Samochód osobowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to samochód osobowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
6
wrz

Istota:

Procedura opodatkowania sprzedaży używanego samochodu osobowego.

Fragment:

Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800, ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 10 lipca 2018 r. (data wpływu – 12 lipca 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie procedury opodatkowania sprzedaży używanego samochodu osobowego - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 lipca 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie procedury opodatkowania sprzedaży używanego samochodu osobowego. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej i jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W dniu 29.05.2018 r. Wnioskodawca zakupił na fakturę VAT-marża samochód osobowy marki Mercedes Benz od podatnika, który jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Samochód będzie użytkowany jako środek trwały w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Z części zamiennych i paliwa do samochodu osobowego Wnioskodawca będzie odliczał 50 % podatku VAT. Obok tego w podatku dochodowym będzie naliczana w koszty amortyzacja ww. środka trwałego. Kupując samochód marki Mercedes Benz Wnioskodawca zakłada, że po dłuższym okresie użytkowania sprzeda ten samochód. Ww. samochód spełnia definicję towaru używanego, o którym mowa w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług.

2018
11
lip

Istota:

Brak opodatkowania dostawy samochodu osobowego wycofanego z działalności gospodarczej.

Fragment:

Analiza stanu faktycznego przedstawionego w treści wniosku oraz powołanych przepisów prawa pozwala na stwierdzenie, że w ramach dokonanej sprzedaży samochodu osobowego wycofanego uprzednio z działalności gospodarczej nie działała Pani w charakterze podatnika podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a czynność ta nie nosiła znamion działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. Powyższe wynika z faktu, że przedmiotowa sprzedaż, stanowiła zwykłe wykonywanie prawa własności w stosunku do samochodu osobowego stanowiącego część majątku prywatnego, który po przekazaniu z działalności gospodarczej na cele prywatne nie był wykorzystywany – jak wynika z treści wniosku – do celów służbowych (działalności gospodarczej). Tym samym transakcja zbycia samochodu nie podlegała przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, które nie mają zastosowania do transakcji, których przedmiotem jest majątek osobisty, a okoliczności towarzyszące sprzedaży nie wskazują, by aktywność taka przybierała formy profesjonalnej działalności gospodarczej. Tym samym oceniając stanowisko Wnioskodawcy należało uznać je za prawidłowe. Zaznaczyć należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii skutków podatkowych przekazania samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej na cele prywatne, ponieważ w tym zakresie nie przedstawiono własnego stanowiska oraz nie zadano pytania, a informacje o przekazaniu przyjęto jako element stanu faktycznego.

2018
30
cze

Istota:

Czy w przypadku opisanego we wniosku samochodu Volkswagen Crafter można zastosować przepis art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i dokonać jednorazowej amortyzacji?

Fragment:

(...) samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości 50.000,00 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. W art. 5a pkt 19 (winno być: art. 5a ust. 19a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zawarta definicja samochodu osobowego, nie ma natomiast definicji samochodu ciężarowego. Według dokumentów, które Wnioskodawca otrzymał przy zakupie i rejestracji pojazdu samochód, jaki zakupił jest samochodem ciężarowym, a nie samochodem osobowym z homologacją ciężarową. W związku z powyższym, Wnioskodawca uważa, iż ma prawo do skorzystania z jednorazowej amortyzacji zakupionego samochodu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 200 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

2018
22
maj

Istota:

Brak obowiązku opodatkowania dostawy samochodu osobowego.

Fragment:

U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 marca 2018 r. (data wpływu 21 marca 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku opodatkowania dostawy samochodu osobowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku opodatkowania dostawy samochodu osobowego. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca zakupił samochód osobowy w leasing, który użytkował 3 lata. Samochód zakupił na potrzeby firmowe i do celów prywatnych. Przy zakupie skorzystał z 50% odliczenia VAT. Obecnie wykupił już samochód z leasingu i nie wciągnął go do ewidencji środków trwałych firmy. Pojazd obecnie jest użytkowany do celów prywatnych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy sprzedając ten samochód po okresie 8 miesięcy od dnia wykupu z leasingu Wnioskodawca będzie zobowiązany zapłacić i rozliczyć podatek VAT, czy też nie. Samochód po wykupie z leasingu użytkuje do celów prywatnych i nie odlicza żadnych kosztów. Zdaniem Wnioskodawcy: Wnioskodawca wykupił samochód na cele prywatne i nie używa go w firmie. Sprzedaż po upływie 8 m-cy od wykupu będzie następować z majątku prywatnego, a zatem jako przedsiębiorca Wnioskodawca nie będzie zmuszony płacić podatku dochodowego od umowy sprzedaży.

