Samochód prywatny | Interpretacje podatkowe

Samochód prywatny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to samochód prywatny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych dokonywania przez Spółkę zwrotu Zarządzającemu kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych w jazdach lokalnych i zamiejscowych.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w odniesieniu do używania samochodu prywatnego w celach służbowych do jazd lokalnych przez Zarządzającego, wypłacany ryczałt stanowi przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy w odniesieniu do używania samochodu prywatnego w celach służbowych przez Zarządzającego zastosowanie znajdą takie same zasady, jak w przypadku jazd pracowników, a zatem zwrot kosztów za jazdy poza miejscowość, w której położona jest siedziba Spółki, oparty o tzw. kilometrówkę stanowi przychód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych? (pytanie ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 3 października 2017 r.) Zdaniem Wnioskodawcy, Ad.1. W odniesieniu do używania samochodu prywatnego w celach służbowych (jazd lokalnych) przez Zarządzającego zryczałtowany zwrot kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych nie będzie w niniejszym przypadku korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych i będzie opodatkowany jako przychód ze źródła określonego w art. 13 pkt 9 ustawy o PIT. Zwrot kosztów używania przez Zarządzającego samochodu prywatnego do celów służbowych może zostać ustalony w Umowie zawartej obok Kontraktu menadżerskiego na bazie tzw. ryczałtu, tj. kwoty ustalonej zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.).
2017
14
lis

Istota:
Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Spółki wydatków związanych z zawartą umową o świadczenie usług zarządzania
Fragment:
Jak zostało przy tym wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, w praktyce wystąpią także sytuacje wykorzystywania przez Zarządzającego, za zgodą Spółki, samochodu prywatnego Zarządzającego do celów służbowych – wykonywania obowiązków wynikających z Umowy. Wykorzystanie pojazdu prywatnego Zarządzającego do powyższych celów możne nastąpić przy tym zarówno w wyjazdach zamiejscowych, jak i w jazdach lokalnych – tj. w obrębie miejscowości, w której mieści się siedziba Spółki (miasto X); w tym ostatnim przypadku, w zależności od ustaleń poczynionych przez strony, rozliczenie zwrotu kosztów jazd lokalnych odbywać się będzie w formie miesięcznego ryczałtu albo według kilometrówki uwzględniającej przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. W ocenie Spółki, wydatki poniesione na cele zwrotu Zarządzającemu kosztów używania samochodu prywatnego dla celów służbowych pozostają tak samo celowe, a tym samym związane z przychodem lub co najmniej zabezpieczeniem jego źródła, jak omówione wcześniej koszty związane z używaniem przez Zarządzającego (także w podróżach zamiejscowych) samochodu służbowego, stanowiącego własność Spółki.
2017
13
lip

Istota:
Obowiązków płatnika w związku z wypłatą pracownikom ryczałtów stanowiących zwrot wydatków za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
Fragment:
W związku z powołanymi przepisami, wypłacana przez Wnioskodawcę pracownikowi kwota stanowiąca zwrot wydatków z tytułu używania samochodu prywatnego do wyjazdów służbowych na polecenie pracodawcy poza miejscowość, w której znajduje się siedziba pracodawcy, wskazana w umowie o pracę jako miejsce wykonywania pracy, w celu wykonywania zadań służbowych, nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ jak wskazał Wnioskodawca jej wysokość nie wynika z rzeczywiście poniesionych wydatków w związku z podróżą służbową w wysokości stanowiącej iloczyn liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu, ustalonej przez pracodawcę zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami, a jest wypłacany ryczałtowo, niezależnie od ilości przejechanych kilometrów. Tym samym, wypłata ryczałtów (jak określił Wnioskodawca), pracownikowi stanowiących zwrot wydatków za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych w związku z odbywaniem podróży służbowej poza miejscowość, w której znajduje się siedziba pracodawcy stanowi przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który winien być opodatkowany wraz z innymi przychodami ze stosunku pracy.
2017
16
maj

