Samochód | Interpretacje podatkowe

Samochód | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to samochód. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Dotyczy podatku od towarów i us3ug w zakresie opodatkowania wycofania samochodu z dzia3alnooci gospodarczej na cele osobiste oraz póYniejszej jego sprzeda?y
Fragment:
Wnioskodawca planuje go sprzedaa, z maj1tku prywatnego Wnioskodawca nie dokonywa3 wczeoniej sprzeda?y samochodów. Planuje sprzeda? w przysz3ym roku, do sprzeda?y samochodu Wnioskodawca bedzie szuka3 nabywców woród znajomych. Mo?liwe, ?e skorzysta te? z us3ug reklamowych. W zwi1zku z powy?szym w zakresie podatku od towarów i us3ug Wnioskodawca zada3 nastepuj1ce pytanie: Czy wycofanie nieodp3atne samochodu z dzia3alnooci na cele osobiste w3aociciela powoduje naliczenie wewnetrzne podatku VAT? Czy wystarczy naliczya wewnetrznie VAT nale?ny do Urzedu Skarbowego jedynie od wydatków na nabycie czeoci sk3adowych do tego? samochodu? – pytanie oznaczone we wniosku numerem 2. Zamierzam sprzedaa prywatny samochód, wycofany uprzednio z dzia3alnooci gospodarczej na cele osobiste. Czy w tym przypadku czynnooa ta bedzie podlega3a podatkowi od towarów i us3ug? – pytanie oznaczone we wniosku numerem 3. Stanowisko Wnioskodawcy: Wg Wnioskodawcy wycofanie nieodp3atne samochodu z dzia3alnooci na cele osobiste w3aociciela powinno powodowaa naliczenie wewnetrzne podatku vat dotycz1cego zakupionych czeoci sk3adowe do tego samochodu, zgodnie z art. 7 ust. 2 oraz art. 29a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i us3ug. Wg Wnioskodawcy sprzeda? prywatnego samochodu, wycofanego uprzednio z dzia3alnooci gospodarczej na cele osobiste powinno bya zwolnione z VAT.
2017
19
sty

Istota:
Odliczenie podatku od wydatków na paliwo do samochodu.
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, ?e w ramach prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej Spó3ka wykorzystuje samochód marki .... (van). Z dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu wynika, ?e jest to samochód cie?arowy o dopuszczalnej masie ca3kowitej 3,5 t; w karcie pojazdu jest równie? wskazany numer owiadectwa homologacji. Samochód ten posiada jeden rz1d siedzen, za którymi znajduje sie przegroda, a nastepnie przestrzen za3adunkowa przystosowana do przewozu towarów. Pojazd Spó3ki jest pojazdem samochodowym, innym ni? samochód osobowy, maj1cym jeden rz1d siedzen, który oddzielony jest od czeoci przeznaczonej do przewozu 3adunków ocian1 lub trwa31 przegrod1, klasyfikowanym na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van. Samochód ten u?ytkowany jest przez Spó3ke od pocz1tku jej dzia3alnooci, tj. od kwietnia 2006 r. Wydatki na paliwo zarówno w przesz3ooci, jak i ponoszone obecnie, s1 dokumentowane fakturami wystawionymi na rzecz Wnioskodawcy. Przez ca3y okres u?ywania pojazdu Spó3ka odlicza 100% VAT od paliwa nabywanego w zwi1zku u?ywaniem tego pojazdu. W listopadzie 2011 r. przeprowadzone zosta3o badanie techniczne wskazanego wy?ej pojazdu. Badanie to stwierdza, ?e samochód jest pojazdem samochodowym maj1cym jeden rz1d siedzen, który oddzielony jest od czeoci przeznaczonej do przewozu 3adunków ocian1 lub trwa31 przegrod1, klasyfikowanym na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van.
2017
15
sty

Istota:
W zakresie mo?liwooci zastosowania procedury VAT-mar?a przy sprzeda?y samochodu wykorzystywanego w dzia3alnooci gospodarczej zakupionego do dalszej odsprzeda?y
Fragment:
Jednak, jak wynika z przepisu art. 120 ust. 4 ustawy, warunkiem niezbednym do zastosowania tej procedury jest okreolenie, ?e towar – samochód (tak?e w sytuacji, gdy samochód ten przed odsprzeda?1 podatnik u?ytkowa3 dla potrzeb prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej) zosta3 jednak nabyty ostatecznie w celu odsprzeda?y. Z wniosku wynika, ?e Spó3ka w dniu 3 lutego 2016 r. zakupi3a u?ywany samochód osobowy od podatnika zwolnionego z podatku od towarów i us3ug na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i us3ug (bez mo?liwooci odliczenia podatku VAT). Samochód osobowy zosta3 zakupiony w celu wykorzystywania w opodatkowanej dzia3alnooci gospodarczej, przy czym Spó3ka od pocz1tku zak3ada3a jego póYniejsz1 odsprzeda?. Od dnia 1 marca 2016 r. samochód zosta3 wprowadzony do ewidencji orodków trwa3ych i do dnia dzisiejszego wykorzystywany jest w dzia3alnooci opodatkowanej i podlega amortyzacji. Zarówno w momencie nabycia samochodu, jak i w chwili jego planowanej sprzeda?y Spó3ka by3a i bedzie zarejestrowana jako podatnik podatku od towarów i us3ug. Analiza przedstawionego zdarzenia przysz3ego oraz treoci przywo3anych przepisów prowadzi do wniosku, ?e skoro przy nabyciu przedmiotowego samochodu spe3niaj1cego definicje towaru u?ywanego w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy nie przys3ugiwa3o Spó3ce prawo do odliczenia podatku, gdy? zakup zosta3 dokonany od podmiotu wymienionego w art. 120 ust. 10 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i us3ug w celu jego odprzeda?y po zakonczeniu wykorzystywania w prowadzonej dzia3alnooci, to przy jego zbyciu bedzie przys3ugiwa3o Spó3ce prawo do zastosowania szczególnej procedury VAT mar?a, przewidzianej w art. 120 ust. 4 ww. ustawy.
2017
15
sty

