Samochód służbowy | Interpretacje podatkowe

Samochód służbowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to samochód służbowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowiązki płatnika z tytułu korzystania przez pracownika z samochodu służbowego dla celów prywatnych
Fragment:
W związku z powyższym, Wnioskodawca zauważa, że wykorzystywanie samochodu zgodnie z jego przeznaczeniem bez uprzedniego zatankowania pojazdu byłoby niemożliwe, a więc zapewnienie paliwa przez pracodawcę jest warunkiem koniecznym, aby świadczenie w postaci udostępnienia samochodu służbowego do wykorzystywania dla celów prywatnych Pracownika mogło być spełnione. W przypadku udostępnienia samochodu służbowego bez paliwa, a także innych płynów eksploatacyjnych i elementów warunkujących uruchomienie i używanie samochodu, wykorzystywanie samochodu służbowego do celów przemieszczania się nie byłoby możliwe. Tym samym, zdaniem Spółki, zakładając racjonalność ustawodawcy, ryczałt określony w analizowanym przepisie jako, że przepis ten traktuje o wykorzystywaniu samochodu, a nie o udostępnieniu samochodu służbowego, powinien zawierać koszty paliwa oraz innych płynów eksploatacyjnych i elementów niezbędnych do uruchomienia i używania samochodu służbowego zgodnie z jego przeznaczeniem. Co więcej, należy podkreślić, że ewentualny podział analizowanego świadczenia, tj. umożliwienia Pracownikom korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych, na wiele pomniejszych świadczeń (przekazanie samochodu, przekazanie paliwa, przekazanie oleju do silnika, przekazanie płynu do spryskiwaczy, przekazanie ogumienia, itp.) byłby nieuzasadniony. Przedmiotowe świadczenia cząstkowe występujące odrębnie nie miałyby dla korzystających pracowników praktycznej wartości bez połączenia ich w całość, a tym samym sprawne i zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie samochodu służbowego nie byłoby możliwe, gdyby Pracodawca zapewniał jedynie wybrane składkowe części świadczenia całkowitego.
2017
29
lip

Istota:
Sposób rozliczania kosztów paliwa zużytego przez pracownika przy korzystaniu z samochodu służbowego do celów prywatnych jest prawidłowy, tzn. koszt zużytego paliwa należy traktować jako odrębne od ryczałtu w wysokości 400 zł świadczenie nieodpłatne podlegające osobnemu opodatkowaniu na zasadach określonych w Ustawie PIT. Ponadto Wnioskodawca jako płatnik obowiązany do obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy, zgodnie z przepisami art. 31, 32 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy ustalaniu wartości nieodpłatnego świadczenia z tytułu pokrycia kosztów zakupu paliwa do samochodu służbowego wykorzystywanego w celach prywatnych pracownika może stosować każdą metodę określenia wartości tego świadczenia, która zgodnie z dyspozycją art. 11 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpowiada cenie rynkowej stosowanej w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem czasu i miejsca ich uzyskania.
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, ze Wnioskodawca zamierza wprowadzić zmiany w sprawie zasad korzystania z samochodu służbowego, w tym korzystania przez pracownika Wnioskodawcy z samochodu służbowego w czasie wolnym od pracy, które stanowić będzie nieodpłatne świadczenie dla pracownika. Wnioskodawca będzie pokrywał wszystkie niezbędne wydatki umożliwiające używanie przez pracownika samochodu służbowego w czasie wolnym od pracy w tym koszty paliwa. Wnioskodawca zamierza rozliczać koszt paliwa zużytego przez pracownika przy korzystaniu z samochodu służbowego do celów prywatnych w ten sposób, że będzie on obejmował kwotę ryczałtu określonego w art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wartość nieodpłatnego świadczenia obejmującego koszt paliwa, który zostanie ustalony na podstawie paragonów fiskalnych potwierdzających zakup paliwa do celów prywatnych. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powyższe uregulowania prawne stwierdzić należy, że wartość pieniężna świadczenia z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych będzie stanowiła dla pracownika przychód, który ustala się według zasad określonych w art. 12 ust. 2a-2c ustawy. Należy jednak wskazać, ze ryczałtowo określona wartość ww.
2017
12
lip

