IPPP3/4513-15/16-5/MC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie obowiązku zapłaty podatku akcyzowego w związku z zawarciem umowy najmu długoterminowego samochodu osobowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 3 lutego 2016 r. (data wpływu 9 lutego 2016 r.), uzupełnionym w dniu 13 kwietnia 2016 r. (data wpływu 14 kwietnia 2016 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 4 kwietnia 2016 r. (skutecznie doręczone w dniu 12 kwietnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku zapłaty podatku akcyzowego w związku z zawarciem umowy najmu długoterminowego samochodu osobowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lutego 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku zapłaty podatku akcyzowego w związku z zawarciem umowy najmu długoterminowego samochodu osobowego.

Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 12 kwietnia 2016 r., złożonym w dniu 13 kwietnia 2016 r. (data wpływu 14 kwietnia 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwania tut. Organu z dnia 4 kwietnia 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (uzupełnione w dniu 13 kwietnia 2016 r.):

Wnioskodawca rozważa zawarcie jako najemca umowy najmu długoterminowego samochodu osobowego na okres od 2 do 5 lat z podmiotem z siedzibą w Republice Czeskiej. Przedmiotem najmu długoterminowego będzie jeden samochód osobowy o pojemności silnika powyżej 2000 cm3, zarejestrowany w Republice Czeskiej

Samochód ten będzie wykorzystywany głównie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz okazjonalnie na terenie innych krajów należących do Unii Europejskiej.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że w momencie zawarcia umowy najmu długoterminowego samochodu osobowego z firmą z siedzibą na terenie Republiki Czeskiej lub w trakcie jej trwania, Wnioskodawca nie przewiduje złożenia wniosku o rejestrację przedmiotowego samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z powyższym zamiarem w przypadku zawarcia najmu długoterminowego z firmą z siedzibą na terenie Republiki Czeskiej, Wnioskodawca będzie miał obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku akcyzowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W oparciu o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zgodnie z art. 100 oraz 101 uregulowano szczegółowe zasady w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych niezarejestrowanych wcześniej na terytorium kraju. Wskazane przepisy ustawy regulują kwestie powstania obowiązku podatkowego w akcyzie. W omawianym przypadku w związku z zawarciem umowy najmu długoterminowego przywóz samochodu osobowego z innego państwa członkowskiego nie zawsze musi wiązać się z przeniesieniem prawa do rozporządzania samochodem jako właściciel lub też prawo to może zostać przeniesione w różnym momencie tj: przed jak i po przemieszczeniu pojazdu na terytorium kraju. W związku z tym, że na mocy art. 101 ust. 2 pkt 3 ustawy obowiązek podatkowy w akcyzie powstanie z dniem złożenia wniosku o rejestrację samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, jeżeli podmiot występujący z wnioskiem o rejestrację na terytorium kraju nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego nie jest właścicielem. Zatem gdy samochód objęty umową najmu zostanie przemieszczony do Polski i dopóki nie zostanie zarejestrowany w Polsce, obowiązek podatkowy w akcyzie nie powstanie. Właścicielem pojazdu samochodu osobowego będzie podmiot mający siedzibę w Republice Czeskiej. W związku z powyższym rejestracja samochodu nastąpi na terenie Czech. Polskie przepisy dotyczące rejestracji pojazdu nie wymagają rejestracji pojazdów w Polsce w przypadku użytkowania samochodu osobowego będącego własnością podmiotu mającego siedzibę na terenie innego kraju należącego do Unii Europejskiej użytkowanego na podstawie umowy najmu długoterminowego. Taka sytuacja nie jest opisana w art. 101 ust. 2 ustawy w związku z powyższym w przypadku zawarcia umowy najmu z podmiotem mającym siedzibę na terenie Republiki Czeskiej, transakcja taka nie podlega obowiązkowi podatku akcyzowego, ponieważ przepisów prawa podatkowego nie można interpretować rozszerzające, tak brzmi fundamentalna zasada prawa podatkowego (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 października 1992 roku, sygn. akt III ARN 50/92). Wnioskodawca pragnie zauważyć, że podobny stan prawny był rozstrzygnięty w sposób zgodny ze stanowiskiem Wnioskodawcy, wskazanym powyżej, przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach sygn. IBPP3/443-908/10.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwaną dalej ustawą (Dz. U. z 2014 r., poz. 752 z późn. zm.), ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej akcyzą, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, a także do wiążących informacji akcyzowych, zwanych dalej „WIA”, stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.)

