Samochód demonstracyjny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to samochód demonstracyjny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
19
lip

Istota:

- Czy w przypadku gdy tzw. samochody demonstracyjne po roku ich wykorzystywania przez Spółkę zmieniły swoje przeznaczenie na samochody zastępcze, konieczne jest dokonanie korekty rozliczenia VAT i zastosowanie przy tym art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług lub art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym?
- Czy zaliczenie w przyszłości przez Spółkę samochodów osobowych wykorzystywanych obecnie jako pojazdy zastępcze do środków trwałych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, będzie miało wpływ na prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego, w przypadku gdy ww. pojazdy są nadal przeznaczone do sprzedaży?

Fragment:

Jeżeli bowiem, zgodnie ze stanowiskiem sądów administracyjnych oraz organów podatkowych, zarówno samochody demonstracyjne jak i zastępcze, które przeznaczone są później do dalszego zbycia, mają charakter towarów handlowych, to zmiana kwalifikacji pojazdów z demonstracyjnych na zastępcze nie zmienia ich charakteru towaru handlowego. Wobec powyższego należy stwierdzić, że Spółka nie ma obowiązku dokonywania korekty odliczonego w pełnej wysokości podatku naliczonego przy nabyciu samochodów, które przed ich ostatecznym zbyciem były wykorzystywane jako samochody demonstracyjne, następnie zaś jako samochody zastępcze. Ponadto zaliczenie w przyszłości przez Spółkę ww. samochodów osobowych do środków trwałych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, nie będzie miało wpływu na prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego, gdyż powyższe samochody nie tracą charakteru towarów handlowych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2015
4
gru

Istota:

Czy samochody demonstracyjne objęte opisem stanu faktycznego niniejszego wniosku należy uznać za pojazdy samochodowe przeznaczone wyłącznie do odsprzedaży i w związku z tym Wnioskodawca nie jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu tych pojazdów w celu skorzystania z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup samochodów demonstracyjnych i pozostałych wydatków związanych z eksploatacją takich pojazdów na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, a w konsekwencji Wnioskodawca nie jest zobowiązany do złożenia naczelnikowi urzędu skarbowego informacji, o której mowa w art. 86a ust. 12 tej ustawy?

Fragment:

Dlatego też Wnioskodawca, aby umożliwić potencjalnym klientom zapoznanie się oferowanymi pojazdami i umożliwić im wykonanie jazd próbnych musi posiadać samochody demonstracyjne. Obowiązek posiadania pojazdów demonstracyjnych wynika również z wymogów N. - importera/dystrybutora samochodów, które sprzedaje Wnioskodawca. Samochody demonstracyjne są nabywane przez Wnioskodawcę z zamiarem dalszej odsprzedaży w okresie, co do zasady, nie krótszym niż 5 miesięcy i nie dłuższym niż 12 miesięcy. Samochody demonstracyjne to przykładowe modele samochodów, które sprzedaje Wnioskodawca. Samochody te wykorzystywane są jedynie do celów jazd testowych przez zainteresowanych kupnem potencjalnych klientów. Następnie samochody po upływie kilku/kilkunastu miesięcy są sprzedawane klientom tak samo jak wszystkie inne samochody którymi handluje Wnioskodawca. Wnioskodawca każdorazowo posiada od 12 do 16 samochodów demonstracyjnych w dwóch salonach sprzedaży samochodów nowych. Z natury rzeczy jazdy testowe wykluczają długotrwałe korzystanie z danego pojazdu przez jednego potencjalnego klienta. Co do zasady jazdy testowe odbywają się w obecności handlowca Wnioskodawcy. Niemniej, w przypadku potencjalnych klientów wyrażających gotowość nabycia jednorazowo większej ilości pojazdów (nabywcy flotowi), samochody demonstracyjne mogą być udostępnione na cele jazd próbnych na okres kilku dni.

2015
20
sie

Istota:

W zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego przy nabyciu pojazdów demonstracyjnych oraz paliwa do ich napędu, w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od opodatkowania podatkiem VAT w przypadku sprzedaży pojazdu demonstracyjnego, przy nabyciu którego Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego ustalone w oparciu o przepis art. 86 ust. 3 ustawy o VAT, jak również w zakresie ustalenia czy przekwalifikowanie samochodu demonstracyjnego z „towaru handlowego” na „środek trwały” rodzi obowiązek korekty odliczonego przy nabyciu podatku naliczonego.

