Samochód służbowy | Interpretacje podatkowe

Samochód służbowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to samochód służbowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowiązki płatnika.
Fragment:
Mając na uwadze, iż wszyscy pracownicy, którym powierzono samochody służbowe mieszkają poza siedzibą spółki, dojazd tych pracowników do pracy w inny sposób niż samochodem jest utrudniony a w niektórych przypadkach wręcz niemożliwy. Dodać należy, że spółka nie organizuje zbiorczych dojazdów pracowników do pracy. Zasadą jest również, że pracownicy, którym powierzono samochody służbowe mogą rozpoczynać oraz kończyć podróże służbowe bezpośrednio ze/w swojego/-im miejsca/-u zamieszkania. Zasady korzystania z samochodów służbowych w spółce określa Regulamin wydany przez Dyrektora Generalnego. Każdy pracownik, któremu powierzono samochód służbowy do korzystania jest zobowiązany do zapoznania się z tym Regulaminem oraz do jego przestrzegania. Zgodnie z przedmiotowym Regulaminem powierzenie samochodu służbowego do korzystania następuje na podstawie odrębnej umowy z pracownikiem oraz na podstawie protokołu przekazania samochodu służbowego. Regulamin określający zasady korzystania z samochodów służbowych stanowi m.in., że: pracownik ma obowiązek korzystania z samochodu służbowego w celu wykonywania przez niego obowiązków pracowniczych; pracownik ma obowiązek parkowania pojazdu na terenie (...)
2017
7
gru

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z udostępnieniem pracownikom samochodu służbowego do celów prywatnych
Fragment:
Samochody osobowe są przyznawane osobom zatrudnionym u Wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę, w celu umożliwienia im wypełnienia powierzonych zadań (dalej: samochody służbowe). Samochód służbowy może zostać przydzielony pracownikowi z uwagi na charakter pracy – co oznacza w szczególności, pełnienie obowiązków lub wykonywanie zadań związanych z częstymi wyjazdami służbowymi lub specyfikę stanowiska pracy – co dotyczy w szczególności zajmowania kluczowych stanowisk u Wnioskodawcy (kadra wyższego szczebla zarządzania). Użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych pracownika jest dopuszczalne tylko za zgodą Wnioskodawcy, może nastąpić wyłącznie po zaspokojeniu potrzeb służbowych i nie może wpływać na jakość obowiązków wykonywanych przez pracownika. Wnioskodawca nie obciąża pracowników żadnymi opłatami z tytułu korzystania przez te osoby z samochodów służbowych do celów prywatnych. Oznacza to, że Wnioskodawca nieodpłatnie udostępnia pracownikom samochody służbowe do celów prywatnych, ponosi wydatki związane z eksploatacją samochodów służbowych w części przypadającej na ich wykorzystanie przez pracowników w celach prywatnych, w tym koszty paliwa wykorzystywanego przez pracowników do przejazdów o charakterze prywatnym. Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że doliczona pracownikowi wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia z tytułu umożliwienia pracownikowi korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych, stanowi dla tego pracownika przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
6
gru

Istota:
W jaki sposób Wnioskodawczyni powinna opodatkować wykorzystywanie przedmiotowego pojazdu do celów prywatnych?
Fragment:
Z uwagi na powyższe, nie podlegają urzędowej interpretacji zasady rachunkowego określenia (wyliczenia) wysokości przychodu z tytułu nieodpłatnego korzystania dla potrzeb prywatnych z samochodów służbowych. Zagadnienie dotyczące potwierdzenia prawidłowości przedstawionej we wniosku kalkulacji nie może stanowić przedmiotu interpretacji indywidualnej. Przedmiotem interpretacji indywidualnej w niniejszej sprawie może być wyłącznie wskazanie przepisu, na podstawie którego należy ustalić wartość nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracowników, a nie prawidłowość ich wyliczenia, bowiem kwestia ta nie jest regulowana przepisami prawa podatkowego. Tut. Organ zauważa, iż rolą postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, nie jest ustalenie, czy sposób kalkulacji przychodu z tytułu nieodpłatnego korzystania dla potrzeb prywatnych z samochodu służbowego jest prawidłowy i czy spełnia kryteria art. 11 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem stanowi to domenę ewentualnego postępowania kontrolnego bądź postępowania podatkowego. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.
2017
3
lis

