IPTPP4/443-844/14-4/BM | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego od wydatków związanych z samochodem osobowym wykorzystywanym wyłącznie do działalności gospodarczej.
IPTPP4/443-844/14-4/BMinterpretacja indywidualna
 1. odliczenia od podatku
 2. podatek naliczony
 3. samochód osobowy
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2014 r. (data wpływu 24 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 lutego 2015 r. (data wpływu 9 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia 100% podatku naliczonego od wydatków związanych z samochodem osobowym wykorzystywanym wyłącznie do działalności gospodarczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia 100% podatku naliczonego od wydatków związanych z samochodem osobowym wykorzystywanym wyłącznie do działalności gospodarczej.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 4 lutego 2015 r. (data wpływu 9 lutego 2015 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest przedsiębiorcą zajmującym się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej produkcją i sprzedażą sprzętu sportowego. Siedziba firmy jest w X, tutaj też znajduje się filia firmy. Wnioskodawca zatrudnia pracowników zamieszkałych i pracujących na terenie X.

Od listopada Wnioskodawca zatrudni pracownika, zamieszkałego w Y, na stanowisku kierownika regionalnego sprzedaży. Będzie on pozyskiwał nowych odbiorców z terenu województwa zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

Pracownik w celu wykonywania swoich obowiązków służbowych otrzyma samochód osobowy, który będzie wykorzystywany jedynie w działalności gospodarczej. Powyższy samochód służbowy będzie parkowany na terenie parkingu w .... Parking ten zostanie wynajęty przez firmę Wnioskodawcy, na potrzeby tego samochodu. Pracownik w ramach swoich obowiązków będzie prowadził też ewidencję przebiegu pojazdu, zgodnie z art. 86a pkt 7 ustawy o VAT.

Ponadto zostanie On poinformowany o obowiązku wykorzystywania tego samochodu wyłącznie w celach służbowych.

W terminie 7 dni od dnia, w którym Wnioskodawca poniesie pierwszy wydatek związany z samochodem, Wnioskodawca złoży informację na formularzu VAT-26 do Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Samochód osobowy będzie wykorzystywany wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wydatki eksploatacyjne dotyczące samochodu osobowego, to wydatki związane z zakupem paliw i olejów, koszty napraw i zakupu części samochodowych, koszty umowy leasingowej, koszty parkingu, koszty mycia samochodu, koszty wyposażenia samochodu. Faktury na koszty wymienione w punkcie powyżej będą wystawiane na firmę Wnioskodawcy. Wnioskodawca będzie wynajmował parking na terenie Y od firmy zewnętrznej. Parking będzie wynajmowany na terenie miasta Y. Pracownik mieszka na terenie miasta Y i parking będzie położony w promieniu 3 km od miejsca zamieszkania pracownika. Na pytanie tut. Organu: „Należy wskazać z jakiej dokumentacji będzie wynikało, że będący przedmiotem wniosku samochód będzie wykorzystywany wyłącznie do celów działalności gospodarczej” i „Należy wskazać czy Wnioskodawca wprowadzi procedury, w których zostanie określony sposób używania samochodu wykluczający jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą... Jeżeli tak, to jakie to będą procedury”... Wnioskodawca wskazał, że: Będzie prowadzona codzienna ewidencja przebiegu pojazdu, obejmująca: kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd - dokąd), liczbę przejechanych kilometrów. Pracownik będzie rozliczał stan licznika na początek tygodnia, ilość przejechanych kilometrów w ciągu tygodnia - wynikających z zaprowadzonej ewidencji, oraz stan licznika na koniec tygodnia. W momencie przekazania samochodu Pracownikowi, podpisze On pismo, w którym oświadczy że będzie wykorzystywał powyższy samochód wyłącznie do celów służbowych, będzie prowadził ewidencję przebiegu pojazdu, zobowiąże się do parkowania samochodu po godzinach pracy wyłącznie na wyznaczonym wynajętym parkingu oraz że znane mu są konsekwencje korzystania z samochodu dla celów prywatnych.

