Samochód służbowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to samochód służbowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
9
cze

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z wykorzystywaniem przez pracowników samochodów służbowych do celów prywatnych.

Fragment:

Wnioskodawca zamierza udostępniać pracownikom samochody służbowe w celu umożliwienia im właściwej realizacji obowiązków służbowych. Zasady udostępniania pracownikom samochodów służbowych będzie określał ustanowiony regulamin warunków użytkowania samochodów służbowych, między innymi w zakresie odpowiedzialności i dbałości pracownika związanej z powierzeniem samochodu służbowego, zasad jego eksploatacji oraz rozliczania kosztów eksploatacji i jego utrzymania. Zgodnie z postanowieniami regulaminu, samochody służbowe będą mogły być wykorzystywane przez uprawnionych pracowników Spółki w godzinach pracy w celach służbowych oraz w interesie i na zlecenie Wnioskodawcy. Regulamin ten będzie stanowił także, że dopuszcza się możliwość wykorzystywania przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych. Wnioskodawca zamierza pokrywać wszystkie niezbędne wydatki umożliwiające używanie przez pracowników Spółki samochodów służbowych, łącznie z kosztami paliwa. W związku z udostępnieniem pracownikom samochodów służbowych z możliwością wykorzystywania ich na cele prywatne, Spółka zamierza obliczać wartość nieodpłatnego świadczenia na rzecz pracowników na zasadach określonych art. 12 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2018.200 t.j. z późn zm., dalej zwana – updof), w wysokości: 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm 3 ; 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm 3 .

2018
16
kwi

Istota:

Wykorzystanie samochodów służbowych do przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania pracy i z powrotem

Fragment:

W świetle art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przejazdy pracowników samochodem służbowym na trasie pomiędzy wyznaczonym miejscem parkowania samochodów służbowych w miejscu ich zamieszkania, w celu dojazdów z miejsca wykonywania pracy i do miejsca wykonywania pracy - o ile nie służą celom osobistym pracowników, lecz są wykorzystywane w ramach realizacji zadań służbowych - nie stanowią nieodpłatnego świadczenia. W związku z powyższym Wnioskodawca nie wystąpi w roli płatnika z tego tytułu.” Interpretacji indywidualnej z dnia 14 października 2015 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, sygn. ITPB2/4511-736/15/RS : „Pracownicy będą też zobowiązani m. in. do należytego zabezpieczenia samochodu służbowego przed kradzieżą i uszkodzeniem, a także do utrzymywania pojazdu w należytym stanie technicznym i estetycznym. Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że przydzielenie samochodu służbowego i wyznaczenie miejsca garażowania (parkowania) w miejscu zamieszkania, wynikające z charakteru pracy na danym stanowisku nie będzie stanowiło przychodu pracownika ze stosunku pracy, o ile samochód ten będzie wykorzystywany w celach służbowych. W konsekwencji przejazdy z miejsca zamieszkania do miejsca świadczenia pracy nie będą generowały również przychodu ze stosunku pracy.

2018
15
kwi

Istota:

Obowiązki płatnika w przypadku korzystania przez nadleśniczego z samochodu służbowego w celu dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania obowiązków służbowych i z powrotem.

Fragment:

