IPPP3/443-1205/13-2/KB | Interpretacja indywidualna

Czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 maja 2004 r. do końca lutego 2009 r. zmiana ceny zakupu samochodu osobowego dokonana po jego dostawie, udokumentowana fakturą korygującą „in minus” wystawioną przez Importera, pozostawała bez wpływu na zakres prawa Spółki do obniżenia akcyzy należnej o całą kwotę akcyzy wyszczczególnionej na pierwotnej fakturze nabycia samochodu osobowego?
IPPP3/443-1205/13-2/KBinterpretacja indywidualna
  1. obniżka (obniżenie)
  2. podatek akcyzowy
  3. samochód osobowy
  1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne i nieobowiązujące] -> Przepisy szczegółowe -> Wyroby akcyzowe niezharmonizowane -> Obniżenie kwoty akcyzy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 27 grudnia 2013 r. (data wpływu 30 grudnia 2013 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie skutków zmiany ceny samochodów osobowych udokumentowanej fakturą korygującą - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie skutków zmiany ceny samochodów osobowych udokumentowanej fakturą korygującą.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest firmą dealerską (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) zajmującą się zakupem i sprzedażą samochodów osobowych. Wnioskodawca w czasie obowiązywania ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (dalej: UPA), tj. do dnia 28 lutego 2009 r. (czyli w okresie którego dotyczy niniejszy wniosek) dokonywał zakupu samochodów, które zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami - podlegały opodatkowaniu podatkiem akcyzowym (opodatkowaniu podlegała bowiem każda sprzedaż samochodu przed jego pierwszą rejestracją).

Zakup samochodów osobowych przez Wnioskodawcę był dokumentowany poprzez wystawienie przez Sprzedawcę (dalej: Importera) faktur VAT (dalej: faktur pierwotnych), na których wykazywana była cena zakupu każdego sprzedawanego samochodu (dalej: cena transakcyjna), zawierająca m.in. cenę nabycia, kwotę podatku akcyzowego, wartość netto oraz kwotę podatku od towarów i usług. Mając na uwadze obowiązujące wówczas przepisy (art. 79 UPA) Spółka dokonywała obniżenia kwoty należnej od sprzedaży samochodów o kwoty akcyzy naliczonej przez Importera w miesiącu zakupu samochodów. Spółka, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokonywała obniżenia podatku akcyzowego w deklaracji AKC-3 za miesiąc, w którym dokonała zakupu.

Spółka wyjaśnia, że zdarzały się także sytuacje udzielania przez Importera rabatów potransakcyjnych ze względu m.in. na rodzaj i ilość kupowanych przez Wnioskodawcę samochodów. Zasady udzielania tych rabatów był następujące: w momencie sprzedaży samochodu przez Wnioskodawcę ostatecznemu odbiorcy, cena transakcyjna ulegała urealnieniu do ceny ostatecznej, rzeczywistej (dalej: cena ostateczna). Urealnienie ceny transakcyjnej do ceny ostatecznej było spowodowane udzieleniem Spółce przez Importera rabatu potransakcyjnego, ze względu m.in. na rodzaj i ilość kupowanych przez Wnioskodawcę samochodów. Dodatkowo, celem dodatkowego wsparcia pojazdu oraz zwiększenia konkurencyjności ceny, zdarzało się, że Importer udzielał rabatu zanim samochód był przez Spółkę sprzedawany. W związku z powyższym Spółka otrzymywała od Importera faktury korygujące (zarówno odnoszące się do poszczególnych transakcji zakupu jak i faktury kwartalne), które wskazywały nie tylko niższą kwotę podatku VAT ale również niższą kwotę należnej akcyzy. Importer - w związku z udzieleniem rabatu - pomniejszał w tych fakturach cenę zakupu, w tym cenę nabycia, kwotę podatku akcyzowego, cenę netto oraz kwotę podatku od towarów i usług.

