samochodu służbowego zostało im wyznaczone przez spółkę zgodnie z treścią zawartych umów o użytkowaniu samochodów służbowych. Wykorzystanie samochodu służbowego w celu dojazdu do/z miejsca zamieszkania z/do miejsca pracy przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, z którą spółka podpisała umowę o współpracy w zakresie pośrednictwa handlowego, również nie będzie skutkowało powstaniem przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Jak wskazano w treści wniosku samochód spółki jest wykorzystywany przez zleceniobiorcę wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy o współpracy. Tym samym wskazane przejazdy stanowią realizację celu służbowego jakim jest dbałość o powierzone mienie wyrażająca się poprzez parkowanie samochodu służbowego w miejscu gwarantującym w najwyższym możliwym stopniu jego bezpieczeństwo, a tym samym stałą gotowość do użytkowania i osiągania przychodu. Podsumowując, mając na uwadze informacje przedstawione we wniosku oraz wskazane przepisy prawa uznać należy, że wykorzystanie samochodów służbowych na przejazdy pracowników, osobę świadczącą na rzecz spółki usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz Prezesa Zarządu spółki do/z miejsca zamieszkania z/do miejsca wykonywania obowiązków służbowych, nie będzie skutkowało powstaniem przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń dla tych osób.
2016
4
sie

Istota:
1. Czy prawidłowym będzie ustalenie pracownikom wartości pieniężnej nieodpłatnego świadczenia z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych w wysokości 1/30 za każdy dzień używania, odniesione odpowiednio do wartości 250 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika do 1 600 cm3 lub 400 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1 600 cm3 na podstawie złożonego oświadczenia o ilości dni używania pojazdu dla celów prywatnych?
Fragment:
W celu realizacji zadań pracownicy mają przydzielone samochody służbowe. Wnioskodawca udostępnia przydzielone pracownikom samochody służbowe także do użytkowania w celach prywatnych. Samochody służbowe mogą być wykorzystywane do celów prywatnych przez cały miesiąc, jak i przez część miesiąca, a Wnioskodawca w związku z tym ustala wartość świadczenia za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 kwot określonych w art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i dolicza tak ustaloną wartość świadczenia do przychodu pracowników. Oświadczenie, na podstawie którego Wnioskodawca ustala zakres i wartość prywatnego użytku samochodów służbowych przez pracowników, zawiera dane pracownika i liczbę dni w miesiącu, w których pracownik korzystał z samochodu służbowego do celów prywatnych. Odnosząc się do sytuacji, gdy pracownik mając do dyspozycji samochód służbowy, ale z różnych względów faktycznie z niego nie korzysta przez cały miesiąc kalendarzowy, a więc korzysta z samochodu służbowego tylko okazjonalnie, należy zaznaczyć, że w tym przypadku wartość nieodpłatnego świadczenia ustala się zgodnie z art. 12 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. za każdy dzień wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych w wysokości 1/30 kwot określonych w art. 12 ust. 2a ww. ustawy.
2016
17
lip

Istota:
Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w związku z przekazaniem samochodów służbowych pracownikom Spółki i jednoczesnym zobowiązaniem ich do parkowania lub garażowania pojazdów służbowych w miejscu zamieszkania, z tytułu przejazdów z miejsca parkowania (wyznaczonego w miejscu zamieszkania) do siedziby Spółki lub innego miejsca wykonywania pracy i z powrotem, Spółka będzie zobowiązana do ustalania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Oświadczenie, na podstawie którego Wnioskodawca ustala zakres i wartość prywatnego użytku samochodów służbowych przez pracowników, będzie zawierało dane pracownika i liczbę dni w miesiącu, w których pracownik korzystał z samochodu służbowego do celów prywatnych. Nie ustalono limitu kilometrów, jaki pracownik może przejechać wykorzystując samochód służbowy do celów prywatnych. Pracownik jest zobowiązany do pokrycia całości kosztów dotyczących zakupu paliwa zużywanego w związku z korzystaniem z samochodu służbowego do celów prywatnych. Pracownik jest również zobowiązany ponosić wszelkie koszty związane z wykorzystywaniem przez siebie samochodu służbowego do celów prywatnych. W związku z powyższym opisem we wniosku zadano następujące pytania: Czy prawidłowym będzie ustalenie pracownikom wartości pieniężnej nieodpłatnego świadczenia z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych w wysokości 1/30 za każdy dzień używania, odniesione odpowiednio do wartości 250 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika do 1 600 cm 3 lub 400 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1 600 cm 3 na podstawie złożonego oświadczenia o ilości dni używania pojazdu dla celów prywatnych... Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w związku z przekazaniem samochodów służbowych pracownikom Spółki i jednoczesnym zobowiązaniem ich do parkowania lub garażowania pojazdów służbowych w miejscu zamieszkania, z tytułu przejazdów z miejsca parkowania (wyznaczonego w miejscu zamieszkania) do siedziby Spółki lub innego miejsca wykonywania pracy i z powrotem, Spółka będzie zobowiązana do ustalania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
2016
17
lip