Istota:
Opodatkowanie sprzeda?y samochodu w systemie VAT-mar?a.
Fragment:
W uzupe3nieniu do wniosku wskazano, ?e: Dokonuj1c sprzeda?y przedmiotowego samochodu Wnioskodawca by3 czynnym podatnikiem od podatku od towarów i us3ug. Samochód ten by3 wykorzystywany przez niego do wykonywania czynnooci opodatkowanych podatkiem od towarów i us3ug przez 4,89% czasu wykorzystywania go przez Zainteresowanego w firmie (bior1c pod uwage, ?e wykorzystywano go od dnia 9 maja 2013 r. do dnia 27 stycznia 2016 r. do czynnooci zwolnionych z VAT, a od dnia 27 stycznia 2016 r. (przejocie na VAT) do dnia 18 marca 2016 r. (zaprzestanie wykorzystywania samochodu – wziecie w leasing nowego samochodu) do czynnooci opodatkowanych podatkiem od towarów i us3ug). W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytania. Czy Wnioskodawca mo?e skorzystaa z procedury przewidzianej w art. 120 ust. 4 i 5 ustawy o VAT? Czy jednak w kwocie sprzeda?y samochodu nale?y uj1a VAT 23%, czy Wnioskodawca nie musi ujmowaa podatku VAT w sprzeda?y tego samochodu (zak3adaj1c, ?e samochód by3 g3ównie wykorzystywany do czynnooci zwolnionych od podatku VAT)? Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformu3owanym w piomie z dnia 21 grudnia 2016 r.), dostawa przedmiotowego samochodu bedzie korzysta3a z procedury VAT mar?a i w kosztach sprzeda?y samochodu nale?y uj1a VAT 23% od mar?y.
2017
15
sty

Istota:
Zastosowanie procedury VAT-marża dla dostawy używanego samochodu.
Fragment:
W dniu 31 lipca 2013 r. kupił Pan samochód ciężarowy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Samochód zakupił Pan z zamiarem dalszej odprzedaży. Samochód ten został wykorzystany w prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej. Od wydatków na eksploatację przysługiwało Panu prawo do 100% odliczenia podatku VAT na podstawie zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu. Samochód odpowiadał dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla VAT-1A i spełniał wymagania ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, art. 86a ust. 9 pkt 1. Samochód był amortyzowany. We wniosku zadano następujące pytanie. Czy przy sprzedaży używanego samochodu ciężarowego, nabytego z zamiarem dalszej odprzedaży oraz wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej jako firmowy środek trwały, było możliwe zastosowanie szczególnej procedury VAT-marża zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, samochód ciężarowy, który nabył w dniu 31 lipca 2013 r., jest towarem używanym w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. Samochód został nabyty od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, który na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT zastosował stawkę „ ZW ”.
2017
11
sty

Istota:
Prawo do odliczenia 50% podatku naliczonego związanego z samochodem służbowym.
Fragment:
Z powodu późnych spotkań z klientami garażowanie samochodu firmowego w miejscu zamieszkania pracownika, zdaniem firmy, jest bezpieczniejszym rozwiązaniem niż późne powroty do firmy, gdyż spotkania zazwyczaj odbywają się około 30 km od siedziby firmy. Dodatkowo firma wprowadziła regulamin korzystania z samochodów służbowych, który wymaga prowadzenia pełnej ewidencji przebiegu samochodu oraz zakazuje w nim korzystania z samochodu służbowego do celów innych jak te związane z prowadzeniem działalności firmy. Dodatkowo pracownik posiada swój prywatny samochód, co zdaniem firmy zabezpiecza ją przed korzystaniem pracownika z samochodu służbowego do celów prywatnych. Zdaniem firmy garażowanie samochodu służbowego z miejscu zamieszkania pracownika nie wpływa na prawo do pełnego odliczenia VAT od wydatków związanych z samochodem służbowym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy firma M. ma prawo do odliczenia VAT wynikającego z wydatków związanych z samochodem służbowym? Zdaniem Wnioskodawcy, garażowanie samochodu służbowego w miejscu zamieszkania pracownika nie wpływa na prawo do pełnego odliczenia VAT wynikającego z wydatków związanych z samochodem służbowym. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.
2017
11
sty

