Samochód osobowy | Interpretacje podatkowe

Samochód osobowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to samochód osobowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości od wydatków związanych z samochodami służbowymi wykorzystywanymi przez pracowników, którzy w ramach powierzonych im obowiązków wykonują usługi serwisowe, naprawcze i modernizacyjne w terenie, dotyczące sprzedanych uprzednio przez Spółkę towarów.
Fragment:
Prawo do odliczenia 50% podatku naliczonego z tytułu nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu wykorzystywanych do napędu wskazanych w art. 12 ust. 1 ustawy nowelizującej samochodów osobowych oraz innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych przysługiwać będzie zatem dopiero od dnia 1 lipca 2015 r. Jak wskazano już wyżej do uzyskania prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od nabycia samochodu osobowego oraz wydatków związanych z jego utrzymaniem (takich jak np. koszty przeglądów i napraw) nie jest wystarczający jakikolwiek związek z działalnością opodatkowaną podatnika, samochód ten bowiem musi być wykorzystywany wyłącznie do celów prowadzenia działalności gospodarczej. Co należy rozumieć przez wykorzystanie pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej ustawodawca wskazał w art. 86a ust. 4 ustawy. Dla celów pełnego odliczania VAT – fakt wykorzystywania ich wyłącznie do działalności musi być rozpatrywany w kategoriach obiektywnych. W celu dokonania pełnego odliczenia podatku muszą zostać spełnione łącznie warunki, tj. sposób wykorzystania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza w ustalonych przez niego zasadach ich używania, wyklucza ich użycie do celów prywatnych oraz wykluczenie użytku prywatnego musi zostać potwierdzone prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu.
2018
9
lut

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży samochodu osobowego wykupionego i przekazanego na cele osobiste po zakończeniu umowy leasingu
Fragment:
Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy prawa należy uznać, że w sytuacji gdy Wnioskodawca używał dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej samochodu osobowego, nabytego po zakończeniu leasingu do majątku prywatnego, to odpłatne zbycie takiego samochodu osobowego nie będzie generować przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, sprzedaż ww. samochodu osobowego, należy kwalifikować do źródła przychodów z tytułu odpłatnego zbycia innych rzeczy, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ww. ustawy.Stąd, jeżeli od dnia nabycia samochodu osobowego upłynął okres pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, to odpłatne zbycie ww. samochodu nie spowoduje powstania zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.
2018
10
sty

Istota:
Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków eksploatacyjnych oraz na zakup paliwa związanych z używaniem samochodu osobowego dla celów służbowych.
Fragment:
(...) samochodu osobowego dla celów służbowych – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 9 października 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 20 grudnia 2017 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków eksploatacyjnych oraz na zakup paliwa związanych z używaniem samochodu osobowego dla celów służbowych. We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT, prowadzącym działalność opodatkowaną, zwolnioną i nieopodatkowaną. Spółka posiada jako środek trwały samochód osobowy, który wykorzystywany jest w działalności Spółki. Samochód wykorzystywany jest w celach służbowych przez kilku pracowników Spółki, zgodnie z zapotrzebowaniem. Pracownik korzystający z pojazdu zobowiązany jest uzupełnić ewidencję przebiegu pojazdu służbowego w celu rozliczenia kosztów odbytej podróży w odpowiednim programie/projekcie. Samochód parkowany jest na parkingu zamkniętym na terenie Spółki. Używanie pojazdu do wyjazdu służbowego (zarówno do jazdy lokalnej, delegacji krajowej jak i zagranicznej) wymaga złożenia pracodawcy, co najmniej w dniu poprzedzającym dzień wyjazdu, pisemnego wniosku, oraz zgody pracodawcy, ze wskazaniem celu podróży służbowej oraz czasu pracy jej trwania, a także zgłoszenia tego faktu nadzorującemu pojazdem.
2017
29
gru

Istota:
Czy Wnioskodawca prawidłowo, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych rozlicza ponoszone koszty eksploatacji pojazdu?
Fragment:
(...) samochodu osobowego – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 października 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na eksploatację samochodu osobowego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Spółka cywilna, której Wnioskodawca jest wspólnikiem prowadzi działalność handlową. Dla potrzeb tej działalności został zakupiony samochód osobowo – ciężarowy Opel Wiwaro w procedurze VAT marża. Pojazd ten służy dla prowadzonej działalności gospodarczej, jak i zabezpiecza potrzebę wyjazdów w celach prywatnych. Jest on wpisany do ewidencji środków trwałych i spełnia wymogi środka mieszanego. W oparciu o przepis art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty eksploatacji pojazdu, takie jak: zakup paliwa, koszty naprawy oraz zakupu części do naprawy, opłaty OC oraz przeglądu okresowego pojazdu w 50% kwot netto plus 50% podatku naliczonego przy tych zakupach, Wnioskodawca zalicza do kosztów uzyskania przychodów. Pozostałe 50% podatku VAT naliczonego Wnioskodawca odlicza od podatku należnego w danym okresie.
2017
7
gru