Istota:
Wypłacony przez Wnioskodawcę ryczałt za wykorzystywanie pojazdu prywatnego do celów służbowych stanowi przychód pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Czy Wnioskodawca prawidłowo zalicza otrzymywane przez pracowników kwoty wypłacane tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika w związku z używaniem prywatnego samochodu od celów służbowych, nie będących podróżą służbową w rozumieniu Kodeksu pracy, do przychodów pracownika podlegających opodatkowaniu, jeżeli przejazd samochodem prywatnym jest ściśle związany z wykonaniem zadań służbowych zleconych przez Spółkę i Spółka wyraziła zgodę na przejazd pracownika jego samochodem prywatnym? Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka nie powinna zaliczać otrzymywanych przez pracowników kwot wypłacanych tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika, w związku z używaniem prywatnego samochodu do celów służbowych (niebędących podróżą służbową w rozumieniu Kodeksu pracy) do przychodów pracownika podlegających opodatkowaniu, jeżeli przejazd pracownika jego samochodem jest ściśle związany z wykonaniem zadań służbowych zleconych przez Spółkę, która wyraziła zgodę na przejazd pracownika jego samochodem prywatnym. Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, dokonywany zwrot kosztów ponoszonych przez pracownika z tytułu używania prywatnego samochodu do celów służbowych nie powinien być zaliczany do przychodów pracownika, i w związku z jego wypłatą, Wnioskodawca nie powinien pobierać zaliczki na podatek dochodowy. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym ze źródeł uzyskania przychodu jest stosunek pracy. Zgodnie z definicją przychodów z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkie rodzaju wypłaty pieniężne.
2016
17
gru

Istota:
Opodatkowanie ryczałtu za wykorzystywanie samochodów prywatnych do celów służbowych
Fragment:
Zgodnie z Regulaminem korzystania z samochodów służbowych oraz samochodów prywatnych na cele służbowe z dnia 1 stycznia 2015 r., obowiązującym u Wnioskodawcy, pracownikom posiadającym samochody prywatne, może być przyznawany ryczałt miesięczny na użytkowanie samochodu prywatnego w celach służbowych w wysokości ustalonej przez pracodawcę, jednakże nie wyższej niż ryczałt określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 z późn. zm.). W tym zakresie pracodawca zawiera umowę z pracownikiem, korzystającym z samochodu prywatnego w celu wykonywania zadań na rzecz Wnioskodawcy, w której pracodawca wyraża zgodę na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych w ramach jazd lokalnych. Na podstawie przedmiotowej umowy, pracodawca zobowiązuje się, że będzie zwracał pracownikowi koszty używania pojazdu prywatnego do celów służbowych według obowiązujących stawek oraz według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.
2016
1
gru

Istota:
Kwota wypłaconego przez Wnioskodawcę pracownikom ryczałtu za wykorzystywanie samochodów prywatnych do służbowych jazd lokalnych, stanowi przychód pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który winien być opodatkowany wraz z innymi przychodami ze stosunku pracy, a na Wnioskodawcy z tytułu dokonywania ww. świadczeń, ciążą obowiązki płatnika określone w art. 31, 32 i 38 ww. ustawy.
Fragment:
(...) samochodów prywatnych do służbowych jazd lokalnych - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 17 czerwca 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania ryczałtu za wykorzystywanie samochodów prywatnych do służbowych jazd lokalnych. We wniosku tym oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Urząd Gminy zobowiązuje się do zwrotu kosztów za wykorzystywanie samochodu prywatnego do celów służbowych w jazdach lokalnych pracownikom, z którymi zostały podpisane umowy o używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych. Na podstawie tych umów Urząd Gminy zobowiązuje się do zwrotu kosztów w formie ryczałtu, zgodnie z limitem kilometrów. Zwrot kosztów następuje po złożeniu przez pracowników oświadczenia za dany miesiąc. Obowiązek zwrotu kosztów wynika z przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.
2016
12
sie

