Samochód ciężarowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to samochód ciężarowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
24
sie

Istota:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie paliwa, które będzie stanowiło wartość ceny sprzedaży samochodu ciężarowego.

Fragment:

Przedmiotem sprzedaży oferowanej przez Spółkę będzie zatem samochód ciężarowy wyposażony w paliwo o wartości pełnego baku paliwa. Towarem wskazanym jako przedmiot transakcji na fakturze dokumentującej sprzedaż będzie samochód ciężarowy. Wartość ceny zakupu towaru będzie powiększona o cenę netto paliwa stanowiącego wyposażenie pojazdu, co zostanie odnotowane w protokole odbioru pojazdu. Samochody ciężarowe, o których mowa stanowią jedynie towary handlowe. Dopuszczalna masa całkowita samochodów ciężarowych jest powyżej 3,5 tony (od 7,5 tony do 40 ton). Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy Spółce będącej sprzedawcą samochodów ciężarowych przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia paliwa celem wyposażenia w nie sprzedawanych samochodów ciężarowych. Z treści powołanych przepisów wynika, że podatnik ma możliwość odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego zawartego w fakturach dotyczących zakupu paliwa do samochodów ciężarowych., których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony. Prawo do pełnego odliczenia przysługuje po spełnieniu określonych warunków. Do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z eksploatacją ww. pojazdów konieczny jest związek wydatków z działalnością opodatkowaną podatnika, pojazd ten bowiem musi być wykorzystywany wyłącznie do celów prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej.

2017
22
cze

Istota:

- Czy w przypadku wprowadzenia zmian w pojeździe, w wyniku których przestanie on spełniać wymagania uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług, należy dokonać korekty podatku naliczonego zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług?
- Czy zakwalifikowanie pojazdu przez Urząd Celny do pojazdów osobowych, ma znaczenie dla ustalenia, czy pojazd ten jest pojazdem ciężarowym na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług?
- Czy w związku z faktem, iż pojazd został zakwalifikowany przez Urząd Celny jako pojazd zasadniczo przeznaczony do przewozu osób, powinien Pan dokonać korekty wcześniej obniżonego podatku z tytułu zakupu pojazdu oraz wydatków ponoszonych na zakup paliwa do tego samochodu?

Fragment:

Następnie, już jako samochód ciężarowy, został on przemieszczony na terytorium kraju (wewnątrzwspólnotowe nabycie). W dniu 7 kwietnia 2010 r. przedmiotowy pojazd został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Fakturę dokumentującą nabycie pojazdu otrzymał Pan w dniu 1 kwietnia 2010 r. Pojazd spełniał warunki określone w ustawie o podatku od towarów i usług w jej ówcześnie obowiązującym brzmieniu, umożliwiające dokonanie odliczenia podatku naliczonego uiszczonego w związku z nabyciem środka transportu. Uzyskał Pan zaświadczenie techniczne potwierdzające spełnienie tych wymagań i pojazd zarejestrowany został jako samochód ciężarowy. Biegły rzeczoznawca po dokonaniu oględzin pojazdu w dniu 26 stycznia 2012 r. wydał opinię techniczną, w której samochód zakwalifikował jako samochód ciężarowy w szczególności z uwagi na okoliczność, iż zarejestrowany został jako samochód ciężarowy, posiada dopuszczenie do ruchu, w którym zakwalifikowany on został jako samochód ciężarowy, wydane zostało zaświadczenie techniczne z okręgowej stacji kontroli pojazdów stwierdzające, że przedmiotowy samochód jest samochodem ciężarowym a ponadto pojazd posiada jeden rząd siedzeń, w tylnej części znajduje się powierzchnia towarowa, za przednimi fotelami zamontowano stałą przegrodę z blachy stalowej.

2015
21
sie

Istota:

W zakresie obowiązku zapłaty akcyzy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu ciężarowego

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 5 stycznia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku zapłaty akcyzy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu ciężarowego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: W 2010 r. na potrzeby działalności gospodarczej Wnioskodawczyni zamówiła w salonie BMW w Niemczech nowy samochód ciężarowy BMW X6 z napędem na 4 koła i regulowanym automatycznie siedzeniem kierowcy o ładowności 575kg. Takie wyposażenie było podyktowane rodzajem prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności oraz jej stanem zdrowia. BMW produkuje samochody X6 w wersji osobowej z 4 miejscami siedzącymi, które są następnie na potrzeby rynku niemieckiego przerabiane na samochody ciężarowe poprzez demontaż tylnich siedzeń i pasów bezpieczeństwa, montażu przegrody za pierwszym rzędem siedzeń oraz montażu płyty podłogowej przez co uzyskuje się powiększenie części ładunkowej pojazdu. Zmiany w samochodzie Wnioskodawczyni były wykonywane w salonie BMW przed pierwszą rejestracją samochodu na terenie Niemiec. Zgodnie z informacją otrzymaną od sprzedawcy zakres zmian związanych ze zmianą przeznaczenia pojazdu z samochodu osobowego na samochód ciężarowy są opisane w świadectwie homologacji. Dane techniczne nabytego dniu 17 września 2010 r. pojazdu opisane są w: Świadectwo homologacji Niemiecka książka wozu Niemiecki dowód rejestracyjny Faktura za samochód Samochodem Wnioskodawczyni jeździ sama, przewozi nim różne rzeczy związane z działalnością gospodarczą, od środków czystości, sprzęt komputerowy i audiowizualny, po materiały budowlane.

