IBPP4/4513-263/16-1/PK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Prawo do zwrotu podatku akcyzowego od samochodu osobowego zarejestrowanego czasowo na terytorium kraju w przypadku jego dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 14 czerwca 2016 r. (data wpływu 18 lipca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w przedmiocie prawa do zwrotu podatku akcyzowego od samochodu osobowego zarejestrowanego czasowo na terytorium kraju w przypadku jego dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lipca 2016 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego, w przedmiocie prawa do zwrotu podatku akcyzowego od samochodu osobowego zarejestrowanego czasowo na terytorium kraju w przypadku jego dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest wiodącym autoryzowanym dealerem samochodów marki Mercedes i Smart w Polsce. Jako autoryzowana stacja dealerska Spółka zajmuje się profesjonalną sprzedażą i serwisem m. in. samochodów osobowych.

Jednym z kierunków dystrybucji samochodów osobowych jest sprzedaż samochodów nowych do klienta zagranicznego z Unii Europejskiej (dalej: „UE”) albo spoza UE.

Proces sprzedaży przebiega w następujący sposób: Spółka nabywa (przysługuje jej tutaj prawo do rozporządzania towarem jak właściciel) nowy niezarejestrowmny samochód osobowy od którego zapłacono podatek akcyzowy. Po zawarciu umowy sprzedaży z finalnym nabywcą samochodu pojazd zostaje zarejestrowany w polskim wydziale komunikacji na finalnego nabywcę którym to jest osoba prowadzącą działalność gospodarczą lub nie prowadzącą działalności gospodarczej zlokalizowana poza terenem Polski (w UE albo poza UE). Rejestracja dokonywana jest na tzw. tymczasowe tablice rejestracyjne. Rejestracja dokonywane jest tylko i wyłącznie dla celów statystycznych. Rejestracja jest rejestracją czasową której celem jest umożliwienie przemieszczenia pojazdu za granicę kraju (wywóz za granicę). Jest to rejestracja w trybie art. 74 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. tj. z dnia 30 sierpnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) — dalej: „Prawo o ruchu drogowym”. W szczególności nie jest to rejestracja czasowa samochodu w celu dopuszczenia do ruchu drogowego tymczasowo, na określony czas niezbędny do dokonania czynności rejestracyjnych i kończąca się stalą rejestracją pojazdu w rozumieniu przepisu art. 74 ust. 2 pkt 1 Prawo o ruchu drogowym. Pojazd nie jest użytkowany na terenie kraju. Następnie mogą wystąpić dwie sytuacje:

 1. sprzedający czyli Spółka dokonuje zlecenia transportu zakupionego samochodu do klienta docelowego zlokalizowanego poza terytorium RP (w UE albo poza UE) poprzez wyspecjalizowaną firmę transportową. Po zrealizowaniu usługi transportowej z docelowym miejscem transportu wskazanym przez nabywcę, Spółka występuje o zwrot podatku akcyzowego składając odpowiedni kompletny wniosek albo
 2. kupujący sam dokonuje odbioru samochodu od Spółki w kraju, który następnie jest wywożony przez niego poza terytorium RP (w UE albo spoza UE). Spółka występuje o zwrot podatku akcyzowego składając odpowiedni kompletny wniosek.

W związku z powyższym:

 1. nastąpi nabycie przez Spółkę prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel,
 2. nastąpi zlecenie we własnym imieniu dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu samochodu,
 3. samochód osobowy nie będzie zarejestrowany na stałe na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,
 4. od samochodu została zapłacona akcyza na terytorium kraju,
 5. nastąpi złożenie kompletnego wniosku właściwemu naczelnikowi urzędu celnego o zwrot akcyzy,
 6. nastąpi zachowanie jednorocznego terminu liczonego od dnia dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu samochodu - do złożenia wniosku.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy w przypadku czasowego zarejestrowania samochodu osobowego w trybie art. 74 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy Prawo o ruchu drogowym na terytorium kraju, w sytuacji gdy:

