IPPP3/4513-64/15-2/MC | Interpretacja indywidualna

W zakresie rozpoznania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu zakupu samochodów bazowych.
IPPP3/4513-64/15-2/MCinterpretacja indywidualna
 1. akcyza
 2. obowiązek podatkowy
 3. samochód osobowy
 4. zwolnienie
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą samochodów osobowych -> Samochody osobowe - przedmiot opodatkowania
 2. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą samochodów osobowych -> Zwolnienie z akcyzy samochodów osobowych
 3. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Przepisy ogólne -> Przedmiot opodatkowania
 4. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Przepisy ogólne -> Stosowanie klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 lipca 2015 r. (data wpływu 27 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie rozpoznania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu zakupu samochodów bazowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie rozpoznania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu zakupu samochodów bazowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

F. sp. z o.o. (Wnioskodawca) jest podmiotem leczniczym w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.) (dalej jako: Ustawa o działalności leczniczej). Wnioskodawca jest podmiotem wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. W zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się świadczeniem usług medycznych, w tym usług z zakresu ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego. Na potrzeby wykonywanej działalności leczniczej Wnioskodawca zamierza dokonać zakupu w kraju 13 (trzynastu) nowych fabrycznie samochodów bazowych - ciężarowych o kodzie CN 8704. Po zakupie samochodów bazowych-ciężarowych zostaną one zarejestrowane przez Wnioskodawcę - będzie to ich pierwsza rejestracja w kraju. Następnie Wnioskodawca zleci specjalistycznemu podmiotowi trzeciemu wykonanie zabudowy samochodów bazowych-ciężarowych celem ich przekształcenia w ambulanse, tj. specjalistyczne środki transportu sanitarnego typu B - ambulanse ratunkowe lub typu C - ruchome jednostki intensywnej opieki. Po wykonaniu zabudowy ambulanse będą spełniały cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane, których szczegółowe dane zostały określone w Polskiej Normie PN-EN 1789+A1. Ambulanse będą zarejestrowane jako samochody osobowe o kodzie CN 8703.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy z tytułu zakupu samochodów bazowych - ciężarowych, które następnie zostaną zarejestrowane, a potem zabudowane na specjalistyczne środki transportu sanitarnego typu B - ambulanse ratunkowe lub typu C - ruchome jednostki intensywnej opieki, spełniające cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane, których szczegółowe dane zostały określone w Polskiej Normie PN-EN 1789+A1, po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Transakcja nabycia samochodów bazowych-ciężarowych, które następnie zostaną zarejestrowane, a potem zabudowane na specjalistyczne środki transportu sanitarnego typu B - ambulanse ratunkowe lub typu C - ruchome jednostki intensywnej opieki, spełniające cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane, których szczegółowe dane zostały określone w Polskiej Normie PN-EN 1789+A1, nie rodzi po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym.

Art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 752 ze zm.) (dalej jako: Ustawa o podatku akcyzowym) stanowi, iż ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczenie znakami akcyzy.

Zgodnie ze wskazanym przepisem prawa, opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlegają wyroby akcyzowe oraz samochody osobowe. Oznacza to, że samochody ciężarowe nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Art. 3 ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym wskazuje, iż do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, a także do wiążących informacji akcyzowych, zwanych dalej „WIA”, stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z pózn. zm.).

Ustęp 2 wskazanego artykułu dodaje, iż zmiany w Nomenklaturze Scalonej (CN) nie powodują zmian w opodatkowaniu akcyzą wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, jeżeli nie zostały określone w niniejszej ustawie.

Zgodnie z Nomenklaturą Scaloną (CN) zawartą w Załączniku do Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lip ca 1987 roku w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej:

 • Kod CN 8703 oznacza samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi;
 • Kod CN 8704 oznacza pojazdy silnikowe do transportu towarów.