Na pytanie tut. Organu, czy ewidencja przebiegu, do której prowadzenia Wnioskodawca zobowiąże pracownika będzie zawierała wszystkie elementy wymienione w art. 86 a ust. 7 w związku z ust. 8, Wnioskodawca wskazał, że tak, ewidencja przebiegu pojazdu będzie zawierała wszystkie elementy wymienione w art. 86a ust. 7, w związku z ust. 8 ustawy.

Wnioskodawca będzie nadzorował używanie samochodu przez Pracownika poprzez kontrolę stanu licznika w powiązaniu z ilością przejechanych kilometrów, celowością wyjazdów i ich efektywnością.

Pracownik będzie zobowiązany parkować samochód po godzinach pracy na wyznaczonym wynajętym parkingu, bez możliwości jego pobrania po godzinach pracy. Nie będzie nadzoru nad używanym samochodem w postaci GPS. W okresie m-cznym Wnioskodawca będzie rozliczał średnie zużycie paliwa dzieląc ilość zakupionego paliwa przez ilość przejechanych kilometrów w danym okresie. Samochód o którym mowa we wniosku (....) został wydany w dniu 23.01.2015 r., na podstawie Umowy Leasingu Operacyjnego ..... Umowa została zawarta w dniu 20.01.2015 r. W dniu 28.01.2015 r. w Urzędzie Skarbowym został złożony VAT-26 dla tego samochodu.

Na chwilę obecną, samochód o którym mowa we wniosku, jest użytkowany w siedzibie firmy w X.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku).

Czy Wnioskodawca ma prawo, w świetle przedstawionego stanu, do odliczania 100% kwoty podatku VAT od wydatków związanych z samochodem osobowym wykorzystywanym wyłącznie do działalności gospodarczej...

Zdaniem Wnioskodawcy, Wnioskodawca uważa, że spełni wszystkie warunki pozwalające na odliczenie podatku VAT w pełnej wysokości od wydatków związanych z samochodem osobowym wykorzystywanym wyłącznie do działalności gospodarczej zgodnie z art. 86a

pkt 4 ust.1 poprzez określenie zasad jego użytkowania, dodatkowo prowadząc ewidencję przebiegu dla tego pojazdu, wykluczając jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą

pkt 6 ewidencja przebiegu pojazdu będzie prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności

pkt 7 ewidencja przebiegu będzie zawierała wszystkie niezbędne informacje zgodnie z przepisami

pkt 12 nastąpiło zgłoszenie pojazdu do właściwego naczelnika urzędu skarbowego na formularzu VAT-26 w terminie 7 dni od dnia poniesienia pierwszego wydatku związanego z samochodem osobowym wykorzystywanym wyłącznie do celów działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy, w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku:

 1. wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika;
 2. należnego z tytułu:
  1. świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 podatnikiem jest ich usługobiorca,
  2. dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest ich nabywca,
  3. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
 3. należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a;
 4. wynikającej z otrzymanego dokumentu celnego, deklaracji importowej w przypadku, o którym mowa w art. 33b, oraz z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34.

W myśl art. 86a ust. 2 ustawy, do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące:

 1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;
 2. używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;
 3. nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Stosownie do art. 86a ust. 3 pkt 1 ustawy, przepis ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku gdy pojazdy samochodowe są:

 1. wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub
 2. konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie.

Na podstawie art. 86a ust. 4 ustawy pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

 1. sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub
 2. konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Stosownie do art. 86a ust. 6 ustawy, ewidencja przebiegu pojazdu jest prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności.

Elementy jakie powinna zawierać ewidencja zostały wskazane w art. 86a ust. 7 ustawy, zgodnie z którym ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać:

 1. numer rejestracyjny pojazdu samochodowego;
 2. dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji;
 3. stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji;
 4. wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący
  1. kolejny numer wpisu,
  2. datę i cel wyjazdu,
  3. opis trasy (skąd - dokąd)
  4. liczbę przejechanych kilometrów
  5. imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem
  • potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem;
 5. liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

Przez pojazdy samochodowe, stosownie do art. 2 pkt 34 ustawy, rozumie się pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami (art. 86a ust. 12 ustawy).

Na mocy art. 86a ust. 13 ustawy, w przypadku niezłożenia w terminie informacji, o której mowa w ust. 12, uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od dnia jej złożenia.