 1. sprzedający czyli Spółka dokonuje zlecenia transportu zakupionego samochodu do klienta docelowego zlokalizowanego poza terytorium RP (w UE albo poza UE) poprzez wyspecjalizowaną firmę transportową. Po zrealizowaniu usługi transportowej z docelowym miejscem transportu wskazanym przez nabywcę, Spółka występuje o zwrot podatku akcyzowego składając odpowiedni kompletny wniosek albo
 2. kupujący sam dokonuje odbioru samochodu od Spółki w kraju, który następnie jest wywożony przez niego poza terytorium RP (w UE albo spoza UE). Spółka występuje o zwrot podatku akcyzowego składając odpowiedni kompletny wniosek,

-po spełnieniu pozostałych przesłanek warunkujących zwrot akcyzy, Spółka przysługuje zwrot akcyzy zapłaconej na terytorium RP?

Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku czasowego zarejestrowania samochodu osobowego w trybie art. 74 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy Prawo o ruchu drogowym na terytorium kraju, zarówno w przypadku gdy sprzedający czyli Spółka dokonuje zlecenia transportu zakupionego samochodu do klienta docelowego zlokalizowanego poza terytorium RP (w UE albo poza UE) poprzez wyspecjalizowaną firmę transportową jak i w sytuacji gdy kupujący sam dokonuje odbioru samochodu od Spółki w kraju, który następnie jest wywożony przez niego poza terytorium RP (w UE albo spoza UE), po spełnieniu pozostałych przesłanek warunkujących zwrot akcyzy, Spółka przysługuje zwrot akcyzy zapłaconej na terytorium RP.

UZASADNIENIE STANOWISKA WNIOSKODAWCY

Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. tj. z dnia 25 marca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.) - dalej: „AkcyzU” podmiotowi, który nabył prawe rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel, i który dokonuje dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym samochodu osobowego, od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju, lub jeżeli w jego imieniu ta dostawa albo eksport są realizowane, przysługuje zwrot akcyzy na wniosek, złożony właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w terminie roku od dnia dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tego samochodu osobowego.

Ustawodawca ponadto postanowił, że podmiot, o którym mowa w art. 107 ust. 1 AkcyzU, jest obowiązany posiadać dokumenty potwierdzające dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu, którymi są w szczególności: dokumenty przewozowe, celne, faktura i specyfikacja dostawy oraz inne dokumenty handlowe związane z dostawą wewnątrzwspólnotową albo eksportem (art. 107 ust. 3 AkcyzU).

Do wniosku o zwrot załącza się dowód zapłaty akcyzy na terytorium kraju lub fakturę z wykazaną kwotą akcyzy oraz dokumenty potwierdzające dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu, o których mowa w art. 107 ust. 3 AkcyzU (art. 107 ust. 4 AkcyzU).

Przesłankami zwrotu podatku akcyzowego, zgodnie z treścią powołanych przepisów, są:

 1. nabycie prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel.
 2. dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu wre własnym imieniu lub zlecenie w własnym imieniu realizacji tych czynności,
 3. brak zarejestrowania samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,
 4. zaplata akcyzy od samochodu osobowego na terytorium kraju,
 5. złożenie wniosku właściwemu Naczelnikowi Urzędu Celnego.
 6. zachowanie terminu jednego roku do złożenia wniosku, liczonego od dnia dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu samochodu osobowego.

Dla pozytywnego rozpoznania wniosku o zwrot podatku akcyzowego konieczne jest, aby wszystkie przesłanki zostały spełnione łącznie.

Warunki, jakie ustawodawca sformułował w tym przepisie, odnoszą się do samochodu, do podmiotu ubiegającego się o zwrot akcyzy i do samego wniosku. Warunki dotyczące samochodu polegają na tym, że musi to być samochód osobowy, niezarejestrowany wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju i podlegający dostawie wspólnotowej (eksportowi). Podmiot ubiegający się o zwrot akcyzy musi być tym podmiotem, który nabył prawe rozporządzania samochodem jak właściciel i który dokonuje dostawy wewnątrzwspólnotowej lub w jego imieniu dostawę wewnątrzwspólnotową jest realizowana, ponadto podmiot ten powinien posiadać dokumenty potwierdzające dokonanie tej dostawy wewnątrzwspólnotowej. Wniosek winien być złożony właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w terminie roku od dnia dokonania dostawy oraz spełniać wymagania wspominanego przepisu art. 107 ust. 4 AkcyzU i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego (Dz.U. Nr 32,poz. 246, dalej: „rozporządzenie w sprawie zwrotu akcyzy”).

