ITPP3/4513-22/15/JK | Interpretacja indywidualna

W opisanych przypadkach, zarówno samo zawarcie przez Wnioskodawcę umowy sprzedaży lub umowy leasingu samochodu osobowego, jak również przeniesienie własności pojazdu po upływie okresu obowiązywania tej umowy nie będzie opodatkowane podatkiem akcyzowym. Stosownie do powyższego Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku akcyzowego.
ITPP3/4513-22/15/JKinterpretacja indywidualna
 1. akcyza
 2. klasyfikacje
 3. samochód osobowy
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą samochodów osobowych -> Samochody osobowe - przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770, późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 22 maja 2015 r. (data wpływu 25 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania samochodów osobowych oraz w zakresie odpowiedzialności podatkowej Wnioskodawcy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie indywidulanej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania samochodów osobowych oraz w zakresie odpowiedzialności podatkowej Wnioskodawcy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca rozważa zawarcie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej umowy sprzedaży lub umowy leasingu, której przedmiotem jest pojazd samochodowy.

Przedmiotowy pojazd samochodowy wyprodukowany został w 2013 r. i został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami o ruchu drogowym jako samochód osobowy.

W przypadku zawarcia umowy leasingu Wnioskodawca rozważa możliwość skorzystania z możliwości przeniesienia własności takiego pojazdu samochodowego na Wnioskodawcę po upływie okresu obowiązywania umowy leasingu.

Obecny właściciel nie posiada informacji, czy przedmiotowy pojazd samochodowy stanowił uprzednio samochód osobowy, czy ciężarowy, ani czy w odniesieniu do tego pojazdu uiszczony został podatek akcyzowy.

Obecny właściciel zawodowo zajmuje się sprzedażą pojazdów samochodowych.

Wnioskodawca wystąpi alternatywnie jako nabywca (w przypadku zawarcia umowy sprzedaży) albo leasingobiorca (w przypadku zawarcia umowy leasingu).

W związku z faktem, że w dacie zawarcia umowy sprzedaży lub leasingu pojazd samochodowy zarejestrowany będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym jako samochód osobowy stwierdzić należy, że jest to pojazd objęty definicją samochodu osobowego, o której mowa w art. 100 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy zawarcie przez Wnioskodawcę, występującego odpowiednio jako leasingobiorca lub nabywca, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, umowy leasingu lub umowy sprzedaży, której przedmiotem jest pojazd samochodowy zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami o ruchu drogowym jako samochód osobowy, oraz który objęty jest definicją samochodu osobowego w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym, skutkować będzie powstaniem zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym, do którego zapłaty zobowiązany będzie Wnioskodawca...
 2. Czy przeniesienie własności pojazdu samochodowego, o którym mowa w pytaniu nr 1, na Wnioskodawcę występującego jako leasingobiorca po upływie okresu obowiązywania umowy leasingu skutkować będzie powstaniem zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym, do którego zapłaty zobowiązany będzie Wnioskodawca...
 3. Czy nabycie przez Wnioskodawcę własności pojazdu samochodowego, o którym mowa w pytaniu nr 1, stanowi nabycie części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 112 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa i uzasadnia odpowiedzialność Wnioskodawcy występującego jako nabywca za zaległości podatkowe na podstawie tego przepisu...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Ad 1

Zawarcie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej umowy leasingu lub umowy sprzedaży, której przedmiotem jest pojazd samochodowy zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami o ruchu drogowym jako samochód osobowy, nie jest przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym.

Na podstawie art. 100 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania jest:

 1. import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,
 2. nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,
 3. pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym:
  1. wyprodukowanego na terytorium kraju,
  2. od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2.

Zgodnie z dyspozycją art. 100 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju, następująca po sprzedaży, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli wcześniej akcyza nie została zapłacona w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

Przedmiotem umowy (sprzedaży lub leasingu) zawartej przez Wnioskodawcę, występującego jako nabywca lub leasingobiorca, będzie pojazd samochodowy zarejestrowany już na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami o ruchu drogowym jako samochód osobowy.

Wobec brzmienia art. 100 ust. 1 oraz art. 100 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest tylko taka czynność wymieniona w dyspozycji tych przepisów, która dotyczy samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

W konsekwencji cytowane powyżej przepisy nie przewidują opodatkowania podatkiem akcyzowym czynności, których przedmiotem jest samochód osobowy zarejestrowany już na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami o ruchu drogowym jako samochód osobowy.

Zgodnie z dyspozycją art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów akcyzowych nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Samochód osobowy nie stanowi wyrobu akcyzowego w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym (por. interpretacja indywidualna z dnia 31 stycznia 2014 r. sygn.. IPPP3/443-1003/13-2/SM z dnia 31 stycznia 2014 r.).

Ad 2

Przeniesienie własności pojazdu samochodowego, o którym mowa w pytaniu nr 1, na Wnioskodawcę występującego jako leasingobiorca po upływie okresu obowiązywania umowy leasingu nie jest przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy jest tożsame z uzasadnieniem dotyczącym pytania nr 1 i nie wymaga powtórzenia.