W związku z otrzymywanymi od Importera fakturami korygującymi „in minus”, pierwotnie Spółka dokonała korekty odliczonego podatku akcyzowego. W wyniku tego za poszczególne miesiące zwiększyła się nadwyżka akcyzy należnej nad naliczoną bądź też zmniejszała się nadwyżka akcyzy naliczonej nad należną do przeniesienia na kolejne miesiące. Obecnie, po analizie interpretacji wydawanych przez Ministra Finansów w analogicznych stanach faktycznych, Spółka powzięła wątpliwość, czy postąpiła prawidłowo korygując kwotę odliczonego uprzednio podatku akcyzowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 maja 2004 r. do końca lutego 2009 r. zmiana ceny zakupu samochodu osobowego dokonana po jego dostawie, udokumentowana fakturą korygującą „in minus” wystawioną przez Importera, pozostawała bez wpływu na zakres prawa Spółki do obniżenia akcyzy należnej o całą kwotę akcyzy wyszczczególnionej na pierwotnej fakturze nabycia samochodu osobowego...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W opinii Spółki, w opisanej sytuacji zmiana ceny samochodów osobowych po ich nabyciu i otrzymanie faktury korygującej „in minus” nie wywoływało skutków w zakresie naliczonego podatku akcyzowego tzn. udzielenie przez Importera rabatu potransakcyjnego nie zmieniało zakresu prawa Spółki do obniżenia należnej akcyzy o całość podatku akcyzowego wyszczególnionego na fakturach pierwotnych dokumentujących nabycie samochodów osobowych.

Zgodnie z treścią art. 80 ust. 1 UPA, akcyzie podlegały samochody osobowe niezarejestrowane na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Stosownie natomiast do treści art. 80 ust. 2 pkt 1 UPA, podatnikami akcyzy od samochodów osobowych były podmioty dokonujące każdej sprzedaży samochodu osobowego przed pierwszą jego rejestracją na terytorium kraju. Moment powstania obowiązku podatkowego określał natomiast przepis art. 80 ust. 3 UPA. Zgodnie z jego brzmieniem, obowiązek podatkowy w akcyzie od samochodów powstawał w przypadku sprzedaży – z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w terminie 7 dni, licząc od dnia wydania wyrobu. Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 1 UPA, podstawą opodatkowania w przypadku wyrażenia stawki akcyzy w procencie podstawy opodatkowania była kwota należna z tytułu sprzedaży na terytorium kraju wyrobów akcyzowych pomniejszona o kwoty podatku od towarów i usług oraz kwoty akcyzy, należne od tych wyrobów.

Stosownie z kolei do przepisu art. 79 UPA, podatnik miał prawo do obniżenia kwoty akcyzy o kwotę zapłaconą przy nabyciu wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych, związaną ze sprzedażą opodatkowaną lub zapłaconą od importu.

Analiza tych przepisów wskazuje, że przywołane wskazane przepisy nie przewidywały możliwości zmniejszenia podstawy opodatkowania akcyzy po dokonanej sprzedaży o kwoty udzielonych rabatów, bonifikat upustów, uznanych reklamacji i skont. W ocenie Spółki po dokonaniu sprzedaży samochodów osobowych przed ich pierwszą rejestracją na terenie kraju, w stosunku do których powstał obowiązek podatkowy i została ustalona podstawa opodatkowania, brak jest możliwości zmniejszenia jej wysokości, a w konsekwencji – zmiany wyliczonego uprzednio podatku podatkiem akcyzowym (art. 82 ust. 3, art. 10 ust. 1-9) nie odnosi się wprost do pojęcia obrotu będącego podstawą opodatkowania w podatku od towarów i usług. Ustawa nie przewiduje także zmniejszenia podstawy opodatkowania o kwoty udokumentowanych i prawnie dopuszczalnych rabatów, bonifikat, upustów uznanych reklamacji i skont.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, że brak możliwości korygowania podstawy opodatkowania podatkiem akcyzowym począwszy od dnia 1 maja 2004 r., tj. dnia wejścia w życie ustawy o podatku akcyzowym był celowym zabiegiem ustawodawcy. W trakcie prac legislacyjnych nad przedmiotową ustawą, jej tekst przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu - umożliwiał bowiem na podstawie przepisu art. 10 ust. 2 projektowanej ustawy możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczonych i obowiązujących rabatów (bonifikat, upustów, uznanych reklamacji i skont) oraz wartości zwróconych wyrobów akcyzowych, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur. Uchwałą Senatu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie ustawy o podatku akcyzowym, Senat w punkcie 2 tej uchwały skreślił w art. 10 ustawy o podatku akcyzowym - cały ustęp 2. Sejm uchwalając ostateczną wersję ustawy po rozpatrzeniu poprawek Senatu nie przywrócił takiej regulacji prawnej. W takim też brzmieniu została ona podpisana przez Prezydenta RP i opublikowana w Dzienniku Ustaw. Zatem jednoznacznie należy stwierdzić, iż intencją ustawodawcy było nieuwzględnianie rabatów, upustów i innych zmian ceny sprzedaży w podstawie opodatkowania podatkiem akcyzowym, a które mogłyby powodować zmniejszenie należnego podatku akcyzowego.

