Samochód służbowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to samochód służbowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
17
gru

Istota:

Obowiązki płatnika z tytułu ponoszonych wydatków na zakup paliwa do samochodów służbowych wykorzystywanych przez pracowników do celów prywatnych

Fragment:

Regulamin stanowi, że Pracownicy korzystający z samochodów służbowych obowiązani są do: utrzymania samochodu służbowego zgodnie z jego wymaganiami technicznymi (m.in. bieżącego uzupełniania braków płynów, wymiany zużytych części samochodowych), zachowania estetyki samochodów służbowych, informowania Spółki o dysfunkcjach pojazdu, dokonywania ustaleń ze Spółką w sprawach przekazania samochodu służbowego do ewentualnej naprawy, przedłożenia Spółce ogółu faktur VAT wystawionych na Spółkę, poświadczających ogół wydatków poniesionych w związku z eksploatacją samochodu służbowego (w tym m.in. faktur VAT za paliwo, przeglądy, naprawy pojazdu, zakup olejów silnikowych, opłat parkingowych, opłat za korzystanie z myjni, odkurzacza itp.), podporządkowania używania samochodu służbowego dyspozycjom Spółki, wzywania Policji i informowania Spółki w przypadku wystąpienia szkody komunikacyjnej, prowadzenia samochodu służbowego zgodnie z przepisami prawa, a także bezpiecznego parkowania lub garażowania samochodu służbowego w miejscu zamieszkania Pracownika lub innym wskazanym przez Spółkę. Samochody służbowe mogą być wykorzystywane przez uprawnionych pracowników Spółki do celów służbowych, a w ograniczonym zakresie, tj. po godzinach pracy, również do celów prywatnych.

2018
20
paź

Istota:

Prawo do odliczenia 100% podatku VAT naliczonego wynikającego z wydatków związanych z samochodami służbowymi wykorzystywanymi przez pracowników działu instalacyjnego

Fragment:

(...) samochody służbowe, o których mowa we wniosku, są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej Wnioskodawcy bez możliwości ich użycia do celów prywatnych, w sytuacji gdy będą parkowane przez pracowników w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Ponadto, Wnioskodawca w opisie sprawy wskazał, że ewentualne naruszenie zasad korzystania z samochodów służbowych (w szczególności naruszenie zakazu wykorzystywania samochodów służbowych działowych do celów innych niż działalność gospodarcza Spółki) stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych i podlega sankcjonowaniu zgodnie z przepisami kodeksu pracy. Wobec powyższego, sam Wnioskodawca zakłada ewentualne naruszenie zasad korzystania z samochodów służbowych, zatem nie można uznać, że samochody służbowe będą wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Nadto, pracodawca wyraża zgodę na garażowanie/parkowanie samochodów służbowych w miejscu zamieszania pracowników, a więc udostępnia pracownikom samochody służbowe m.in. z przeznaczeniem na dojazdy z miejsca zamieszkania do pracy (i odwrotnie), to tym samym zaspakaja w pierwszym rzędzie potrzeby prywatne pracownika, gdyż to pracownik bez względu na odległość od miejsca pracy, ma zadbać o to w jaki sposób „ dostanie się ” na ustaloną z pracodawcą godzinę.

2018
22
wrz

Istota:

W zakresie obowiązków płatnika w związku z wykorzystywaniem przez pracowników samochodów służbowych do celów prywatnych

Fragment:

Spółka zamierza wprowadzić „ Politykę samochodową ” używania pojazdów służbowych, która będzie określała obowiązki użytkowników samochodów służbowych, zasady eksploatacji samochodu służbowego oraz rozliczania kosztów eksploatacji i jego utrzymania. Zakupy paliwa Spółka planuje zorganizować przy pomocy karty paliwowej, gdzie przy każdym tankowaniu użytkownik samochodu służbowego będzie zobowiązany do podania dokładnego stanu licznika i nr rejestracyjnego pojazdu. Warunki i zasady indywidualnego użytkowania przez pracownika samochodu służbowego będą też określone w „ Regulaminie użytkowania samochodu służbowego ”, zawartym przez Spółkę z danym pracownikiem. Pracownicy nie będą mieli ustalonego limitu kilometrów, jaki pracownik będzie mógł przejechać wykorzystując samochód służbowy, jak też nie będą prowadzić ewidencji jazd prywatnych. Przychód pracownika z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celu prywatnego będzie ustalany jako wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych, zgodnie z art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych jedynie przez część miesiąca wartość nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi ustalana będzie za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 wskazanych powyżej kwot.

