IPPP2/443-1055/14-4/MT | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie sprzedaży samochodu osobowego z majątku firmy
IPPP2/443-1055/14-4/MTinterpretacja indywidualna
 1. marża
 2. podatek
 3. podatnik
 4. samochód osobowy
 5. sprzedaż
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków -> Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z 13 października 2014 r. (data wpływu 22 października 2014 r.), uzupełnionym w dniu 19 grudnia 2014 r. (data wpływu 22 grudnia 2014 r.) w odpowiedzi na wezwanie z 11 grudnia 2014 r. o nr IPPP2/443-1055/14-2/MT, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży samochodu osobowego z majątku firmy – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług opodatkowania sprzedaży samochodu osobowego z majątku firmy. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 19 grudnia 2014 r. (data wpływu 22 grudnia 2014 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu Nr IPPP2/443-1055/14-2/MT z dnia 11 grudnia 2014 r. (skutecznie doręczone 15 grudnia 2014 r.)

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W maju 2010 roku spółka nabyła samochód osobowy na podstawie umowy kupna – sprzedaży od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i niebędącej podatnikiem VAT. Pojazd ten został zaliczony do środków trwałych spółki, amortyzowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i do dziś jest wykorzystywany na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Samochód na dzień dzisiejszy jest w dobrym stanie technicznym, jednak spółka planuje jego sprzedaż.

W uzupełnieniu Zainteresowany wskazał co następuje:

 1. spółka nabyła samochód osobowy w celu odsprzedaży, a przed sprzedażą tego pojazdu użytkowała go dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej,
 2. pierwotnie przedmiotowy samochód był wykorzystywany w działalności zarówno do czynności zwolnionych od podatku VAT, jak i do czynności opodatkowanych, natomiast od lutego 2014 roku jest wykorzystywany wyłącznie do czynności zwolnionych z podatku VAT.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionej sytuacji, przy sprzedaży pojazdu, prawidłowym będzie zastosowanie przez spółkę szczególnej procedury w zakresie dostawy towarów używanych, która została określona w art. 120 ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług... (opodatkowanie w systemie marży)

Zdaniem Wnioskodawcy, do odpłatnej dostawy samochodu opisanego w pkt. G wniosku prawidłowe będzie zastosowanie procedury VAT – marża opisanej w art. 120 ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Samochód ten spełnia podstawowe kryteria, które dla potrzeb stosowania szczególnej procedury w zakresie dostawy towarów używanych zostały określone przez ustawodawcę w art. 120 wyżej wymienionej ustawy, to jest:

 • jest towarem używanym w rozumieniu definicji towaru używanego ujętego w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy, to znaczy jest ruchomym dobrem materialnym nadającym się do dalszego użytku w jego aktualnym stanie;
 • podmiot, od którego nabyto samochód jest podmiotem wymienionym w art. 120 ust. 10 pkt 1 ustawy, co oznacza, że nabycie towaru od takiego podmiotu uprawnia do zastosowania przy dostawie tego towaru art. 120 ust. 4 ustawy.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy o VAT przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stawka podatku - w myśl art. 41 ust. 1 ustawy o VAT - wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%, z zastrzeżeniem art. 146f.

Zarówno w treści ustawy o VAT, jak i przepisach wykonawczych do niej, przewidziane zostały zwolnienia od podatku oraz obniżone stawki podatku VAT.

I tak na mocy art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Powyższy przepis umożliwia zastosowanie zwolnienia od podatku dla dostawy towarów wykorzystywanych wyłącznie do działalności zwolnionej od podatku, jeżeli przy nabyciu lub wytworzeniu tych towarów nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego. Zatem zwolnienie to dotyczy wszystkich towarów - zarówno nieruchomości, jak i ruchomości - przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych - niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy czy lat) - wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

Z opisu sprawy wynika, że w maju 2010 roku spółka nabyła samochód osobowy na podstawie umowy kupna – sprzedaży od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i niebędącej podatnikiem VAT. Pojazd ten został zaliczony do środków trwałych spółki, amortyzowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i do dziś jest wykorzystywany na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Samochód na dzień dzisiejszy jest w dobrym stanie technicznym, jednak spółka planuje jego sprzedaż. Spółka nabyła samochód osobowy w celu odsprzedaży, a przed sprzedażą tego pojazdu użytkowała go dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto pierwotnie przedmiotowy samochód był wykorzystywany w działalności zarówno do czynności zwolnionych od podatku VAT, jak i do czynności opodatkowanych, natomiast od lutego 2014 roku jest wykorzystywany wyłącznie do czynności zwolnionych z podatku VAT.