W konsekwencji, brak w ustawie przepisów regulujących wprost kwestię korygowania podatku akcyzowego w przypadku zmiany ceny po sprzedaży (m.in. z uwagi na udzielone rabaty potransakcyjne) powodował, że dostawca nie był uprawniony do zmiany podstawy opodatkowania w podatku akcyzowym po dokonaniu dostawy (jak to ma miejsce w podatku od towarów i usług). W ocenie Spółki dotyczyło to jednak nie tylko dostawcy towaru (wyrobu) akcyzowego, który nie mógł zmienić w takiej sytuacji wyliczonej i wykazanej należnej akcyzy, ale również nabywcy towaru akcyzowego (czyli np. Spółki), który skorzystał z prawa do obniżenia akcyzy należnej zgodnie z art. 79 UPA. Skoro bowiem jakakolwiek zmiana ceny towaru akcyzowego (stanowiącego podstawę opodatkowania podatkiem akcyzowym) nie powodowała zmiany w zakresie kwoty należnej akcyzy u dostawcy to nie mogła zmienić kwoty odliczonej akcyzy u nabywcy. Zatem w ocenie Wnioskodawcy skoro fakt udzielenia Spółce rabatu potransakcyjnego jako kupującemu już po sprzedaży samochodu osobowego ostatecznemu odbiorcy nie miał wpływu na wysokość podstawy opodatkowania akcyzą u Importera, to analogicznie nie miał również wpływu na wysokość odliczenia kwoty podatku akcyzowego wykazanego na fakturze pierwotnej otrzymanej przez Spółkę od Importera.

W konsekwencji w przypadku zmiany ceny samochodu osobowego po jego nabyciu, Spółka dla celów kalkulacji naliczonego podatku akcyzowego mogła pominąć faktury korygujące wystawione przez Importera i uznać, że przysługuje jej w dalszym ciągu prawo do odliczenia całości akcyzy wyszczególnionej na pierwotnych fakturach zakupu samochodów osobowych. Zdaniem Wnioskodawcy udzielenie przez Importera rabatu potransakcyjnego nie zmieniało zakresu prawa Spółki do obniżenia akcyzy należnej o całość podatku akcyzowego wyszczególnionego na pierwotnych fakturach z tytułu nabycia samochodów.

W ocenie Spółki dodatkowym argumentem potwierdzającym niniejsze stanowisko jest fakt, że ustawa o podatku akcyzowym nie zawierała żadnych szczegółowych regulacji w zakresie dokumentowania i rozliczania zmiany ceny po sprzedaży, podczas gdy np. ustawa o podatku od towarów i usług reguluje szczegółowo obowiązek rozliczania zmian ceny (dokumenty, terminy itp.). W świetle powyższego w ocenie Wnioskodawcy należy jednoznacznie stwierdzić, że w przypadku samochodów osobowych, brak jest podstaw prawnych do zmniejszenia podstawy opodatkowania w podatku akcyzowym po zrealizowanej sprzedaży, w stosunku do której powstał już obowiązek podatkowy i która to sprzedaż została udokumentowana fakturą pierwotną (w przeciwieństwie do przepisów o podatku od towarów i usług, w których wprost przewidziano taką możliwość). Brak regulacji w tym względzie w ustawie o podatku akcyzowym oznacza, że po dokonaniu przez Spółkę sprzedaży samochodów osobowych ostatecznemu odbiorcy przed ich pierwszą rejestracją na terenie kraju, w stosunku do których powstał obowiązek podatkowy i została ustalona podstawa opodatkowania, brak jest możliwości zmniejszenia jej wysokości. W konsekwencji rabaty lub upusty udzielone przez Importera po dokonaniu sprzedaży wyrobów akcyzowych (samochodów osobowych) nie mogły zmniejszać kwoty należnego podatku akcyzowego u Spółki.