Istota:
Procedura opodatkowania sprzedaży używanego samochodu osobowego.
Fragment:
W dniu 26 lipca 2011 roku Wnioskodawca kupił używany samochód osobowy (dalej jako: „ Samochód Osobowy ” lub „ Samochód ”) na podstawie faktury VAT-marża (bez możliwości odliczenia podatku VAT). Nabycie Samochodu Osobowego nastąpiło na podstawie faktury VAT-marża od przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność komisową w zakresie PKD 45.11 Z. Nabycie Samochodu Osobowego nastąpiło z zamiarem jego czasowego wykorzystywania dla potrzeb działalności gospodarczej i w celu dalszej odsprzedaży po okresie używania. Samochód Osobowy został ujęty w ewidencji środków trwałych w wartości przewidzianej prawem i był amortyzowany nieprzerwanie od sierpnia 2011 roku. Samochód wykorzystywany jest wyłącznie do czynności opodatkowanych. Wnioskodawca zamierza sprzedać Samochód Osobowy, będący w stanie nadającym się do dalszego użytku. Ponieważ Wnioskodawcy nie przysługiwało odliczenie podatku VAT przy nabyciu samochodu, Wnioskodawca zamierza zastosować do sprzedaży Samochodu Osobowego procedurę VAT-marża i udokumentować sprzedaż fakturą VAT-marża. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy sprzedaż Samochodu Osobowego z majątku firmy Wnioskodawcy w przyszłości będzie podlegała opodatkowaniu 23% VAT, czy opodatkowaniu na zasadzie marży (art. 120 ustawy o VAT)? Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż samochodu z majątku firmy, zakupionego na fakturę VAT-marża i od którego Wnioskodawca nie miał prawa odliczyć podatek VAT, będzie podlegała opodatkowaniu marżą (art. 120 ustawy o VAT).
2017
1
lis

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy samochodu osobowego wykorzystywanego na potrzeby Warsztatu i sposobu dokumentowania ww. czynności.
Fragment:
Zatem przy dokumentowaniu transakcji, o której mowa we wniosku, nie znajdą zastosowania przepisy art. 106b ustawy, a transakcja sprzedaży przez Gminę samochodu osobowego wykorzystywanego do przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia Warsztatu może być udokumentowana innym dokumentem księgowym, w tym również rachunkiem. Ponadto, skoro Gmina nie działa w charakterze podatnika podatku VAT dla przedmiotowej transakcji, to sprzedaży tej nie należy wykazywać w składanej deklaracji podatkowej. Podsumowując, odpowiadając na sformułowane we wniosku pytania należy stwierdzić, że w związku ze sprzedażą samochodu osobowego wykorzystywanego do przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia Warsztatu, Gmina – zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy – działa jako organ władzy, a zatem czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem z tytułu dokonania ww. czynności Wnioskodawca nie jest zobowiązany do wystawiania faktury oraz nie powinien ujmować tej czynności w deklaracji podatkowej. Przy czym nie ma przeciwwskazań do udokumentowania przedmiotowej transakcji sprzedaży rachunkiem. W związku z powyższym rozstrzygnięciem i uznaniem, że sprzedaż samochodu osobowego wykorzystywanego do przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia Warsztatu nie podlega opodatkowaniu, odpowiedź na pytanie w części dotyczącej określenia stawki podatku VAT w stosunku do ww. czynności dostawy samochodu stała się bezprzedmiotowa.
2017
5
sie

