IPPP3/4513-1/15-2/KB | Interpretacja indywidualna

W zakresie obowiązku zapłaty akcyzy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu ciężarowego
IPPP3/4513-1/15-2/KBinterpretacja indywidualna
 1. akcyza
 2. klasyfikacje
 3. samochód ciężarowy
 4. samochód osobowy
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą samochodów osobowych -> Samochody osobowe - przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 grudnia 2014 r. (data wpływu 5 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku zapłaty akcyzy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu ciężarowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 stycznia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku zapłaty akcyzy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu ciężarowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W 2010 r. na potrzeby działalności gospodarczej Wnioskodawczyni zamówiła w salonie BMW w Niemczech nowy samochód ciężarowy BMW X6 z napędem na 4 koła i regulowanym automatycznie siedzeniem kierowcy o ładowności 575kg. Takie wyposażenie było podyktowane rodzajem prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności oraz jej stanem zdrowia.

BMW produkuje samochody X6 w wersji osobowej z 4 miejscami siedzącymi, które są następnie na potrzeby rynku niemieckiego przerabiane na samochody ciężarowe poprzez demontaż tylnich siedzeń i pasów bezpieczeństwa, montażu przegrody za pierwszym rzędem siedzeń oraz montażu płyty podłogowej przez co uzyskuje się powiększenie części ładunkowej pojazdu. Zmiany w samochodzie Wnioskodawczyni były wykonywane w salonie BMW przed pierwszą rejestracją samochodu na terenie Niemiec. Zgodnie z informacją otrzymaną od sprzedawcy zakres zmian związanych ze zmianą przeznaczenia pojazdu z samochodu osobowego na samochód ciężarowy są opisane w świadectwie homologacji. Dane techniczne nabytego dniu 17 września 2010 r. pojazdu opisane są w:

 1. Świadectwo homologacji
 2. Niemiecka książka wozu
 3. Niemiecki dowód rejestracyjny
 4. Faktura za samochód

Samochodem Wnioskodawczyni jeździ sama, przewozi nim różne rzeczy związane z działalnością gospodarczą, od środków czystości, sprzęt komputerowy i audiowizualny, po materiały budowlane. Wnioskodawczyni nabyła ten pojazd głównie w celu przewożenia towarów i w takim charakterze do tej pory jest użytkowany.

Ciężarowy charakter pojazdu potwierdza również przeprowadzone na terenie Polski badanie techniczne zrobione w celu wpisu w książce pojazdu i w dowodzie rejestracyjnym adnotacji VAT1 potwierdzający kwalifikację do pojazdów mechanicznych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonych do przewozu ładunków trwałą przegrodą.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawczyni miała obowiązek uiszczenia podatku akcyzowego z tyt. wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu BMW X6...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W orzecznictwie sądowo-administracyjnym krajowym i UE utrwalony jest pogląd, że procedura klasyfikowania pojazdu samochodowego do poszczególnego kodu CN winna przebiegać w ten sposób, że na wstępie winno być ustalone przeznaczenie danego pojazdu. Do kodu CN 8703 -można zakwalifikować jedynie pojazd, który jest przeznaczony zasadniczo do przewozu osób. Dopiero spełnienie tego warunku uprawnia do zastosowania dalszej procedury klasyfikacji w oparciu o Noty wyjaśniające. Obecność tylnych okien, obecność więcej niż 2 szt. drzwi i wysoka jakość wyposażenia nie powinna przesądzać o zaliczeniu pojazdu do kodu CN 8703 jeżeli w samochodzie są tyko dwa miejsca siedzące dla kierowcy i pasażera oraz stała przegroda pomiędzy przestrzenią dla kierowcy i przedniego siedzenia a przestrzenią tylną, która może być używana do przewozu towarów.

Sam fakt wysokiego standardu wykończenia pojazdu nie przesądza o opodatkowaniu podatkiem akcyzowym o czym świadczy brak objęcia tym podatkiem samochodów ciężarowych ze skórzaną tapicerką oraz z kabinami kierowców wyposażonymi w telewizor, kanapy do spania itp.

W trakcie rejestracji i wnoszenia podatku VAT w informacji UC bez dodatkowych pytań o wyposażenie pojazdu, Wnioskodawczyni uzyskała odpowiedź, że samochód nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

W podobnej sprawie zapadł prawomocny wyrok WSA w Kielcach sygnatura akt I SA/KKe 464/11.