W związku z powyższym Wnioskodawca do wyliczenia podatku akcyzowego wykazywanego w deklaracji AKC-3 nie powinien uwzględniać akcyzy wykazanej w fakturach korygujących cenę zakupu samochodu.

Wnioskodawca pragnie dodatkowo zauważyć, że stosownie do art. 82 ust. 1 i 2 UPA sprzedający jest obowiązany do wykazania na wystawionej fakturze kwoty akcyzy od dokonywanej odsprzedaży samochodu osobowego. W przypadku wystawienia przez podatnika faktury, w której została wykazana kwota akcyzy, jest on obowiązany zapłacić akcyzę także wówczas, gdy dana sprzedaż nie była objęta obowiązkiem podatkowym albo została zwolniona z podatku. Mając zatem na względzie treść art. 82 ust. 1 i 2 ustawy, należy w ocenie Spółki, jednoznacznie stwierdzić, że podstawą do obniżenia akcyzy u nabywcy samochodu osobowego jest zapłacona kwota akcyzy zawarta w cenie nabytego samochodu osobowego (cena transakcyjna), którą dostawca krajowy wykazał w fakturze pierwotnej. Udzielone po sprzedaży udokumentowanej fakturą pierwotną, rabaty, upusty i inne zmiany ceny nie skutkują u Importera zmiany kwoty akcyzy należnej, a tym samym nie wywołuje również skutków u nabywcy w zakresie dokonanej obniżki, o której mowa w art. 79 UPA. W świetle powyższego w ocenie Wnioskodawcy należy stwierdzić, iż wystawione przez Importera faktury korygujące sprzedaż samochodów osobowych w sytuacji opisanej w niniejszym wniosku (nabycie samochodów osobowych przed pierwszą rejestracją), nie skutkowały obniżeniem kwoty akcyzy odliczonej w związku z nabyciem samochodów osobowych przez Spółkę. W tym przypadku w ocenie Wnioskodawcy należało uznać, iż rabaty udzielone przez Importera powinny zostać rozliczone z pozostałymi elementami kalkulacyjnymi ceny sprzedaży samochodu, tj. niezależnie od treści faktury korygującej wystawionej przez Importera. Należało więc uznać, iż wysokość akcyzy wyszczególnionej na fakturze pierwotnej jest niezmienna, zaś kwota udzielonego rabatu powinna korygować wyłącznie cenę nabycia oraz kwotę podatku od towarów i usług.

Stanowisko Wnioskodawcy jest zgodne z poglądem prezentowanym przez organy podatkowe i znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacji indywidualnej Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 15 stycznia 2013 r., nr ILPP3/443-175/12-2/TK, w której organ podatkowy stwierdził: Zmiana ceny nabycia samochodu dokonana po jego dostawie oraz otrzymanie faktur korygujących dokumentujących sprzedaż samochodów osobowych pozostaje bez wpływu na sposób obniżenia kwoty należnej akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconej przy nabyciu samochodów osobowych, o których mowa w art. 79 ustawy. W konsekwencji do wyliczenia podatku akcyzowego wykazywanego w deklaracji AKC-3 nie należało uwzględniać akcyzy wykazanej w fakturach korygujących cenę zakupu samochodu.”

Spółka pragnie zauważyć, iż analogiczne stanowisko zostało zaprezentowane również w szeregu innych interpretacjach indywidualnych. Tylko tytułem przykładu można wskazać m.in.:

  • Interpretację indywidualną Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 11 września 2013 r., nr ILPP3/443-40/13-2/TK;
  • Interpretację indywidualną Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 20 marca 2013 r., nr IPTPP3/443-297/12/JK;
  • Interpretację indywidualną Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 27 lutego 2013 r., nr IPTPP3/443A-166/12-2/KK;
  • Interpretację indywidualną Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 listopada 2012 r. nr IPPP3/443-922/1 2-2/SM;
  • Interpretację indywidualną Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 21 sierpnia 2012 r., nr IPTPP3/ 443A-98/1 2-2/KK;
  • Interpretację indywidualną Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 18 sierpnia 2011 r., nr ILPP3/ 443-51/11-2/TK.