Ad 3

Nabycie przez Wnioskodawcę własności pojazdu samochodowego- zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami o ruchu drogowym jako samochód osobowy, oraz który objęty jest definicją samochodu osobowego w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym - nie stanowi nabycia części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 112 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa i nie uzasadnia odpowiedzialności Wnioskodawcy występującego jako nabywca za zaległości podatkowe na podstawie tego przepisu.

W wyniku nowelizacji art. 112 dokonanej ustawą z dnia 7 listopada 2008 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1318), która weszła w życie 1 stycznia 2009 r., zakresem odpowiedzialności objęty jest jedynie nabywca przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a nie nabywca składników majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W przypadku osoby zawodowo zajmującej się sprzedażą pojazdów samochodowych jeden samochód osobowy nie stanowi przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Jeden samochód osobowy nie stanowi bowiem organizacyjnie i finansowo wyodrębnionego zespołu składników materialnych i niematerialnych, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

Stosownie do art. 100 ust. 1 ustawy, w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
 2. nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
 3. pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym:
  1. wyprodukowanego na terytorium kraju,
  2. od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2.

W przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju, następująca po sprzedaży, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli wcześniej akcyza nie została zapłacona w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony (art. 100 ust. 2 ustawy).

W myśl art. 100 ust. 3 ustawy, jeżeli w stosunku do samochodu osobowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności podlegającej opodatkowaniu to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości.

Zgodnie z art. 100 ust. 4 ustawy, samochody osobowe są to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Natomiast w myśl art. 100 ust. 5 ustawy, na potrzeby niniejszego działu za sprzedaż samochodu osobowego uznaje się jego:

 1. sprzedaż, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
 2. zamianę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
 3. wydanie w zamian za wierzytelności;
 4. wydanie w miejsce świadczenia pieniężnego;
 5. darowiznę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
 6. wydanie w zamian za dokonanie określonej czynności;
 7. przekazanie lub wykorzystanie na potrzeby reprezentacji albo reklamy;
 8. przekazanie przez podatnika na potrzeby osobiste podatnika, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, a także zatrudnionych przez niego pracowników oraz byłych pracowników;
 9. użycie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Ponadto w myśl art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

Wskazać jednakże należy, że samochody osobowe nie są zaliczane do wyrobów akcyzowych - nie dotyczą ich zatem uregulowania ww. przepisu art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy. Zatem w przypadku o którym mowa we wniosku nie znajdzie zastosowania art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy.

Z opisu przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca rozważa zawarcie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej umowy sprzedaży lub umowy leasingu, której przedmiotem jest pojazd samochodowy. Przedmiotowy pojazd samochodowy wyprodukowany został w 2013 r. i został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami o ruchu drogowym jako samochód osobowy. W przypadku zawarcia umowy leasingu Wnioskodawca rozważa możliwość skorzystania z możliwości przeniesienia własności takiego pojazdu samochodowego na Wnioskodawcę po upływie okresu obowiązywania umowy leasingu. Obecny właściciel nie posiada informacji, czy przedmiotowy pojazd samochodowy stanowił uprzednio samochód osobowy, czy ciężarowy, ani czy w odniesieniu do tego pojazdu uiszczony został podatek akcyzowy. Obecny właściciel zawodowo zajmuje się sprzedażą pojazdów samochodowych. Wnioskodawca wystąpi alternatywnie jako nabywca (w przypadku zawarcia umowy sprzedaży) albo leasingobiorca (w przypadku zawarcia umowy leasingu).

W dacie zawarcia umowy sprzedaży lub leasingu pojazd samochodowy zarejestrowany będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym jako samochód osobowy, objęty definicją samochodu osobowego, o której mowa w art. 100 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii opodatkowania podatkiem akcyzowym zawarcia umowy sprzedaży lub umowy leasingu samochodu osobowego. Wnioskodawca ma również wątpliwości dotyczące kwestii opodatkowania podatkiem akcyzowym przeniesienia własności pojazdu samochodowego po upływie okresu obowiązywania umowy leasingu.

Należy zwrócić uwagę, że umowa sprzedaży oraz umowa leasingu, jak również przeniesienie własności samochodu będzie dotyczyło pojazdu już zarejestrowanego. Natomiast czynności, o których mowa w art. 100 ust. 1-2 ustawy, które są przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym, dotyczą samochodu osobowego, niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Zatem w opisanych przypadkach, zarówno samo zawarcie przez Wnioskodawcę umowy sprzedaży lub umowy leasingu samochodu osobowego, jak również przeniesienie własności pojazdu po upływie okresu obowiązywania tej umowy nie będzie opodatkowane podatkiem akcyzowym. Stosownie do powyższego Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku akcyzowego.

Wnioskodawca ma również wątpliwości w zakresie przepisów prawa podatkowego, dotyczących Ordynacji podatkowej odnośnie odpowiedzialności podatkowej Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 112 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613), nabywca przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, chyba że przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wiedzieć o tych zaległościach.

Zakres odpowiedzialności nabywcy jest ograniczony do wartości nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (art. 112 ust. 3 ustawy).

W sprawie będącej przedmiotem wniosku Wnioskodawca nie będzie nabywcą przedsiębiorstwa ani też jego zorganizowanej części. Dokona on jedynie nabycia składnika majątku (towaru handlowego) w postaci samochodu. A zatem przepis art. 112 ustawy Ordynacja podatkowa nie będzie miał w sprawie zastosowania.

Mając powyższe na uwadze stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.