Zgodnie ze stanowiskiem z dnia 26 września 2012 r. Ministerstwa Finansów zaprezentowanym w odpowiedź podsekretarza stanu Jacka Kapicy w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 8444 w sprawie kwalifikowania samochodów typu pick-up do nomenklatury CN 8704 w przypadku ustalania obowiązku opłacenia podatku akcyzowego. Klasyfikacji pojazdów silnikowych dokonuje się indywidualnie w każdym przypadku, gdyż każdy pojazd może się różnić od innego, zbudowanego na tym samym nadwoziu co może skutkować odmienną klasyfikacja taryfową. Organy celne ustalając klasyfikację taryfową towaru opierają się na obowiązujących ww. przepisach prawa. Przepisy regulujące kwestie klasyfikacji stosowane są nie tylko dla czynności podlegających opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale także w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Punktem wyjścia do oceny obowiązku opodatkowania nabycia pojazdu podatkiem akcyzowym powinna być jego kwalifikacja przy pierwszej rejestracji pojazdu a nie na etapie produkcji ponieważ odebrany od producenta pojazd był tylko półproduktem w realizacji zamówienia na samochód ciężarowy.

Wprowadzone w salonie BMW zmiany spełniały wymogi dyrektywy 2006/46/EG i dzięki temu samochód został zakwalifikowany jako LKW N1 co zostało potwierdzone świadectwem homologacji i został zarejestrowany jako ciężarowy.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu, spełniającego kryteria samochodu przeznaczonego do transportu towarowego jeden rząd siedzeń oddzielony trwałą przegrodą od części ładunkowej o ładowności 575kg nie podlega akcyzie ponieważ ten samochód zgodnie z Klasyfikacją CN kwalifikuje się do kodu 8704 21 31.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Wskazać należy, że kwestie dotyczące klasyfikacji statystycznych, nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym tutejszy organ nie jest uprawniony do oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym klasyfikacji statystycznej wyrobów. Z powyższych przepisów wynika zarazem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy w odniesieniu do przedstawionej we wniosku sytuacji (zdarzeń przyszłych) obejmującego zawartą klasyfikację wyrobu.

Zatem, w niniejszej interpretacji dokonano oceny stanowiska Wnioskodawcy w świetle okoliczności przedstawionych we wniosku, z których wynika, że przedmiotem zapytania jest samochód przeznaczony do transportu towarów klasyfikowany do kodu CN 8704 21 31.

Pokreślić przy tym należy, że organy podatkowe nie są uprawnione do dowodowego ustalania i weryfikowania stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Na podstawie art. 14h w zw. z art. 169 § 1 ww. ustawy, mogą one tylko wezwać wnioskodawcę do doprowadzenia wniosku do stanu zgodnego z prawem, w rozważanym aspekcie – wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego, oraz, jeżeli powyższy wymóg ustawowy z art. 14b § 3 nie zostanie zrealizowany, na podstawie art. 14g powoływanej Ordynacji podatkowej wydać postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia. Nie oznacza to jednak, że organy podatkowe uprawnione są do prowadzenia w zakresie stanu faktycznego wniosku jakiegokolwiek postępowania dowodowego, w tym również poprzez wzywanie wnioskodawcy, aby coś udowodnił, na jakąś okoliczność przedstawił dowody itp. Organ wydający interpretację nie może też zmienić jej stanu faktycznego ani też żądać tego od strony postępowania. Dążenie do usunięcia wadliwości wniosku polegającej na niedostatecznie wyczerpującym przedstawieniu stanu faktycznego nie jest równoznaczne z uprawnieniem do wymagania od wnioskodawcy, aby zaprezentowany stan faktyczny merytorycznie skorygował albo przekształcił. Jednakże rzetelne przedstawienie stanu faktycznego leży przede wszystkim w interesie wnioskodawcy ubiegającego się o interpretację prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie. Jeżeli w toku postępowania podatkowego organy podatkowe ustalą stan faktyczny odmienny od tego, który stanowił podstawę udzielonej uprzednio interpretacji prawa podatkowego, interpretacja ta, z powodu i w zakresie różnicy wymienionych stanów faktycznych, nie będzie uzasadniała ochrony prawnej jej adresata (por. Naczelny Sąd Administracyjny z dnia 18 lipca 2014 r. sygn. akt II FSK 1935/12).

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r. poz. 752), dalej zwana ustawą, określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy – art. 1 ust. 1 ustawy.

Stosownie do art. 3 ustawy, do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.). Ewentualne zmiany w Nomenklaturze Scalonej (CN) nie powodują zmian w opodatkowaniu akcyzą wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, jeżeli nie zostały określone w niniejszej ustawie.

Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy, w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
 2. nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
 3. pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym:
  1. wyprodukowanego na terytorium kraju,
  2. od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2.

W przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania jest również sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarestrowanego na terytorium kraju, następująca po sprzedaży, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli wcześniej akcyza nie została zapłacona w należytej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony – art. 100 ust. 2 ustawy.