W świetle powyższego uwzględniając brzmienie przepisów oraz stanowisko zajmowane przez organy podatkowe, należy jednoznacznie stwierdzić iż otrzymanie przez Spółkę faktur korygujących od Importera dokumentujących sprzedaż samochodów osobowych pozostawało bez wpływu na sposób obniżenia kwoty należnej akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconej przy nabyciu samochodów. W konsekwencji Wnioskodawca do wyliczenia podatku akcyzowego wykazywanego w deklaracji AKC3 nie powinien uwzględniać akcyzy wykazanej w fakturach korygujących cenę zakupu samochodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – akcyzie podlegają samochody osobowe niezarejestrowane na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Stosownie do przepisu art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy podatnikami akcyzy od samochodów są podmioty dokonujące każdej sprzedaży samochodu osobowego przed pierwszą jego rejestracją na terytorium kraju.

Moment powstania obowiązku podatkowego określa art. 80 ust. 3 ustawy. I tak, z art. 80 ust. 3 pkt 1 ustawy wynika, że obowiązek podatkowy w akcyzie od samochodów powstaje w przypadku sprzedaży – z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w terminie 7 dni, licząc od dnia wydania wyrobu.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy – podstawą opodatkowania w przypadku wyrażenia stawki akcyzy w procencie podstawy opodatkowania jest kwota należna z tytułu sprzedaży na terytorium kraju wyrobów akcyzowych pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług oraz kwotę akcyzy, należne od tych wyrobów.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest firmą dealerską zajmującą się zakupem i sprzedażą samochodów osobowych. Wnioskodawca w czasie obowiązywania ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, tj. do dnia 28 lutego 2009 r. dokonywał zakupu samochodów, które zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami - podlegały opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Zakup samochodów osobowych przez Wnioskodawcę był dokumentowany poprzez wystawienie przez Sprzedawcę faktur VAT, na których wykazywana była cena zakupu każdego sprzedawanego samochodu, zawierająca m.in. cenę nabycia, kwotę podatku akcyzowego, wartość netto oraz kwotę podatku od towarów i usług. Mając na uwadze obowiązujące wówczas przepisy (art. 79 UPA) Spółka dokonywała obniżenia kwoty należnej od sprzedaży samochodów o kwoty akcyzy naliczonej przez Importera w miesiącu zakupu samochodów. Spółka, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokonywała obniżenia podatku akcyzowego w deklaracji AKC-3 za miesiąc, w którym dokonała zakupu. Spółka wyjaśnia, że zdarzały się także sytuacje udzielania przez Importera rabatów potransakcyjnych ze względu m.in. na rodzaj i ilość kupowanych przez Wnioskodawcę samochodów. Zasady udzielania tych rabatów były następujące: w momencie sprzedaży samochodu przez Wnioskodawcę ostatecznemu odbiorcy, cena transakcyjna ulegała urealnieniu do ceny ostatecznej, rzeczywistej (dalej: cena ostateczna). Urealnienie ceny transakcyjnej do ceny ostatecznej było spowodowane udzieleniem Spółce przez Importera rabatu potransakcyjnego, ze względu m.in. na rodzaj i ilość kupowanych przez Wnioskodawcę samochodów. Dodatkowo, celem dodatkowego wsparcia pojazdu oraz zwiększenia konkurencyjności ceny, zdarzało się, że Importer udzielał rabatu zanim samochód był przez Spółkę sprzedawany. W związku z powyższym Spółka otrzymywała od Importera faktury korygujące (zarówno odnoszące się do poszczególnych transakcji zakupu jak i faktury kwartalne), które wskazywały nie tylko niższą kwotę podatku VAT ale również niższą kwotę należnej akcyzy. Importer - w związku z udzieleniem rabatu - pomniejszał w tych fakturach cenę zakupu, w tym cenę nabycia, kwotę podatku akcyzowego, cenę netto oraz kwotę podatku od towarów i usług. W związku z otrzymywanymi od Importera fakturami korygującymi „in minus”, pierwotnie Spółka dokonała korekty odliczonego podatku akcyzowego. W wyniku tego za poszczególne miesiące zwiększyła się nadwyżka akcyzy należnej nad naliczoną bądź też zmniejszała się nadwyżka akcyzy naliczonej nad należną do przeniesienia na kolejne miesiące.