Jak zostało to wskazane w opisie zdarzenia przyszłego bezsporne jest, że Spółka wypełniła warunki odnoszące się do podmiotu ubiegającego się o zwrot akcyzy. Wątpliwości Spółki budzi jedynie kwestia wypełnienie warunku co do niezarejestrowenia samochodu na terytorium kraju.

Ustawodawca nie uregulował wprost w art. 107 ust. 1 AkcyzU rodzaju rejestracji pojazdu, a jedynie użył zwrotu, zarejestrowany wcześniej na terytorium kraju.

W ocenie Spółki rejestracja w trybie art. 74 ust. 2 pkt 2 lit. a Prawo o ruchu drogowym nie wypełnia przesłanki zarejestrowania pojazdu na terytorium kraju w rozumieniu przepisu art. art. 107 ust. 1 AkcyzU w związku z przepisem art. art. 74 ust. 2 pkt 2 lit. a Prawe o ruchu drogowym.

W Prawie o ruchu drogowym ustawodawca wyraźnie rozróżnił w szczególności trzy sytuacje:

 1. rejestrację stalą,
 2. rejestrację czasową, która stanowi element postępowania dotyczący rejestracji stałej i poprzedzający rejestrację stalą,
 3. rejestrację czasową dokonywaną wyłącznie w celu umożliwienia:
  • wywozu pojazdu za granicę,
  • przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na-terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy.

Spółka pragnie podkreślić, iż rejestracją w trybie art. 74 ust. 2 pkt 2 lit, a Prawo o ruchu drogowym nie zmierza bowiem (jak inne tryby) finalnie do zarejestrowania pojazdu na stale na terytorium kraju, ani też nie jest etapem poprzedzającym stalą rejestrację. Została ona stworzona tylko i wyłącznie do celów wskazanych powyżej w pkt od a do c w tym w szczególności do wywozu pojazdu za granice. Dodatkowo, rejestracja w trybie art. 74 ust. 2 pkt 2 lit, a Prawo o ruchu drogowym nie zmierza do trwałego dopuszczenia do ruchu na terytorium kraju.

Podsumowując, w ocenie Spółki, ten rodzaj rejestracji czasowej nie wyklucza prawa domagania się zwrotu akcyzy.

Powyższe stanowisko można uznać za utrwalone w orzecznictwie sadów administracyjnych albowiem znajduje w znacznym zakresie oparcie w ocenach prawnych zawartych miedzy innymi w:

 • wyroku Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego z siedzibą w Poznaniu, z dnia 10 lutego 2016r (sygn. akt III SA/Po 296/15), według którego: „(...) należy odróżnić rejestrację czasową samochodu osobowego w celu dopuszczenia do ruchu drogowego tymczasowo, na określony czas niezbędny do dokonania czynności rejestracyjnych od takiej rejestracji czasowej, której celem jest umożliwienie przemieszczenia pojazdu za granicę kraju (wywóz za granicę). W pierwszymi przypadki czasowa rejestracja jest częścią procesu rejestracji pojazdu, którego celem jest trwale dopuszczenie pojazdu do ruchu na terytorium kraju. Natomiast w drugim przypadku czasowa rejestracja nie jest częścią wyżej wspomnianego procesu, bowiem jej celem jest jedynie umożliwienie przemieszczenia samochodu poza granice kraju”.
 • wyroku Sadu Administracyjnego z siedziba w Poznaniu, z dnia 16 lutego 2016r (sygn. akt III SA/Po 324/15) :„(...) Z art. 71 ust. 1. art. 72 ust. l i art. 74 ust. l i 2 u.p.r.d. wynika tymczasem, że należy odróżnić rejestrację czasową samochodu osobowego w celu dopuszczenia do ruchu drogowego tymczasowo, na określony czas niezbędny do dokonania czynności rejestracyjnych od takiej rejestracji czasowej, której celem jest umożliwienie przemieszczenia pojazdu za granicę kraju (wywóz za granicę). W pierwszym przypadki czasowa rejestracja jest częścią procesu rejestracji pojazdu, którego celem jest trwale dopuszczenie pojazdu do ruchu na terytorium kraju. Natomiast w drugim przypadku czasowa rejestracja nie jest częścią wyżej wspomnianego procesu, bowiem jej celem jest jedynie umożliwienie przemieszczenia samochodu poza granice kraju”.