2014
30
paź

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku w związku z zakupem samochodu ciężarowego oraz od wydatków i paliwa do ww. samochodu.

Fragment:

Spółka uznała zakupiony samochód, jako samochód ciężarowy dla którego nie stosuje się w przypadku nabycia ograniczonego odliczenia kwoty podatku określonej w fakturze (60%, nie więcej niż 6.000 zł) i w miesiącu lutym br. dokonała pełnego (100%) odliczenia kwoty podatku VAT od zakupu tego pojazdu. W miesiącu marcu br. Spółka dokonywała pełnego odliczenia kwoty podatku określonej w fakturach od wszystkich wydatków, w tym i paliwa związanych z zakupionym samochodem. Jak Wskazał Wnioskodawca w pytaniu Spółka wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy stwierdzić należy, że skoro nabyty w miesiącu lutym 2014 r. samochód, posiada 5 miejsc siedzących, a jego dopuszczalna ładowność przekracza 500 kg, tj. 638 kg oraz posiada homologację, z której wynika, że jest to samochód ciężarowy (N1), to Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu ww. samochodu oraz w miesiącu marcu 2014 r. od wydatków i paliwa do zakupionego samochodu pod warunkiem, że nie zachodzą ograniczenia, o których mowa w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług. Jednocześnie należy wskazać, (...)

2014
10
paź

Istota:

W zakresie określenia miejsca świadczenia usług serwisowych, prawa do odliczenia VAT z tytułu importu i faktur dokumentujących zakup paliwa wykorzystywanego do samochodów ciężarowych oraz wystawienia faktury dokumentującej przedmiotowe usługi.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 16 października 2013 r. wpłynął wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia miejsca świadczenia usług serwisowych, prawa do odliczenia VAT z tytułu importu i faktur dokumentujących zakup paliwa wykorzystywanego do samochodów ciężarowych oraz wystawienia faktury dokumentującej przedmiotowe usługi. Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 16 stycznia 2014 r., złożonym w dniu 16 stycznia 2014 r. (data wpływu 20 stycznia 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 10 stycznia 2014 r. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. H. Sp. z o.o. /PKD 3317Z/ jest czynnym podatnikiem podatku VAT, opodatkowanym na zasadach ogólnych. Usługi świadczone przez spółkę (montaż, naprawa, przebudowa, rozbudowa układów hydrauliki siłowej w samochodach ciężarowych) opodatkowane są na dzień składania wniosku stawką VAT 23%. Spółka zamierza podpisać umowę serwisową z podmiotem gospodarczym, zarejestrowanym na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium Turcji. Kontrahent turecki jest producentem części do hydrauliki siłowej, która jest montowana w samochodach ciężarowych. Swoje produkty sprzedaje bezpośrednio różnym podmiotom na terenie UE. H.Sp. z o.o. w ramach tej umowy miałaby świadczyć usługi serwisu dla podmiotu tureckiego, polegające na wykonaniu napraw gwarancyjnych tych części lub ich wymianie na zlecenie podmiotu tureckiego.

2014
14
wrz

Istota:

Prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa służącego do napędu samochodu ciężarowego w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2014 r.

Fragment:

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca będący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, kupił używany kilka lat wcześniej samochód ciężarowy. Zainteresowany nie jest w posiadaniu świadectwa homologacji. W dowodzie rejestracyjnym wydanym przez Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji jest wpisane, że jest to samochód ciężarowy. Dopuszczalna ładowność wynosi 567 kg, a liczba miejsc siedzących – 5. Samochód ciężarowy spełnia warunki określone w art. 86a ust. 2 pkt 6 lit. c ustawy. Dopuszczalna ładowność pojazdu oraz liczba miejsc (siedzeń), o których mowa w ust. 2 pkt 6 określona jest na podstawie dokumentu wydanego zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. Mając na uwadze powyższe oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy należy stwierdzić, że skoro – jak wynika z treści wniosku – samochód ciężarowy spełnia warunki określone w art. 86a ust. 2 pkt 6 lit. c ustawy oraz jego dopuszczalna ładowność pojazdu oraz liczba miejsc (siedzeń), określona jest na podstawie dokumentu wydanego zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, to Wnioskodawcy w terminie od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r. przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliwa wykorzystywanego do pojazdu o którym mowa we wniosku, pod warunkiem, że nie zachodziły ograniczenia, o których mowa w art. 88 ustawy.

2014
14
wrz

Istota:

Prawo do odliczenia 50 % kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa służącego do napędu samochodu ciężarowego w okresie od 1 kwietnia 2014 r.