Istota:
Powstanie obowiązku płatnika związanych z udostępnieniem Użytkownikom samochodu służbowego do jazd z miejsca garażowania/postoju do miejsca wykonywania obowiązków służbowych/powierzonych zadań i z powrotem.
Fragment:
Wnioskodawca nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia dla Użytkowników za garażowanie/parkowanie samochodu służbowego w pobliżu miejsca ich zamieszkania czy pobytu. W związku z powyższym zdarzeniem zadano następujące pytanie. Czy w opisanym w niniejszym wniosku zdarzeniu przyszłym Użytkownicy, którym powierzono samochód służbowy w celu należytego wywiązywania się przez nich z obowiązków służbowych czy powierzonych przez Spółkę zadań, i na których nałożono obowiązek jego parkowania w pobliżu miejsca zamieszkania/pobytu, korzystający z samochodów służbowych w celu dojazdu z miejsca garażowania/postoju samochodu służbowego do miejsca wykonywania obowiązków służbowych/powierzonych zadań i z powrotem, uzyskują z tego tytułu przychód ze stosunku pracy/umowy zlecenia/kontraktu menedżerskiego podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w odniesieniu do którego Spółka ma wypełniać obowiązki płatnika określone w art. 31, art. 32, art. 38, art. 39 i art. 41 oraz art. 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, Użytkownicy, którym powierzono samochód służbowy w celu należytego wywiązywania się przez nich z obowiązków służbowych, korzystając z powierzonych im samochodów służbowych w celu dojazdu z miejsca garażowania/postoju do miejsca wykonywania obowiązków służbowych/powierzonych zadań i z powrotem, nie uzyskują z tego tytułu przychodu ze stosunku pracy/umowy zlecenia/kontraktu menedżerskiego podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a tym samym na Spółce nie ciążą w tym przypadku obowiązki płatnika.
2016
28
cze

Istota:
Czy fakt, że pracownicy mogą korzystać z samochodów służbowych, oddanych im do nieodpłatnego użytkowania, na cele prywatne, wpływa na możliwość zaliczenia przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z używaniem samochodów służbowych (w tym wydatków ponoszonych na podstawie umowy najmu i leasingu)?
Fragment:
Wykonywanie pracy bez wykorzystania samochodów służbowych, w przypadku części pracowników byłoby niemożliwe, a dla innych stanowiłoby istotne utrudnienie. Ponadto, nie można pominąć funkcji powierzenia pracownikowi samochodu służbowego i umożliwienie jego używania na potrzeby osobiste pracownika, jako pozapłacowego, dodatkowego elementu wynagradzania pracowników, co z kolei skutkuje uzyskiwaniem przez pracowników przychodu podatkowego ze stosunku pracy. W istocie rezygnując z wykorzystywania samochodów służbowych Spółka nie miałaby praktycznej możliwości prowadzenia działalności, świadczenia usług a co za tym idzie uzyskiwania przychodów. To oznacza, że ponoszone przez Spółkę koszty związane z używaniem tych samochodów (w tym opłaty wynikające z umów najmu i leasingu operacyjnego) mogą być uznane za spełniające warunki zapisane w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. Takiej kwalifikacji kosztów nie stoi na przeszkodzie to, że samochody mogą być wykorzystywane na potrzeby osobiste pracowników (co generuje po stronie takich pracowników przychód podatkowy definiowany według zasad określonych w prawie podatkowym). To oznacza, że koszty używania samochodów służbowych, oprócz wydatków wprost wyłączonych z kosztów podatkowych poprzez regulacje art. 16 ust. 1 ustawy o CIT (np. art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o CIT), mogą być przez Spółkę zaliczane do podatkowych kosztów uzyskania przychodu.
2016
26
cze

Istota:
Skutki podatkowe wykorzystania przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 25 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie korzystania przez pracowników z samochodów służbowych dla celów prywatnych. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. I. Sp. z o.o. (zwana dalej: „ Spółką ” lub „ Wnioskodawcą ”) zamierza udostępniać samochody służbowe pracownikom do realizacji celów służbowych, a także wprowadzić możliwość wykorzystywania ich do celów prywatnych. W tym celu planuje wprowadzić regulamin dotyczący używania samochodów służbowych. Zasady udostępniania pracownikom Spółki samochodów służbowych określać będzie ustanowiony regulamin warunków użytkowania samochodów służbowych, w szczególności w zakresie odpowiedzialności i dbałości pracownika związanej z powierzeniem mienia Pracodawcy (Spółki). Zgodnie z postanowieniami regulaminu, samochody służbowe będą mogły być wykorzystywane przez uprawnionych pracowników Spółki w godzinach pracy wyłącznie w celach służbowych oraz w interesie i na zlecenie Pracodawcy. Regulamin ten będzie stanowił także, że uprawnionemu pracownikowi Spółki zezwala się na użytkowanie samochodów służbowych w celach prywatnych po godzinach pracy oraz w weekendy w sposób swobodny. W związku z używaniem samochodu dla celów prywatnych, pracownik będzie dokonywał tankowania paliwa we własnym zakresie.
2016
24
cze

