ILPP3/443-25/13-4/TW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu cięzarowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko X przedstawione we wniosku z dnia 29 marca 2013 r. (data wpływu 3 kwietnia 2013 r.) uzupełnionym pismem z dnia 2 lipca 2013 r. (data wpływu 4 lipca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania samochodów osobowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 kwietnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania samochodów osobowych.

Wniosek uzupełniono w dniu 4 lipca 2013 r. w zakresie zmiany pytania oraz opisu sprawy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i jak podatnik zajmuje się handlem samochodami. Większość samochodów przeznaczonych do dalszej sprzedaży nabywana jest wewnątrzwspólnotowo w kraju Unii Europejskiej – Danii.

Nabyty wewnątrzwspólnotowo samochód został przerobiony zgodnie z Dyrektywą 2007/46/EG załączniki C nr 3 na samochód spełniający kryteria ciężarowego pojazdu zarejestrowanego jako samochód ciężarowy w kraju nabycia, który posiada jeden rząd siedzeń, tj. dwa siedzenia dla kierowcy i pasażera, część pasażerska oddzielona jest od części towarowej przegrodą zamontowaną na stałe, od podłogi do sufitu. W części towarowej nie ma siedzeń, pasów bezpieczeństwa oraz punktów do ich mocowania, podłoga jest płaska pokryta wykładziną.

W wyżej wymienionym pojeździe przestrzeń ładunkowa jest całkowicie pozbawiona elementów kojarzonych z przestrzenią pasażerską, okna w przestrzeni ładunkowej pozbawione są cech okien przez trwałe ich zablokowanie. Wynika z tego, iż w badanym pojeździe dokonano zmian konstrukcyjnych w przestrzeni za fotelem kierowcy. Z danych zawartych w zagranicznym dowodzie rejestracyjnym (REGISTRERINGSATTEST) oraz z zagranicznego świadectwa homologacji (Standardtypegodkendelse A (...)) wynika, że pojazd w dniu nabycia na terytorium kraju Wspólnoty Europejskiej był zarejestrowany jako ciężarowy. Ładowność tego pojazdu znacznie przekracza 500 kg. Oznacza to, że część dopuszczalnej ładowności przypadającej na kierowcę i pasażera (około 140 kg) jest znacząco niższa od części przypadającej na towary (wynoszącej ponad 360 kg).

Istotna jest tutaj także klasyfikacja pojazdu dokonana przez właściwe organy urzędowe kraju jego pochodzenia, które jednoznacznie klasyfikują pojazd jako ciężarowy LKW. Przedmiotowe pojazdy budowane są na bazie karoserii aut typu SUV, VAN lub kombi.

Wnioskodawca nie odprowadził akcyzy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego ww. pojazdu mechanicznego z uwagi na brak cech, o których mowa w art. 100 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym na dzień powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego klasyfikując go jako CN 8704 na podstawie powyższych cech jak również dokumentów potwierdzających bezsprzecznie ciężarowy charakter pojazdu (LKW N1, VAN).

Wnioskodawca wskazał kod CN przedmiotowego pojazdu, tj. CN 8704 21 39.

Marka pojazdu - typ nadwozia - pojemność - rodzaj silnika - kod CN

M. - 3200 - DIESEL - (...)

Pojazd mający być przedmiotem sprzedaży jest pojazdem samochodowym do transportu towarowego.

Ze złożonego uzupełnienia do wniosku wynika, iż pojazd samochodowy marki M. został nabyty wewnątrzwspólnotowo z Danii. Dokonano jego przeróbek przed jego nabyciem w kraju wewnątrzwspólnotowym - Danii.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż ww. samochód jest nabywany wewnątrzwspólnotowo. Sprzedaż samochodu, nastąpiła przed jego przerobieniem na samochód ciężarowy w Danii.

Przerobienie tego pojazdu nastąpiło na terytorium Danii przed jego przemieszczeniem do Polski.

Na moment nabycia wewnątrzwspólnotowego ww. pojazd samochodowy klasyfikowany był do kodu CN 8704 21 39.

Dokonując przemieszczenia tego pojazdu Wnioskodawca posiadał prawo rozporządzania tym pojazdem jako właściciel pojazd został nabyty na podstawie faktury.