Jednocześnie, należy wskazać, iż zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, w celu określenia, czy dany produkt stanowi wyrób akcyzowy niezbędne jest jego prawidłowe zaklasyfikowanie. Należy podkreślić, iż nazwa handlowa, czy też przeznaczenie wyrobu nie uzasadnia sugerowanej klasyfikacji do wskazanych kodów CN. Klasyfikacja towarów w Nomenklaturze Scalonej (CN) podlega pewnym warunkom określającym zasady, na których jest oparta oraz ogólnym regułom zapewniającym jednolitą interpretację, co oznacza, że określony towar zawsze jest klasyfikowany do jednej i tej samej pozycji lub podpozycji z wyłączeniem innych, które mogłyby być brane pod uwagę. Zatem do każdego towaru jest przypisany odpowiedni kod. Ambulanse klasyfikowane są zaś do kodu CN 8703 (por. Wyrok Wojewódzkiego Sądu w Gliwicach z dnia 26 sierpnia 2014 roku, sygn. akt III SA/GL 157/14).

Mając na uwadze powyższe oraz treść art. 1 ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym, stwierdzić należy, iż opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlegają pojazdy o kodzie CN 8703 (w tym ambulanse), a nie podlegają takiemu opodatkowaniu pojazdy o kodzie CN 8704.

Zgodnie z art. 100 ust. 1 i ust. 2 Ustawy o podatku akcyzowym, w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
 2. nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
 3. pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym:
  1. wyprodukowanego na terytorium kraju,
  2. od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2.

W przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju, następująca po sprzedaży, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli wcześniej akcyza nie została zapłacona w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

W myśl art. 100 ust. 4 Ustawy o podatku akcyzowym, samochody osobowe są to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Na mocy art. 102 ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym, podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności, o których mowa w art. 100 ust. 1 lub 2.

Zgodnie z art. 104 ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym, podstawą opodatkowania w przypadku samochodu osobowego jest:

 1. kwota należna z tytułu sprzedaży samochodu osobowego na terytorium kraju pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług oraz o kwotę akcyzy należne od tego samochodu osobowego;
 2. kwota, jaką podatnik jest obowiązany zapłacić za samochód osobowy - w przypadku jego nabycia wewnątrzwspólnotowego, z tym że w przypadku, o którym mowa w art. 101 ust. 2 pkt 3, podstawą opodatkowania jest średnia wartość rynkowa samochodu osobowego pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług oraz o kwotę akcyzy;
 3. wartość celna samochodu osobowego powiększona o należne cło - w przypadku importu tego samochodu, z zastrzeżeniem ust. 2-5.

Jednakże podkreślenia w tym miejscu wymaga, iż zgodnie z brzemieniem art. 104 ust. 6a ustawy, w przypadku samochodów osobowych typu ambulans do podstawy opodatkowania nie wlicza się kwot stanowiących wartość specjalistycznego wyposażenia medycznego.

Przepis art. 110a Ustawy o podatku akcyzowym przewiduje zwolnienie od akcyzy ambulansów drogowych. Zgodnie z ustępem pierwszym wskazanego artykułu, zwalnia się od akcyzy samochód osobowy stanowiący specjalistyczny środek transportu sanitarnego, przeznaczony do działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane, których szczegółowe dane zostały określone w Polskiej Normie PN-EN 1789+A1. Ustęp drugi wskazuje zaś, iż zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy ambulansów drogowych:

 1. typu B - ambulans ratunkowy;
 2. typu C - ruchoma jednostka intensywnej opieki.

W tym miejscu należy wskazać, iż przepis art. 110a został dodany do Ustawy o podatku akcyzowym na mocy Ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 18) (dalej jako: Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym) i wszedł w życie z dniem 8 stycznia 2015 roku.

W uzasadnieniu poselskiego projektu Ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, proponującego wprowadzenie do Ustawy o podatku akcyzowym zwolnienia ambulansów drogowych typu B i C z opodatkowania podatkiem akcyzowym, stwierdzono, iż: „Jako warunek zwolnienia wskazano konieczność spełnienia przez te samochody wymagań technicznych i jakościowych określony w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane, których szczegółowe dane zostały określone w Polskiej Normie PN-EN 1789+A1 (Pojazdy medyczne i ich wyposażenie - ambulanse drogowe) jako ambulanse ratunkowe (typ B) i ruchome jednostki intensywnej opieki medycznej (typ C). Mając na względzie cel, do jakiego pojazdy sanitarne (ambulanse) są wykorzystywane - ratowanie życia i zdrowia ludzkiego - zasadnym jest zwolnienie tego typu pojazdów z opodatkowania. Powyższe działanie zgodne jest również z oczekiwaniem społeczeństwa, które wielokrotnie sygnalizowało konieczność zaprzestania pobierania akcyzy od ambulansów” (druk 2792).

