IBPB-1-3/4510-399/16/TS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy prawidłowe jest ustalenia wartości początkowej samochodu osobowego, w sytuacji skorzystania z opcji nabycia przedmiotu leasingu według ceny rynkowej, na podstawie wartości przyjętej do ubezpieczenia OC/AC w kwocie 56.650,00 zł?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 10 maja 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 16 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej samochodu osobowego, w sytuacji skorzystania z opcji nabycia przedmiotu leasingu według ceny rynkowej, na podstawie wartości przyjętej do ubezpieczenia OC/AC w kwocie 56.650,00 zł – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 maja 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej samochodu osobowego, w sytuacji skorzystania z opcji nabycia przedmiotu leasingu według ceny rynkowej, na podstawie wartości przyjętej do ubezpieczenia OC/AC w kwocie 56.650,00 zł.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również jako: „Spółka”) wykorzystuje w działalności gospodarczej samochód osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Po ustalonym okresie płacenia rat leasingowych, Spółka otrzyma fakturę, której zapłacenie przeniesie prawo własności do ww. samochodu na Spółkę. Zgodnie z umową, faktura od firmy leasingowej opiewać będzie na kwotę 612,00 zł, stanowiącą cenę nabycia pomniejszoną o podatek od towarów i usług. Wartość rynkowa samochodu wynosi 56.650,00 zł.

Samochód będzie nadal wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej w okresie dłuższym niż rok. Do dnia przekazania samochodu do używania nie będą ponoszone żadne dodatkowe koszty związane z jego nabyciem.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzi działalność gospodarczą i jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W jaki sposób ustalić wartość początkową samochodu osobowego w sytuacji skorzystania z opcji nabycia przedmiotu leasingu:

 1. czy właściwą będzie wartość ustalona w dacie wykupu według ceny rynkowej, na podstawie wartości przyjętej do ubezpieczenia OC/AC w kwocie 56.650,00 zł...
 2. czy za wartość początkową Spółka powinna uznać cenę nabycia, w wysokości 612,00 zł zgodnie z fakturą...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad.1. Spółka spotkała się z opinią, że firmy po zakończeniu umowy leasingu, wykupują przedmiot leasingu od leasingodawcy za wartość określoną w umowie. Wprowadzają go do ewidencji środków trwałych i wykorzystują w prowadzonej działalności gospodarczej w okresie dłuższym niż rok. Wartość początkową nabytych środków trwałych (samochodów osobowych) dla celów amortyzacji ustalają na podstawie wartości samochodu określonej w polisie ubezpieczeniowej OC w dacie wykupu, w oparciu o art. 16g ust. 1 pkt 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dotyczący częściowo odpłatnego nabycia środka trwałego), czyli wartością początkową środka trwałego jest cena nabycia powiększona o wartość przychodu z tytułu częściowo odpłatnego nabycia, określonego na podstawie art. 12 ust. 5a.

Ad.2. Spółka, korzystając z opcji wykupu samochodu po zakończeniu leasingu, dokonuje odpłatnego nabycia w drodze kupna na podstawie faktury, dlatego za wartość początkową wykupionego samochodu osobowego uznaje cenę nabycia w wysokości 612,00 zł, w myśl art. 16g ust. 1 i ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Spółki, wartością początkową samochodu wykupionego po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego i wprowadzonego do ewidencji środków trwałych będzie wartość ustalona w dacie wykupu według ceny rynkowej, na podstawie wartości przyjętej do ubezpieczenia OC/AC w kwocie 56.650,00 zł.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Na wstępie zaznaczyć należy, że na potrzeby niniejszej interpretacji przyjęto, zgodnie z przedstawionym przez Wnioskodawcę we wniosku ORD-IN opisem zdarzenia przyszłego, że umowa leasingu, której przedmiotem jest środek trwały (samochód osobowy) stanowi umowę „leasingu operacyjnego”, o której mowa w art. 17b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, ze zm., dalej: „updop”).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop.

W myśl tego przepisu, podatnik ma możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków, pod tym jednak warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

 1. został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 2. jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 3. pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 4. poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 5. został właściwie udokumentowany,
 6. nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka do prowadzenia działalności gospodarczej wykorzystuje samochód osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Po ustalonym okresie płacenia rat leasingowych, Spółka otrzyma fakturę, której zapłacenie przeniesie prawo własności do ww. samochodu na Spółkę. Zgodnie z umową, faktura od firmy leasingowej opiewać będzie na kwotę 612,00 zł, stanowiącą cenę nabycia pomniejszoną o podatek od towarów i usług. Wartość rynkowa samochodu wynosi 56.650,00 zł. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii sposobu ustalenia wartości początkowej samochodu osobowego, w sytuacji skorzystania z opcji nabycia przedmiotu leasingu.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 updop, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

Stosownie do art. 16a ust. 1 updop, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
 3. inne przedmioty

– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 updop, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2–14, uważa się w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia.

Z kolei stosownie do art. 16g ust. 3 updop, za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Z powyższego wynika zatem wprost, że co do zasady, wartość początkowa środków trwałych równa jest, w razie odpłatnego nabycia, cenie ich nabycia, powiększona o ewentualne koszty wymienione w art. 16g ust. 3 updop.

Odnosząc powołane przepisy do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że wartość początkowa samochodu osobowego, w sytuacji, gdy Spółka zadecyduje o jego wykupie po upływie ustalonego okresu umowy, powinna być ustalona zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 updop, czyli w cenie nabycia wyrażonej na fakturze zakupowej.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że podczas trwania umowy leasingu operacyjnego, Spółka jako korzystający ze środka trwałego na podstawie tejże umowy, rozpoznaje po swojej stronie koszty uzyskania przychodu, w postaci ponoszonych ustalonych opłat (rat leasingowych), których suma odpowiada wartości początkowej środka trwałego.

Natomiast, wykup przedmiotu leasingu po zakończeniu podstawowego okresu trwania umowy, staje się odrębnym od samej umowy leasingu zdarzeniem prawnym, tj. umową sprzedaży. O powyższym świadczy przede wszystkim fakt, że korzystający jest jedynie uprawniony do zakupu przedmiotu leasingu, a nie zobowiązany do dokonania tej czynności. Realizacja tego uprawnienia wymaga wyrażenia chęci jego odkupienia od finansującego. W związku z powyższym, wykup samochodu po zakończeniu umowy leasingu jest jego nabyciem w drodze kupna, a wartość wykupu – ceną jego nabycia, o której mowa w art. 16g ust. 1 pkt 1 updop. Przyjęcie stanowiska Wnioskodawcy skutkowałoby możliwością dwukrotnego ujęcia w kosztach uzyskania przychodów tego samego wydatku – raz w postaci uiszczanych opłat z tytułu rat leasingowych, a drugi raz w postaci odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości rynkowej środka trwałego, przyjętej do ubezpieczenia OC/AC.

Reasumując, wartość początkowa samochodu osobowego w sytuacji skorzystania przez Wnioskodawcę z opcji nabycia przedmiotu leasingu, powinna być ustalona w wysokości 612,00 zł, tj. wg ceny nabycia wyrażonej na fakturze, zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 updop.

Zatem, stanowisko Spółki w zakresie ustalenia wartości początkowej samochodu osobowego, w sytuacji skorzystania z opcji nabycia przedmiotu leasingu w dacie wykupu według ceny rynkowej, na podstawie wartości przyjętej do ubezpieczenia OC/AC w kwocie 56.650,00 zł uznano za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.