W myśl art. 3 ust. 2 ustawy zmiany w Nomenklaturze Scalonej (CN) nie powodują zmian w opodatkowaniu akcyzą wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, jeżeli nie zostały określone w niniejszej ustawie.

Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy - w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

  1. import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
  2. nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
  3. pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym:
    1. wyprodukowanego na terytorium kraju,
    2. od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy wewnątrzwspólnotowe nabycie to przemieszczenie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju.

W myśl art. 100 ust. 4 ustawy samochody osobowe są to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Z powyższych przepisów wynika, że opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlega m.in. nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodów osobowych, które należy rozumieć jako czynność polegająca na przemieszczeniu samochodów osobowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju. Nabycie wewnątrzwspólnotowe stanowi więc samo fizyczne przemieszczenie samochodów osobowych na terytorium kraju z terytorium państwa członkowskiego.

Stosownie do art. 101 ust. 2 ustawy obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym powstaje z dniem:

  1. przemieszczenia samochodu osobowego z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju - jeżeli nabycie prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel nastąpiło przed przemieszczeniem samochodu na terytorium kraju;
  2. nabycia prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel - jeżeli nabycie prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel nastąpiło po przemieszczeniu samochodu osobowego na terytorium kraju;
  3. złożenia wniosku o rejestrację samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym - jeżeli podmiot występujący z wnioskiem o rejestrację na terytorium kraju nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego nie jest jego właścicielem.

W art. 101 ust. 2 pkt 3 ustawy wskazano szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w akcyzie w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym samochodu osobowego w sytuacji, kiedy nabycie nie wiąże się z przeniesieniem prawa do rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel czyli jak to ma miejsce w przedmiotowej sprawie.

W takim przypadku obowiązek podatkowy powstaje z dniem złożenia wniosku o rejestrację samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Sytuacja taka może wystąpić w przypadku, gdy przedmiotem nabycia są samochody osobowe będące przedmiotem najmu z innego państwa członkowskiego.

Na mocy art. 102 ust. 1 ustawy podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności, o których mowa w art. 100 ust. 1 lub 2.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca rozważa zawarcie jako najemca umowy najmu długoterminowego samochodu osobowego na okres od 2 do 5 lat z podmiotem z siedzibą w Republice Czeskiej. Przedmiotem najmu długoterminowego będzie jeden samochód osobowy o pojemności silnika powyżej 2000 cm3, zarejestrowany w Republice Czeskiej. Samochód ten będzie wykorzystywany głównie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz okazjonalnie na terenie innych krajów należących do Unii Europejskiej. W momencie zawarcia umowy najmu długoterminowego samochodu osobowego z firmą z siedzibą na terenie Republiki Czeskiej lub w trakcie jej trwania, Wnioskodawca nie przewiduje złożenia wniosku o rejestrację przedmiotowego samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest ustalenie czy w przypadku zawarcia najmu długoterminowego z firmą z siedzibą na terenie Republiki Czeskiej, Wnioskodawca będzie miał obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku akcyzowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że Wnioskodawca w przypadku zawarcia umowy najmu długoterminowego przedmiotowego samochodu osobowego nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku akcyzowego. Ustawodawca uzależnił bowiem powstanie obowiązku podatkowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego niezarejestrowanego samochodu osobowego od złożenia wniosku o rejestrację samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, a nie od formalnego podpisania umowy najmu z podmiotem zagranicznym. Samo zawarcie umowy najmu bez złożenia wniosku o rejestrację samochodu osobowego w kraju nie wpływa na powstanie obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym z tytuły nabycia wewnątrzwspólnotowego niezarejestrowanego samochodu osobowego. Skoro zatem w analizowanej sprawie Wnioskodawca w momencie zawarcia umowy najmu długoterminowego samochodu osobowego z firmą z siedzibą na terenie Republiki Czeskiej lub w trakcie jej trwania nie złoży wniosku o rejestrację przedmiotowego samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym to nie powstanie obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego tego samochodu osobowego.

W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku akcyzowego z tytułu zawarcia umowy najmu długoterminowego samochodu osobowego z podmiotem z siedzibą w Republice Czeskiej.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.