Fragment:

Jednocześnie te towary handlowe są wykorzystywane jako samochody demonstracyjne. Nawet po upływie 12 miesięcy samochody demonstracyjne traktowane są nadal jak towar handlowy. Zatem powyższe pojazdy wykorzystywane są cały czas w działalności opodatkowanej Spółki. Jak wskazały Sądy rozpatrujące niniejszą sprawę, zaliczenie w przedmiotowym przypadku pojazdu samochodowego (samochodu demonstracyjnego przeznaczonego do sprzedaży) do środków trwałych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym pozostaje dla sprawy bez znaczenia. Zatem nawet jeśli w myśl przepisów o podatku dochodowym pojazd taki uzyska status środka trwałego, lecz w dalszym ciągu będzie przeznaczony do sprzedaży, w omawianej sprawie Wnioskodawca nie będzie zobligowany do dokonania korekty wcześniej odliczonego podatku VAT. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie obowiązku dokonania korekty należało uznać za nieprawidłowe. Końcowo należy wskazać, że ze względu na uznanie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 za prawidłowe, tj. stwierdzenie, że Wnioskodawca ma pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem samochodów demonstracyjnych, a więc prawa do odliczenia nie ustala się w oparciu o przepis art. 86 ust. 3, odpowiedź na pytanie nr 2 stała się bezprzedmiotowa.

2015
13
mar

Istota:

W zakresie prowadzenia ewidencji przebiegu i złożenia informacji VAT-26 dla pojazdu, który został nabyty wyłącznie do odsprzedaży i którego przeznaczenie czasowo zmieniono na samochód demonstracyjny, prasowy lub zastępczy, kierowany później do odsprzedaży

Fragment:

Samochody demonstracyjne, zastępcze i prasowe, o których mowa we wniosku, są parkowane wyłącznie na terenie siedziby Spółki a pracownicy i współpracownicy Spółki nie mogą ich wykorzystywać poza godzinami pracy (np. w celu dojazdów do miejsca zamieszkania) i parkować w miejscu zamieszkania. W odniesieniu do większości wykonywanych jazd tworzona jest dokumentacja związana z udostępnieniem samochodów osobom trzecim. Dokumentacja ta umożliwia weryfikację zapisów prowadzonych w ewidencji przebiegu pojazdu. W wypadku samochodów demonstracyjnych wykonywane jazdy testowe są rejestrowane na formularzach „ Podsumowanie spotkania - Jazda Próbna ”, z których wynika data wykonanego przejazdu i dane osób (klienta salonu i czasem również pracownika Spółki), które w nim uczestniczyły, lub dokumentowane w umowach użyczenia zawieranych przez Spółkę i klientami, którzy wypożyczają wskazane pojazdy w celu wykonania jazd testowych. Samochody zastępcze są udostępniane klientom serwisu na podstawie odpowiednich umów i protokołów, z których wynika data wydania pojazdu klientowi i data jego zwrotu. Odpowiednio, odrębna dokumentacja jest sporządzana w wypadku wydania w celach marketingowych samochodów prasowych dziennikarzom i innym osobom trzecim prowadzącym na rzecz Spółki działania marketingowe.

2014
28
paź

Istota:

Brak obowiązku dokonania korekty odliczonego podatku w sytuacji zmiany przeznaczenia samochodów po roku ich wykorzystywania z demonstracyjnych na zastępcze oraz w przypadku zaliczenia samochodów osobowych wykorzystywanych jako pojazdy zastępcze do środków trwałych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Fragment:

Niemniej jednak w momencie, kiedy po roku ich wykorzystywania jako samochody demonstracyjne Spółka zmieniła sposób ich wykorzystywania na samochody zastępcze, nastąpiła zmiana przeznaczenia tych pojazdów w ten sposób, że nie służyły one wyłącznie jako samochody do sprzedaży. Wbrew zatem stanowisku wyrażonemu we wniosku, w stanie prawnym obowiązującym do ww. daty, Spółka zobowiązana była do dokonania korekty rozliczenia podatku i zastosowania art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług lub art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym, a wiec skorygowania odliczonego wcześniej podatku ze 100% na 60%, nie więcej jednak niż 6.000 zł. W konsekwencji, zaliczenie przez Spółkę samochodów osobowych wykorzystywanych obecnie jako pojazdy zastępcze do środków trwałych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, zarówno w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 marca 2014 r., jak i po tej dacie, z uwagi na konieczność korekty odliczonego podatku już w momencie zmiany ich przeznaczenia z samochodów demonstracyjnych na pojazdy zastępcze, nie miało i nie będzie miało wpływu na prawo do odliczenia podatku naliczonego.