Fragment:

(...) samochodu ciężarowego w okresie od 1 kwietnia 2014 r.– jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie: prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa służącego do napędu samochodu ciężarowego w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2014 r., prawa do odliczenia 50 % kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa służącego do napędu samochodu ciężarowego w okresie od 1 kwietnia 2014 r. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 12 sierpnia 2014 r. (data wpływu 18 sierpnia 2014 r.) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej. Przedmiotem działalności jest produkcja pieczywa. W ewidencji środków trwałych spółki cywilnej znajduje się samochód ciężarowy, który Wnioskodawca kupił jako używany kilka lat wcześniej (Zainteresowany nie jest w posiadaniu świadectwa homologacji). W dowodzie rejestracyjnym wydanym przez starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji jest wpisane, że jest to samochód ciężarowy.

2014
22
sie

Istota:

Czy używanie przez nadleśniczego do celów służbowych niestanowiącego własności pracodawcy samochodu (tzw. samochodu prywatnego) posiadającego homologację samochodu ciężarowego korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji czy Wnioskodawca jako płatnik jest obowiązany pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Fragment:

Czy używanie przez nadleśniczego do celów służbowych niestanowiącego własności pracodawcy samochodu (tzw. samochodu prywatnego) posiadającego homologację samochodu ciężarowego korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji czy Wnioskodawca jako płatnik jest obowiązany pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy w przytoczonych wyżej przepisach prawnych brakuje uregulowań dotyczących kwestii korzystania przez pracownika z samochodów posiadających homologację samochodu ciężarowego, niebędących własnością pracodawcy. W szczególności ani ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ani też rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, nie odnosi się do tej materii. Według Wnioskodawcy brak stosownych przepisów odnośnie możliwości zawarcia przez pracodawcę i pracownika umowy cywilnej, umożliwiającej używanie do celów służbowych samochodów posiadających homologację samochodu ciężarowego, niebędących własnością pracodawcy, nie eliminuje takiej możliwości. Umowę taką można zawrzeć, określając kwestię limitu w sposób dowolny, zgodny z wolą stron, jednakże jej zawarcie może skutkować odmiennymi konsekwencjami, niż te które mają miejsce po zawarciu analogicznej umowy w przypadku samochodu osobowego.

2014
1
lip

Istota:

Dokumenty potwierdzające „rozchód paliwa” wykorzystywanego do napędu samochodów ciężarowych i autobusów.

Fragment:

Samochody ciężarowe w kraju i poza jego granicami tj. w Unii Europejskiej, Rosji, Szwajcarii i in. kupują paliwo (ON) w stacjach paliw. Autobusy wykorzystywane w liniach krajowych dokonują zakupu paliwa (ON) w kraju. Na bazie transportowej firmy Wnioskodawca posiada własny magazyn paliw, z którego tankowane są własne samochody ciężarowe i autobusy ujęte w ewidencji środków trwałych do amortyzacji Firmy. Paliwo tankowane do samochodów ciężarowych i autobusów wykorzystywane jest do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem w zależności od podmiotu zlecającego usługę. Do firmowego magazynu paliw dokonywane są zakupy hurtowe paliwa (ON), na które Wnioskodawca otrzymuje fakturę VAT umożliwiającą odliczenie podatku VAT naliczonego. Na odwrocie ww. faktury VAT Wnioskodawca umieszcza adnotację „ zużyto do napędu samochodów ciężarowych i autobusów, będących w bezpośredniej dyspozycji prawnej Firmy ... a służących do działalności gospodarczej firmy. ” W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy przy tankowaniu samochodów ciężarowych i autobusów z firmowego (...)

2014
18
cze

Istota:

Prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od nabycia zakupu paliwa do samochodów ciężarowych.

Fragment:

Z treści wniosku wynika, że Spółka w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuje samochody ciężarowe i samochody osobowe. W roku 2003 zakupiono dwa samochody marki „ c ” 1.4i. Samochody te posiadają pięć miejsc siedzących, a część towarowa odgrodzona jest kratką. Zgodnie z dokumentem wydanym przez „ A ” – Wyciąg ze świadectwa homologacji, ww. samochody posiadają: pkt 0.4. kategoria/rodzaj: N1/samochód ciężarowy. Wg dowodu rejestracyjnego dopuszczalna ładowność to 637 kg. Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz powołanych regulacji prowadzi do stwierdzenia, że skoro nabyte w 2003 r. samochody marki „ c ”, posiadają 5 miejsc siedzących, a ich dopuszczalna ładowność przekracza 500 kg, tj. 637 kg i posiadają homologację, z której wynika, że są to samochody ciężarowe (N1), to Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliwa wykorzystywanego do ich napędu pod warunkiem, że nie zachodzą ograniczenia, o których mowa w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług. Jednocześnie należy wskazać, że z dniem 1 kwietnia 2014 r. ulegają zmianie regulacje dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliwa do napędu pojazdów wykorzystywanych w prowadzonej działalności, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 312).