2018
22
wrz

Istota:

W zakresie obowiązków płatnika w związku z wykorzystywaniem przez pracowników samochodów służbowych do celów prywatnych

Fragment:

W Spółce obowiązuje „ Polityka samochodowa ” używania pojazdów służbowych, która będzie określa obowiązki użytkowników samochodów służbowych, zasady eksploatacji samochodu służbowego oraz rozliczania kosztów eksploatacji i jego utrzymania. Użytkownik samochodu służbowego otrzymuje od Spółki kartę paliwową i jest zobowiązany do pokrywania przy jej użyciu wydatków związanych z zakupem paliwa. Przy każdym tankowaniu przy użyciu karty paliwowej pracownik obowiązany jest do podania dokładnego stanu licznika i nr rejestracyjnego pojazdu. Warunki i zasady indywidualnego użytkowania przez pracownika samochodu służbowego są określone w „ Regulaminie użytkowania samochodu służbowego ”, zawartym przez Spółkę z danym pracownikiem. Pracownicy nie mają ustalonego limitu kilometrów, jaki pracownik będzie mógł przejechać wykorzystując samochód służbowy, jak też nie prowadzą ewidencji jazd prywatnych. Przychód pracownika z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celu prywatnego jest ustalany jako wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych, zgodnie z art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych jedynie przez część miesiąca wartość nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi ustalana jest za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 wskazanych powyżej kwot.

2018
6
wrz

Istota:

Obowiązki płatnika w przypadku korzystania przez nadleśniczego z samochodu służbowego w celu dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania obowiązków służbowych

Fragment:

Do realizacji ww. zadań niezbędny jest Nadleśniczemu bezpośredni dostęp do samochodu służbowego i w związku z tym wystąpił do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w .... z wnioskiem o wyrażenie zgody na używanie samochodu służbowego do przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz garażowania tego samochodu w miejscu jego zamieszkania położonego poza terenem Nadleśnictwa. Nadleśniczy uzyskał zgodę na używanie samochodu służbowego do dojazdów do i z miejsca pracy oraz garażowanie tego samochodu w miejscu zamieszkania od Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w .... pismem zn. spr.: .... z dnia 14 maja 2018 r. Samochód służbowy został powierzony Nadleśniczemu za odpowiedzialnością materialną, w tym z obowiązkiem garażowania samochodu służbowego w miejscu gwarantującym w najwyższym możliwym stopniu jego bezpieczeństwo. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy po stronie pracownika – Nadleśniczego – powstaje przychód w związku z dojazdem samochodem służbowym, wykorzystywanym w celu wykonywania obowiązków służbowych z miejsca garażowania samochodu będącego również miejscem zamieszkania pracownika położonego poza terenem Nadleśnictwa, do miejsca (...)

2018
30
sie

Istota:

Obowiązki płatnika z tytułu poniesionych wydatków na zakup paliwa do samochodów służbowych wykorzystywanych przez pracowników do celów prywatnych

Fragment:

Pracownicy Spółki, na mocy Regulaminu użytkowania samochodów służbowych, mają prawo do nieodpłatnego korzystania z samochodów służbowych do celów prywatnych. Do tej pory przychód pracownika korzystającego nieodpłatnie z samochodu służbowego był ustalany zgodnie z art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oprócz ryczałtu określonego w tym przepisie, pracownik pokrywał koszty paliwa zużytego do jazd prywatnych. Spółka dokonuje zakupu na swój koszt paliwa w związku z udostępnieniem pracownikom samochodów służbowych do realizacji zadań służbowych, co do których nie może wykluczyć okazjonalnego wykorzystywania ich do celów prywatnych. Mając na uwadze przedstawiony opis stanu faktycznego oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że doliczona pracownikom wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia z tytułu umożliwienia im korzystania z samochodów służbowych do celów prywatnych, stanowi dla pracowników przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponieważ pracownik będzie korzystał z samochodów służbowych do celów prywatnych bez odpłatności, zastosowanie znajdą przepisy art. 12 ust. 2a i 2b ww. ustawy.

2018
30
sie

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z udostępnieniem członkom zarządu samochodów służbowych do celów prywatnych oraz pokryciem kosztów zakupu paliwa na ww. cele.