2014
28
wrz

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu samochodów demonstracyjnych.

Fragment:

(...) samochodów demonstracyjnych – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 kwietnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu samochodów demonstracyjnych. Wniosek został uzupełniony pismami z dnia 9 czerwca 2014 r. i z dnia 7 lipca 2014 r. o doprecyzowanie opisu sprawy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest firmą, która jest dealerem samochodowym. Kupuje i sprzedaje również samochody demonstracyjne (testowe). Do dnia 31 marca 2014 r. od zakupionych przez Spółkę samochodów demonstracyjnych Wnioskodawca odliczał VAT w 100% i naliczał w 100% przy ich sprzedaży, stanowią one towar handlowy. Kupowane przez Wnioskodawcę samochody demonstracyjne są rejestrowane, a w dalszej kolejności sprzedawane. Samochody te nie stanowią środków trwałych firmy, są wyłącznie przeznaczone do celów handlowych, prezentacyjnych i testowych dla klientów (jednocześnie wykluczona jest możliwość użytkowania tych pojazdów dla celów prywatnych), a zgodnie z umową dealerską na stanie Wnioskodawca musi mieć 4 takie auta.

2013
27
kwi

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów demonstracyjnych oraz paliwa do tych pojazdów

Fragment:

Część nabytych samochodów przed sprzedażą klientom detalicznym wykorzystywana jest jako tzw. samochody demonstracyjne. Pojazdy te (dalej: Samochody demonstracyjne) służą do prowadzenia jazd próbnych (testowych) realizowanych przez osoby zainteresowane nabyciem pojazdów oferowanych przez Spółkę oraz do jazd zastępczych, kiedy to Samochody demonstracyjne są udostępniane klientom Spółki, korzystającym z jej usług serwisowych, na czas, w jakim ich własne samochody pozostają w serwisie prowadzonym przez Spółkę. Czas wykorzystywania Samochodów demonstracyjnych jest różny. Z reguły Samochody demonstracyjne są wykorzystywane przez Wnioskodawcę przez okres krótszy niż rok od momentu ich rejestracji i nie są zaliczane do środków trwałych. Nie jest jednak całkowicie wykluczone, że w niektórych przypadkach Samochody demonstracyjne wykorzystywane będą do jazd demonstracyjnych przez dłuższy okres i w związku z powyższym zostaną zaliczane przez Spółkę do środków trwałych. Zawsze jednak Spółka, po upływie określonego przez Nią czasu, przeznacza Samochody demonstracyjne do odsprzedaży klientom detalicznym. Spółka odlicza naliczony podatek VAT, zarówno w wypadku nabycia Samochodu demonstracyjnego, jak i nabycia paliwa do takiego pojazdu.

2013
28
lut

Istota:

Brak prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów demonstracyjnych oraz paliwa do tych pojazdów.

Fragment:

Część nabytych samochodów przed sprzedażą klientom detalicznym wykorzystywana jest jako tzw. samochody demonstracyjne. Pojazdy te (dalej: Samochody demonstracyjne) służą do prowadzenia jazd próbnych (testowych) realizowanych przez osoby zainteresowane nabyciem pojazdów oferowanych przez Spółkę oraz do jazd zastępczych, kiedy to Samochody demonstracyjne są udostępniane klientom Spółki, korzystającym z jej usług serwisowych, na czas, w jakim ich własne samochody pozostają w serwisie prowadzonym przez Spółkę. Czas wykorzystywania Samochodów demonstracyjnych jest różny. Z reguły Samochody demonstracyjne są wykorzystywane przez Wnioskodawcę przez okres krótszy niż rok od momentu ich rejestracji i nie są zaliczane do środków trwałych. Nie jest jednak całkowicie wykluczone, że w niektórych przypadkach Samochody demonstracyjne wykorzystywane będą do jazd demonstracyjnych przez dłuższy okres i w związku z powyższym zostaną zaliczane przez Spółkę do środków trwałych. Zawsze jednak Spółka, po upływie określonego przez Nią czasu, przeznacza Samochody demonstracyjne do odsprzedaży klientom detalicznym. Spółka odlicza naliczony podatek VAT, zarówno w wypadku nabycia Samochodu demonstracyjnego, jak i nabycia paliwa do takiego pojazdu.