Ponadto należy wskazać, że zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 ustawy nowelizującej obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika do dnia 30 czerwca 2015 r. paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu:

 1. samochodów osobowych;
 2. innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
  1. 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,
  2. 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
  3. 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

Przepis ust. 1 nie dotyczy pojazdów samochodowych, które są wykorzystywane przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej (art. 12 ust. 2 ustawy nowelizującej).

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca, będący zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, jest przedsiębiorcą zajmującym się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej produkcją i sprzedażą sprzętu sportowego. Siedziba firmy jest w X, tutaj też znajduje się filia firmy. Wnioskodawca zatrudnia pracowników zamieszkałych i pracujących na terenie X.

Od listopada Wnioskodawca zatrudni pracownika, zamieszkałego w Y, na stanowisku kierownika regionalnego sprzedaży. Będzie on pozyskiwał nowych odbiorców z terenu województwa.....

Pracownik w celu wykonywania swoich obowiązków służbowych otrzyma samochód osobowy, który będzie wykorzystywany jedynie w działalności gospodarczej. Powyższy samochód służbowy będzie parkowany na terenie parkingu w.... Parking ten zostanie wynajęty przez firmę Wnioskodawcy, na potrzeby tego samochodu. Pracownik w ramach swoich obowiązków będzie prowadził też ewidencję przebiegu pojazdu, zgodnie z art. 86a pkt 7 ustawy o VAT.

Ponadto zostanie On poinformowany o obowiązku wykorzystywania tego samochodu wyłącznie w celach służbowych.

W terminie 7 dni od dnia, w którym Wnioskodawca poniesie pierwszy wydatek związany z samochodem, Wnioskodawca złoży informację na formularzu VAT-26 do Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Samochód osobowy będzie wykorzystywany wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wydatki eksploatacyjne dotyczące samochodu osobowego, to wydatki związane z zakupem paliw i olejów, koszty napraw i zakupu części samochodowych, koszty umowy leasingowej, koszty parkingu, koszty mycia samochodu, koszty wyposażenia samochodu. Faktury na koszty wymienione w punkcie powyżej będą wystawiane na firmę Wnioskodawcy. Wnioskodawca będzie wynajmował parking na terenie Y od firmy zewnętrznej. Pracownik mieszka na terenie miasta Y i parking będzie położony w promieniu 3 km od miejsca zamieszkania pracownika. Będzie prowadzona codzienna ewidencja przebiegu pojazdu, obejmująca: kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd - dokąd), liczbę przejechanych kilometrów. Pracownik będzie rozliczał stan licznika na początek tygodnia, ilość przejechanych kilometrów w ciągu tygodnia - wynikających z zaprowadzonej ewidencji, oraz stan licznika na koniec tygodnia. W momencie przekazania samochodu Pracownikowi, podpisze On pismo, w którym oświadczy że będzie wykorzystywał powyższy samochód wyłącznie do celów służbowych, będzie prowadził ewidencję przebiegu pojazdu, zobowiąże się do parkowania samochodu po godzinach pracy wyłącznie na wyznaczonym wynajętym parkingu oraz że znane mu są konsekwencje korzystania z samochodu dla celów prywatnych.

Wnioskodawca będzie nadzorował używanie samochodu przez Pracownika poprzez kontrolę stanu licznika w powiązaniu z ilością przejechanych kilometrów, celowością wyjazdów i ich efektywnością.

Pracownik będzie zobowiązany parkować samochód po godzinach pracy na wyznaczonym wynajętym parkingu, bez możliwości jego pobrania po godzinach pracy. Nie będzie nadzoru nad używanym samochodem w postaci GPS. W okresie m-cznym Wnioskodawca będzie rozliczał średnie zużycie paliwa dzieląc ilość zakupionego paliwa przez ilość przejechanych kilometrów w danym okresie. Samochód o którym mowa we wniosku (...) został wydany w dniu 23.01.2015 r., na podstawie Umowy Leasingu Operacyjnego. Umowa została zawarta w dniu 20.01.2015 r. W dniu 28.01.2015 r. w Urzędzie Skarbowym został złożony VAT-26 dla tego samochodu.

