IBPP4/4513-6/15/EK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Opodatkowanie samochodów typu ambulans

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 23 stycznia 2015 r. (data wpływu 27 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania samochodów typu ambulans – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania samochodów typu ambulans.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca nosi się z zamiarem zakupu poza granicami Polski samochodu typu: ambulans o jakim mowa w art. 110a ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym spełniający warunki wskazane w art. 110a ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym (zwany dalej: „ambulans”). Ambulans zostanie przez podatnika zakupiony w Niemczech. Następnie podatnik sprowadzi ten ambulans na teren Polski. Ambulans zostanie zakupiony jako towar handlowy do dalszej odsprzedaży w ramach prowadzonej w tym zakresie działalności przez podatnika. Po jego sprowadzeniu będzie ten ambulans oferowany do sprzedaży podmiotom leczniczym o jakich mowa w art. 110a ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. W przypadku zaakceptowania oferty podatnika zostanie on sprzedany podmiotowi leczniczemu o jakim mowa w art. 110a ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym . Podatnik jest podatnikiem VAT czynnym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym stanie faktycznym wystąpi zwolnienie od podatku akcyzowego na podstawie art. 110a ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym...

Zdaniem Wnioskodawcy, zwolnienie od podatku akcyzowego wskazane w art. 110a ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym wystąpi i podatnik nie musi płacić podatku akcyzowego od takiego ambulansu. Przepis ten statuuje zwolnienie o mieszanym charakterze przedmiotowo-podmiotowym. Z tym, że aspekt podmiotowy ma charakter funkcjonalny a nie stricte podmiotowy. Ustawodawca zwalnia od podatku akcyzowego zakup ambulansu jeżeli jest on przeznaczony do działalności leczniczej prowadzonej przez podmioty lecznicze wskazane w tym przepisie. Ustawodawca nie zwalnia nabycia ambulansu przez te podmioty ale zwalnia od akcyzy ambulans, który jest przeznaczony do działalności leczniczej, którą wykonywać będą podmioty lecznicze. Tak więc pierwotny nabywca jest nieistotny. Jeżeli nabywany ambulans jest towarem handlowym dla nabywcy, który go nabywa celem dalszej odsprzedaży to nabywca taki korzysta ze zwolnienia od akcyzy jeżeli przeznaczeniem zakupu tego towaru handlowego jest jego dalsza sprzedaż dla podmiotów leczniczych prowadzących działalność leczniczą w rozumieniu art. 110a ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. Gdyby w przyszłości podatnik nie zrealizował takiej sprzedaży na rzecz takiego podmiotu leczniczego wskazanego w art. 110a ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym to wtedy miałby zaległość podatkową w podatku akcyzowym od takiego ambulansu. Tak długo jak długo nie sprzeda takiego ambulansu nie ma podstaw do obciążania podatnika podatkiem akcyzowym albowiem dopiero z chwilą dokonania sprzedaży można zweryfikować czy spełniły się przesłanki określone w przepisie art. 110a ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r. poz. 752), ustawa określa opodatkowanie podatkiem zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

Zgodnie z art. 100 ust. 1 ww. ustawy, w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
 2. nabycie wewnątrzwspólnotowwewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
  3. pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym:
 1. wyprodukowanego na terytorium kraju,
 2. od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2.

Z kolei nabycie wewnątrzwspólnotowe – stosownie do art. 2 pkt 9 ustawy – to przemieszczenie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju.

W myśl art. 100 ust. 4 omawianej ustawy, samochody osobowe są to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Z powyższych przepisów wynika, że opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlega m.in. nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodów osobowych, które należy rozumieć jako czynność polegająca na przemieszczeniu samochodów osobowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju. Nabycie wewnątrzwspólnotowe stanowi więc samo fizyczne przemieszczenie samochodów osobowych na terytorium kraju z terytorium państwa członkowskiego.

