Samochód służbowy | Interpretacje podatkowe

Samochód służbowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to samochód służbowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Możliwość i zasady zaliczenia wydatków związanych z używaniem samochodów służbowych w celach prywatnych przez pracowników w koszty uzyskania przychodów.
Fragment:
Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych jest częściowo odpłatne, to przychodem pracownika jest różnica pomiędzy wartością określoną w ust. 2a albo 2b i odpłatnością ponoszoną przez pracownika. Jak wynika z brzmienia powołanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota przychodu z tytułu wykorzystania samochodu służbowego w wysokości 400 zł jest wielkością maksymalnego przychodu jaki pracownikowi można ustalić z tytułu nieodpłatnego wykorzystywania samochodu do celów prywatnych. Zgodnie z przedstawionym opisem zdarzenia przyszłego przedmiotowe pojazdy będą wykorzystywane zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej jak i do celów prywatnych, to odnosząc powyższe do brzmienia art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stwierdzić należy, że wydatki związane z eksploatacją każdego z tych pojazdów dla celów prowadzonej działalności gospodarczej jak i dla celów prywatnych, których wartość stanowi część wynagrodzenia pracowników Wnioskodawcy, którym przedmiotowe samochody służbowe użyczono (a fakt ten został uwzględniony po stronie przychodu tych pracowników) mogą stanowić koszty uzyskania przychodu, ale z wyjątkiem opłat stanowiących spłatę wartości początkowej środków trwałych, (tj. wyłączone z kosztów zgodnie art. 17f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz wyłączeniem wynikającym z art. 16 ust. 1 pkt 4 i pkt 49 tej ustawy.
2017
18
lut

Istota:
Obowiązki płatnika.
Fragment:
W celu wykonywania działalności gospodarczej zatrudnia na umowę o pracę pracowników na stanowiskach przedstawicieli handlowych, których niezbędnym narzędziem pracy jest samochód służbowy. Samochody służbowe wykorzystywane są przez pracowników w celach służbowych w różnych regionach kraju. Pracownicy dysponujący samochodami służbowymi, mają miejsce zamieszkania poza siedzibą firmy. Samochody służbowe są udostępniane i użytkowane tylko przez tych pracowników, którzy w celu skutecznego i efektywnego wykonywania obowiązków służbowych muszą codziennie się przemieszczać. Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, że przejazdy przez pracowników w ramach wykonywania przez nich obowiązków pracowniczych przydzielonym samochodem służbowym na trasie pomiędzy miejscem zamieszkania, a miejscem wykonywania obowiązków pracowniczych, nie będą powodować powstania po stronie pracowników przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w postaci nieodpłatnego świadczenia z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego, o ile przejazdy te będą odbywać się wyłącznie w celach służbowych. Przejazdy służbowym samochodem będą bowiem stanowiły realizację zadań służbowych – wpłyną na lepszą organizację pracy, zapewnią dyspozycyjność kluczowych pracowników oraz zabezpieczą przychody Spółki.
2017
11
sty

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z używaniem przez pracownika samochodu służbowego w celu przejazdu z miejsca garażowania lub parkowania do miejsca wykonywania pracy i z powrotem.
Fragment:
Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka – Wnioskodawca – zamierza wprowadzić nowy regulamin użytkowania samochodów służbowych przez pracowników. Zgodnie z projektem regulaminu, po wykonaniu zadań związanych z działalnością służbową, parkowanie samochodów służbowych może mieć miejsce na terenie Spółki – w miejscu przeznaczonym do parkowania samochodów służbowych, na parkingu strzeżonym - jeżeli samochód służbowy pozostaje w dyspozycji pracownika poza godzinami pracy, na ogrodzonym terenie prywatnym w miejscu zamieszkania pracownika lub w najbliższym sąsiedztwie miejsca zamieszkania pracownika – jeżeli samochód służbowy pozostaje w dyspozycji pracownika poza godzinami pracy i nie ma możliwości pozostawienia samochodu służbowego na parkingu strzeżonym. Regulamin będzie przewidywał, że pracownik ma prawo do używania samochodu do celów prywatnych na podstawie podpisanej umowy z pracodawcą. Jeżeli pracownik nie ma podpisanej umowy z pracodawcą nie ma On możliwości korzystania z samochodu służbowego w celach prywatnych. Jednak mogą zdarzyć się sytuacje, w których będzie parkował wykorzystywany w celach służbowych samochód w miejscu zamieszkania pracownika, co będzie związane z godzinami wykonywanych obowiązków służbowych. Jeżeli wyjazd w delegację lub powrót z delegacji wypada bardzo wcześnie rano lub bardzo późno w nocy, pracodawca dopuszcza (przed delegacją lub po niej) zaparkowanie auta służbowego w miejscu zamieszkania pracownika.
2017
3
sty