Przejazdy te bowiem stanowią realizację celu służbowego, jakim jest dbałość o powierzone mienie Nadleśnictwa, wyrażająca się poprzez garażowanie samochodu służbowego w miejscu gwarantującym jego bezpieczeństwo, a tym samym stałą gotowość do użytkowania samochodu służbowego w celu wykonywania zadań służbowych. Ustalenie miejsca garażowania samochodu służbowego, oddanego nadleśniczemu do dyspozycji za odpowiedzialnością materialną w celu wykonywania przez niego obowiązków wynikających z umowy o pracę, w miejscu jego zamieszkania gwarantującym bezpieczeństwo tego samochodu jest zasadne z punktu widzenia prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności. Reasumując, po stronie pracownika – nadleśniczego – w związku z dojazdem samochodem służbowym wykorzystywanym w celu wykonywania obowiązków służbowych, z miejsca garażowania samochodu, będącego również miejscem zamieszkania pracownika, do miejsca pracy, którym jest teren Nadleśnictwa – nie powstanie przychód. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do ustalenia wartości świadczenia z tytułu używania przez pracownika samochodu służbowego do dojazdu z miejsca zamieszkania pracownika (garażowania samochodu) do miejsca pracy (jakiegokolwiek miejsca położonego na terenie administracyjnym Nadleśnictwa), na zasadach określonych w art. 12 ust. 2a-2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym do ustalenia oraz pobrania od tego świadczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

2018
15
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Fragment:

Jednocześnie, pracownicy, którzy nie dostaną zgody na nieodpłatne świadczenie i będą sami płacić ryczałt za korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych, a także dodatkowe koszty takie jak paliwo, nie będą uzyskiwać z tego tytułu przychodu. Reasumując, stwierdzić należy, że w sytuacji wykorzystania przez pracowników Spółki samochodów służbowych na cele prywatne, Wnioskodawca – jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych – będzie zobowiązany do uznania niniejszego świadczenia na rzecz pracowników spółki za przychód, w wysokościach określonych w art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w stosunku do którego będzie on zobowiązany do obliczenia i pobrania podatku oraz wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Ponadto, w omawianej sprawie, pracownicy, którzy nie dostaną zgody na nieodpłatne świadczenie i będą samodzielnie płacić ryczałt za korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych, a także dodatkowe koszty takie jak paliwo nie będą uzyskiwać przychodu. Jednocześnie, stanowiąca przychód ze stosunku pracy wartość nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych, ustalona zgodnie z art. 12 ust. 2a i 2b ww. ustawy, obejmuje takie świadczenia jak koszty ubezpieczenia, wymiany opon, bieżących napraw, materiałów eksploatacyjnych, przeglądów okresowych, wymiany oleju i innych płynów oraz zużywających się części w wyniku zwykłego korzystania z pojazdu.

2017
7
gru

Istota:

Obowiązki płatnika.

Fragment:

Mając na uwadze, iż wszyscy pracownicy, którym powierzono samochody służbowe mieszkają poza siedzibą spółki, dojazd tych pracowników do pracy w inny sposób niż samochodem jest utrudniony a w niektórych przypadkach wręcz niemożliwy. Dodać należy, że spółka nie organizuje zbiorczych dojazdów pracowników do pracy. Zasadą jest również, że pracownicy, którym powierzono samochody służbowe mogą rozpoczynać oraz kończyć podróże służbowe bezpośrednio ze/w swojego/-im miejsca/-u zamieszkania. Zasady korzystania z samochodów służbowych w spółce określa Regulamin wydany przez Dyrektora Generalnego. Każdy pracownik, któremu powierzono samochód służbowy do korzystania jest zobowiązany do zapoznania się z tym Regulaminem oraz do jego przestrzegania. Zgodnie z przedmiotowym Regulaminem powierzenie samochodu służbowego do korzystania następuje na podstawie odrębnej umowy z pracownikiem oraz na podstawie protokołu przekazania samochodu służbowego. Regulamin określający zasady korzystania z samochodów służbowych stanowi m.in., że: pracownik ma obowiązek korzystania z samochodu służbowego w celu wykonywania przez niego obowiązków pracowniczych; pracownik ma obowiązek parkowania pojazdu na terenie (...)