W konsekwencji, skoro zakupiony samochód osobowy był wykorzystywany w prowadzonej działalności opodatkowanej podatkiem VAT w przedmiotowej sprawie nie wystąpią przesłanki umożliwiające zastosowanie zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje stosowanie szczególnej procedury opodatkowania dostawy - między innymi - towarów używanych.

Zgodnie z art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0, ex 24.41.30.0, ex 32.12.11.0, ex 32.12.12.0 i 38.11.58.0);

Jak stanowi art. 120 ust. 4 ustawy o VAT w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Przy czym, art. 120 ust. 4 ustawy o VAT dotyczy - zgodnie z art. 120 ust. 10 ww. ustawy - dostawy m.in. towarów używanych, które podatnik nabył od:

 1. osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej;
 2. podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
 3. podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z ust. 4 i 5;
 4. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
 5. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Dostawa towarów używanych, spełniających podaną wyżej definicję, może nastąpić na zasadach szczególnych, określonych w art. 120 ustawy o VAT, tj. w procedurze opodatkowania marży. Jest to szczególna forma opodatkowania, w której podstawą opodatkowania jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę VAT. Taka procedura opodatkowania może być stosowana w przypadku dostawy towarów używanych nabytych wcześniej przez podatnika w ramach prowadzonej działalności w celu odsprzedaży. Przy czym, dla opodatkowania dostawy towarów używanych w procedurze marży nie mniej ważne jest - oprócz rodzaju towaru, który może zostać objęty tą procedurą - także to, od kogo ten towar został kupiony. Zastosowanie tej procedury wymaga, aby towary używane były nabyte od podmiotów wymienionych w art. 120 ust. 10 ustawy o VAT.

Wspólną cechą wszystkich przedstawionych w art. 120 ust. 10 ustawy o VAT przypadków, warunkujących zastosowanie szczególnej procedury opodatkowania marży, jest to, że podmiot sprzedający używany towar pozbawiony był prawa do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego przy jego nabyciu.

Stosownie do art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem (...).

Zgodnie z art. 106e ust. 3 ustawy o VAT w przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża, faktura - w zakresie danych określonych w ust. 1 pkt 1-17 - powinna zawierać wyłącznie dane określone w ust. 1 pkt 1-8 i 15-17, a także odpowiednio wyrazy „procedura marży - towary używane”, „procedura marży - dzieła sztuki” lub „procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki”.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości zastosowania procedury marży przy sprzedaży ww. samochodu osobowego z majątku firmy.

W świetle przywołanych przepisów i niniejszych okoliczności sprawy należy uznać, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do zastosowania szczególnej procedury opodatkowania przy sprzedaży przedmiotowego samochodu, ponieważ nie zostaną spełnione przesłanki pozwalające na jej zastosowanie. Należy stwierdzić, że pojazd spełnia definicję towaru używanego w myśl art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT i Wnioskodawca dokonał zakupu ww. samochodu na fakturę VAT marża, w związku z czym przy sprzedaży samochodu podatek VAT nie został naliczony. Jednak jak wynika z wniosku przedmiotowy samochód osobowy został zaliczony do środków trwałych Spółki, amortyzowany zgodnie z przepisami i był wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych, co oznacza, że jego docelowym nabyciem nie była dalsza odsprzedaż tylko użytkowanie w działalności gospodarczej. W konsekwencji ww. samochód osobowy Spółka nabyła w celu realizacji czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a nie w celu dalszej odsprzedaży. Tym samym Spółka nie będzie mogła zastosować szczególnej procedury vat-marża w zakresie sprzedaży omawianego pojazdu.

Ponadto, jak już wskazano, wykorzystywanie przez Spółkę samochodu do czynności opodatkowanych oznacza, że warunek zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT nie został spełniony. Oznacza to, że Wnioskodawca dokonując sprzedaży przedmiotowego samochodu osobowego, wykorzystywanego w działalności opodatkowanej podatkiem VAT, powinien tą transakcję opodatkować na zasadach ogólnych stawką 23%.

Tym samym, Wnioskodawca nie wypełnia dyspozycji wynikającej z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług pozwalającej na zastosowanie szczególnej procedury opodatkowania przy sprzedaży samochodu, o którym mowa we wniosku. Dlatego też, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do udokumentowania transakcji sprzedaży przedmiotowego samochodu osobowego w sposób przewidziany dla procedury marży na podstawie art. 120 ustawy o VAT, tj. za pomocą faktury VAT marża.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w tak przedstawionym zdarzeniu przyszłym należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.