IBPB-1-2/4510-785/15/MS | Interpretacja indywidualna

Czy można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów koszty czynszu najmu samochodu wykorzystywanego do działalności mieszanej?Czy koszty związane z eksploatacją (w tym paliwo) również można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?Czy w przypadku użytkowania samochodu osobowego niestanowiącego składnika majątku podatnika, aby można było zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zużycie paliwa i pozostałe koszty eksploatacji, należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu?
IBPB-1-2/4510-785/15/MSinterpretacja indywidualna
 1. czynsz
 2. kilometrówka
 3. najem
 4. samochód osobowy
 5. umowa najmu
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 20 listopada 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 23 listopada 2015 r.), uzupełnionym 19 stycznia 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: -możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów czynszu najmu samochodu osobowego wykorzystywanego do celów:

 • służbowych - jest prawidłowe,
 • prywatnych - jest nieprawidłowe,

(pytanie wymienione we wniosku jako 1), -możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów związanych z eksploatacją samochodu – jest prawidłowe (pytanie wymienione we wniosku jako 2), -konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 listopada 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

-możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów czynszu najmu samochodu osobowego wykorzystywanego do celów:

 • służbowych,
 • prywatnych,

-możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów związanych z eksploatacją samochodu,

-konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 11 stycznia 2016 r. Znak: IBPB-1-2/4510-785/15/MS wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 19 stycznia 2016 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej też: „Spółka”) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka chciałaby wynajmować samochód osobowy, który służyłby do celów mieszanych, tzn. wykorzystywany byłby do celów działalności gospodarczej jak i do celów prywatnych.

W związku z wynajmem Spółka będzie ponosić zarówno koszty stałe czynszu najmu samochodu jak i koszty zmienne związane z jego eksploatacją. W związku z tym, pojawiają się wątpliwości dotyczące kwalifikacji wyżej wymienionych kosztów jako kosztów uzyskania przychodów Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów koszty czynszu najmu samochodu wykorzystywanego do działalności mieszanej...

Czy koszty związane z eksploatacją (w tym paliwo) również można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów...

Czy w przypadku użytkowania samochodu osobowego niestanowiącego składnika majątku podatnika, aby można było zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zużycie paliwa i pozostałe koszty eksploatacji, należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu...

Zdaniem Wnioskodawcy (przedstawione w uzupełnieniu wniosku z 15 stycznia 2016 r.), czynsz najmu samochodu wykorzystywanego do działalności mieszanej należy zaliczyć w koszty uzyskania przychodów.

Natomiast koszty eksploatacji samochodu (paliwo, parking, opłaty za autostradę, naprawy) wykorzystywanego do celów mieszanych, aby mogły być kosztem podatkowym należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu i tylko ta część która dotyczy działalności gospodarczej jest kosztem uzyskania przychodów.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. dalej: „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop.

Oznacza to, że co do zasady wszystkie poniesione wydatki, a więc bezpośrednio i pośrednio związane z uzyskiwaniem przychodów, z wyjątkiem wydatków wymienionych w art. 16 ust. 1 updop, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, pod warunkiem istnienia związku przyczynowo - skutkowego w odniesieniu do osiąganych przychodów.

Z tego względu, aby uznać wydatek za koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

 • poniesiony wydatek musi mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na powstanie przychodu,
 • poniesiony wydatek ma na celu zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów,
 • wydatek nie może należeć do kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop, który dotyczy wydatków nie uznawanych za koszt uzyskania przychodu.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza wynajmować samochód osobowy, który służyłby do celów mieszanych, tzn. wykorzystywany byłby do celów działalności gospodarczej jak i do celów prywatnych. W związku z wynajmem ww. samochodu Spółka będzie ponosić zarówno koszty stałe czynszu najmu samochodu jak i koszty zmienne związane z jego eksploatacją.

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 51 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika - w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.

Powyższy przepis ogranicza możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów całości wydatków związanych z użytkowaniem niestanowiących składników majątku podatnika samochodów osobowych użytkowanych w szczególności na podstawie umowy najmu. Ograniczenie to wynika z określenia przez ustawodawcę limitu wydatków wyznaczonego iloczynem liczby kilometrów i stawki za jeden kilometr. Wymaga to od podatnika prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Regulacja art. 16 ust. 1 pkt 51 updop dotyczy wyłącznie wydatków z tytułu kosztów używania dla potrzeb działalności gospodarczej samochodów osobowych niestanowiących majątku podatnika, a więc kosztów posługiwania się tym samochodem, wykorzystywania go. Przepis ten nie dotyczy natomiast kosztów związanych z uzyskaniem możliwości używania takiego samochodu. Innymi słowy do wydatków z tytułu kosztów używania samochodu można zakwalifikować wszelkiego rodzaju wydatki eksploatacyjne, w odróżnieniu jednak od wydatków ponoszonych na uzyskanie samego tytułu prawnego, umożliwiającego używanie samochodu. Koszty używania należy wiązać z faktycznym przebiegiem pojazdu, a opłaty czynszowe nie są z nim związane.

Potwierdzają to również zapisy ewidencji przebiegu pojazdu. Takie wymagania określone zostały w art. 16 ust. 5 updop, zgodnie z którymi podatnik, aby zaliczyć w koszty tego rodzaju wydatki, obowiązany jest prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, która powinna zawierać co najmniej następujące dane: nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika, kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd - dokąd), liczbę faktycznie przejechanych kilometrów, stawkę za jeden kilometr przebiegu, kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu oraz podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane. W razie braku tej ewidencji wydatki z tytułu używania samochodów nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Z przepisu tego jednoznacznie wynika, że „koszty używania”, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 51 ww. ustawy, odnoszą się do kosztów eksploatacyjnych samochodów osobowych związanych z ilością przejechanych kilometrów i pojemnością silnika. To w odniesieniu do tych danych następuje określenie „stawki za jeden kilometr przebiegu”.

Zatem opłaty czynszowe ponoszone przez podatnika nie mieszczą się w „kosztach używania” samochodów osobowych i powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na zasadzie ukształtowanej w art. 15 ust. 1 updop, a więc po wykazaniu związku poniesionego kosztu z osiąganymi przychodami lub możliwością ich osiągnięcia. W rozpatrywanej sprawie będą to zatem wydatki poniesione na czynsz najmu w części dotyczącej wyjazdów służbowych. Tylko w tym zakresie można bowiem mówić o wystąpieniu związku o jakim mowa w art. 15 ust. 1 updop. Podobnie w przypadku kosztów związanych z eksploatacją. Pomiędzy poniesionymi kosztami, a osiąganymi, nawet potencjalnie przychodami musi istnieć związek sformułowany w ww. art. 15 ust. 1 updop. Do wydatków eksploatacyjnych związanych z używaniem przedmiotu najmu (samochodu) zastosowanie będzie miał powołany wcześniej art. 16 ust. 1 pkt 51 updop.

Reasumując, stanowisko Spółki w zakresie:

-możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów czynszu najmu samochodu osobowego wykorzystywanego do celów:

 • służbowych – jest prawidłowe,
 • prywatnych – jest nieprawidłowe,

-możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów związanych z eksploatacją samochodu – jest prawidłowe,

-konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu – jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Świętego Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.