IPPP3/443-221/14-2/KB | Interpretacja indywidualna

Dotyczy podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego
IPPP3/443-221/14-2/KBinterpretacja indywidualna
 1. akcyza
 2. nabycie wewnątrzwspólnotowe
 3. samochód osobowy
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą samochodów osobowych -> Samochody osobowe - przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 4 marca 2014 r. (data wpływu 10 marca 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 marca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka S.A. (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) świadczy usługi leasingu. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka zawiera z korzystającymi umowy leasingu, na mocy których oddaje do odpłatnego używania i pobierania pożytków podlegające amortyzacji środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne oraz grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów. Przedmiotem umów leasingu (finansowania) są m.in. samochody. W ramach prowadzonej działalności leasingowej, w związku z zawartą umową leasingu, Spółka nabyła samochód marki Jaguar Land Rover Defender 110, siedem miejsc siedzących (łącznie z kierowcą). Zgodnie ze świadectwem zgodności WE klasa pojazdu to: NIG, rodzaj podwozia BB-VAN, ilość miejsc siedzących (wraz z kierowcą) 7, 2 z przodu, 5 z tyłu, długość powierzchni ładunkowej 1300 mm. Zgodnie ze świadectwem zgodności WE przedmiotowy pojazd pod każdym względem odpowiada świadectwu zgodności typu e*11*2007/46*0133*06. Z kolei, zgodnie z kartą pojazd klasa pojazdu: NIG, oznaczenie klasy pojazdu oraz rodzaj nadwozia: pojazd terenowy do przewozu towarów do 3,5 tony, VAN. Przedmiotowy samochód został nabyty w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i nie był wcześniej rejestrowany na terytorium kraju zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. Od przedmiotowego samochodu Spółka zapłaciła podatek akcyzowy. Niemniej jednak powstała wątpliwość czy przedmiotowy samochód podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Spółka wnosi o potwierdzenie czy opisany w stanie faktycznym samochód marki Jaguar Land Rover Defender 110, siedem miejsc siedzących (wraz z kierowcą), podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, nabyty wewnątrzwspólnotowo samochód marki Jaguar Land Rover Defender 110, typu VAN, posiadający 7 miejsc siedzących (wraz z kierowcą) podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Zgodnie z art. 100 ust. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r., nr 108 poz. 626, z późn. zm.) przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
 2. nabycie wewnatrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
 3. pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym:
  1. wyprodukowanego na terytorium kraju,
  2. od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2.

Zgodnie z definicją samochodu osobowego zawartą w art. 100 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym samochody osobowe są to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Zatem samochodem osobowym podlegającym akcyzie jest pojazd spełniające następujące cechy:

 • jest pojazdem przeznaczonym zasadniczo do przewozu osób i został objęty kodem CN 8703 oraz
 • podlega obowiązkowi rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Ponadto, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.).

Przywołane przepisy wskazują, że istotne z punktu widzenia ustawy o podatku akcyzowym, jest przeznaczenie pojazdu do przewozu osób i tym samym objęcie pojazdu kodem CN 8703.

Zgodnie z wyjaśnieniami do CN opublikowanymi w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie wyjaśnień do Taryfy celnej (Monitor Polski z dnia 4 grudnia 2006 r., nr 86, poz. 880) klasyfikując pojazdy do odpowiedniej pozycji Nomenklatury Scalonej należy kierować się cechami konstrukcyjnymi i wyposażeniem pojazdu, które decydują o głównej funkcji jaką ten pojazd ma pełnić, tj. należy określić jego zasadnicze przeznaczenie do przewozu osób lub towarów.

Zgodnie z wyjaśnieniami do CN pozycja CN 8703 obejmuje pojazdy silnikowe różnego typu (włącznie z pływającymi pojazdami silnikowymi) przeznaczone do przewozu osób. Do pozycji CN 8703 należy zaliczyć samochody osobowe (np. limuzyny, taksówki, samochody sportowe i wyścigowe) wyspecjalizowane pojazdy transportowe, takie jak ambulanse, więźniarki i pojazdy pogrzebowe; samochody mieszkalne (kempingowe), pojazdy do przewozu osób specjalnie wyposażone do zamieszkania; pojazdy specjalne przeznaczone do poruszania się po śniegu, pojazdy golfowe i podobne pojazdy.

W myśl wyjaśnień do CN samochody osobowo-towarowe to pojazdy o maksymalnej liczbie miejsc siedzących dla dziewięciu osób (włącznie z kierowcą), których wnętrze bez zmian konstrukcyjnych może być używane zarówno do przewozu osób, jak i towarów. Przy czym klasyfikacja samochodów osobowo-towarowych do pozycji CN 8703 jest wyznaczona przez cechy, które wskazują, źe pojazdy przeznaczone są raczej do przewozu osób niż do transportu towarów, Cechami tymi są w szczególności:

 1. obecność stałych siedzeń z wyposażeniem zabezpieczającym (np. pasy bezpieczeństwa lub punkty kotwice oraz wyposażenie do zainstalowania pasów bezpieczeństwa) dla każdej osoby lub obecność stałych punktów kotwiących i wyposażenie do zainstalowania siedzeń i wyposażenia zabezpieczającego w przestrzeni tylnej powierzchni dla kierowcy i przestrzeni siedzeń pasażerów; takie siedzenia mogą być zamocowane na stałe, składające się ze zdejmowanych z punktów kotwiących lub składanych,
 2. obecność tylnych okien wzdłuż dwubocznych paneli,
 3. obecność przesuwanych, wahadłowych lub podnoszonych drzwi (jedne lub więcej) z oknami na bocznych panelach lub z tyłu,
 4. brak stałego panela lub przegrody pomiędzy przestrzenią dla kierowcy i przednich siedzeń pasażerów a przestrzenią tylną, która może być używana do przewozu zarówno osób jak i towarów,
 5. wyposażenie całego wnętrza pojazdu w sposób kojarzony z częścią pojazdu przeznaczoną dla pasażerów (np. dywaniki, wentylacja, oświetlenie, popielniczki).

Do tej kategorii pojazdów, tj. CN 8703 włączone są m.in. pojazdy typu pickup i VAN.

Samochód nabyty przez Wnioskodawcę posiada siedem miejsc siedzących (2 z przodu, 5 z tyłu) oraz 5 drzwi (2 z każdej strony, 1 z tyłu), pojemność skokowa 2198 cm3, kod nadwozia: BB-VAN zatem spełnia wymogi zaliczenia takiego pojazdu do kategorii CN 8703 i w konsekwencji podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania wyrobów. W konsekwencji, tut. Organ nie dokonywał klasyfikacji wyrobu, przyjmując klasyfikację wskazaną przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.