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z udostępnieniem pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych.
Fragment:
Zgodnie z art. 12 ust. 2a cyt. ustawy, wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości: 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm 3 ; 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm 3 . Stosownie do art. 12 ust. 2b ww. ustawy, w przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 kwot określonych w ust. 2a. Z kolei zgodnie z art. 12 ust. 2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych jest częściowo odpłatne, to przychodem pracownika jest różnica pomiędzy wartością określoną w ust. 2a albo ust. 2b i odpłatnością ponoszoną przez pracownika. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że pracownik Wnioskodawcy korzystał na podstawie umowy z samochodu służbowego do celów prywatnych. Samochód ten był faktycznie używany przez pracownika tylko w dni robocze, przy czym w dni wolne od pracy, podczas choroby oraz urlopu wypoczynkowego był garażowany w miejscu zamieszkania pracownika, a tym samym nie był wówczas realnie wykorzystywany do celów prywatnych.
2016
21
gru

Istota:
Skutki podatkowe wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych.
Fragment:
W myśl art. 12 ust. 2b ww. ustawy w przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 kwot określonych w ust. 2a. Z kolei zgodnie z art. 12 ust. 2c cyt. ustawy jeżeli świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych jest częściowo odpłatne, to przychodem pracownika jest różnica pomiędzy wartością określoną w ust. 2a albo ust. 2b i odpłatnością ponoszoną przez pracownika. W świetle powołanych przepisów ryczałtową wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości 250 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm 3 – co przy stawce podatkowej 18% oznacza kwotę 45 zł miesięcznego podatku, natomiast 400 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm 3 – czyli 72 zł miesięcznego podatku. W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustalana będzie za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych – w wysokości 1/30 ww. kwot.
2016
3
gru

Istota:
Czy wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych, o której mowa w art. 12 ust. 2a-2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obejmuje wszelkie świadczenia wynikające z tego tytułu (udostępnienie samochodu oraz koszty jego eksploatacji do celów prywatnych pracownika, w szczególności koszty paliwa) i w rezultacie Spółka jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych jest zobowiązana rozpoznać po stronie pracownika z tytułu nieodpłatnego wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych wyłącznie przychód w wysokości określonej zgodnie z art. 12 ust. 2a-2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz pobrać z tego tytułu zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
Użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych pracownika jest dopuszczalne tylko za zgodą Zarządu Spółki, może nastąpić wyłącznie po zaspokojeniu potrzeb służbowych i nie może wpływać na jakość obowiązków wykonywanych przez pracownika. Niniejszy wniosek dotyczy tych samochodów służbowych, które nie zostały zgłoszone przez Spółkę do naczelnika właściwego urzędu skarbowego jako wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę. Spółka nie obciąża pracowników żadnymi opłatami z tytułu korzystania przez te osoby z samochodów służbowych do celów prywatnych. Oznacza to, że Spółka: nieodpłatnie udostępnia pracownikom samochody służbowe do celów prywatnych, ponosi wydatki związane z eksploatacją samochodów służbowych w części przypadającej na ich wykorzystanie przez pracowników w celach prywatnych, w tym koszty paliwa wykorzystywanego przez pracowników do przejazdów o charakterze prywatnym. Spółka jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych jest zobowiązana prawidłowo ustalić wartość świadczenia uzyskanego przez pracowników z tytułu nieodpłatnego wykorzystania samochodów służbowych do celów prywatnych tych osób, a następnie obliczyć i pobrać we właściwej wysokości zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.
2016
2
gru

Istota:
Czy wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych, o której mowa w art. 12 ust. 2a-2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obejmuje wszelkie świadczenia wynikające z tego tytułu (udostępnienie samochodu oraz koszty jego eksploatacji do celów prywatnych pracownika, w szczególności koszty paliwa) i w rezultacie Spółka jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych jest zobowiązana rozpoznać po stronie pracownika z tytułu nieodpłatnego wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych wyłącznie przychód w wysokości określonej zgodnie z art. 12 ust. 2a-2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz pobrać z tego tytułu zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
Użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych pracownika jest dopuszczalne tylko za zgodą Zarządu Spółki, może nastąpić wyłącznie po zaspokojeniu potrzeb służbowych i nie może wpływać na jakość obowiązków wykonywanych przez pracownika. Niniejszy wniosek dotyczy tych samochodów służbowych, które nie zostały zgłoszone przez Spółkę do naczelnika właściwego urzędu skarbowego jako wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę. Spółka nie obciąża pracowników żadnymi opłatami z tytułu korzystania przez te osoby z samochodów służbowych do celów prywatnych. Oznacza to, że Spółka: nieodpłatnie udostępnia pracownikom samochody służbowe do celów prywatnych, ponosi wydatki związane z eksploatacją samochodów służbowych w części przypadającej na ich wykorzystanie przez pracowników w celach prywatnych, w tym koszty paliwa wykorzystywanego przez pracowników do przejazdów o charakterze prywatnym. Spółka jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych jest zobowiązana prawidłowo ustalić wartość świadczenia uzyskanego przez pracowników z tytułu nieodpłatnego wykorzystania samochodów służbowych do celów prywatnych tych osób, a następnie obliczyć i pobrać we właściwej wysokości zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.
2016
2
gru