W stanowisku Rządu wobec poselskiego projektu Ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym wskazano, iż: „zwolnienie z podatku akcyzowego specjalistycznych środków transportu sanitarnego przeznaczonych do ratowania życia i zdrowia ludzi pozwoli na ograniczenie obciążeń finansowych podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia zdrowotne, jak również spełni oczekiwania społeczne w tym zakresie.

Ponadto, należy wskazać, iż podatek akcyzowy należy do podatków zharmonizowanych w Unii Europejskiej. Podstawę harmonizacji stanowi art. 113 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym, Rada, stanowiąc jednomyślnie zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Parlamentem Europejskim oraz Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, uchwala przepisy dotyczące harmonizacji ustawodawstw odnoszących się do podatków obrotowych, akcyzy i innych podatków pośrednich w zakresie, w jakim harmonizacja ta jest niezbędna do zapewnienia ustanowienia i funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz uniknięcia zakłóceń konkurencji. Nie ma jednak w przepisach prawa unijnego przepisu, który obligowałby ustawodawcę krajowego do zwolnienia ambulansów z podatku akcyzowego. Podobnie wskazano w Opinii w sprawie możliwości stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym wykonuje prawo Unii Europejskiej, przygotowanej przez Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu w dniu 9 września 2014 roku.

Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, iż zwolnienie od podatku akcyzowego, które zawarte jest w art. 110a ust. 1 i 2 Ustawy o podatku akcyzowym występuje w przypadku łącznego spełnienia dwóch przesłanek:

 1. samochód osobowy musi stanowić specjalistyczny środek transportu sanitarnego typu B lub typu C, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane, których szczegółowe dane zostały określone w Polskiej Normie PN-EN 1789+A1;
 2. samochód ten musi być przeznaczony do działalności leczniczej polegającej na udzielani i świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze wpisane do rejestru podmiotów i wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej.

Przepis art. 110a ust. 1 i 2 Ustawy o podatku akcyzowym statuuje zwolnienie o mieszanym charakterze: podmiotowo-przedmiotowym. Ustawodawca zwalnia bowiem od podatku akcyzowego ambulans spełniający ściśle określone wymagania oraz przeznaczony do działalności leczniczej prowadzonej przez podmioty lecznicze wskazane w tym przepisie.