Wątpliwości Spółki dotyczą kwestii czy powinna korygować kwotę odliczonego uprzednio podatku akcyzowego.

Wskazane przepisy nie przewidują zmniejszenia podstawy opodatkowania akcyzy po dokonanej sprzedaży o kwoty rabatów, bonifikat, upustów, uznanych reklamacji i skont. Zatem należy uznać, że udzielenie rabatu lub upustu kupującemu po sprzedaży samochodu osobowego nie będzie miało wpływu na wysokość podstawy opodatkowania akcyzą u sprzedawcy, a co za tym idzie nie będzie miało wpływu na wysokość kwoty podatku akcyzowego wyliczonego w fakturze pierwotnej.

Zatem, w przypadku wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych, do których należą m.in. samochody osobowe, brak jest podstaw prawnych do zmniejszenia podstawy opodatkowania po zrealizowanej sprzedaży, w stosunku do której powstał już obowiązek podatkowy, i która to sprzedaż została udokumentowana fakturą pierwotną. Brak regulacji w tym względzie w ustawie o podatku akcyzowym oznacza, że po dokonaniu sprzedaży samochodów osobowych przed ich pierwszą rejestracją na terenie kraju, w stosunku do których powstał obowiązek podatkowy i została ustalona podstawa opodatkowania, brak jest możliwości zmniejszenia jej wysokości. W konsekwencji rabaty lub upusty udzielone po dokonaniu sprzedaży samochodów osobowych nie będą mogły zmniejszać kwoty należnego podatku akcyzowego u sprzedawcy.

Stosownie do art. 82 ust. 1 i 2 ustawy sprzedający jest obowiązany do wykazania na wystawionej fakturze kwoty akcyzy od dokonywanej odsprzedaży samochodu osobowego. W przypadku wystawienia przez podatnika faktury, w której została wykazana kwota akcyzy, jest on obowiązany zapłacić akcyzę także wówczas, gdy dana sprzedaż nie była objęta obowiązkiem podatkowym albo została zwolniona z podatku.

W myśl art. 79 ustawy – podatnik ma prawo do obniżenia kwoty akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconą przy nabyciu wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych, związaną ze sprzedażą opodatkowaną lub zapłaconą od importu.

Z cyt. wyżej przepisów wynika, że kwotę akcyzy należną z tytułu sprzedaży samochodów osobowych przed ich pierwszą rejestracją na terytorium kraju można pomniejszyć o kwotę akcyzy zapłaconej przy nabyciu tych samochodów. Należy zaznaczyć, że prawo do odliczenia podatku akcyzowego zapłaconego z tyt. ww. nabycia samochodów osobowych przysługuje wówczas, gdy podatnik będzie w stanie wykazać kwotę akcyzy zapłaconej w cenie nabycia samochodu osobowego. Mając na względzie przepis art. 82 ust. 1 i 2 ustawy, należy stwierdzić, że podstawą do obniżenia akcyzy u nabywcy samochodu osobowego jest zapłacona kwota akcyzy zawarta w cenie nabytego samochodu osobowego, którą dostawca krajowy wykazał w fakturze pierwotnej. Udzielone po sprzedaży udokumentowanej fakturą pierwotną, rabaty, upusty i inne zmiany ceny nie skutkują u sprzedawcy zmianą kwoty akcyzy należnej, a tym samym nie wywierają również skutków u nabywcy w zakresie dokonanej obniżki, o której mowa w art. 79 ww. ustawy.

Zatem, otrzymanie przez Wnioskodawcę faktur korygujących sprzedaż samochodów osobowych, w sytuacji opisanej we wniosku (nabycie samochodów osobowych przed pierwszą rejestracją), pozostaje bez wpływu na sposób obniżenia kwoty należnej akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconą przy nabyciu samochodów osobowych, o którym mowa w art. 79 ustawy. W konsekwencji, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do rozliczenia podatku akcyzowego wynikającego z faktur korygujących.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.