Dodatkowo zdaniem Spółki dla zwrotu akcyzy nie ma znaczenia fakt, że kupujący sam dokonuje odbioru samochodu od Spółki w kraju, który następnie jest wywożony przez niego poza terytorium RP, ponieważ po nowelizacji art. 107 ust. 1 AkcyzU (art. 107 ust. 1 w brzmieniu ustawy z dnia 24.07.2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. z 2015 r. poz. 1479, która weszła w życie 1.01.2016 r.) wywozu można dokonać także w imieniu dokonującego dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu pojazdu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Na podstawie art. 107 ust. 1-4 ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” podmiot, który nabył prawo rozporządzania jak właściciel samochodem osobowym niezarejestrowanym wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju, dokonujący dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tego samochodu osobowego, lub jeżeli w jego imieniu ta dostawa albo eksport są realizowane, ma prawo do zwrotu akcyzy na wniosek złożony właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w terminie roku od dnia dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tego samochodu osobowego. Przy czym zwrotowi nie podlega akcyza w kwocie niższej niż minimalna kwota zwrotu.

Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany posiadać dokumenty potwierdzające dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu, którymi są w szczególności: dokumenty przewozowe, celne, faktura i specyfikacja dostawy oraz inne dokumenty handlowe związane z dostawą wewnątrzwspólnotową albo eksportem.

Do wniosku o zwrot załącza się dowód zapłaty akcyzy na terytorium kraju lub fakturę z wykazaną kwotą akcyzy oraz dokumenty potwierdzające dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu, o których mowa w ust. 3.

Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 6a) i ust. 1b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) rejestracji dokonuje się na podstawie dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy.

W przypadku nabycia samochodu osobowego lub pojazdu, o których mowa w ust. 1 pkt 6a, od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju może być zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego samochodu osobowego lub pojazdu.

W myśl art. 74 ust. 1 i ust. 2 ustawy o ruchu drogowym czasowej rejestracji pojazdu dokonuje, w przypadkach określonych w ust. 2, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) właściciela pojazdu, wydając pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne. Czasowej rejestracji dokonuje się:

 1. z urzędu - po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu;
 2. na wniosek właściciela pojazdu - w celu umożliwienia:
  1. wywozu pojazdu za granicę,
  2. przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy;
 3. na wniosek jednostki uprawnionej lub jednostki badawczej producenta pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części - w celu umożliwienia odpowiednich badań.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca w ramach działalności gospodarczej zamierza dokonać sprzedaży wewnątrzwspólnotowej oraz eksportu nowych samochodów osobowych od których będzie zapłacona akcyza na terenie kraju. Dostawy takie będą się powtarzały. Przedmiotowe Samochody będące przedmiotem dostaw będą czasowo zarejestrowane na terytorium Polski dla potrzeb ich wywiezienia z Polski. Następnie mogą wystąpić dwie sytuacje:

 1. sprzedający czyli Spółka dokonuje zlecenia transportu zakupionego samochodu do klienta docelowego zlokalizowanego poza terytorium RP (w UE albo poza UE) poprzez wyspecjalizowaną firmę transportową. Po zrealizowaniu usługi transportowej z docelowym miejscem transportu wskazanym przez nabywcę, Spółka występuje o zwrot podatku akcyzowego składając odpowiedni kompletny wniosek albo
 2. kupujący sam dokonuje odbioru samochodu od Spółki w kraju, który następnie jest wywożony przez niego poza terytorium RP (w UE albo spoza UE). Spółka występuje o zwrot podatku akcyzowego składając odpowiedni kompletny wniosek.

