Samochód osobowy | Interpretacje podatkowe

Samochód osobowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to samochód osobowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie obowiązku zapłaty podatku akcyzowego w związku z zawarciem umowy najmu długoterminowego samochodu osobowego.
Fragment:
Stosownie do art. 101 ust. 2 ustawy obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym powstaje z dniem: przemieszczenia samochodu osobowego z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju - jeżeli nabycie prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel nastąpiło przed przemieszczeniem samochodu na terytorium kraju; nabycia prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel - jeżeli nabycie prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel nastąpiło po przemieszczeniu samochodu osobowego na terytorium kraju; złożenia wniosku o rejestrację samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym - jeżeli podmiot występujący z wnioskiem o rejestrację na terytorium kraju nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego nie jest jego właścicielem. W art. 101 ust. 2 pkt 3 ustawy wskazano szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w akcyzie w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym samochodu osobowego w sytuacji, kiedy nabycie nie wiąże się z przeniesieniem prawa do rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel czyli jak to ma miejsce w przedmiotowej sprawie. W takim przypadku obowiązek podatkowy powstaje z dniem złożenia wniosku o rejestrację samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Sytuacja taka może wystąpić w przypadku, gdy przedmiotem nabycia są samochody osobowe będące przedmiotem najmu z innego państwa członkowskiego.
2016
24
lip

Istota:
W zakresie zwolnienia od akcyzy ambulansów drogowych typu B i C na podstawie art. 110a ust. 1 ustawy.
Fragment:
U. z 2014 r., poz. 752 z późn. zm.), ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej akcyzą, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy. W myśl art. 100 ust. 1 ustawy w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym; nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym; pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym: wyprodukowanego na terytorium kraju, od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2. Stosownie do art. 110a ust. 1 ustawy zwalnia się od akcyzy samochód osobowy stanowiący specjalistyczny środek transportu sanitarnego, przeznaczony do działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905), spełniający cechy techniczne i jakościowe, z wyłączeniem wyposażenia w wyroby medyczne, określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane, których szczegółowe dane zostały określone w Polskiej Normie PN-EN 1789+A1.
2016
21
lip

Istota:
Czy Wnioskodawca w zeznaniu podatkowym od dochodu osiągniętego za 2015 r. może odliczyć kwotę w wysokości 2 280 zł w związku z wydatkami poniesionymi na używanie własnego samochodu osobowego na dojazdy celem odbycia niezbędnych zabiegów rehabilitacyjno-leczniczych?
Fragment:
Wnioskodawca korzystał z zabiegów rehabilitacyjno-leczniczych używając własnego samochodu osobowego celem dojazdu na niezbędne zabiegi rehabilitacyjno-lecznicze. Wnioskodawca dysponuje dokumentem potwierdzającym własność samochodu osobowego. Wnioskodawca posiada skierowania od lekarzy specjalistów i dokumenty potwierdzające odbycie zabiegów rehabilitacyjno-leczniczych. Z zabiegów rehabilitacyjno-leczniczych w 2015 r. Wnioskodawca korzystał w ramach NFZ oraz prywatnie, z uwagi na długi okres oczekiwania. Wydatki związane z ułatwieniem czynności życiowych zostały dofinansowane z NFZ, natomiast nie została odliczona kwota w wysokości 2 280 zł od dochodu w zeznaniu rocznym za 2015 r., w związku z używaniem własnego samochodu osobowego na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, które odbył w 2015 r. Odnosząc się do możliwości odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego w związku z dojazdami na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, należy odnieść się do art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do treści tego przepisu – za wydatki na cele rehabilitacyjne uważa się wydatki poniesione na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (...)
2016
19
lip

Istota:
Czy sprzedaż samochodu osobowego po leasingowaniu, zakupionego przez osobę fizyczną na cele prywatne podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
Fragment:
Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że w grudniu 2012 roku Wnioskodawca, jako osoba fizyczna, wykupił z leasingu operacyjnego samochód osobowy na cele prywatne. Samochód ten nie był ujęty w składnikach majątkowych firmy, którą prowadzi Wnioskodawca. W dniu 05.04.2014 r. Wnioskodawca sprzedał ww. samochód opodatkowując go 23% stawką VAT. Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że skoro zbycie przedmiotowego samochodu osobowego wykupionego z leasingu operacyjnego na cele prywatne, miało miejsce po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jego nabycie i samochód ten nie był ujęty w składnikach majątkowych firmy, którą prowadzi Wnioskodawca, to kwota uzyskana ze sprzedaży tego samochodu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Jednocześnie zaznacza się, że dokonując weryfikacji prawidłowości zajętego przez Wnioskodawcę stanowiska tut. Organ nie odniósł się do kwestii korekty zeznania za rok 2014, albowiem zagadnienie to nie było przedmiotem zapytania. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Odnosząc się do powołanego przez Wnioskodawcę pisma urzędowego co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tut.
2016
14
lip