Fragment:

Zgodnie z art. 12 ust. 2a updof, wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości: 250 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm 3 ; 400 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm 3 . W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 kwot określonych w ust. 2a (art. 12 ust. 2b updof). Jeżeli świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych jest częściowo odpłatne, to przychodem pracownika jest różnica pomiędzy wartością określoną w ust. 2a albo ust. 2b i odpłatnością ponoszoną przez pracownika (art. 12 ust. 2c updof). Ryczałtowo określona wartość przedmiotowego nieodpłatnego świadczenia, zgodnie z art. 12 ust. 2a updof, obejmuje zatem wyłącznie świadczenie wynikające z udostępnienia samochodu służbowego do celów prywatnych pracownikowi. Zryczałtowane kwoty określone zgodnie z art. 12 ust. 2a-2c updof stanowią przychód pracownika doliczany do innych przychodów ze stosunku pracy. Tym samym przepis art. 12 ust. 2a updof – zdaniem Wnioskodawcy – nie ma zastosowania do osoby zatrudnionej na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania, która nie może być uznana za pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 4 updof.

2018
22
sie

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z wykorzystywaniem przez pracowników samochodów służbowych do celów prywatnych.

Fragment:

Zgodnie z Instrukcją używania, pracownicy, którym został przydzielony samochód służbowy mają prawo do wykorzystywania samochodów do celów prywatnych. Pracownicy korzystają z samochodów służbowych do celów prywatnych nieodpłatnie. Wnioskodawca udostępnił również pracownikom karty paliwowe, za pośrednictwem których nabywają oni paliwo do samochodów służbowych. Co do zasady, pracownicy mogą kupować paliwo za pośrednictwem ww. kart paliwowych wyłącznie do celów służbowych. Jednak obowiązujące w Spółce regulacje dotyczące korzystania z samochodów służbowych do celów prywatnych, umożliwiają pracownikom korzystanie z przedmiotowych kart także podczas jazd prywatnych. Mając na względzie powyższe, należy wskazać co następuje. Przychód, który powstanie po stronie pracowników Spółki należy zakwalifikować do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. do przychodów ze stosunku pracy. Stosownie do art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości: 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm 3 ; 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm 3 .

2018
9
cze

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z wykorzystywaniem przez pracowników samochodów służbowych do celów prywatnych.

Fragment:

Wnioskodawca zamierza udostępniać pracownikom samochody służbowe w celu umożliwienia im właściwej realizacji obowiązków służbowych. Zasady udostępniania pracownikom samochodów służbowych będzie określał ustanowiony regulamin warunków użytkowania samochodów służbowych, między innymi w zakresie odpowiedzialności i dbałości pracownika związanej z powierzeniem samochodu służbowego, zasad jego eksploatacji oraz rozliczania kosztów eksploatacji i jego utrzymania. Zgodnie z postanowieniami regulaminu, samochody służbowe będą mogły być wykorzystywane przez uprawnionych pracowników Spółki w godzinach pracy w celach służbowych oraz w interesie i na zlecenie Wnioskodawcy. Regulamin ten będzie stanowił także, że dopuszcza się możliwość wykorzystywania przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych. Wnioskodawca zamierza pokrywać wszystkie niezbędne wydatki umożliwiające używanie przez pracowników Spółki samochodów służbowych, łącznie z kosztami paliwa. W związku z udostępnieniem pracownikom samochodów służbowych z możliwością wykorzystywania ich na cele prywatne, Spółka zamierza obliczać wartość nieodpłatnego świadczenia na rzecz pracowników na zasadach określonych art. 12 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2018.200 t.j. z późn zm., dalej zwana – updof), w wysokości: 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm 3 ; 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm 3 .

2018
16
kwi

Istota:

Wykorzystanie samochodów służbowych do przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania pracy i z powrotem

Fragment:

W świetle art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przejazdy pracowników samochodem służbowym na trasie pomiędzy wyznaczonym miejscem parkowania samochodów służbowych w miejscu ich zamieszkania, w celu dojazdów z miejsca wykonywania pracy i do miejsca wykonywania pracy - o ile nie służą celom osobistym pracowników, lecz są wykorzystywane w ramach realizacji zadań służbowych - nie stanowią nieodpłatnego świadczenia. W związku z powyższym Wnioskodawca nie wystąpi w roli płatnika z tego tytułu.” Interpretacji indywidualnej z dnia 14 października 2015 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, sygn. ITPB2/4511-736/15/RS : „Pracownicy będą też zobowiązani m. in. do należytego zabezpieczenia samochodu służbowego przed kradzieżą i uszkodzeniem, a także do utrzymywania pojazdu w należytym stanie technicznym i estetycznym. Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że przydzielenie samochodu służbowego i wyznaczenie miejsca garażowania (parkowania) w miejscu zamieszkania, wynikające z charakteru pracy na danym stanowisku nie będzie stanowiło przychodu pracownika ze stosunku pracy, o ile samochód ten będzie wykorzystywany w celach służbowych. W konsekwencji przejazdy z miejsca zamieszkania do miejsca świadczenia pracy nie będą generowały również przychodu ze stosunku pracy.