Istota:
W zakresie wykorzystania przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych otrzymanego w ramach programu premiowania
Fragment:
Planowane jest, że jedną z nagród, będzie prawo do korzystania w określonym czasie (np. jeden rok) z samochodu służbowego wyższej klasy niż przysługujący zgodnie z polityką Spółki lub prawo do samochodu służbowego dla pracowników, którzy do tej pory nie mieli takiego uprawnienia. Podkreślić należy, że tak w jednym jak i w drugim przypadku chodzi o samochody służbowe, które będą mogły być przez tych pracowników wykorzystywane nie tylko w celach służbowych, lecz również prywatnych. Nawet w przypadku pracowników, którzy do tej pory nie korzystali z samochodów służbowych, powierzony im pojazd będzie służył nie tylko jako „ narzędzie ” wykorzystywane w procesie motywowania i zarządzania personelem ale może może być wykorzystywany na potrzeby „ typowych ” jazd służbowych nagrodzonego pracownika ale również w miarę potrzeb również innych pracowników. Pojazdy takie nie będą miały charakteru stricte osobistych pojazdów pracowników, lecz cały czas stanowiły będą część floty samochodów służbowych Spółki. Korzystanie z samochodów służbowych do celów prywatnych niewątpliwie spowoduje powstanie po stronie pracownika przychodu podatkowego ze stosunku pracy. Jednocześnie, ze względu na charakter świadczenia właściwym (...)
2017
30
paź

Istota:
Wartość nieodpłatnych świadczeń z tytułu udostępniania przez pracodawcę pracownikom samochodów służbowych do celów prywatnych, stanowi dla tychże osób przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca realizując funkcję płatnika powinien ustalić wartość nieodpłatnego świadczenia zgodnie z art. 12 ust. 2a-2c i od całości pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Fragment:
Dodatkowo, dla przedstawienia pełnego obrazu stanu przyszłego należy wskazać, że w pewnych przypadkach alokacja pracownika do wyższej grupy (kategorii) zaszeregowania takie przemieszczenie może skutkować przyznaniem samochodu służbowego pracownikowi, który wcześniej nie miał „ własnego ” samochodu służbowego (tj. przypisanego do niego), przez co w przypadku potrzeby przejazdu służbowego musiał korzystać z samochodu przypisanego do innego pracownika lub innych środków komunikacji. W konsekwencji, pracownik taki nie mógł korzystać z samochodu służbowego na potrzeby prywatne, a w wyniku awansu do wyższej grupy (kategorii) zaszeregowania nie tylko podniesie komfort pracy ale dodatkowo umożliwi korzystanie z samochodu służbowego na potrzeby prywatne. Podkreślić trzeba, że nawet w przypadku pracowników, którzy do tej pory nie korzystali z samochodów służbowych, powierzony im pojazd będzie samochodem służbowym. Pojazdy takie nie będą miały charakteru stricte osobistych pojazdów pracowników, lecz cały czas stanowiły będą część floty samochodów służbowych Spółki. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy wykorzystanie przez pracownika do celów prywatnych samochodu przekazanego mu przez Spółkę jako pracodawcę do używania w wyniku awansu do wyższej grupy (kategorii) zaszeregowania wyznaczy po stronie pracownika przychód ze stosunku (...)
2017
30
paź

