Samochód osobowy | Interpretacje podatkowe

Samochód osobowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to samochód osobowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy samochodu osobowego wykorzystywanego na potrzeby Warsztatu i sposobu dokumentowania ww. czynności.
Fragment:
Zatem przy dokumentowaniu transakcji, o której mowa we wniosku, nie znajdą zastosowania przepisy art. 106b ustawy, a transakcja sprzedaży przez Gminę samochodu osobowego wykorzystywanego do przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia Warsztatu może być udokumentowana innym dokumentem księgowym, w tym również rachunkiem. Ponadto, skoro Gmina nie działa w charakterze podatnika podatku VAT dla przedmiotowej transakcji, to sprzedaży tej nie należy wykazywać w składanej deklaracji podatkowej. Podsumowując, odpowiadając na sformułowane we wniosku pytania należy stwierdzić, że w związku ze sprzedażą samochodu osobowego wykorzystywanego do przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia Warsztatu, Gmina – zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy – działa jako organ władzy, a zatem czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem z tytułu dokonania ww. czynności Wnioskodawca nie jest zobowiązany do wystawiania faktury oraz nie powinien ujmować tej czynności w deklaracji podatkowej. Przy czym nie ma przeciwwskazań do udokumentowania przedmiotowej transakcji sprzedaży rachunkiem. W związku z powyższym rozstrzygnięciem i uznaniem, że sprzedaż samochodu osobowego wykorzystywanego do przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia Warsztatu nie podlega opodatkowaniu, odpowiedź na pytanie w części dotyczącej określenia stawki podatku VAT w stosunku do ww. czynności dostawy samochodu stała się bezprzedmiotowa.
2017
5
sie

Istota:
Opodatkowanie przebudowanego samochodu ciężarowego.
Fragment:
Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy, w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym; nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym; pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym: wyprodukowanego na terytorium kraju, od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2. Stosownie do art. 100 ust. 2 ustawy, w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju, następująca po sprzedaży, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli wcześniej akcyza nie została zapłacona w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony. Zgodnie z art. 100 ust. 4 ustawy, samochody osobowe są to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
2017
3
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku VAT z tytułu wydatków związanych z samochodami osobowymi.
Fragment:
Wnioskodawca korzysta z Samochodów Osobowych na podstawie długoterminowych, odpłatnych umów najmu zawartych z jednym z producentów samochodów. Producent udostępnia w ramach umowy flotę ok. 10 Samochodów Osobowych, wymienianych na nowe egzemplarze co 6 - 8 miesięcy, na ogół po przekroczeniu stanu licznika pojazdu na poziomie około 25 000 km. Każdy Samochód Osobowy jest zgłaszany przez Wnioskodawcę do właściwego organu podatkowego na formularzu VAT-26 w terminie przewidzianym w treści art. 86a ust. 12 ustawy VAT. Wnioskodawca dla każdego Samochodu Osobowego prowadzi oddzielnie ewidencję przebiegu pojazdów. Prowadzone przez Stowarzyszenie kursy polegają na udzieleniu przez wykwalifikowanego pracownika instruktażu osobie uczestniczącej w szkoleniu, a następnie na jeździe Samochodem Osobowym po zamkniętym torze szkoleniowym lub po ściśle wyznaczonej trasie w ruchu miejskim zgodnie z poleceniem instruktora. Samochody Osobowe poruszają się głównie po stałych trasach dojazdowych od parkingu przy siedzibie Stowarzyszenia do toru szkoleniowego oraz wokół toru, czy też po trasach obejmujących ulice miasta. Kursanci, którzy po otrzymaniu instruktażu zajmują rolę kierowcy, zmieniają się w zależności od typu szkolenia po pokonaniu jednego lub kilku odcinków toru czy też po pokonaniu odcinka miejskiego (wyznaczonej trasy w ruchu miejskim).
2017
22
lip

