Samochód osobowy | Interpretacje podatkowe

Samochód osobowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to samochód osobowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie samochodu osobowego będącego przedmiotem leasingu operacyjnego używanego na potrzeby działalności gospodarczej
Fragment:
Z kolei na podstawie art. 101 ust. 2 ustawy, obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym powstaje z dniem: przemieszczenia samochodu osobowego z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju - jeżeli nabycie prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel nastąpiło przed przemieszczeniem samochodu na terytorium kraju; nabycia prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel - jeżeli nabycie prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel nastąpiło po przemieszczeniu samochodu osobowego na terytorium kraju; złożenia wniosku o rejestrację samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym - jeżeli podmiot występujący z wnioskiem o rejestrację na terytorium kraju nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego nie jest jego właścicielem. Artykuł 101 ust. 2 reguluje kwestie odnoszące się do określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku opisanych czynności opodatkowanych akcyzą, których przedmiotem są samochody osobowe. W ust. 2 pkt 3 ww. artykułu wskazano szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w akcyzie w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym samochodu osobowego w sytuacji, kiedy nabycie nie wiąże się z przeniesieniem prawa do rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel, czyli jak to ma miejsce w przedmiotowej sprawie.
2017
2
lut

Istota:
Dotyczy ustalenia czy w związku z odpłatnym nabyciem samochodu osobowego na terenie Niemiec i trwałym przemieszczeniem tego pojazdu na teren Polski w ramach majątku prywatnego, Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania tego przemieszczenia jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
Fragment:
Nabycie używanych samochodów osobowych nastąpi z zamiarem ich wykorzystania na potrzeby prywatne Wnioskodawcy i członków jego rodziny. Procedura zakupu samochodów będzie wyglądała następująco: Wnioskodawca wyszuka na portalach ogłoszeniowych odpowiednią ofertą na terenie Niemiec (albo oferty), a następnie uda się bezpośrednio za granicę w celu zakupu samochodu. Z uwagi na posiadaną znajomość j. niemieckiego, bezpośrednio na miejscu zostanie zweryfikowany stan techniczny auta oraz prowadzone będą negocjacje co do ceny pojazdu. Wnioskodawca wskazuje, iż samochód może być zakupiony zarówno od osoby prywatnej nie będącej podatnikiem niemieckiego podatku od wartości dodanej jak i od podmiotu profesjonalnie zajmującego się handlem samochodami mającego status podatnika niemieckiego podatnika podatku od wartości dodanej, w tym zarejestrowanego na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych. W przypadku wyjazdu na teren Niemiec, Wnioskodawca nie będzie korzystał z pośrednictwa innych podmiotów, zaś zarówno podróż do Niemiec jak i z powrotem odbędzie on prywatnymi środkami transportu. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia czy w związku z nabyciem samochodu osobowego na terenie Niemiec i trwałym przemieszczeniem tego pojazdu na teren Polski w ramach majątku prywatnego, Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania tego przemieszczenia jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
2016
15
gru

Istota:
Prawo do zwrotu podatku akcyzowego od samochodu osobowego zarejestrowanego czasowo na terytorium kraju w przypadku jego dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu
Fragment:
Przesłankami zwrotu podatku akcyzowego, zgodnie z treścią powołanych przepisów, są: nabycie prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel. dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu wre własnym imieniu lub zlecenie w własnym imieniu realizacji tych czynności, brak zarejestrowania samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, zaplata akcyzy od samochodu osobowego na terytorium kraju, złożenie wniosku właściwemu Naczelnikowi Urzędu Celnego. zachowanie terminu jednego roku do złożenia wniosku, liczonego od dnia dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu samochodu osobowego. Dla pozytywnego rozpoznania wniosku o zwrot podatku akcyzowego konieczne jest, aby wszystkie przesłanki zostały spełnione łącznie. Warunki, jakie ustawodawca sformułował w tym przepisie, odnoszą się do samochodu, do podmiotu ubiegającego się o zwrot akcyzy i do samego wniosku. Warunki dotyczące samochodu polegają na tym, że musi to być samochód osobowy, niezarejestrowany wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju i podlegający dostawie wspólnotowej (eksportowi). Podmiot ubiegający się o zwrot akcyzy musi być tym podmiotem, który nabył prawe rozporządzania samochodem jak właściciel i który dokonuje dostawy wewnątrzwspólnotowej lub w jego imieniu dostawę wewnątrzwspólnotową jest realizowana, ponadto podmiot ten powinien posiadać dokumenty potwierdzające dokonanie tej dostawy wewnątrzwspólnotowej.
2016
3
gru