Istota:
Czy Wnioskodawca postępuje słusznie nie traktując zwróconych przedstawicielom handlowym wydatków na noclegi w trasie, paliwo do samochodów służbowych, opłaty za przejazdy płatnymi autostradami oraz opłaty parkingowe jako ich przychód podlegający opodatkowaniu, a przy tym, czy prawidłowe jest stanowisko takie, że w zaistniałej sytuacji Wnioskodawca nie jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, nie nalicza, nie pobiera i nie odprowadza podatku dochodowego od zwróconych wydatków?
Fragment:
(...) samochodów służbowych do wykonywania obowiązków służbowych tj. kosztów paliwa oraz opłat za przejazdy płatnymi drogami i opłat parkingowych nie generuje po stronie pracowników przychodu podlegającego opodatkowaniu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatki te są bowiem ponoszone w interesie pracodawcy, nie mają charakteru osobistego, a co za tym idzie, pracownicy nie otrzymują od Wnioskodawcy jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego. W związku z powyższym, z tytułu zwrotu pracownikom mobilnym - przedstawicielom handlowym - kosztów za noclegi w związku z ich wyjazdami oraz zwrotu kosztów za przejazd samochodem służbowym, tj. zwrotu kosztów za paliwo oraz opłat przejazdowych i parkingowych, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy, zgodnie z przepisami art. 31, 32 i 38 ww. ustawy. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2017
26
cze

Istota:
Czy Wnioskodawca postępuje słusznie nie traktując zwróconych przedstawicielom handlowym wydatków na noclegi w trasie, paliwo do samochodów służbowych, opłaty za przejazdy płatnymi atuostradami oraz opłaty parkingowe jako ich przychód podlegający opodatkowaniu, a przy tym, czy prawidłowe jest stanowisko takie, że w zaistniałej sytuacji Wnioskodawca nie jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, nie nalicza, nie pobiera i nie odprowadza podatku dochodowego od zwróconych wydatków?
Fragment:
(...) samochodów służbowych do wykonywania obowiązków służbowych tj. kosztów paliwa oraz opłat za przejazdy płatnymi drogami i opłat parkingowych nie generuje po stronie pracowników przychodu podlegającego opodatkowaniu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatki te są bowiem ponoszone w interesie pracodawcy, nie mają charakteru osobistego, a co za tym idzie, pracownicy nie otrzymują od Wnioskodawcy jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego. W związku z powyższym, z tytułu zwrotu pracownikom mobilnym - przedstawicielom handlowym - kosztów za noclegi w związku z ich wyjazdami oraz zwrotu kosztów za przejazd samochodem służbowym, tj. zwrotu kosztów za paliwo oraz opłat przejazdowych i parkingowych, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy, zgodnie z przepisami art. 31, 32 i 38 ww. ustawy. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2017
22
cze

Istota:
Obowiązki płatnika.
Fragment:
Regulamin określa zasady korzystania z samochodów służbowych dla danych grup pracowników, w tym kadry zarządzającej. Zgodnie z jego postanowieniami, członkowie kadry zarządzającej, użytkujący samochody służbowe przydzielone indywidualnie, zobowiązani są do podjęcia działań mających na celu wykonywanie obowiązków służbowych poza ustalonymi godzinami pracy. Regulamin określa również ograniczenia dla pracowników w związku z korzystaniem z samochodów służbowych, warunki wydania samochodu służbowego, odpowiedzialność pracownika za szkody oraz zasady korzystania z karty paliwowej. Z Regulaminu wynika konieczność dbania o stan pojazdu, zapewnienia mu odpowiedniego miejsca do parkowania oraz zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub kradzieżą. Spółka zastrzega sobie również prawo do obciążenia pracownika ewentualnymi kosztami związanymi z uszkodzeniem samochodu służbowego z powodu nieprawidłowego użytkowania, odbiegającego od zasad Regulaminu. Podpisanie Regulaminu oraz innych dokumentów dotyczących korzystania z samochodu służbowego jest warunkiem koniecznym do otrzymania pojazdu. Zgodnie z Regulaminem, członkowie kadry zarządzającej są zobowiązani do parkowania samochodów służbowych w pobliżu miejsca zamieszkania, tak aby każdorazowo mieć do nich szybki dostęp, również poza standardowymi godzinami pracy.
2017
27
maj