W związku z powyższym zadano następujące pytania (sformułowane ostatecznie w uzupełnieniu z dnia 2 lipca 2013 r.):
 1. Czy w sytuacji opisanej powyżej, gdy z wyżej wymienionych dokumentów, tj. zagranicznego dowodu rejestracyjnego, zagranicznego standardowego świadectwa homologacji oraz stanu faktycznego danego pojazdu mechanicznego na dzień powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego tego pojazdu wynika, że nabywany przez podatnika pojazd jest samochodem ciężarowym dwuosobowym przeznaczonym zasadniczo do przewozu towarów to po stronie podatnika nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku akcyzowego z tytułu czynności, o których mowa w art. 100 ustawy o podatku akcyzowym...
 2. Czy sprzedaż ww. samochodu przerobionego na terytorium państwa wewnątrzwspólnotowego, a następnie sprzedanego innemu podmiotowi na terenie Polski, który dokona jego rejestracji jako samochodu ciężarowego spowoduje powstanie obowiązku zapłaty podatku akcyzowego przez sprzedającego...

Zdaniem Wnioskodawcy, opisany pojazd nie podlega opodatkowaniu akcyzą. Jedyne prawne znaczenie dla klasyfikacji danego pojazdu dla celów opodatkowania go akcyzą ma klasyfikacja statystyczna oraz art. 100 ust. 4 ustawy akcyzowej. Ten ostatni przepis powołuje się na CN (Combined Nomeclature ), tj. scaloną nomenklaturę.

Skoro tak jest w istocie rzeczy to należy zauważyć, że zarówno art. 100 ust. 4 jak i CN wskazują na zasadnicze przeznaczenie danego pojazdu jako kryterium klasyfikacyjne do grupowania CN 8703 (zasadnicze przeznaczenie do transportu osób) lub 8704 (zasadnicze przeznaczenie do transportu towarów).

W ocenie Wnioskodawcy podstawowym kryterium zasadniczego przeznaczenia pojazdu jest proporcja ładowności i jeżeli proporcja ładowności (porównanie ładowności całkowitej do ładowności towarowej i pasażerskiej) wykaże przewagę ładowności ciężarowej, to dany pojazd mechaniczny jest zasadniczo przeznaczony do transportu towarów i nie podlega opodatkowaniu akcyzą. Jeżeli jednak proporcja ta wykaże przewagę ładowności pasażerskiej, to dany pojazd będzie zasadniczo przeznaczony do transportu osób i będzie on podlegał opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Moment, na który należy ustalić cechy charakterystyczne danego pojazdu mechanicznego i inne elementy, od których zależy opodatkowanie danego pojazdu podatkiem akcyzowym.

Tym momentem jest zasadniczo data powstania obowiązku podatkowego lub przyjęcia zgłoszenia celnego w przypadku procedur celnych. Nie ulega zatem wątpliwości, że w przypadku pojazdów badaniu muszą zostać poddane wszystkie elementy istotne, warunkujące ich klasyfikację dla celów art. 100 ust. 4 ustawy akcyzowej, na moment:

 1. importu danego pojazdu niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,
 2. nabycia wewnątrzwspólnotowego pojazdu niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,
 3. pierwszej sprzedaży na terytorium kraju pojazdu niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym:
  1. wyprodukowanego na terytorium kraju,
  2. od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu importu albo nabycia wewnątrzwspólnotowego.
 4. sprzedaży na terytorium kraju pojazdu niezarejestrowanego na terytorium kraju, następująca po pierwszej sprzedaży, jeżeli wcześniej akcyza nie została zapłacona w należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony. Przy czym za moment nabycia wewnątrzwspólnotowego, czynność podlegająca opodatkowaniu akcyzą, która może mieć zastosowanie do podatnika uznaje się przemieszczenie samochodów osobowych z terytorium państw członkowskich na terytorium kraju (przekroczenie granicy).

Ad. 1 W ocenie Wnioskodawcy opodatkowaniu akcyzą podlegają:

 • pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż uwzględnione w pozycji CN 87020),
 • samochody przeznaczone zasadniczo do przewozu osób uwzględnione w czterocyfrówce CN 8703 oraz osobowo-towarowe (tzw. kombi),
 • samochody przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, uwzględnione w czterocyfrówce CN 8703 oraz wyścigowe

Artykuł 100 ust. 4 ustawy akcyzowej prowadzi do wniosku, iż opodatkowaniu akcyzą nie podlegają te czynności opodatkowane, które maja za przedmiot:

 • pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne inne niż zasadniczo przeznaczone do transportu osób.

Ad. 2 Zdaniem Wnioskodawcy, fakt sprzedaży samochodu niezarejestrowanego na terytorium kraju, przerobionego z pojazdu osobowego, ale spełniającego kryteria samochodu przeznaczonego do transportu towarowego (jeden rząd siedzeń oddzielony trwała przegrodą od części ładunkowej) nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym.