2017
6
gru

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z udostępnieniem pracownikom samochodu służbowego do celów prywatnych

Fragment:

Samochody osobowe są przyznawane osobom zatrudnionym u Wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę, w celu umożliwienia im wypełnienia powierzonych zadań (dalej: samochody służbowe). Samochód służbowy może zostać przydzielony pracownikowi z uwagi na charakter pracy – co oznacza w szczególności, pełnienie obowiązków lub wykonywanie zadań związanych z częstymi wyjazdami służbowymi lub specyfikę stanowiska pracy – co dotyczy w szczególności zajmowania kluczowych stanowisk u Wnioskodawcy (kadra wyższego szczebla zarządzania). Użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych pracownika jest dopuszczalne tylko za zgodą Wnioskodawcy, może nastąpić wyłącznie po zaspokojeniu potrzeb służbowych i nie może wpływać na jakość obowiązków wykonywanych przez pracownika. Wnioskodawca nie obciąża pracowników żadnymi opłatami z tytułu korzystania przez te osoby z samochodów służbowych do celów prywatnych. Oznacza to, że Wnioskodawca nieodpłatnie udostępnia pracownikom samochody służbowe do celów prywatnych, ponosi wydatki związane z eksploatacją samochodów służbowych w części przypadającej na ich wykorzystanie przez pracowników w celach prywatnych, w tym koszty paliwa wykorzystywanego przez pracowników do przejazdów o charakterze prywatnym. Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że doliczona pracownikowi wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia z tytułu umożliwienia pracownikowi korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych, stanowi dla tego pracownika przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017
3
lis

Istota:

W jaki sposób Wnioskodawczyni powinna opodatkować wykorzystywanie przedmiotowego pojazdu do celów prywatnych?

Fragment:

Z uwagi na powyższe, nie podlegają urzędowej interpretacji zasady rachunkowego określenia (wyliczenia) wysokości przychodu z tytułu nieodpłatnego korzystania dla potrzeb prywatnych z samochodów służbowych. Zagadnienie dotyczące potwierdzenia prawidłowości przedstawionej we wniosku kalkulacji nie może stanowić przedmiotu interpretacji indywidualnej. Przedmiotem interpretacji indywidualnej w niniejszej sprawie może być wyłącznie wskazanie przepisu, na podstawie którego należy ustalić wartość nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracowników, a nie prawidłowość ich wyliczenia, bowiem kwestia ta nie jest regulowana przepisami prawa podatkowego. Tut. Organ zauważa, iż rolą postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, nie jest ustalenie, czy sposób kalkulacji przychodu z tytułu nieodpłatnego korzystania dla potrzeb prywatnych z samochodu służbowego jest prawidłowy i czy spełnia kryteria art. 11 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem stanowi to domenę ewentualnego postępowania kontrolnego bądź postępowania podatkowego. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

2017
30
paź

Istota:

W zakresie wykorzystania przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych otrzymanego w ramach programu premiowania

Fragment:

Planowane jest, że jedną z nagród, będzie prawo do korzystania w określonym czasie (np. jeden rok) z samochodu służbowego wyższej klasy niż przysługujący zgodnie z polityką Spółki lub prawo do samochodu służbowego dla pracowników, którzy do tej pory nie mieli takiego uprawnienia. Podkreślić należy, że tak w jednym jak i w drugim przypadku chodzi o samochody służbowe, które będą mogły być przez tych pracowników wykorzystywane nie tylko w celach służbowych, lecz również prywatnych. Nawet w przypadku pracowników, którzy do tej pory nie korzystali z samochodów służbowych, powierzony im pojazd będzie służył nie tylko jako „ narzędzie ” wykorzystywane w procesie motywowania i zarządzania personelem ale może może być wykorzystywany na potrzeby „ typowych ” jazd służbowych nagrodzonego pracownika ale również w miarę potrzeb również innych pracowników. Pojazdy takie nie będą miały charakteru stricte osobistych pojazdów pracowników, lecz cały czas stanowiły będą część floty samochodów służbowych Spółki. Korzystanie z samochodów służbowych do celów prywatnych niewątpliwie spowoduje powstanie po stronie pracownika przychodu podatkowego ze stosunku pracy. Jednocześnie, ze względu na charakter świadczenia właściwym (...)