Zgodnie z art. 100 ust. 4 ustawy, samochody osobowe są to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Zatem, w myśl powyższego, samochody klasyfikowane do kodu CN 8704 21 31, co do zasady, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Z opisu wniosku wynika, że na potrzeby działalności gospodarczej Wnioskodawczyni zamówiła w salonie BMW w Niemczech nowy samochód ciężarowy BMW X6 z napędem na 4 koła i regulowanym automatycznie siedzeniem kierowcy o ładowności 575kg. BMW produkuje samochody X6 w wersji osobowej z 4 miejscami siedzącymi, które są następnie na potrzeby rynku niemieckiego przerabiane na samochody ciężarowe poprzez demontaż tylnich siedzeń i pasów bezpieczeństwa, montażu przegrody za pierwszym rzędem siedzeń oraz montażu płyty podłogowej przez co uzyskuje się powiększenie części ładunkowej pojazdu. Zmiany w samochodzie Wnioskodawczyni były wykonywane w salonie BMW przed pierwszą rejestracją samochodu na terenie Niemiec. Zgodnie z informacją otrzymaną od sprzedawcy zakres zmian związanych ze zmianą przeznaczenia pojazdu z samochodu osobowego na samochód ciężarowy są opisane w świadectwie homologacji. Dane techniczne nabytego dniu 17 września 2010 r. pojazdu opisane są w: Świadectwie homologacji, niemieckiej książce wozu, niemieckim dowodzie rejestracyjnym, fakturze za samochód. Samochodem Wnioskodawczyni jeździ sama, przewozi nim różne rzeczy związane z działalnością gospodarczą, od środków czystości, sprzęt komputerowy i audiowizualny, po materiały budowlane. Wnioskodawczyni nabyła ten pojazd głównie w celu przewożenia towarów i w takim charakterze do tej pory jest użytkowany. Ciężarowy charakter pojazdu potwierdza również przeprowadzone na terenie Polski badanie techniczne zrobione w celu wpisu w książce pojazdu i w dowodzie rejestracyjnym adnotacji VAT1 potwierdzający kwalifikację do pojazdów mechanicznych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonych do przewozu ładunków trwałą przegrodą. Ponadto, Wnioskodawczyni w uzasadnieniu swojego stanowiska wskazała, że przedmiotowy samochód zgodnie z Klasyfikacją CN kwalifikuje się do kodu 8704 21 31.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni nie miała obowiązku uiszczenia podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia przedmiotowego samochodu ciężarowego.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania wyrobów podlegających akcyzie.

Wskazać należy, że przy klasyfikowaniu danego pojazdu do określonej kategorii samochodów bez znaczenia jest to, w jaki sposób w praktyce pojazd będzie wykorzystywany. Kluczowe znaczenie ma bowiem ustalenie zasadniczego, właściwego, podstawowego przeznaczenia pojazdu. W tym zakresie, elementem mającym determinujący wpływ na ustalenie jego przeznaczenia są posiadane przez niego cechy świadczące o pełnieniu funkcji użytkowej, np. polegającej w głównej mierze na przewozie osób (por. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 22 marca 2011 r. sygn. akt I SA/Gd 1337/10). Podkreślenia wymaga fakt, iż klasyfikację pojazdów dla celów ustalenia, czy dany samochód podlega opodatkowaniu akcyzą nie ustala się na podstawie przepisów z zakresu prawa o ruchu drogowym. Wskazane przepisy odnoszą się jedynie dla potrzeb rejestracji pojazdu i nie mają zastosowania do powstania obowiązku w podatku akcyzowym. Przepisy podatkowe są przepisami autonomicznymi względem innych przepisów niepodatkowych. Ustawa o podatku akcyzowym jednoznacznie wskazuje, że do celów podatku akcyzowego należy stosować przepisy i definicje zawarte w tej ustawie. A zatem w kontekście ustawy podatkowej należy dokonywać oceny rodzaju nabytego pojazdu i skutków tego nabycia dla powstania obowiązku w podatku akcyzowym (WSA w Gdańsku w orzeczeniu z dnia 4 października 2011 r. sygn. akt I SA/Gd 685/11).

W orzeczeniach sądów administracyjnych wskazuje się również, że o zasadniczym przeznaczeniu pojazdu decyduje jego producent, ponieważ to właśnie on tworzy konstrukcję pojazdu zgodną z normami bezpieczeństwa, przepisami o ruchu drogowym, która ma odpowiadać określonemu przeznaczeniu pojazdu, a konstrukcyjnego przeznaczenia samochodów nie zmieniają ich użytkownicy dokonujący przeróbek czy adaptacji wnętrza do własnych potrzeb (vide wyroki WSA: w Szczecinie z 20 sierpnia 2014 r. I SA/Sz 252/14, w Łodzi z 16 stycznia 2013 r. III SA/Łd 839/12, w Gdańsku z 14 sierpnia 2012 r. I SA/Gd 508/12, w Rzeszowie z 3 marca 2012 r. I SA/Rz 94/12, we Wrocławiu z 15 marca 2012 r. I SA/Wr 36/12, w Poznaniu z 20 stycznia 2012 r. III SA/Po 759/11).

Należy także zaznaczyć, że niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach opisanych przez Wnioskodawcę. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawione we wniosku zdarzenie jest zgodne ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Jeżeli w toku ewentualnego postępowania podatkowego lub kontrolnego właściwy organ ustali, inne przeznaczenie i klasyfikację przedmiotowego pojazdu, to interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.