W myśl cytowanych wyżej przepisów ustawy o podatku akcyzowym wyrobami akcyzowymi są wyłącznie samochody osobowe. Opisany pojazd, nie jest objęty pozycją CN 8703.

Pojazd w chwili sprzedaży jest pojazdem przeznaczonym do przewozów towarów w rozumieniu art. 100 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 ze zm.), zwanej dalej ustawą, ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca zajmuje się handlem samochodami (większość z nich nabywa wewnątrzwspólnotowo).

W samochodzie M. VAN dokonano zmian konstrukcyjnych przed jego nabyciem wewnątrzwspólnotowym z Danii. Z danych zawartych w zagranicznym dowodzie rejestracyjnym (REGISTRERINGSATTEST) oraz zagranicznego świadectwa homologacji (Standardtypegodkendelse A (...)) wynika, że pojazd w dniu nabycia na terytorium kraju Wspólnoty Europejskiej był zarejestrowany jako ciężarowy. Na moment nabycia wewnątrzwspólnotowego ww. pojazd samochodowy klasyfikowany był do kodu CN 8704 21 39.

Dokonując przemieszczenia tego pojazdu Wnioskodawca posiadał prawo rozporządzania tym pojazdem jako właściciel pojazd został nabyty na podstawie faktury.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy – pierwsze z zadanych pytań – jest obowiązek zapłaty podatku akcyzowego z tytułu czynności, o których mowa w art. 100 ustawy.

W kwestii opodatkowania samochodów osobowych szczególne znaczenie ma uregulowanie art. 3 ust. 1 ustawy. Zgodnie z nim do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.).

Zatem pobór akcyzy od ww. towaru – jak wynikać będzie z kolejnych przepisów – uzależniony będzie od ww. klasyfikacji CN.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania wyrobów akcyzowych.

Dodać należy, iż jednostką uprawnioną do wydawania opinii klasyfikacyjnych jest Urząd Statystyczny (Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego (...)).

Z przedstawionej sprawy, jak i stanowiska wynika, iż intencją Zainteresowanego jest potwierdzenie przez tut. Organ prawidłowości dokonanej klasyfikacji CN.

Kwestia ta wykracza jednak poza zakres kompetencji tut. Organu wynikający z przepisów ustawy Ordynacja podatkowa regulujących instytucje interpretacji indywidualnych – czego jednoznacznym potwierdzeniem jest również ww. komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Wyjaśnić następnie należy, iż w myśl art. 100 ust. 1 pkt 2 ustawy w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Zasadą jest, iż jeżeli w stosunku do samochodu osobowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności podlegającej opodatkowaniu to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości (art. 100 ust. 3 ustawy).

Z powyższych przepisów wynika zatem, iż nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodów osobowych podlega opodatkowaniu akcyzą, Ustawodawca zdefiniował przy tym w art. 100 ust 4 ustawy pojęcie samochodu osobowego.

Samochody osobowe są to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Interpretacja językowa ww. przepisu wskazuje, iż pierwszym podstawowym kryterium zaliczenia danego pojazdu do grona samochodów osobowych jest klasyfikacja tego towaru do kodu CN 8703.

W przypadku zatem gdy pojazd nie spełnia już tego kryterium pozostałe warunki uznania go za samochód osobowy pozostają bez znaczenia.

Z opisu sprawy wynika natomiast, iż pojazd M.VAN klasyfikowany jest przez Wnioskodawcę do kodu CN 8704 21 39. Jest to zatem inny pojazd niż ten, który objęty jest zakresem przedmiotowego opodatkowania akcyzą jako samochód osobowy.

Bez znaczenia na gruncie niniejszej sprawy pozostaje przy tym kwestia dokumentów w postaci, zagranicznego dowodu rejestracyjnego, zagranicznego standardowego świadectwa homologacji, gdyż zaklasyfikowanie samochodu do kodu CN 8704 wyklucza jego opodatkowanie.

Trafnie przy tym uważa Wnioskodawca, iż istotny jest kod CN właściwy dla tego samochodu na chwilę powstania obowiązku podatkowego, tj. dzień nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Zgodnie z art. 101 ust. 2 pkt 1 ustawy, obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym powstaje z dniem przemieszczenia samochodu osobowego z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju - jeżeli nabycie prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel nastąpiło przed przemieszczeniem samochodu na terytorium kraju.

Odpowiadając na drugie z zadanych pytań stwierdzić należy, iż sprzedaż na terenie Polski samochodu ciężarowego innemu podmiotowi, który dokona jego rejestracji jako samochodu ciężarowego nie spowoduje powstania obowiązku zapłaty podatku akcyzowego przez Zainteresowanego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.