Istota:
Obowiązki płatnika z tytułu korzystania przez pracownika z samochodu służbowego dla celów prywatnych
Fragment:
W związku z powyższym, Wnioskodawca zauważa, że wykorzystywanie samochodu zgodnie z jego przeznaczeniem bez uprzedniego zatankowania pojazdu byłoby niemożliwe, a więc zapewnienie paliwa przez pracodawcę jest warunkiem koniecznym, aby świadczenie w postaci udostępnienia samochodu służbowego do wykorzystywania dla celów prywatnych Pracownika mogło być spełnione. W przypadku udostępnienia samochodu służbowego bez paliwa, a także innych płynów eksploatacyjnych i elementów warunkujących uruchomienie i używanie samochodu, wykorzystywanie samochodu służbowego do celów przemieszczania się nie byłoby możliwe. Tym samym, zdaniem Spółki, zakładając racjonalność ustawodawcy, ryczałt określony w analizowanym przepisie jako, że przepis ten traktuje o wykorzystywaniu samochodu, a nie o udostępnieniu samochodu służbowego, powinien zawierać koszty paliwa oraz innych płynów eksploatacyjnych i elementów niezbędnych do uruchomienia i używania samochodu służbowego zgodnie z jego przeznaczeniem. Co więcej, należy podkreślić, że ewentualny podział analizowanego świadczenia, tj. umożliwienia Pracownikom korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych, na wiele pomniejszych świadczeń (przekazanie samochodu, przekazanie paliwa, przekazanie oleju do silnika, przekazanie płynu do spryskiwaczy, przekazanie ogumienia, itp.) byłby nieuzasadniony. Przedmiotowe świadczenia cząstkowe występujące odrębnie nie miałyby dla korzystających pracowników praktycznej wartości bez połączenia ich w całość, a tym samym sprawne i zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie samochodu służbowego nie byłoby możliwe, gdyby Pracodawca zapewniał jedynie wybrane składkowe części świadczenia całkowitego.
2017
29
lip

Istota:
Sposób rozliczania kosztów paliwa zużytego przez pracownika przy korzystaniu z samochodu służbowego do celów prywatnych jest prawidłowy, tzn. koszt zużytego paliwa należy traktować jako odrębne od ryczałtu w wysokości 400 zł świadczenie nieodpłatne podlegające osobnemu opodatkowaniu na zasadach określonych w Ustawie PIT. Ponadto Wnioskodawca jako płatnik obowiązany do obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy, zgodnie z przepisami art. 31, 32 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy ustalaniu wartości nieodpłatnego świadczenia z tytułu pokrycia kosztów zakupu paliwa do samochodu służbowego wykorzystywanego w celach prywatnych pracownika może stosować każdą metodę określenia wartości tego świadczenia, która zgodnie z dyspozycją art. 11 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpowiada cenie rynkowej stosowanej w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem czasu i miejsca ich uzyskania.
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, ze Wnioskodawca zamierza wprowadzić zmiany w sprawie zasad korzystania z samochodu służbowego, w tym korzystania przez pracownika Wnioskodawcy z samochodu służbowego w czasie wolnym od pracy, które stanowić będzie nieodpłatne świadczenie dla pracownika. Wnioskodawca będzie pokrywał wszystkie niezbędne wydatki umożliwiające używanie przez pracownika samochodu służbowego w czasie wolnym od pracy w tym koszty paliwa. Wnioskodawca zamierza rozliczać koszt paliwa zużytego przez pracownika przy korzystaniu z samochodu służbowego do celów prywatnych w ten sposób, że będzie on obejmował kwotę ryczałtu określonego w art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wartość nieodpłatnego świadczenia obejmującego koszt paliwa, który zostanie ustalony na podstawie paragonów fiskalnych potwierdzających zakup paliwa do celów prywatnych. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powyższe uregulowania prawne stwierdzić należy, że wartość pieniężna świadczenia z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych będzie stanowiła dla pracownika przychód, który ustala się według zasad określonych w art. 12 ust. 2a-2c ustawy. Należy jednak wskazać, ze ryczałtowo określona wartość ww.
2017
12
lip