2013
15
lut

Istota:

1. Czy od samochodów nabywanych w celu ich odsprzedaży, które używane będą do tego czasu jako samochody demonstracyjne, można odliczyć pełną kwotę podatku od towarów i usług, czy tylko 60% wartości tego podatku, nie więcej jednak niż 6.000 zł?
2. Czy można odliczyć pełną wartość podatku od towarów i usług od paliwa do samochodów demonstracyjnych za okres od dnia ich zakupu do dnia ich odsprzedaży, przy założeniu, że w okresie tym będą one używane jedynie jako samochody demonstracyjne?
3. Jeżeli obowiązkiem jest wprowadzenie samochodów demonstracyjnych do ewidencji środków trwałych po upływie roku od ich zakupu, czy w takim wypadku konieczna będzie korekta podatku naliczonego odliczonego przy ich nabyciu?
4. Czy odsprzedaż takiego samochodu będzie opodatkowana według stawki 23% i jaki wpływ ma na to kwestia, czy odsprzedaż ta będzie dokonana przed, czy po upływie roku od dnia nabycia tych pojazdów?

Fragment:

Spółka planuje sprzedać samochody demonstracyjne przed upływem roku od ich zakupu, jednakże możliwe jest, że nie zostaną one w tym czasie sprzedane. W takim wypadku, nawet po upływie roku od ich zakupu, samochody demonstracyjne dalej traktowane będą jako towary handlowe, nie zostaną wpisane do ewidencji środków trwałych i dalej będą używane jako samochody demonstracyjne. Sprzedaż takiego samochodu, bez względu na to, czy nastąpi w ciągu roku od dnia zakupu, czy po jego upływie, opodatkowana zostanie podatkiem od towarów i usług w wysokości 23%. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy od samochodów nabywanych w celu ich odsprzedaży, które używane będą do tego czasu jako samochody demonstracyjne, można odliczyć pełną kwotę podatku od towarów i usług, czy tylko 60% wartości tego podatku, nie więcej jednak niż 6.000 zł... Czy można odliczyć pełną wartość podatku od towarów i usług od paliwa do samochodów demonstracyjnych za okres od dnia ich zakupu do dnia ich odsprzedaży, przy założeniu, że w okresie tym będą one używane jedynie jako samochody demonstracyjne... Jeżeli obowiązkiem jest wprowadzenie samochodów demonstracyjnych do ewidencji środków trwałych po upływie roku od ich zakupu, czy w takim wypadku konieczna będzie korekta podatku naliczonego odliczonego przy ich nabyciu...

2012
3
lis

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie paliwa wykorzystywanego do napędu samochodów demonstracyjnych (osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t), niewprowadzonych do środków trwałych

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (doprecyzowane w piśmie uzupełniającym z dnia 24 września 2012r.): Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie paliwa wykorzystywanego do napędu ww. samochodów demonstracyjnych, niewprowadzonych do środków trwałych... W piśmie uzupełniającym z dnia 24 września 2012r.) Wnioskodawca doprecyzował zadane we wniosku pytanie poprzez wskazanie, że samochody demonstracyjne, o których mowa w pytaniu to samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, niewprowadzone do środków trwałych. Powyższe doprecyzowanie pytania wynika faktu, że podatnik jest zobowiązany do posiadania samochodów demonstracyjnych ze wszystkich modeli pojazdów należących do gamy Nowych Pojazdów Renault. Jednakże, pytanie odnosi się jedynie do tych samochodów demonstracyjnych, które są samochodami osobowymi oraz innymi pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, niewprowadzonych do środków trwałych. Zdaniem Wnioskodawcy, ma on prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie paliwa wykorzystywanego do napędu samochodów demonstracyjnych niewprowadzonych do środków trwałych. Na uzasadnienie tego stanowiska Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej zwanej ustawą VAT) w zakresie w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.