2018
3
maj

Istota:

Wnioskodawca będąc osobą niepełnosprawną i jednocześnie osobą, na której utrzymaniu pozostaje niepełnosprawny syn, może odliczyć w zeznaniu podatkowym za rok 2017 kwotę poniesionych wydatków z tytułu używania samochodu osobowego będącego Jego własnością jedynie do obowiązującego limitu ­ tj. do wysokości kwoty 2 280 zł.

Fragment:

Zatem osoba niepełnosprawna posiadająca na utrzymaniu inną osobę niepełnosprawną może odliczyć wydatki z tytułu używania samochodu osobowego do wysokości ww. limitu. Osobie fizycznej przysługuje bowiem jeden limit, nawet jeżeli ma na utrzymaniu jedną, dwie czy więcej osób niepełnosprawnych i sama jest osobą niepełnosprawną. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca posiada II grupę inwalidztwa, żona Wnioskodawcy I grupę inwalidztwa a 20 letni syn Wnioskodawcy ma I grupę inwalidztwa. Wnioskodawca oraz jego żona mają prawo do ulgi z tytułu korzystania z samochodu osobowego przez osoby niepełnosprawne. Żona Wnioskodawcy na siebie i Wnioskodawca na siebie. Syn Wnioskodawcy ma 20 lat, studiuje. Jest na utrzymaniu Wnioskodawcy oraz żony. Wszyscy razem zamieszkują. Syn Wnioskodawcy posiada od urodzenia orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół Niepełnosprawności oraz otrzymuje rentę socjalną. Nie przekracza dochodu w wysokości 10 080 zł. Syn Wnioskodawcy nie jest właścicielem ani współwłaścicielem samochodu. Wnioskodawca jest właścicielem samochodu osobowego. Jest to samochód osobowy w rozumieniu art. 5a pkt 19 ustawy PIT. Wnioskodawca wskazuje, że wydatki związane z użytkowaniem samochodu osobowego nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, PEFRON, ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w jakiejkolwiek innej formie.

2018
27
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania odliczeń z tytułu ulgi rehabilitacyjnej.

Fragment:

Kwota 2.280 zł nie jest bowiem odliczeniem z tytułu bycia osobą niepełnosprawną lub posiadania na utrzymaniu osobę niepełnosprawną czy też dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia, lecz z tytułu używania samochodu osobowego będącego własnością (współwłasnością) osoby niepełnosprawnej lub osoby, na której utrzymaniu znajduje się osoba niepełnosprawna albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia. Kwota ta jest wyłącznie limitem, powyżej którego wydatki poniesione na korzystanie z samochodu nie podlegają odliczeniu. W zeznaniu rocznym podatnik może odliczyć kwotę ulgi do wysokości limitu (2.280 zł). Każda osoba niepełnosprawna (osoba posiadająca na utrzymaniu osobę niepełnosprawną) dysponuje „ własnym limitem ”. Zatem wskazać należy, że podatnikowi przysługuje tylko jeden limit 2.280 zł z tytułu odliczenia wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego, nawet jeżeli ma na utrzymaniu jedną, dwie czy więcej osób niepełnosprawnych. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że Wnioskodawca, na którego utrzymaniu jest dwójka dzieci niepełnosprawnych, może odliczyć od dochodu osiągniętego w roku 2017 i w latach następnych kwotę ulgi z tytułu wydatków poniesionych na używanie samochodu osobowego stanowiącego własność Wnioskodawcy do wysokości limitu, tj. 2.280 zł.