Należy więc zwrócić uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, nie ma znaczenia, kto jest nabywcą pierwotnym ambulansu. Zwolnienie od podatku akcyzowego będzie bowiem obowiązywać także w takiej sytuacji, gdy nabywca, nie będący podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, nabędzie ambulans w celu dalszej odsprzedaży takiemu podmiotowi (por. Interpretacja Indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2015 roku, znak sprawy: IBPP4/4513-6/15/EK). Po drugie, nie ma znaczenia kwestia, czy wyposażenie ambulansu jest fabrycznie nowe. Przepis art. 110a ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym wskazuje bowiem jedynie, iż samochód osobowy musi stanowić specjalistyczny środek transportu sanitarnego typu B lub typu C, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane, których szczegółowe dane zostały określone w Polskiej Normie PN-EN 1789+A1. Przepisy prawa nie stwierdzają jednocześnie sposobu oceny spełnienia wskazanych wymagań. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na stanowisko, jakie w odniesieniu do zagadnień dotyczących opodatkowania akcyzą ambulansów, prezentuje Minister Finansów (por. pismo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Jarosław Neneman, działającego z upoważnienia Ministra Finansów, z dnia 14 maja 2015 roku, znak: PA6.8100.2.2015.KKU, skierowane do Związku Producentów i Dystrybutorów Pojazdów Sanitarnych w Warszawie). Minister Finansów wskazuje, że: „przywołana w przepisie art. 110a Ustawy o podatku akcyzowym Polska Norma PN-EN 1789+Al określa wymagania dotyczące konstrukcji, badania, osiągów oraz wyposażenia ambulansów drogowych. Wynika z tego, że aby ambulans spełniał warunki określone w ww. normie musi posiadać nie tylko odpowiednią konstrukcję, ale być również wyposażony w odpowiedni sprzęt medyczny. W innym wypadku nie można mówić o zgodności z normą. Tym samym pojazd sanitarny bez wyposażenia medycznego nie może być objęty zwolnieniem z akcyzy. (...) Przepis art. 110a nie definiuje sposobu ustalania przez organy podatkowe czy ambulans typu B lub C spełnia wymagania normy PN-EN 1789+A1. Posiłkowo można się opierać na przedstawionych przez sprzedawcę dokumentach dot. spełniania ww. normy np. certyfikatu lub zgodności wystawionej przez producenta ambulansu zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych, o ile dokumenty te będą w ocenie organu wystarczająco wiarygodne.” Zgodnie z powyższym, ambulans musi spełniać wymagania normy PN-EN 1789+A1, co może zostać potwierdzone dokumentem wystawionym przez sprzedawcę.

Reasumując, wskazać należy, iż opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlegają samochody osobowe o kodzie CN 8703, a nie podlegają - samochody ciężarowe o kodzie 8704. Wśród grupy samochodów osobowych podlegających akcyzie ustawodawca wprowadził pewne zwolnienia, do których należy zwolnienie od akcyzy ambulansów spełniających wymogi normy PN-EN 1789+A1, przeznaczonych do wykonywania działalności leczniczej przez podmioty lecznicze wpisane do odpowiedniego rejestru.

Oznacza to, że transakcja nabycia samochodów bazowych-ciężarowych, które następnie zostaną zarejestrowane, a potem zabudowane na specjalistyczne środki transportu sanitarnego typu B - ambulans ratunkowy lub typu C - ruchome jednostki intensywnej opieki, spełniające cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane, których szczegółowe w dane zostały określone w Polskiej Normie PN-EN 1789+Al nie rodzi po stronie podmiotu leczniczego wpisanego do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym.

Wniosek taki wypływa bowiem z faktu, iż:

 1. samochód bazowy-ciężarowy nie jest objęty opodatkowaniem podatkiem akcyzowym;
 2. specjalistyczny środek transportu sanitarnego typu B - ambulans ratunkowy lub typu C – ruchoma jednostka intensywnej opieki, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane, których szczegółowe dane zostały określone w Polskiej Normie PN-EN 1789+A1, przeznaczony do wykonywania działalność leczniczej przez podmiot leczniczy wpisany do właściwego rejestru jest objęty zwolnieniem od akcyzy.

Skoro zatem Wnioskodawca nabędzie pojazdy nie objęte akcyzą w celu przekształcenia ich w pojazdy zwolnione od akcyzy, to w stosunku do Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek zapłaty podatku od akcyzy.

Wskazać jednocześnie należy, iż w sytuacji, gdy Wnioskodawca po nabyciu samochodów bazowych-ciężarowych dokona ich rejestracji w tym charakterze zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, to czynności dokonane po tej rejestracji, tj. przerobienie samochodów ciężarowych na ambulanse nie są już przedmiotem opodatkowania akcyzą, tym bardziej, iż powstałe ambulanse będą podlegały zwolnieniu od akcyzy.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że w opisanym przypadku po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek podatkowy - ten wiąże się bowiem bezpośrednio z obrotem samochodami zdefiniowanymi w art. 100 ust. 4 Ustawy o podatku akcyzowym, tj. samochodami osobowymi o kodzie CN 8703, a nie z samochodami ciężarowymi, zaś powstałe po zabudowie ambulanse także podlegają zwolnieniu od akcyzy zgodnie z art. 110a Ustawy o podatku akcyzowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwaną dalej ustawą (Dz. U. z 2014 r., poz. 752 z późn.zm.), ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej akcyzą, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, a także do wiążących informacji akcyzowych, zwanych dalej „WIA”, stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.)