Istota:
Przedawnienie zobowiązania podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego
Fragment:
Z kolei na podstawie art. 101 ust. 2 ustawy o akcyzie, obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym powstaje z dniem: przemieszczenia samochodu osobowego z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju - jeżeli nabycie prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel nastąpiło przed przemieszczeniem samochodu na terytorium kraju; nabycia prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel - jeżeli nabycie prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel nastąpiło po przemieszczeniu samochodu osobowego na terytorium kraju; złożenia wniosku o rejestrację samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym - jeżeli podmiot występujący z wnioskiem o rejestrację na terytorium kraju nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego nie jest jego właścicielem. Artykuł 101 ust. 2 reguluje kwestie odnoszące się do określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku opisanych czynności opodatkowanych akcyzą, których przedmiotem są samochody osobowe. W ust. 2 pkt 1 ww. artykułu wskazano szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w akcyzie w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym samochodu osobowego w sytuacji, kiedy nabycie wiąże się z przeniesieniem prawa do rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel przed przemieszczeniem samochodu na terytorium kraju, czyli jak to ma miejsce w przedmiotowej sprawie.
2016
28
lis

Istota:
Czy sprzedaż opisanego samochodu osobowego podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz jakie czynności należy podjąć w przypadku złożenia zeznania podatkowego za 2015 r. bez uwzględnienia przychodu ze sprzedaży ww. auta?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 4 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia samochodu osobowego. Wniosek uzupełniono w dniu 26 lipca 2016 r. We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny. W dniu 24 listopada 2014 r. rodzice Wnioskodawczyni nabyli do majątku wspólnego używany samochód osobowy (rok produkcji 1998) za kwotę 4.700 zł. Rodzice prowadzili wspólnie gospodarstwo rolne. W dniu 23 grudnia 2014 r. tata Wnioskodawczyni zmarł. Zgodnie z aktem poświadczenia dziedziczenia z dnia 8 stycznia 2015 r. Wnioskodawczyni nabyła spadek po zmarłym tacie w 1/2 części. Następnie złożyła w urzędzie skarbowym zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych SD-Z2 z uwzględnieniem ww. auta. W dniu 11 lutego 2015 r. samochód został sprzedany za łączną kwotę 4.700 zł. Tym samym Wnioskodawczyni zbyła odziedziczony udział w przedmiotowym pojeździe. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy sprzedaż opisanego samochodu osobowego podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz jakie czynności należy podjąć w przypadku złożenia zeznania podatkowego za 2015 r. bez uwzględnienia przychodu ze sprzedaży ww. auta? Zdaniem Wnioskodawczyni, samochód osobowy został nabyty przez jej rodziców, prowadzących wspólnie gospodarstwo rolne – do majątku wspólnego.
2016
26
lis

Istota:
W zakresie obowiązku zapłaty podatku akcyzowego w związku z zawarciem umowy najmu długoterminowego samochodu osobowego.
Fragment:
Stosownie do art. 101 ust. 2 ustawy obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym powstaje z dniem: przemieszczenia samochodu osobowego z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju - jeżeli nabycie prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel nastąpiło przed przemieszczeniem samochodu na terytorium kraju; nabycia prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel - jeżeli nabycie prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel nastąpiło po przemieszczeniu samochodu osobowego na terytorium kraju; złożenia wniosku o rejestrację samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym - jeżeli podmiot występujący z wnioskiem o rejestrację na terytorium kraju nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego nie jest jego właścicielem. W art. 101 ust. 2 pkt 3 ustawy wskazano szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w akcyzie w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym samochodu osobowego w sytuacji, kiedy nabycie nie wiąże się z przeniesieniem prawa do rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel czyli jak to ma miejsce w przedmiotowej sprawie. W takim przypadku obowiązek podatkowy powstaje z dniem złożenia wniosku o rejestrację samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Sytuacja taka może wystąpić w przypadku, gdy przedmiotem nabycia są samochody osobowe będące przedmiotem najmu z innego państwa członkowskiego.
2016
24
lip

