IPPP3/443-1256/14-2/KB | Interpretacja indywidualna

W zakresie braku opodatkowania akcyzą samochodów po pierwszej rejestracji
IPPP3/443-1256/14-2/KBinterpretacja indywidualna
 1. akcyza
 2. samochód osobowy
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą samochodów osobowych -> Samochody osobowe - przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 18 grudnia 2014 r. (data wpływu 24 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie braku opodatkowania akcyzą samochodów po pierwszej rejestracji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie braku opodatkowania akcyzą samochodów po pierwszej rejestracji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: „O.” Sp. z o.o. Wnioskodawca jest dealerem samochodowym i przedmiotem działalności jednostki jest między innymi sprzedaż samochodów nowych.

 1. Wnioskodawca zamierza kupić od X. SA fabrycznie nowy samochód ciężarowy (jako towar handlowy).
 2. Zarejestrować pojazd zgodnie z homologacją producenta zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
 3. Po zarejestrowaniu zamierza zlecić firmie podwykonawczej dokonanie zmian konstrukcyjnych w tym pojeździe polegających na przebudowaniu nadwozia samochodu na samochód specjalny typu Camper.
 4. Przerejestrowanie wyżej wymienionego samochodu ciężarowego na podstawie badania technicznego pojazdu dokonanego przez Okręgową Stację Kontroli Pojazdów na samochód specjalny typu Camper o kodzie CN 8703.
 5. Sprzedaż samochodu zarejestrowanego jako samochód specjalny typu Camper.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż na terenie kraju samochodu, nabytego najpierw jako samochód ciężarowy i zarejestrowanego, a następnie przebudowanego i przerejestrowanego w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów na samochód specjalny typu Camper, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem akcyzowym na gruncie przepisów ustawy o podatku akcyzowym na którymkolwiek etapie transakcji...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, przeróbka (przebudowa samochodu ciężarowego na pojazd mieszkalny typu Camper) wykonane na przedmiotowym samochodzie, dokonana po pierwszej rejestracji na terenie kraju, ale przed dokonaniem sprzedaży do klienta nie będzie skutkowała powstaniem obowiązku opodatkowania podatkiem akcyzowym na żadnym etapie transakcji, w szczególności obowiązek w akcyzie nie powstanie w momencie dokonania odsprzedaży tak zabudowanego pojazdu na terytorium kraju.

W konsekwencji, dostosowanie pierwotnie zakupionego przez Spółkę pojazdu ciężarowego do potrzeb odbiorcy, nie będzie skutkowało powstaniem obowiązku opodatkowania ww. pojazdów podatkiem akcyzowym w momencie ich odsprzedaży na rzecz klienta.

Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy akcyzowej, w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 • import samochodu osobowego, niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,
 • nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego, niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruch drogowym oraz
 • pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, wyprodukowanego w kraju lub od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu importu albo nabycia.

Niewątpliwym jest fakt że dokonanie zmian konstrukcyjnych spowoduje, że będziemy mieć do czynienia z samochodem osobowym a należy tego dokonać w oparciu o określone kryteria. Ustawa akcyzowa wskazuje, że o uznaniu danego pojazdu za samochód osobowy w jej rozumieniu, decyduje jego klasyfikacja taryfowa do pozycji CN 8703 (nomenklatura scalona, według załącznika I do rozporządzenia Rady EWG nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie wspólnej Taryfy celnej).

Według not wyjaśniających zawartych w obwieszczeniu Ministra Finansów z 1 czerwca 2006 r. w sprawie wyjaśnień do Taryfy celnej (M.P. nr 86, poz. 880), pozycja 8703 obejmuje m.in. samochody mieszkalne (kempingowe itd. - poz. 8703 23 11, 8703 32 11, 8703 33 11), pojazdy do przewozu osób specjalnie wyposażone do zamieszkiwania (z miejscami do spania, przygotowywania posiłków, toaletami itd.) i do tej grupy niewątpliwie należy zaliczyć samochód kempingowy typu Camper.