Istota:
Czy w przedstawionym opisie stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego, przejazdy pracowników z miejsca garażowania samochodów służbowych do miejsca wykonywania obowiązków pracowniczych będą powodować powstanie po stronie pracowników przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w postaci nieodpłatnego świadczenia z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych?
Fragment:
(...) samochodów służbowych w miejscu ustalonym z pracodawcą, będącym w uzasadnionych przypadkach miejscem zamieszkania lub pobytu pracownika. W związku z powyższym opisem we wniosku zadano następujące pytanie: Czy w przedstawionym opisie stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego, przejazdy pracowników z miejsca garażowania samochodów służbowych do miejsca wykonywania obowiązków pracowniczych będą powodować powstanie po stronie pracowników przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w postaci nieodpłatnego świadczenia z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych? Zdaniem Wnioskodawcy, przejazdy pracowników z miejsca garażowania samochodów służbowych do miejsca wykonywania obowiązków pracowniczych, stanowią wykorzystywanie samochodu do celów służbowych. Tym samym nie powodują powstania po stronie pracowników przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w postaci nieodpłatnego świadczenia z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych. Zdaniem Wnioskodawcy, przejazdy pracownika samochodem służbowym na trasie pomiędzy miejscem parkowania/garażowania (tzn. miejsce zamieszkania lub pobytu pracownika), a miejscem wykonywania obowiązków pracowniczych (siedziba Spółki lub inne wskazane miejsce wykonywania zadań służbowych), nie powodują powstania przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 ww. ustawy.
2017
18
maj

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z udostępnieniem pracownikom samochodów służbowych do celów prywatnych – określenie wartości świadczenia niepieniężnego w związku z pokrywaniem kosztów paliwa do samochodów służbowych wykorzystywanych w celach prywatnych.
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza wprowadzić regulamin w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych, w tym korzystania przez pracowników Wnioskodawcy z samochodów służbowych w czasie wolnym od pracy lub w celach niezwiązanych z działalnością Wnioskodawcy, przez pełny miesiąc kalendarzowy, które stanowić będzie nieodpłatne świadczenie dla pracownika. Wnioskodawca będzie pokrywał wszystkie niezbędne wydatki umożliwiające używanie przez pracowników samochodów służbowych w czasie wolnym od pracy lub w celach niezwiązanych z działalnością Wnioskodawcy, w tym koszty paliwa. Wnioskodawca zamierza przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od pracowników wykorzystujących samochody służbowe do celów prywatnych, ustalić podstawę obliczenia tej zaliczki w ten sposób, że będzie ona obejmowała kwotę ryczałtu określonego w art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wartość nieodpłatnego świadczenia obejmującego koszt paliwa, przy czym koszt paliwa zostanie ustalony na podstawie oświadczenia, złożonego przez pracownika wykorzystującego samochód służbowy do celów prywatnych, o ilości zużytego paliwa. Oświadczenie pracownika będzie w szczególności zawierało wskazanie: okresu rozliczeniowego jakiego dotyczy, ilości przejechanych kilometrów i ilości zużytego paliwa.
2017
18
maj