W myśl art. 3 ust. 2 ustawy zmiany w Nomenklaturze Scalonej (CN) nie powodują zmian w opodatkowaniu akcyzą wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, jeżeli nie zostały określone w niniejszej ustawie.

Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
 2. nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
 3. pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym:
  1. wyprodukowanego na terytorium kraju,
  2. od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2.

Stosownie do art. 100 ust. 3 ustawy jeżeli w stosunku do samochodu osobowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności podlegającej opodatkowaniu to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości.

Na podstawie art. 100 ust. 4 ustawy samochody osobowe są to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Jednocześnie w myśl art. 110a ust. 1 ustawy zwalnia się od akcyzy samochód osobowy stanowiący specjalistyczny środek transportu sanitarnego, przeznaczony do działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.14)), spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane, których szczegółowe dane zostały określone w Polskiej Normie PN-EN 1789+A1.

Zgodnie z art. 110a ust. 2 ustawy zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy ambulansów drogowych:

 1. typu B – ambulans ratunkowy;
 2. typu C – ruchoma jednostka intensywnej opieki.

Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca jest podmiotem leczniczym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. Wnioskodawca jest podmiotem wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. W zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się świadczeniem usług medycznych, w tym usług z zakresu ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego. Na potrzeby wykonywanej działalności leczniczej Wnioskodawca zamierza dokonać zakupu w kraju 13 nowych fabrycznie samochodów bazowych - ciężarowych o kodzie CN 8704. Po zakupie samochodów bazowych-ciężarowych zostaną one zarejestrowany przez Wnioskodawcę - będzie to ich pierwsza rejestracja w kraju. Następnie Wnioskodawca zleci specjalistycznemu podmiotowi trzeciemu wykonanie zabudowy samochodów bazowych-ciężarowych celem ich przekształcenia w ambulanse, tj. specjalistyczne środki transportu sanitarnego typu B - ambulanse ratunkowe lub typu C - ruchome jednostki intensywnej opieki. Po wykonaniu zabudowy ambulanse będą spełniały cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane, których szczegółowe dane zostały określone w Polskiej Normie PN-EN 1789+A1. Ambulanse będą zarejestrowane jako samochody osobowe o kodzie CN 8703.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy z tytułu zakupu samochodów bazowych (ciężarowych), które następnie zostaną zarejestrowane, a potem zabudowane na specjalistyczne środki transportu sanitarnego typu B - ambulanse ratunkowe lub typu C - ruchome jednostki intensywnej opieki, spełniające cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane, których szczegółowe dane zostały określone w Polskiej Normie PN-EN 1789+A1, po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym.

Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w analizowanym przypadku po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek podatkowy - ten wiąże się bowiem bezpośrednio z obrotem samochodami zdefiniowanymi w art. 100 ust. 4 ustawy, tj. samochodami osobowymi o kodzie z CN 8703 (wyłącznie w przypadkach, o których mowa w art. 100 ustawy). Zatem w sytuacji gdy Wnioskodawca po nabyciu nowych fabrycznie samochodów bazowych (ciężarowych) o kodzie CN 8704 dokona ich rejestracji w tym charakterze zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, to czynności dokonane po tej rejestracji, tj. wykonanie zabudowy samochodów bazowych (ciężarowych) celem ich przekształcenia w ambulanse (specjalistyczne środki transportu sanitarnego typu B - ambulanse ratunkowe lub typu C - ruchome jednostki intensywnej opieki) nie są już przedmiotem opodatkowania akcyzą.

Tym samym z tytułu zakupu samochodów bazowych (ciężarowych), które następnie zostaną zarejestrowane, a potem zabudowane na specjalistyczne środki transportu sanitarnego typu B - ambulanse ratunkowe lub typu C - ruchome jednostki intensywnej opieki, spełniające cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane, których szczegółowe dane zostały określone w Polskiej Normie PN-EN 1789+A1, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP4/4513-6/15/EK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.