To wskazuje, że zgodnie z Nomenklaturą Scaloną, samochody kempingowe powinny być klasyfikowane do kodu CN 8703 (samochody osobowe), przez co ich wewnątrzwspólnotowe nabycie, import lub pierwsza sprzedaż w kraju samochodu niezarejestrowanego samochodu podlega akcyzie zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy akcyzowej, opodatkowaniu akcyzą. Natomiast pierwsza sprzedaż samochodu osobowego zarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju o kodzie CN 8703 nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Podsumowując, Spółka stoi na stanowisku, że wszelkie przeróbki dokonane w przedmiotowym samochodzie dokonane po pierwszej rejestracji na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym ale przed sprzedażą na rzecz finalnego klienta, nie będą skutkowały powstaniem obowiązku opodatkowania podatkiem akcyzowym, w szczególności obowiązek w akcyzie nie powstanie w momencie dokonania odsprzedaży tak zabudowanych pojazdów na terytorium kraju.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752), dalej zwana ustawą, określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy – art. 1 ust. 1 ustawy.

Stosownie do art. 3 ustawy, do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, ze zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, ze zm.). Ewentualne zmiany w Nomenklaturze Scalonej (CN) nie powodują zmian w opodatkowaniu akcyzą wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, jeżeli nie zostały określone w niniejszej ustawie.

Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy, w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
 2. nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
 3. pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym:
  1. wyprodukowanego na terytorium kraju,
  2. od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2.

W przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania jest również sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarestrowanego na terytorium kraju, następująca po sprzedaży, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli wcześniej akcyza nie została zapłacona w należytej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony – art. 100 ust. 2 ustawy.

Zgodnie z art. 100 ust. 4 ustawy, samochody osobowe są to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest dealerem samochodowym i przedmiotem jego działalności jest między innymi sprzedaż samochodów nowych. Wnioskodawca zamierza kupić fabrycznie nowy samochód ciężarowy (jako towar handlowy), a następnie zarejestrować pojazd zgodnie z homologacją producenta zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Po zarejestrowaniu zamierza zlecić firmie podwykonawczej dokonanie zmian konstrukcyjnych w tym pojeździe polegających na przebudowaniu nadwozia samochodu na samochód specjalny typu Camper i przerejestrować wyżej wymieniony samochód ciężarowy na podstawie badania technicznego pojazdu dokonanego przez Okręgową Stację Kontroli Pojazdów na samochód specjalny typu Camper o kodzie CN 8703. Następnie nastąpi sprzedaż samochodu zarejestrowanego jako samochód specjalny typu Camper.

Wątpliwości Zainteresowanego dotyczą powstania obowiązku zapłaty akcyzy w sytuacji, gdy po zarejestrowaniu pojazdu, nie będącego samochodem osobowym w rozumieniu art. 100 ust. 4 ustawy, samochód ten zostanie przerobiony i przerejestrowany na samochód typu Camper o kodzie CN 8703.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że w opisanym przypadku po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek podatkowy – ten wiąże się bowiem bezpośrednio z obrotem samochodami zdefiniowanymi w art. 100 ust. 4 ustawy, tj. samochodami osobowymi o kodzie CN 8703 (wyłącznie w przypadkach o których mowa w art. 100 ustawy).

Z kolei w sytuacji, gdy Wnioskodawca po nabyciu samochodu ciężarowego dokona jego rejestracji w tym charakterze zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, to czynności dokonane po tej rejestracji, tj. przerobienie samochodu ciężarowego na Camper o kodzie CN 8703 i jego sprzedaż nie są już przedmiotem opodatkowania akcyzą, o której mowa w cyt. powyżej art. 100 ustawy.

Zatem, należy stwierdzić, że sprzedaż na terenie kraju samochodu, nabytego najpierw jako samochód ciężarowy i zarejestrowanego, a następnie przebudowanego i przerejestrowanego w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów na samochód specjalny typu Camper, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem akcyzowym na gruncie przepisów ustawy o podatku akcyzowym.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania wyrobów akcyzowych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

akcyza
IBPP4/4513-13/15/BP | Interpretacja indywidualna

samochód osobowy
ITPP3/4513-22/15/JK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.