Istota:
Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka będzie miała prawo do odliczenia całości (100%) podatku naliczonego od wydatków związanych z nabyciem i eksploatacją samochodu służbowego pomimo nie prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu (art. 86 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT) oraz nie złożenia informacji o pojeździe właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego (art. 86a ust. 12 ustawy o VAT) ?Czy ewentualne nieodpłatne udostępnienie w przyszłości samochodu służbowego pracownikom Spółki do ich celów prywatnych będzie miało wpływ na prawo Spółki do odliczenia całości (100%) podatku naliczonego od wydatków związanych z nabyciem i eksploatacją tego samochodu ?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka będzie miała prawo do odliczenia całości (100%) podatku naliczonego od wydatków związanych z nabyciem i eksploatacją samochodu służbowego pomimo nie prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu (art. 86 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT) oraz nie złożenia informacji o pojeździe właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego (art. 86a ust. 12 ustawy o VAT) ? Czy ewentualne nieodpłatne udostępnienie w przyszłości samochodu służbowego pracownikom Spółki do ich celów prywatnych będzie miało wpływ na prawo Spółki do odliczenia całości (100%) podatku naliczonego od wydatków związanych z nabyciem i eksploatacją tego samochodu ? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 W ocenie Spółki na pierwsze z pytań postawione w niniejszym wniosku należy udzielić odpowiedzi twierdzącej, co oznacza, że będzie ona miała prawo do odliczenia całości (100%) podatku naliczonego od wydatków związanych z nabyciem i eksploatacją samochodu służbowego pomimo nie prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz nie złożenia informacji o pojeździe właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm., dalej „ ustawa VAT ”), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
2017
18
maj

Istota:
Obowiązki płatnika.
Fragment:
(...) samochodów służbowych w miejscu ustalonym z pracodawcą będącym w uzasadnionych przypadkach miejscem zamieszkania lub pobytu pracownika. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przedstawionym opisie zdarzenie przyszłego przejazdy pracowników z miejsca garażowania samochodów służbowych do miejsca wykonywania obowiązków pracowniczych będą powodować powstanie po stronie pracowników przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PIT w postaci nieodpłatnego świadczenia z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych? Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego przejazdy pracowników z miejsca garażowania samochodów służbowych do miejsca wykonywania obowiązków pracowniczych stanowią wykorzystywanie samochodu do celów służbowych i nie powodują powstania po stronie pracowników przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PIT w postaci nieodpłatnego świadczenia z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych. Uzasadnienie. Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego przejazdy pracownika samochodem służbowym na trasie pomiędzy miejscem garażowania (które może być tożsame z miejscem zamieszkania lub czasowego bądź stałego pobytu), a miejscem wykonywania zadań służbowych (siedziba Spółki lub inne miejsce wykonywania zadań służbowych), nie powodują powstania przychodu z nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PIT.
2017
18
maj

Istota:
Obowiązki płatnika.
Fragment:
(...) samochodów służbowych w miejscu ustalonym z pracodawcą będącym w uzasadnionych przypadkach miejscem zamieszkania lub pobytu pracownika. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przedstawionym opisie zdarzenie przyszłego przejazdy pracowników z miejsca garażowania samochodów służbowych do miejsca wykonywania obowiązków pracowniczych będą powodować powstanie po stronie pracowników przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PIT w postaci nieodpłatnego świadczenia z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych? Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego przejazdy pracowników z miejsca garażowania samochodów służbowych do miejsca wykonywania obowiązków pracowniczych stanowią wykorzystywanie samochodu do celów służbowych i nie powodują powstania po stronie pracowników przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PIT w postaci nieodpłatnego świadczenia z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych. Uzasadnienie. Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego przejazdy pracownika samochodem służbowym na trasie pomiędzy miejscem garażowania (które może być tożsame z miejscem zamieszkania lub czasowego bądź stałego pobytu), a miejscem wykonywania zadań służbowych (siedziba Spółki lub inne miejsce wykonywania zadań służbowych), nie powodują powstania przychodu z nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PIT.
2017
18
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.