Istota:
Obowiązek rozpoznania wewnątrzwspólnotowego nabycia używanego samochodu osobowego (nabytego w kraju trzecim), ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego oraz określenie podstawy opodatkowania właściwych dla tej czynności.
Fragment:
W związku z realizacją transakcji kupna - sprzedaży Wnioskodawca ponosi wydatek za wynajem lawety do przewozu przedmiotowego samochodu osobowego (koszt transportu). Z uwagi na fakt, iż ceny najmu Wnioskodawca nie ruszczą na rzecz sprzedającego samochód osobowy (koszt nie jest pobierany przez dokonującego dostawy), lecz na rzecz podmiotu trzeciego, wydatek ten nie wlicza się do podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru. Reasumując stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. W świetle powyższego należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną z dnia 4 czerwca 2014 r. nr ITPP3/443-111/14/MD , wydaną w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Końcowo należy zaznaczyć, że Minister Finansów wydając przedmiotową zmianę interpretacji indywidualnej nie weryfikował prawidłowości poboru podatku od wartości dodanej zapłaconego w Niemczech tytułem importu używanego samochodu osobowego tylko przyjął ten fakt jako element stanu faktycznego. Ponadto zaakcentowania wymaga okoliczność, że prawnopodatkowe konsekwencje sprawy w podatku dochodowym od osób fizycznych nie były przedmiotem analizy Ministra Finansów w niniejszej zmianie interpretacji indywidualnej bowiem stanowią one przedmiot odrębnego rozstrzygnięcia Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy.
2017
8
lip

Istota:
Czy po wykupie i przekazaniu samochodu na cele osobiste oraz jego zbyciu po upływie sześciu miesięcy czynność ta podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 27 stycznia 2017 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia samochodu osobowego wykupionego po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 9 kwietnia 2017 r. (data wpływu 13 kwietnia 2017 r.). We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny: Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna wpisana do ewidencji gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta X pod numerem XXXXX pod nazwą XXXXX. Przedmiotem mojej działalności jest świadczenie usług produkcji i serwisu przyrządów pomiarowych, marketingu i usług prowadzenia biura. Działalność gospodarcza opodatkowana jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych według 19% stawki liniowej i jestem czynnym podatnikiem VAT. Dla celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą zawarłem w 2013 roku umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przedmiot leasingu stanowił środek trwały leasingodawcy i był przez niego amortyzowany. W okresie trwania umowy leasingowej opłaty (raty) leasingowe ustalone w tej umowie, ponoszone zostały przeze mnie w okresie trwania umowy z tytułu używania samochodu osobowego, stanowiły koszt uzyskania przychodu wraz z podatkiem VAT, w tej części w jakiej zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług nie podlega odliczeniu.
2017
24
maj

Istota:
Zastosowanie zwolnienia z akcyzy do sprzedaży ambulansów
Fragment:
Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.), zwanej dalej ustawą, ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej "akcyzą", wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy. W myśl art. 100 ust. 1 ustawy w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym; nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym; pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym: wyprodukowanego na terytorium kraju, od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2. Zasadą jest zatem opodatkowanie podatkiem akcyzowym samochodów osobowych. Ustawodawca przewidział jednakże wyjątki od powyższej zasady. Stosownie do art. 110a ust. 1 ustawy zwalnia się od akcyzy samochód osobowy stanowiący specjalistyczny środek transportu sanitarnego, przeznaczony do działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.
2017
18
maj

Istota:
Czy prawidłowe jest skorzystanie przez Wnioskodawcę z podwyższonej stawki amortyzacyjnej w wysokości 40% na podstawie art. 22j ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Jak wynika bowiem z przedstawionego stanu faktycznego, samochód osobowy został po raz pierwszy dopuszczony do ruchu w dniu 18 marca 2016 r., natomiast Wnioskodawca zakupił przedmiotowy samochód w dniu 1 sierpnia 2016 r. W związku z powyższym nie mógł on być wykorzystywany przed nabyciem przez okres co najmniej 6 miesięcy. Nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, zgodnie z którym okres używania samochodu powinien rozpocząć się wraz z rozpoczęciem obowiązywania gwarancji producenta. Warunkiem dopuszczenia samochodu osobowego do ruchu (tj. używania samochodu zgodnie z jego przeznaczeniem) jest jego rejestracja, natomiast samo obowiązywanie gwarancji nie świadczy o możliwości jego używania. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Końcowo wskazać należy, że zakres żądania wnioskodawcy wyznacza: stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) przedstawiony we wniosku o indywidualną interpretację prawa podatkowego, stan prawny (przepisy prawa) wskazany przez wnioskodawcę oraz zagadnienie prawne, które ma być przedmiotem interpretacji, a które wskazuje pytanie (pytania) wnioskodawcy w kontekście jego wątpliwości interpretacyjnych w odniesieniu do przepisów prawa podatkowego oraz własne stanowisko wnioskodawcy.
2017
10
maj