Istota:
W zakresie zwolnienia od akcyzy ambulansów drogowych typu B i C na podstawie art. 110a ust. 1 ustawy.
Fragment:
U. z 2014 r., poz. 752 z późn. zm.), ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej akcyzą, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy. W myśl art. 100 ust. 1 ustawy w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym; nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym; pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym: wyprodukowanego na terytorium kraju, od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2. Stosownie do art. 110a ust. 1 ustawy zwalnia się od akcyzy samochód osobowy stanowiący specjalistyczny środek transportu sanitarnego, przeznaczony do działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905), spełniający cechy techniczne i jakościowe, z wyłączeniem wyposażenia w wyroby medyczne, określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane, których szczegółowe dane zostały określone w Polskiej Normie PN-EN 1789+A1.
2016
21
lip

Istota:
Czy Wnioskodawca w zeznaniu podatkowym od dochodu osiągniętego za 2015 r. może odliczyć kwotę w wysokości 2 280 zł w związku z wydatkami poniesionymi na używanie własnego samochodu osobowego na dojazdy celem odbycia niezbędnych zabiegów rehabilitacyjno-leczniczych?
Fragment:
Wnioskodawca korzystał z zabiegów rehabilitacyjno-leczniczych używając własnego samochodu osobowego celem dojazdu na niezbędne zabiegi rehabilitacyjno-lecznicze. Wnioskodawca dysponuje dokumentem potwierdzającym własność samochodu osobowego. Wnioskodawca posiada skierowania od lekarzy specjalistów i dokumenty potwierdzające odbycie zabiegów rehabilitacyjno-leczniczych. Z zabiegów rehabilitacyjno-leczniczych w 2015 r. Wnioskodawca korzystał w ramach NFZ oraz prywatnie, z uwagi na długi okres oczekiwania. Wydatki związane z ułatwieniem czynności życiowych zostały dofinansowane z NFZ, natomiast nie została odliczona kwota w wysokości 2 280 zł od dochodu w zeznaniu rocznym za 2015 r., w związku z używaniem własnego samochodu osobowego na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, które odbył w 2015 r. Odnosząc się do możliwości odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego w związku z dojazdami na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, należy odnieść się do art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do treści tego przepisu – za wydatki na cele rehabilitacyjne uważa się wydatki poniesione na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (...)
2016
19
lip

Istota:
Czy sprzedaż samochodu osobowego po leasingowaniu, zakupionego przez osobę fizyczną na cele prywatne podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
Fragment:
Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że w grudniu 2012 roku Wnioskodawca, jako osoba fizyczna, wykupił z leasingu operacyjnego samochód osobowy na cele prywatne. Samochód ten nie był ujęty w składnikach majątkowych firmy, którą prowadzi Wnioskodawca. W dniu 05.04.2014 r. Wnioskodawca sprzedał ww. samochód opodatkowując go 23% stawką VAT. Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że skoro zbycie przedmiotowego samochodu osobowego wykupionego z leasingu operacyjnego na cele prywatne, miało miejsce po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jego nabycie i samochód ten nie był ujęty w składnikach majątkowych firmy, którą prowadzi Wnioskodawca, to kwota uzyskana ze sprzedaży tego samochodu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Jednocześnie zaznacza się, że dokonując weryfikacji prawidłowości zajętego przez Wnioskodawcę stanowiska tut. Organ nie odniósł się do kwestii korekty zeznania za rok 2014, albowiem zagadnienie to nie było przedmiotem zapytania. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Odnosząc się do powołanego przez Wnioskodawcę pisma urzędowego co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tut.
2016
14
lip

Istota:
Zwolnienie od podatku dostawy samochodów osobowych.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 kwietnia 2016 r. (data wpływu 25 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy samochodów osobowych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy samochodów osobowych. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie usług medycznych zwolnionych z podatku od towarów i usług. Ponadto wynajmuje Pan pomieszczenia dla innych podmiotów gospodarczych. Przychody z działalności zwolnionej to 98,5% całkowitego obrotu. Wynajem pomieszczeń to zaledwie 1,5% do 2% przychodów, które są opodatkowane stawką 23%. W działalności wykorzystywane są samochody osobowe, wprowadzone jako środki trwałe. Od zakupu tych samochodów nie był odliczony podatek od towarów i usług i są one wykorzystywane wyłącznie w działalności zwolnionej z VAT. Planuje Pan sprzedać te samochody. Zgodnie z przepisami art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, sprzedaż taka będzie zwolniona z podatku VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy może Pan skorzystać z niego skoro także wykonuje czynności opodatkowane...
2016
3
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.