Istota:
Skutki podatkowe korzystania przez pracowników z samochodów służbowych dla celów prywatnych
Fragment:
Celem zwiększenia motywacji pracowników oraz ich zaangażowania w pracę, Spółka na podstawie „ Umów powierzenia samochodu służbowego Użytkownikowi ” oraz „ Kart przyznania pojazdu ” i na warunkach określonych w wewnętrznych przepisach obowiązujących w Spółce może zezwolić na wykorzystywanie samochodów służbowych przydzielonych pracownikom również do celów prywatnych tych osób. Użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych pracownika jest dopuszczalne tylko za zgodą Zarządu Spółki, może nastąpić wyłącznie po zaspokojeniu potrzeb służbowych i nie może wpływać na jakość obowiązków wykonywanych przez pracownika. Niniejszy wniosek dotyczy tych samochodów służbowych, które nie zostały zgłoszone przez Spółkę do naczelnika właściwego urzędu skarbowego jako wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę. Spółka nie obciąża pracowników żadnymi opłatami z tytułu korzystania przez te osoby z samochodów służbowych do celów prywatnych. Oznacza to, że Spółka: nieodpłatnie udostępnia pracownikom samochody służbowe do celów prywatnych, ponosi wydatki związane z eksploatacją samochodów służbowych w części przypadającej na ich wykorzystanie przez pracowników w celach prywatnych, w tym koszty paliwa wykorzystywanego przez pracowników do przejazdów o charakterze prywatnym.
2016
29
lis

Istota:
Korzystanie przez pracowników z samochodów służbowych do celów prywatnych
Fragment:
Wnioskodawca udostępnia swoim pracownikom nieodpłatnie samochody służbowe do wykorzystywania do celów prywatnych. Pracownicy użytkujący samochody służbowe są zobligowani do zakupu paliwa i innych produktów związanych z używaniem samochodu do celów służbowych przy użyciu karty flotowej. Z przyczyn obiektywnych nie jest możliwe oddzielenie kosztów eksploatacji samochodu służbowego do celów służbowych od kosztów jego eksploatacji do celów prywatnych. Z tytułu nieodpłatnego udostępnienia pracownikom samochodów służbowych do wykorzystania do celów prywatnych Wnioskodawca przypisuje pracownikom przychód ustalony według zasad określonych w art. 12 ust. 2a UPDOF. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy wysokość ryczałtu określona w art. 12 ust. 2a UPDOF, obejmuje również wydatki eksploatacyjne związane z wykorzystywaniem samochodów służbowych do celów prywatnych przez pracowników, a w szczególności koszty paliwa? Zdaniem Wnioskodawcy, wysokość ryczałtu określona w art. 12 ust. 2a UPDOF, obejmuje również wydatki eksploatacyjne związane z wykorzystywaniem samochodów służbowych do celów prywatnych przez pracowników, a w szczególności koszty paliwa. Zgodnie z art. (...)
2016
29
lis

Istota:
Czy wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych, ustalona zgodnie z art. 12 ust. 2a ustawy o PIT obejmuje koszty eksploatacji tego samochodu a co za tym idzie czy pracodawca jako płatnik powinien pobrać zaliczki uwzględniając kwotę przychodu odpowiednio, 250 lub 400 zł niezależnie od tego czy finansuje koszty eksploatacji (w tym paliwa) samochodu służbowego wykorzystywanego na potrzeby prywatne?
Fragment:
Zasady udostępniania pracownikom Spółki samochodów służbowych na potrzeby służbowe i prywatne unormowane zostały w obowiązującym w Spółce regulaminie. Zgodnie z takim regulaminem korzystania z samochodów służbowych, Spółka pokrywa koszty eksploatacji takich samochodów (m.in. koszty paliwa). Spółka nie pokrywa jednak kosztów eksploatacji samochodu służbowego, w tym kosztów paliwa, w takim zakresie, w jakim pojazdy służą do celów prywatnych pracownika. W takiej sytuacji pracownik ma obowiązek samodzielnego pokrywania kosztów eksploatacji, tym koszty paliwa. Spółka zamierza zrezygnować ze stosowania zasady, w myśl której pracownik na własny koszt nabywa paliwo zużywane do jazd prywatnych samochodem służbowym. Wątpliwość Wnioskodawcy budzi kwestia, czy wartość nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych, ustalona zgodnie z art. 12 ust. 2a i 2b ustawy o PIT, obejmuje koszty eksploatacji tego samochodu (w tym koszty paliwa). Odnosząc powyższe regulacje prawne na grunt omawianej sprawy stwierdzić należy, że wartość nieodpłatnych świadczeń z tytułu udostępnienia przez pracodawcę pracownikom samochodów służbowych do celów prywatnych, stanowi dla tychże osób przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
28
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.