Istota:
Opodatkowanie samochodu osobowego będącego przedmiotem leasingu operacyjnego używanego na potrzeby działalności gospodarczej
Fragment:
Z kolei na podstawie art. 101 ust. 2 ustawy, obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym powstaje z dniem: przemieszczenia samochodu osobowego z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju - jeżeli nabycie prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel nastąpiło przed przemieszczeniem samochodu na terytorium kraju; nabycia prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel - jeżeli nabycie prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel nastąpiło po przemieszczeniu samochodu osobowego na terytorium kraju; złożenia wniosku o rejestrację samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym - jeżeli podmiot występujący z wnioskiem o rejestrację na terytorium kraju nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego nie jest jego właścicielem. Artykuł 101 ust. 2 reguluje kwestie odnoszące się do określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku opisanych czynności opodatkowanych akcyzą, których przedmiotem są samochody osobowe. W ust. 2 pkt 3 ww. artykułu wskazano szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w akcyzie w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym samochodu osobowego w sytuacji, kiedy nabycie nie wiąże się z przeniesieniem prawa do rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel, czyli jak to ma miejsce w przedmiotowej sprawie.
2017
2
lut

Istota:
Dotyczy ustalenia czy w związku z odpłatnym nabyciem samochodu osobowego na terenie Niemiec i trwałym przemieszczeniem tego pojazdu na teren Polski w ramach majątku prywatnego, Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania tego przemieszczenia jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
Fragment:
Nabycie używanych samochodów osobowych nastąpi z zamiarem ich wykorzystania na potrzeby prywatne Wnioskodawcy i członków jego rodziny. Procedura zakupu samochodów będzie wyglądała następująco: Wnioskodawca wyszuka na portalach ogłoszeniowych odpowiednią ofertą na terenie Niemiec (albo oferty), a następnie uda się bezpośrednio za granicę w celu zakupu samochodu. Z uwagi na posiadaną znajomość j. niemieckiego, bezpośrednio na miejscu zostanie zweryfikowany stan techniczny auta oraz prowadzone będą negocjacje co do ceny pojazdu. Wnioskodawca wskazuje, iż samochód może być zakupiony zarówno od osoby prywatnej nie będącej podatnikiem niemieckiego podatku od wartości dodanej jak i od podmiotu profesjonalnie zajmującego się handlem samochodami mającego status podatnika niemieckiego podatnika podatku od wartości dodanej, w tym zarejestrowanego na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych. W przypadku wyjazdu na teren Niemiec, Wnioskodawca nie będzie korzystał z pośrednictwa innych podmiotów, zaś zarówno podróż do Niemiec jak i z powrotem odbędzie on prywatnymi środkami transportu. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia czy w związku z nabyciem samochodu osobowego na terenie Niemiec i trwałym przemieszczeniem tego pojazdu na teren Polski w ramach majątku prywatnego, Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania tego przemieszczenia jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
2016
15
gru

Istota:
Prawo do zwrotu podatku akcyzowego od samochodu osobowego zarejestrowanego czasowo na terytorium kraju w przypadku jego dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu
Fragment:
Przesłankami zwrotu podatku akcyzowego, zgodnie z treścią powołanych przepisów, są: nabycie prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel. dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu wre własnym imieniu lub zlecenie w własnym imieniu realizacji tych czynności, brak zarejestrowania samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, zaplata akcyzy od samochodu osobowego na terytorium kraju, złożenie wniosku właściwemu Naczelnikowi Urzędu Celnego. zachowanie terminu jednego roku do złożenia wniosku, liczonego od dnia dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu samochodu osobowego. Dla pozytywnego rozpoznania wniosku o zwrot podatku akcyzowego konieczne jest, aby wszystkie przesłanki zostały spełnione łącznie. Warunki, jakie ustawodawca sformułował w tym przepisie, odnoszą się do samochodu, do podmiotu ubiegającego się o zwrot akcyzy i do samego wniosku. Warunki dotyczące samochodu polegają na tym, że musi to być samochód osobowy, niezarejestrowany wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju i podlegający dostawie wspólnotowej (eksportowi). Podmiot ubiegający się o zwrot akcyzy musi być tym podmiotem, który nabył prawe rozporządzania samochodem jak właściciel i który dokonuje dostawy wewnątrzwspólnotowej lub w jego imieniu dostawę wewnątrzwspólnotową jest realizowana, ponadto podmiot ten powinien posiadać dokumenty potwierdzające dokonanie tej dostawy wewnątrzwspólnotowej.
2016
3
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.