Istota:
Czy Wnioskodawca postępuje słusznie nie traktując zwróconych przedstawicielom handlowym wydatków na noclegi w trasie, paliwo do samochodów służbowych, opłaty za przejazdy płatnymi autostradami oraz opłaty parkingowe jako ich przychód podlegający opodatkowaniu, a przy tym, czy prawidłowe jest stanowisko takie, że w zaistniałej sytuacji Wnioskodawca nie jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, nie nalicza, nie pobiera i nie odprowadza podatku dochodowego od zwróconych wydatków?
Fragment:
(...) samochodów służbowych do wykonywania obowiązków służbowych tj. kosztów paliwa oraz opłat za przejazdy płatnymi drogami i opłat parkingowych nie generuje po stronie pracowników przychodu podlegającego opodatkowaniu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatki te są bowiem ponoszone w interesie pracodawcy, nie mają charakteru osobistego, a co za tym idzie, pracownicy nie otrzymują od Wnioskodawcy jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego. W związku z powyższym, z tytułu zwrotu pracownikom mobilnym - przedstawicielom handlowym - kosztów za noclegi w związku z ich wyjazdami oraz zwrotu kosztów za przejazd samochodem służbowym, tj. zwrotu kosztów za paliwo oraz opłat przejazdowych i parkingowych, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy, zgodnie z przepisami art. 31, 32 i 38 ww. ustawy. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2017
26
cze

Istota:
Czy Wnioskodawca postępuje słusznie nie traktując zwróconych przedstawicielom handlowym wydatków na noclegi w trasie, paliwo do samochodów służbowych, opłaty za przejazdy płatnymi atuostradami oraz opłaty parkingowe jako ich przychód podlegający opodatkowaniu, a przy tym, czy prawidłowe jest stanowisko takie, że w zaistniałej sytuacji Wnioskodawca nie jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, nie nalicza, nie pobiera i nie odprowadza podatku dochodowego od zwróconych wydatków?
Fragment:
(...) samochodów służbowych do wykonywania obowiązków służbowych tj. kosztów paliwa oraz opłat za przejazdy płatnymi drogami i opłat parkingowych nie generuje po stronie pracowników przychodu podlegającego opodatkowaniu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatki te są bowiem ponoszone w interesie pracodawcy, nie mają charakteru osobistego, a co za tym idzie, pracownicy nie otrzymują od Wnioskodawcy jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego. W związku z powyższym, z tytułu zwrotu pracownikom mobilnym - przedstawicielom handlowym - kosztów za noclegi w związku z ich wyjazdami oraz zwrotu kosztów za przejazd samochodem służbowym, tj. zwrotu kosztów za paliwo oraz opłat przejazdowych i parkingowych, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy, zgodnie z przepisami art. 31, 32 i 38 ww. ustawy. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2017
22
cze

Istota:
Obowiązki płatnika.
Fragment:
Regulamin określa zasady korzystania z samochodów służbowych dla danych grup pracowników, w tym kadry zarządzającej. Zgodnie z jego postanowieniami, członkowie kadry zarządzającej, użytkujący samochody służbowe przydzielone indywidualnie, zobowiązani są do podjęcia działań mających na celu wykonywanie obowiązków służbowych poza ustalonymi godzinami pracy. Regulamin określa również ograniczenia dla pracowników w związku z korzystaniem z samochodów służbowych, warunki wydania samochodu służbowego, odpowiedzialność pracownika za szkody oraz zasady korzystania z karty paliwowej. Z Regulaminu wynika konieczność dbania o stan pojazdu, zapewnienia mu odpowiedniego miejsca do parkowania oraz zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub kradzieżą. Spółka zastrzega sobie również prawo do obciążenia pracownika ewentualnymi kosztami związanymi z uszkodzeniem samochodu służbowego z powodu nieprawidłowego użytkowania, odbiegającego od zasad Regulaminu. Podpisanie Regulaminu oraz innych dokumentów dotyczących korzystania z samochodu służbowego jest warunkiem koniecznym do otrzymania pojazdu. Zgodnie z Regulaminem, członkowie kadry zarządzającej są zobowiązani do parkowania samochodów służbowych w pobliżu miejsca zamieszkania, tak aby każdorazowo mieć do nich szybki dostęp, również poza standardowymi godzinami pracy.
2017
27
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.