2017
30
paź

Istota:

Wartość nieodpłatnych świadczeń z tytułu udostępniania przez pracodawcę pracownikom samochodów służbowych do celów prywatnych, stanowi dla tychże osób przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca realizując funkcję płatnika powinien ustalić wartość nieodpłatnego świadczenia zgodnie z art. 12 ust. 2a-2c i od całości pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Fragment:

Dodatkowo, dla przedstawienia pełnego obrazu stanu przyszłego należy wskazać, że w pewnych przypadkach alokacja pracownika do wyższej grupy (kategorii) zaszeregowania takie przemieszczenie może skutkować przyznaniem samochodu służbowego pracownikowi, który wcześniej nie miał „ własnego ” samochodu służbowego (tj. przypisanego do niego), przez co w przypadku potrzeby przejazdu służbowego musiał korzystać z samochodu przypisanego do innego pracownika lub innych środków komunikacji. W konsekwencji, pracownik taki nie mógł korzystać z samochodu służbowego na potrzeby prywatne, a w wyniku awansu do wyższej grupy (kategorii) zaszeregowania nie tylko podniesie komfort pracy ale dodatkowo umożliwi korzystanie z samochodu służbowego na potrzeby prywatne. Podkreślić trzeba, że nawet w przypadku pracowników, którzy do tej pory nie korzystali z samochodów służbowych, powierzony im pojazd będzie samochodem służbowym. Pojazdy takie nie będą miały charakteru stricte osobistych pojazdów pracowników, lecz cały czas stanowiły będą część floty samochodów służbowych Spółki. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy wykorzystanie przez pracownika do celów prywatnych samochodu przekazanego mu przez Spółkę jako pracodawcę do używania w wyniku awansu do wyższej grupy (kategorii) zaszeregowania wyznaczy po stronie pracownika przychód ze stosunku (...)

2017
29
lip

Istota:

Obowiązki płatnika z tytułu korzystania przez pracownika z samochodu służbowego dla celów prywatnych

Fragment:

W związku z powyższym, Wnioskodawca zauważa, że wykorzystywanie samochodu zgodnie z jego przeznaczeniem bez uprzedniego zatankowania pojazdu byłoby niemożliwe, a więc zapewnienie paliwa przez pracodawcę jest warunkiem koniecznym, aby świadczenie w postaci udostępnienia samochodu służbowego do wykorzystywania dla celów prywatnych Pracownika mogło być spełnione. W przypadku udostępnienia samochodu służbowego bez paliwa, a także innych płynów eksploatacyjnych i elementów warunkujących uruchomienie i używanie samochodu, wykorzystywanie samochodu służbowego do celów przemieszczania się nie byłoby możliwe. Tym samym, zdaniem Spółki, zakładając racjonalność ustawodawcy, ryczałt określony w analizowanym przepisie jako, że przepis ten traktuje o wykorzystywaniu samochodu, a nie o udostępnieniu samochodu służbowego, powinien zawierać koszty paliwa oraz innych płynów eksploatacyjnych i elementów niezbędnych do uruchomienia i używania samochodu służbowego zgodnie z jego przeznaczeniem. Co więcej, należy podkreślić, że ewentualny podział analizowanego świadczenia, tj. umożliwienia Pracownikom korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych, na wiele pomniejszych świadczeń (przekazanie samochodu, przekazanie paliwa, przekazanie oleju do silnika, przekazanie płynu do spryskiwaczy, przekazanie ogumienia, itp.) byłby nieuzasadniony. Przedmiotowe świadczenia cząstkowe występujące odrębnie nie miałyby dla korzystających pracowników praktycznej wartości bez połączenia ich w całość, a tym samym sprawne i zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie samochodu służbowego nie byłoby możliwe, gdyby Pracodawca zapewniał jedynie wybrane składkowe części świadczenia całkowitego.