2018
16
kwi

Istota:

Prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego w związku z użytkowaniem samochodów osobowych; brak opodatkowania czynności nieodpłatnego korzystania przez pracowników z samochodów służbowych do celów osobistych oraz brak obowiązku ewidencjonowania tych czynności przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Fragment:

(...) samochodów osobowych; braku opodatkowania czynności nieodpłatnego korzystania przez pracowników z samochodów służbowych do celów osobistych oraz braku obowiązku ewidencjonowania tych czynności przy zastosowaniu kasy rejestrującej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 października 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego w związku z użytkowaniem samochodów osobowych; braku opodatkowania czynności nieodpłatnego korzystania przez pracowników z samochodów służbowych do celów osobistych oraz braku obowiązku ewidencjonowania tych czynności przy zastosowaniu kasy rejestrującej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe. Wnioskodawca jest spółką kapitałową z siedzibą w Polsce i prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji elementów kompozytowych wykorzystywanych między innymi w produkcji wiatraków prądotwórczych. Jedynym udziałowcem Spółki jest spółka z kapitałem duńskim. Wnioskodawca w celu realizacji działalności produkcyjnej zatrudnia pracowników bezpośrednio produkcyjnych, a także pracowników pośrednio z nią związanych, wspierających działalność produkcyjną oraz kadrę menadżerską.

2018
16
kwi

Istota:

Czy sprzedaż opisanego samochodu osobowego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy Wnioskodawczyni ma obowiązek złożyć zeznanie podatkowe z uwzględnieniem przychodu ze zbycia pojazdu?

Fragment:

Powyższe przepisy jednoznacznie wskazują, że przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży przedmiotowego samochodu osobowego, nie jest objęty zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Samochód osobowy nie jest nieruchomością ani częścią nieruchomości wchodzącą w skład gospodarstwa rolnego. Reasumując, sprzedaż przedmiotowego samochodu osobowego stanowiła źródło przychodu wskazane w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast dochód z tego tytułu nie podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawczyni należało ocenić jako nieprawidłowe. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.

2018
14
kwi

Istota:

Obowiązek podatkowy w przypadku zmiany przeznaczenia lub sprzedaży specjalistycznego środka transportu.

Fragment:

Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy, w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym; nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym; pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym: wyprodukowanego na terytorium kraju, od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2. Stosownie do art. 100 ust. 2 ustawy, w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju, następująca po sprzedaży, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli wcześniej akcyza nie została zapłacona w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony. Zgodnie z art. 100 ust. 4 ustawy, samochody osobowe są to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

2018
27
mar

Istota:

W zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w pełnej wysokości, wynikającego z otrzymanych faktur z tytułu zakupu paliwa, najmu oraz wydatków związanych z bieżącą eksploatacją samochodu osobowego udostępnionego podwykonawcy.

Fragment:

Pojazdy, które w dokumentach, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc, uznaje się również za samochody osobowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca świadczy usługi doradcze w zakresie projektów oraz nadzorów inwestorskich inwestycji budowlanych. W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej korzysta z usług podwykonawców prowadzących często jednoosobową działalność gospodarczą. Wnioskodawca udostępnia podwykonawcom samochody osobowe, które użytkuje na podstawie umów najmu a które służą podwykonawcom jedynie do odbywania podróży związanych ze świadczonymi na rzecz Wnioskodawcy usługami. Kwota czynszu najmu samochodu jaki Spółka musi zapłacić za wynajem jest wkalkulowana w ogólne wynagrodzenie wynegocjowane z poszczególnym wykonawcą. Spółka pokrywa wszystkie koszty związane z bieżącą eksploatacją samochodów, w tym koszty paliwa. Podwykonawcy są obowiązani do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu i przekazania jej Spółce najpóźniej ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości odliczenia 100% podatku naliczonego od zakupu paliwa, czynszu najmu oraz kosztów związanych z bieżącą eksploatacją samochodu osobowego, w sytuacji gdy podwykonawca będący osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą w prowadzonej ewidencji wykaże trasę dojazdu z miejsca świadczenia usługi do swojego biura (siedziby), które jest jednocześnie miejscem jego zamieszkania.