Kluczową rolę w rozwiązaniu przedstawionego we wniosku problemu odgrywa przepis art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a w związku z art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy. Z treści tych przepisów wynika, że podatnik ma możliwość odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego zawartego w fakturach dotyczących wydatków związanych z nabyciem pojazdów samochodowych oraz wydatków związanych z ich eksploatacją w sytuacji, gdy pojazdy te są wykorzystywane wyłącznie do celów prowadzenia działalności gospodarczej. Dla celów pełnego odliczania VAT fakt wykorzystywania ich wyłącznie do działalności musi być rozpatrywany w kategoriach obiektywnych. W celu dokonania pełnego odliczenia podatku VAT muszą zostać spełnione łącznie dwa warunki, tj. sposób wykorzystania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza w ustalonych przez niego zasadach ich używania wyklucza ich użycie do celów prywatnych oraz wykluczenie użytku prywatnego musi zostać potwierdzone prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu.

Wskazać należy, że przepisy ustawy nie określają w jaki sposób podatnik ma zapewnić w przedsiębiorstwie wyeliminowanie użytku prywatnego używanych w nim pojazdów samochodowych dla celów pełnego odliczenia podatku naliczonego. Działania te muszą być dostosowane do specyfiki działalności przedsiębiorstwa i sposobu używania dla jego celów pojazdów. Określone przez podatnika zasady używania pojazdów muszą obiektywnie potwierdzać, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej i nie ma możliwości prywatnego użytku tych pojazdów. Przy czym użytek prywatny należy postrzegać w kategoriach potencjalnej, a nie faktycznej możliwości użytku pojazdu do celów prywatnych.

W przedmiotowej sprawie należy przyjąć, że pojazd, o którym mowa we wniosku będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Biorąc pod uwagę, że Pracownik złoży oświadczenie, że będzie wykorzystywał samochód wyłącznie do celów służbowych, Pracownik będzie parkował samochód po godzinach pracy wyłącznie na wyznaczonym wynajętym parkingu bez możliwości jego pobrania po godzinach pracy, używanie samochodu będzie nadzorowanie przez Wnioskodawcę poprzez kontrolę stanu licznika w powiązaniu z ilością przejechanych kilometrów i celowością wyjazdów oraz kontrolą zużycia paliwa, a także nałożenie na Pracownika obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, która będzie zawierała wszystkie wymagane elementy, o których mowa w art. 86a ust. 7 ustawy należy przyjąć, że wprowadzone procedury wykluczają jego użycie do celów prywatnych.

Ponadto Wnioskodawca złożył do Naczelnika Urzędu Skarbowego dla tego samochodu informację na druku VAT-26.

Mając na uwadze wskazane we wniosku reguły, sposób kontroli i wykorzystania pojazdu do działalności gospodarczej należy stwierdzić, że Wnioskodawca wprowadził zasady wykluczające użycie samochodu do celów prywatnych i będzie prowadzona wymagana przepisami ewidencja przebiegu pojazdów, należy zatem przyjąć, że samochód ten jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy. W konsekwencji powyższego Zainteresowanemu na podstawie art. 86 ust. 1 w związku z art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a i art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy w powiązaniu z art. 12 ust. 2 ustawy nowelizującej przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku z tytułu zakupu: paliwa i olejów, usług napraw, zakupu części samochodowych, rat leasingowych, wydatków na: parking, mycie samochodu i wyposażenie samochodu.

Reasumując, w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego – przestrzegając opisanych zasad – Wnioskodawca ma prawo do pełnego odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu: paliwa i olejów, usług napraw i zakupu części samochodowych, rat leasingowych, wydatków na: parking, mycie samochodu i wyposażenie samochodu, o ile pojazd ten wykorzystywany będzie wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą, z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie w zakresie zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku tj. wykorzystywania samochodu osobowego przez Pracownika Wnioskodawcy zamieszkałego w Y, a więc nie dotyczy innych okoliczności przedstawionych we wniosku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenia od podatku
IBPP4/443-15/14/PK | Interpretacja indywidualna

podatek naliczony
ITPP2/443-1221/14/AW | Interpretacja indywidualna

samochód osobowy
IPPP1/443-747/14-6/MPe | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.