Istota:
Zwolnienie od podatku dostawy samochodów osobowych.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 kwietnia 2016 r. (data wpływu 25 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy samochodów osobowych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy samochodów osobowych. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie usług medycznych zwolnionych z podatku od towarów i usług. Ponadto wynajmuje Pan pomieszczenia dla innych podmiotów gospodarczych. Przychody z działalności zwolnionej to 98,5% całkowitego obrotu. Wynajem pomieszczeń to zaledwie 1,5% do 2% przychodów, które są opodatkowane stawką 23%. W działalności wykorzystywane są samochody osobowe, wprowadzone jako środki trwałe. Od zakupu tych samochodów nie był odliczony podatek od towarów i usług i są one wykorzystywane wyłącznie w działalności zwolnionej z VAT. Planuje Pan sprzedać te samochody. Zgodnie z przepisami art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, sprzedaż taka będzie zwolniona z podatku VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy może Pan skorzystać z niego skoro także wykonuje czynności opodatkowane...
2016
3
lip

Istota:
Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawca ma prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego z otrzymanych faktur dokumentujących zakup samochodu lub otrzymanych faktur dokumentujących raty leasingowe związane z leasingiem samochodu opisany we wniosku?
Fragment:
Ponadto firma posiada w środkach trwałych samochód osobowy, który służy do celów mieszanych i odlicza od faktur zakupu za paliwo 50% VAT oraz posiada drugi samochód prywatny wykorzystywany jedynie do celów prywatnych. Mając na uwadze wskazane we wniosku reguły, sposób kontroli i wykorzystania pojazdu do działalności gospodarczej należy stwierdzić, że Wnioskodawca wprowadzi zasady wykluczające użycie samochodu do celów prywatnych i będzie prowadzona wymagana przepisami ewidencja przebiegu pojazdów, należy zatem przyjąć, że samochód ten będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy. W konsekwencji powyższego Zainteresowanemu na podstawie art. 86 ust. 1 w związku z art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a i art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy w powiązaniu z art. 12 ust. 2 ustawy nowelizującej będzie przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku z tytułu otrzymanych faktur dokumentujących zakup samochodu lub otrzymanych faktur dokumentujących raty leasingowe dotyczące przedmiotowego samochodu. Reasumując, w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego – przestrzegając opisanych zasad – Wnioskodawca będzie miał prawo do pełnego odliczenia (...)
2016
16
cze

Istota:
Czy prawidłowe jest ustalenia wartości początkowej samochodu osobowego, w sytuacji skorzystania z opcji nabycia przedmiotu leasingu według ceny rynkowej, na podstawie wartości przyjętej do ubezpieczenia OC/AC w kwocie 56.650,00 zł?
Fragment:
BKIP 16 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej samochodu osobowego, w sytuacji skorzystania z opcji nabycia przedmiotu leasingu według ceny rynkowej, na podstawie wartości przyjętej do ubezpieczenia OC/AC w kwocie 56.650,00 zł – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 maja 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej samochodu osobowego, w sytuacji skorzystania z opcji nabycia przedmiotu leasingu według ceny rynkowej, na podstawie wartości przyjętej do ubezpieczenia OC/AC w kwocie 56.650,00 zł. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca (dalej również jako: „ Spółka ”) wykorzystuje w działalności gospodarczej samochód osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Po ustalonym okresie płacenia rat leasingowych, Spółka otrzyma fakturę, której zapłacenie przeniesie prawo własności do ww. samochodu na Spółkę. Zgodnie z umową, faktura od firmy leasingowej opiewać będzie na kwotę 612,00 zł, stanowiącą cenę nabycia pomniejszoną o podatek od towarów i usług. Wartość rynkowa samochodu wynosi 56.650,00 zł. Samochód będzie nadal wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej w okresie dłuższym niż rok.
2016
10
cze