Z powyższych przepisów wynika, że jednym z warunków umożliwiających zwrot akcyzy od samochodu osobowego będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy albo eksportu jest brak jego rejestracji na terytorium kraju. Użyte w art. 107 ust. 1 ustawy sformułowanie, że zwrot zapłaconej akcyzy przysługuje jeżeli samochód osobowy nie był zarejestrowany „na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym w momencie dokonywania jego dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu” oznacza, że w momencie wywozu samochodu za granicę samochód nie tylko nie jest zarejestrowany, ale i nie był zarejestrowany na terytorium kraju w przeszłości.

Mając zatem na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe i powołane przepisy zauważyć należy że ustawa o podatku akcyzowym w zakresie opodatkowania samochodów osobowych podatkiem akcyzowym, nie rozróżnia typów rejestracji, o których mowa w ustawie – Prawo o ruchu drogowym. Zarówno przy rejestracji czasowej jak i rejestracji pojazdu, o których mowa w art. 72 i 74 ustawy o ruchu drogowym, warunkiem dokonania takiej rejestracji jest wymóg uprzedniej zapłaty akcyzy. Bez znaczenia jest także, w przypadku rejestracji czasowej dla celów podatkowych, cel dokonania takiej rejestracji (np. wywóz pojazdu za granicę lub tymczasowe dopuszczenie do ruchu drogowego). Dlatego też nie można się z godzić z Wnioskodawcą, który dla potrzeb podatku akcyzowego dokonuje rozróżnienia rejestracji czasowej od stałej ale też dokonuje rozróżnień różnych rodzajów rejestracji czasowej.

Gdyby wolą ustawodawcy, dla potrzeb podatku akcyzowego, było takie rozróżnienie pojęcia „rejestracji” to wskazałby to w ustawie poprzez doprecyzowanie o jaki rodzaj rejestracji chodzi. Natomiast w sytuacji gdy ustawodawca posłużył się ogólnym „rejestracji” - czyli wpisanie kogoś lub czegoś (w tym przypadku samochodu) do odpowiedniego rejestru zgodnie z przepisami o ruchu drogowym - bez odwoływania się do poszczególnych rodzajów rejestracji przewidzianych w tych przepisach, to przyjęcie, że w art. 107 ustawy mowa jest wyłącznie o rejestracji stałej albo też o czasowej ale bez uwzględnienia rejestracji, o której mowa w art. 74 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy o ruchu drogowy, jest bezzasadne.

Powyższe znajduje również potwierdzenie w przywołanym przez Wnioskodawcę wyroku WSA w Poznaniu - sygn. akt. III SA/Po 296/15 – który nota bene potrzymał decyzje organu o odmowie dokonania zwrotu akcyzy. Jak zauważył Sąd w tym orzeczeniu „przepis art. 72 ust. 1 P.r.d. zawiera ogólną normę odnoszącą się do każdej rejestracji, a więc również i do rejestracji czasowej pojazdu, o której mowa w art. 74 tej ustawy (wyrok NSA z dnia 18 maja 2011 r., sygn. akt I OSK 1168/10, CBOSA). Tym samym, stwierdzić przyjdzie, że gdyby rzeczywiście zamiarem racjonalnie działającego ustawodawcy miało być zróżnicowanie określonych w art. 107 ust. 1 u.p.a. skutków prawnopodatkowych rejestracji stałej oraz rejestracji czasowej, to z pewnością wyraziłby swoją wolę w omawianej kwestii w zdecydowanie inny sposób, niż to uczynił (wyrok NSA z dnia 30 października 2014 r., sygn. akt I GSK 124/13, CBOSA)”.

Podobne stanowisko wyraził również Sąd w prawomocnym wyroku z 16 lutego 2016 r. sygn. akt III SA/Po 324/15 (również przywołanym przez Wnioskodawcę).

W przypadku zatem gdy Wnioskodawca dokonał wewnątrzwspólnotowej dostawy albo eksportu nowego samochodu osobowego, który został tymczasowo zarejestrowany na potrzeby przejazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium kraju do klienta zagranicznego z Unii Europejskiej lub spoza UE, to w świetle przepisu art. 107 ustawy o podatku akcyzowym Wnioskodawcy zwrot akcyzy nie przysługuje, niezależnie od tego w jaki sposób samochody te zostaną wywiezione z Polski.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu - ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.