Istota:
Kwota wypłaconego przez Wnioskodawcę pracownikowi ryczałtu za wykorzystywanie samochodu prywatnego do służbowych jazd lokalnych, stanowi przychód pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który winien być opodatkowany wraz z innymi przychodami ze stosunku pracy, a na Wnioskodawcy z tytułu dokonywania ww. świadczeń, ciążą obowiązki płatnika określone w art. 31, 32 i 38 ww. ustawy.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 24 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania ryczałtu za wykorzystywanie samochodów prywatnych do służbowych jazd lokalnych. We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ... zatrudnia na podstawie umowy o pracę pracownika na stanowisku - opiekun, któremu wypłacany jest miesięczny ryczałt pieniężny za używanie do celów służbowych samochodu osobowego nie będącego własnością pracodawcy. Do zakresu obowiązków opiekuna należy - „ wykonywanie usług opiekuńczych zleconych przez MOPS u podopiecznych ”. W niniejszej sprawie opiekun ma przydzielonych podopiecznych spoza terenu miasta ..., do których dojeżdża swoim samochodem prywatnym. Nie są to wyjazdy w ramach delegacji - podróży służbowych w rozumieniu Kodeksu pracy. W tym celu została z nim zawarta umowa o używanie przez pracownika samochodu prywatnego do celów służbowych, gdzie pracownik zobowiązał się w okresie pozostawania w stosunku pracy do używania samochodu prywatnego do celów służbowych związanych ze swoim zakresem obowiązków. Wnioskodawca stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), który m.in. (...)
2016
2
sie

Istota:
Opodatkowanie ryczałtu za wykorzystywanie samochodów prywatnych do służbowych jazd lokalnych.
Fragment:
Obowiązek ponoszenia przez Wnioskodawcę kosztów używania samochodu prywatnego przez pracowników do celów służbowych w jazdach lokalnych nie wynika z żadnych przepisów innych ustaw. Odnosząc się zatem do kwestii opodatkowania wypłaconego przez Wnioskodawcę ryczałtu należy sięgnąć do wykładni historycznej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zwrócić uwagę na zmianę dokonaną przez ustawodawcę dotyczącą ryczałtu za wykorzystywanie samochodów prywatnych do służbowych jazd lokalnych. Do końca 2003 r. funkcjonowała norma zawarta w art. 21 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten stanowił podstawę prawną zwolnienia od podatku kwot otrzymywanych przez pracowników z tytułu kosztów używania pojazdów samochodowych dla potrzeb zakładu pracy, w jazdach lokalnych. Regulacja ta z dniem 1 stycznia 2004 r. została uchylona w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 z późn. zm.). Likwidacja zwolnienia przedmiotowego spowodowała, że od dnia 1 stycznia 2004 r. otrzymywane przez pracownika kwoty z tytułu używania pojazdu samochodowego dla potrzeb pracodawcy, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, na ogólnych zasadach.
2016
22
lip

Istota:
Skoro Spółka rozpoznała koszty, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 30 updop, oznacza to, że poniosła na rzecz Prezesa Zarządu będącego jej pracownikiem wydatki związane z używaniem przez niego samochodu prywatnego dla potrzeb Spółki. Tym samym, nie można uznać, że Spółka uzyskała nieodpłatne świadczenie ze strony Prezesa Zarządu w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 updop.
Fragment:
Koszty związane z używaniem samochodu prywatnego dla celów służbowych zaliczane były do kosztów uzyskania przychodów na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu (tzw. kilometrówki), stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 30 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka i Prezes Zarządu nie zawarli odrębnej umowy dotyczącej wykorzystywania przez Prezesa samochodu prywatnego dla celów działalności Spółki. Należy zatem podkreślić, że stosownie do wskazanego przez Spółkę przepisu art. 16 ust. 1 pkt 30 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika: w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) - w wysokości przekraczającej kwotę ustaloną przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu, w jazdach lokalnych - w wysokości przekraczającej wysokość miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo w wysokości przekraczającej stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu, określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra. Odrębnymi przepisami, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 30 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są przepisy – wydanego na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j.
2013
13
mar

Istota:
Czy wydatki związane z korzystaniem przez wykonawcę z prywatnego samochodu stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodu, a tym samym są dla wykonawcy przychodami z działalności wykonywanej osobiście?
Fragment:
Z przestawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka zawarła umowę o współpracy z osobą, która do celów realizacji warunków umowy wykorzystuje samochód prywatny, zarówno w jazdach lokalnych jak i zamiejscowych na terenie całego kraju. Spółka zwraca tej osobie koszty używania samochodu. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione w związku z realizacją tej umowy, a zatem także wydatki poniesione jako zwrot eksploatacji prywatnego pojazdu, o ile spełnione są warunki o jakich mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o pdop. Reasumując, stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 02 września 2008 r. – jest prawidłowe . Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2011
1
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.