Zgodnie z art. 101 ust. 2 ustawy, obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym powstaje z dniem:

 1. przemieszczenia samochodu osobowego z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju - jeżeli nabycie prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel nastąpiło przed przemieszczeniem samochodu na terytorium kraju;
 2. nabycia prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel - jeżeli nabycie prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel nastąpiło po przemieszczeniu samochodu osobowego na terytorium kraju;
 3. złożenia wniosku o rejestrację samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym - jeżeli podmiot występujący z wnioskiem o rejestrację na terytorium kraju nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego nie jest jego właścicielem.

Na mocy art. 102 ust. 1 ustawy, podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności, o których mowa w art. 100 ust. 1 lub 2.

Na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania w przypadku samochodu osobowego jest:

 1. kwota należna z tytułu sprzedaży samochodu osobowego na terytorium kraju pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług oraz o kwotę akcyzy należne od tego samochodu osobowego;
 2. kwota, jaką podatnik jest obowiązany zapłacić za samochód osobowy - w przypadku jego nabycia wewnątrzwspólnotowego, z tym że w przypadku, o którym mowa w art. 101 ust. 2 pkt 3, podstawą opodatkowania jest średnia wartość rynkowa samochodu osobowego pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług oraz o kwotę akcyzy;
 3. wartość celna samochodu osobowego powiększona o należne cło - w przypadku importu tego samochodu, z zastrzeżeniem ust. 2-5.

Jednakże podkreślenia w tym miejscu wymaga, iż zgodnie z brzemieniem art. 104 ust. 6a ustawy, w przypadku samochodów osobowych typu ambulans do podstawy opodatkowania nie wlicza się kwot stanowiących wartość specjalistycznego wyposażenia medycznego.

Ponadto ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 18) wprowadzono art. 110a ustawy, zgodnie z którym zwalnia się od akcyzy samochód osobowy stanowiący specjalistyczny środek transportu sanitarnego, przeznaczony do działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.), spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane, których szczegółowe dane zostały określone w Polskiej Normie PN-EN 1789+A1.

Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy ambulansów drogowych:

 1. typu B - ambulans ratunkowy;
 2. typu C - ruchoma jednostka intensywnej opieki (art. 110a ust. 2 ustawy).

Biorąc zatem pod uwagę powyższe przepisy należy stwierdzić, że zwolnienie określone w art. 110a ma zastosowanie w sytuacji gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

 • ambulans drogowy jest pojazdem stanowiącym specjalistyczny środek transportu sanitarnego spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane, których szczegółowe dane zostały określone w Polskiej Normie PN-EN 1789+A1 i jest ambulansem typu B lub C, oraz
 • ww. ambulans jest przeznaczony do działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.).

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca nosi się z zamiarem zakupu poza granicami Polski samochodu typu: ambulans o jakim mowa w art. 110a ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym spełniający warunki wskazane w art. 110a ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. Ambulans zostanie przez podatnika zakupiony w Niemczech. Następnie podatnik sprowadzi ten ambulans na teren Polski. Ambulans zostanie zakupiony jako towar handlowy do dalszej odsprzedaży w ramach prowadzonej w tym zakresie działalności przez podatnika. Po jego sprowadzeniu będzie ten ambulans oferowany do sprzedaży podmiotom leczniczym o jakich mowa w art. 110a ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. W przypadku zaakceptowania oferty podatnika zostanie on sprzedany podmiotowi leczniczemu o jakim mowa w art. 110a ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym . Podatnik jest podatnikiem VAT czynnym.

Stosownie do powyższego, mając na uwadze powołane przepisy oraz opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że w przypadku gdy przedmiotem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonanego przez Wnioskodawcę oraz dalszej sprzedaży będzie samochód osobowy stanowiący specjalistyczny środek transportu (o jakim jest mowa w art. 110a ust. 1 i 2 ustawy), przeznaczony do działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze, o których mowa w art. 110a ust.1 ustawy, to pojazd taki korzystać będzie ze zwolnienia z podatku akcyzowego.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.