Istota:
Opodatkowanie przebudowanego samochodu ciężarowego.
Fragment:
Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy, w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym; nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym; pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym: wyprodukowanego na terytorium kraju, od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2. Stosownie do art. 100 ust. 2 ustawy, w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju, następująca po sprzedaży, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli wcześniej akcyza nie została zapłacona w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony. Zgodnie z art. 100 ust. 4 ustawy, samochody osobowe są to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
2017
3
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku VAT z tytułu wydatków związanych z samochodami osobowymi.
Fragment:
Wnioskodawca korzysta z Samochodów Osobowych na podstawie długoterminowych, odpłatnych umów najmu zawartych z jednym z producentów samochodów. Producent udostępnia w ramach umowy flotę ok. 10 Samochodów Osobowych, wymienianych na nowe egzemplarze co 6 - 8 miesięcy, na ogół po przekroczeniu stanu licznika pojazdu na poziomie około 25 000 km. Każdy Samochód Osobowy jest zgłaszany przez Wnioskodawcę do właściwego organu podatkowego na formularzu VAT-26 w terminie przewidzianym w treści art. 86a ust. 12 ustawy VAT. Wnioskodawca dla każdego Samochodu Osobowego prowadzi oddzielnie ewidencję przebiegu pojazdów. Prowadzone przez Stowarzyszenie kursy polegają na udzieleniu przez wykwalifikowanego pracownika instruktażu osobie uczestniczącej w szkoleniu, a następnie na jeździe Samochodem Osobowym po zamkniętym torze szkoleniowym lub po ściśle wyznaczonej trasie w ruchu miejskim zgodnie z poleceniem instruktora. Samochody Osobowe poruszają się głównie po stałych trasach dojazdowych od parkingu przy siedzibie Stowarzyszenia do toru szkoleniowego oraz wokół toru, czy też po trasach obejmujących ulice miasta. Kursanci, którzy po otrzymaniu instruktażu zajmują rolę kierowcy, zmieniają się w zależności od typu szkolenia po pokonaniu jednego lub kilku odcinków toru czy też po pokonaniu odcinka miejskiego (wyznaczonej trasy w ruchu miejskim).
2017
22
lip

Istota:
Obowiązek rozpoznania wewnątrzwspólnotowego nabycia używanego samochodu osobowego (nabytego w kraju trzecim), ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego oraz określenie podstawy opodatkowania właściwych dla tej czynności.
Fragment:
W związku z realizacją transakcji kupna - sprzedaży Wnioskodawca ponosi wydatek za wynajem lawety do przewozu przedmiotowego samochodu osobowego (koszt transportu). Z uwagi na fakt, iż ceny najmu Wnioskodawca nie ruszczą na rzecz sprzedającego samochód osobowy (koszt nie jest pobierany przez dokonującego dostawy), lecz na rzecz podmiotu trzeciego, wydatek ten nie wlicza się do podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru. Reasumując stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. W świetle powyższego należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną z dnia 4 czerwca 2014 r. nr ITPP3/443-111/14/MD , wydaną w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Końcowo należy zaznaczyć, że Minister Finansów wydając przedmiotową zmianę interpretacji indywidualnej nie weryfikował prawidłowości poboru podatku od wartości dodanej zapłaconego w Niemczech tytułem importu używanego samochodu osobowego tylko przyjął ten fakt jako element stanu faktycznego. Ponadto zaakcentowania wymaga okoliczność, że prawnopodatkowe konsekwencje sprawy w podatku dochodowym od osób fizycznych nie były przedmiotem analizy Ministra Finansów w niniejszej zmianie interpretacji indywidualnej bowiem stanowią one przedmiot odrębnego rozstrzygnięcia Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy.
2017
8
lip

Istota:
Czy po wykupie i przekazaniu samochodu na cele osobiste oraz jego zbyciu po upływie sześciu miesięcy czynność ta podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 27 stycznia 2017 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia samochodu osobowego wykupionego po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 9 kwietnia 2017 r. (data wpływu 13 kwietnia 2017 r.). We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny: Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna wpisana do ewidencji gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta X pod numerem XXXXX pod nazwą XXXXX. Przedmiotem mojej działalności jest świadczenie usług produkcji i serwisu przyrządów pomiarowych, marketingu i usług prowadzenia biura. Działalność gospodarcza opodatkowana jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych według 19% stawki liniowej i jestem czynnym podatnikiem VAT. Dla celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą zawarłem w 2013 roku umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przedmiot leasingu stanowił środek trwały leasingodawcy i był przez niego amortyzowany. W okresie trwania umowy leasingowej opłaty (raty) leasingowe ustalone w tej umowie, ponoszone zostały przeze mnie w okresie trwania umowy z tytułu używania samochodu osobowego, stanowiły koszt uzyskania przychodu wraz z podatkiem VAT, w tej części w jakiej zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług nie podlega odliczeniu.
2017
24
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.