Istota:
Czy wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych, o której mowa w art. 12 ust. 2a ustawy o PIT obejmuje wszelkie świadczenia wynikające z tego tytułu, czyli również koszty użytkowania samochodu takie jak: paliwo, ubezpieczenie, bieżące naprawy, przeglądy itd.?
Fragment:
Spółka zamierza określić zasady udostępniania pracownikom Spółki samochodów służbowych w formie Regulaminu Warunków Użytkowania Samochodów Służbowych (dalej: „ Regulamin ”). Regulamin ten będzie stanowił, że uprawnionemu pracownikowi Spółki zezwala się na użytkowanie samochodów służbowych w celach prywatnych po godzinach pracy oraz w weekendy w sposób swobodny. W związku z udostępnieniem pracownikom samochodów służbowych z możliwością wykorzystywania ich na cele prywatne, Spółka (jako pracodawca) zamierza obliczać wartość nieodpłatnego świadczenia na rzecz pracownika w wysokości i na zasadach określonych w art. 12 ust. 2a i 2b ustawy o PIT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych, o której mowa w art. 12 ust. 2a ustawy o PIT obejmuje wszelkie świadczenia wynikające z tego tytułu, czyli również koszty użytkowania samochodu takie jak: paliwo, ubezpieczenie, bieżące naprawy, przeglądy itd.... Zdaniem Wnioskodawcy. Zdaniem Wnioskodawcy, z art. 12 ust. 2a ustawy o PIT wynika, iż skoro pracownik korzysta nieodpłatne z samochodu służbowego dla celów prywatnych, to z tego tytułu należy naliczyć miesięcznie pracownikowi zryczałtowaną wartość świadczenia określoną w kwocie wynikającej z art. 12 ust. 2a ustawy o PIT i przyjmować, że obejmuje ona również koszty użytkowania samochodu takie jak: paliwo, ubezpieczenie, bieżące naprawy, przeglądy.
2016
19
cze

Istota:
Opodatkowanie nieodpłatnego udostępnienia samochodu służbowego pracownikom do celów prywatnych oraz brak obowiązku ewidencjonowania wykonywanych czynności na kasie rejestrującej.
Fragment:
Na dzień złożenia niniejszego wniosku Spółka dopuszcza możliwość nieodpłatnego używania przez pracowników samochodu służbowego do celów prywatnych (podobna możliwość będzie również istniała w przypadku nabycia kolejnych samochodów służbowych w przyszłości, w odniesieniu do tych samochodów). W takich przypadkach Spółka rozpoznaje u tych pracowników, którzy w danym miesiącu użytkowali samochód służbowy do celów, zryczałtowany przychód na zasadach określonych w przepisach art. 12 ust. 2a i 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z faktem, że Spółka nie pobiera od pracowników żadnych płatności za użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych, Spółka nie rozpoznaje z tego tytułu obowiązku podatkowego w podatku VAT, nie wystawia też pracownikom faktur ani paragonów. W analizowanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy nieodpłatne udostępnienie pracownikom samochodu służbowego, stanowiącego część przedsiębiorstwa Spółki, do celów prywatnych, może zostać uznane za odpłatne świadczenie usług w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i czy Spółka będzie miała obowiązek odprowadzać podatek VAT z tego tytułu. W sprawie będącej przedmiotem analizy nie mamy do czynienia z nieodpłatnym świadczeniem usług Wnioskodawcy na rzecz pracowników, ale użyciem towarów stanowiących część przedsiębiorstwa.
2016
10
cze

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z używaniem przez pracownika samochodu służbowego w celu przejazdu z miejsca garażowania lub parkowania do miejsca wykonywania pracy i z powrotem.
Fragment:
Wnioskodawca planuje dokonanie zmian w wewnętrznych regulacjach dotyczących użytkowania pojazdów poprzez wprowadzenie nowego regulaminu dotyczącego zasad korzystania z samochodów służbowych. W regulaminie tym, poza szeregiem unormowań opisujących zasady korzystania z pojazdów oraz odpowiedzialności za powierzone mienie, przewidziany będzie m.in. obowiązek parkowania (garażowania) samochodu służbowego w miejscach bezpiecznych. I tak, zgodnie z planowanym brzmieniem regulaminu: „ pracownik jest zobowiązany do parkowania i garażowania samochodu służbowego w miejscach bezpiecznych. Za miejsca bezpieczne uważa się w szczególności: parking przed siedzibą pracodawcy, parkingi przynależne do wynajmowanych przez pracodawcę lokali w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, garaże prywatne pracowników, parkingi strzeżone, parkingi w pobliżu miejsca zamieszkania pracowników, prywatne posesje pracowników, jak również inne miejsca zaakceptowane przez osobę upoważnioną ze strony pracodawcy ”. W konsekwencji, parkowanie samochodów służbowych przez pracowników po godzinach pracy w pewnych przypadkach może następować w miejscu ich zamieszkania (albo w jego pobliżu), a więc w miejscu innym aniżeli siedziba Wnioskodawcy lub inne miejsce wykonywania pracy, co oznacza, że pracownicy w celu dotarcia do miejsca wykonywania pracy będą odbywali tymi samochodami przejazdy z miejsca zamieszkania do miejsca pracy i z powrotem.
2016
2
cze
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.