Istota:
Prawo do odliczenia 50% podatku VAT od zakupu samochodu, przed rozpoczęciem działalności gospodarczej i przed złożeniem do urzędu skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.
Fragment:
Reasumując, skoro poniesiony przez Wnioskodawcę wydatek na zakup samochodu osobowego, przed dniem rejestracji do podatku VAT, dokonany był w celu przyszłego wykonywania działalności gospodarczej mieszanej (tj. opodatkowanej podatkiem od towarów i usług oraz niepodlegającej opodatkowaniu tym podatkiem), to przysługuje Zainteresowanemu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę wynoszącą 50% podatku naliczonego, wynikającego z faktury dokumentującej ten wydatek. Bowiem ustawa o podatku od towarów i usług nie pozbawia podatnika prawa do dokonania odliczenia podatku VAT od zakupu poczynionego w czasie, gdy nie widniał on w rejestrze podatników podatku od towarów i usług, o ile występują przesłanki, że zakupiony samochód osobowy będzie wykorzystywany do działalności opodatkowanej. Jednakże Wnioskodawca nie może dokonać przedmiotowego odliczenia z tytułu nabycia samochodu w deklaracji za I kwartał 2016 r., ponieważ Wnioskodawca nie jest uprawniony do korzystania z kwartalnego sposobu rozliczania podatku VAT. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy uznano w całości za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.
2016
26
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do dokonania korekty podatku naliczonego w związku ze zbyciem samochodu osobowego.
Fragment:
W ramach nabycia ZCP Wnioskodawca nabył samochody osobowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w stosunku do których Zbywca odliczył z pierwotnej faktury zakupowej 50% podatku naliczonego VAT (dalej: „ Samochody osobowe ”). Samochody osobowe nie były wykorzystywane przez Zbywcę wyłącznie do działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów VAT (dalej: „ Cele mieszane ”) i co za tym idzie, nie były kwalifikowane jako samochody dające prawo do pełnego (100%) odliczenia VAT (nie są to w szczególności inne pojazdy specjalne, „ ciężarowe ” itp.). Jednocześnie Zbywca oraz Spółka nie prowadzili/prowadzi ewidencji przebiegu pojazdów oraz nie złożyli informacji o wykorzystywaniu Samochodów osobowych wyłącznie do działalności gospodarczej – VAT-26. Obecnie Spółka również wykorzystuje Samochody osobowe do swojej działalności gospodarczej i do Celów mieszanych. Wnioskodawca nie wykorzystuje Samochodów osobowych wyłącznie do działalności zwolnionej z VAT. Wnioskodawca zamierza w najbliższej przyszłości (w ciągu 60 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nabyto Samochody osobowe) sprzedać Samochody osobowe i przy tej czynności naliczyć (wykazać) VAT (czynność opodatkowana). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku ze zbyciem przez Spółkę Samochodu osobowego Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia VAT poprzez korektę kwoty VAT naliczonego, o której mowa w przepisie art. 90b ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT...
2016
15
maj

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego w związku z nabyciem samochodów przeznaczonych do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze oraz do innej działalności opodatkowanej Spółki po zakończeniu oddania w odpłatne używanie
Fragment:
Wyżej wskazane przepisy ustawy nowelizującej nie zawierają bowiem żadnych warunków dodatkowych dotyczących mieszanego sposobu użytkowania samochodu osobowego, tzn. oddania do odpłatnego używania, jak również przeznaczenia na potrzeby działalności gospodarczej. Nabywając samochód osobowy i przeznaczając go wyłącznie na cele odpłatnego używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze przez okres co najmniej sześciu miesięcy, Spółka ma prawo do odliczenia całości podatku naliczonego z faktury dokumentującej nabycie samochodu bądź dokumentującej jego użytkowanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze. Ograniczenie w odliczeniu podatku naliczonego stosuje się do samochodów osobowych, wykorzystywanych wyłącznie na takie cele przez okres krótszy niż 6 miesięcy. Warunek ten sformułowany jest jako minimalny okres przekazania samochodu osobowego na wyłączny cel wynajmu. Przekroczenie tego okresu nadaje prawo do pełnego odliczenia podatku od towarów i usług. Nie ma natomiast przepisu, który pozbawiałby pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku przekazania samochodu również na inną opodatkowaną działalność po upływie sześciomiesięcznego okresu. Może również nadal dokonywać odliczenia w pełnej wysokości podatku naliczonego z faktur dokumentujących opłaty leasingowe.
2016
15
maj
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.