Istota:
Czy wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych, o której mowa w art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może obejmować wszelkie świadczenia wynikające z tego tytułu, czyli takie koszty użytkowania samochodu jak: ubezpieczenie, bieżące naprawy, wymianę opon, materiały eksploatacyjne, przeglądy okresowe, wymianę oleju i innych płynów oraz zużywających się części w wyniku korzystania z pojazdu a nade wszystko - paliwo?
Fragment:
Z kolei zgodnie z art. 12 ust. 2c cyt. ustawy jeżeli świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych jest częściowo odpłatne, to przychodem pracownika jest różnica pomiędzy wartością określoną w ust. 2a albo ust. 2b i odpłatnością ponoszoną przez pracownika. Przywołane powyżej przepisy dotyczące wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych weszły w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. a zostały wprowadzone ustawą z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1662). W świetle przywołanych przepisów wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości 250 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm 3 – co przy stawce podatkowej 18% oznacza kwotę 45 zł miesięcznego podatku, natomiast 400 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm 3 – czyli 72 zł miesięcznego podatku. W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustalana będzie za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych – w wysokości 1/30 ww. kwot.
2017
3
sty

Istota:
Zastosowanie procedury VAT-marża przy sprzedaży samochodu.
Fragment:
Wnioskodawca dokonuje zakupu samochodów używanych na terenie państw trzecich (np. Szwajcaria), od osób prywatnych, na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Kupowane samochody używane są odprawiane (cło lub/i VAT) zarówno w Niemczech, jak i w Polsce - w zależności od konkretnego transportu. Samochody są następnie sprzedawane przez Wnioskodawcę w Polsce, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (sprzedaż samochodów używanych), przy wykorzystaniu systemu VAT marża. Samochody będące przedmiotem wniosku spełniają definicję towaru używanego zawartą w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług. Samochody zostały nabyte od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, niebędących podatnikiem, zgodnie z art. 120 ust. 10 pkt 1 ww. ustawy, w kraju spoza Unii Europejskiej. Wnioskodawca nabywa samochody w celu dalszej odsprzedaży. Kwestią do rozstrzygnięcia w przedstawionym we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zagadnieniu jest ustalenie, czy Wnioskodawca ma możliwości zastosowania procedury VAT marża przy sprzedaży samochodu jeśli do odprawy celnej (zapłaty podatku VAT od importu) dochodzi na terenie Polski (pytanie nr 1).
2016
31
gru

Istota:
Ustalenie kwoty nabycia do wyliczenia podstawy opodatkowania dla czynności dostawy samochodu w systemie VAT-marża.
Fragment:
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny: Wnioskodawca jako czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług prowadzi sprzedaż samochodów używanych. Samochody kupuje na aukcji internetowej od niemieckich kontrahentów i otrzymuje od nich po zakupie trzy faktury. Pierwsza faktura zawiera trzy pozycje: Dotyczy samochodu używanego sprzedanego zgodnie z procedura VAT-marża, Dotyczy sporządzenia dokumentacji handlowej (pozycja z notką „ odwrotne obciążenie ”) Dotyczy transportu samochodu (pozycja z notką „ odwrotne obciążenie ”). Pozostałe faktury od tego samego kontrahenta lub innych kontrahentów niemieckich dokumentują koszty dotyczące przeprowadzonej aukcji i transportu samochodów do firmy Wnioskodawcy na terenie Polski (faktury z notką „ odwrotne obciążenie ”). W piśmie uzupełniającym z dnia 28 listopada 2016r. Wnioskodawca doprecyzował opis sprawy i wyjaśnił, że jako czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług prowadzi sprzedaż samochodów używanych. Samochody kupuje na stronie internetowej (A..com) od kontrahenta niemieckiego będącego właścicielem aut i otrzymuje od niego trzy faktury, wystawione przez różne firmy bez których nie ma możliwości zakupu auta. Pierwsza wystawiona przez (A.l G.) zawiera trzy pozycje: dotycząca samochodu używanego sprzedanego zgodnie z procedurą VAT-marża, dotycząca sporządzenia dokumentacji handlowej (pozycja z notatką „ odwrotne obciążenie ”), dotycząca transportu samochodu (pozycja z notatką „ odwrotne obciążenie ”). -wszystkie kwoty wynikające z tej faktury zostały zapłacone wystawcy faktury/sprzedawcy samochodu.
2016
21
gru

Istota:
Zastosowanie procedury VAT-marża przy sprzedaży samochodu.
Fragment:
W chwili nabycia Wnioskodawca zakłada, że po upływie wskazanego wyżej okresu samochody te będą odsprzedawane W drugiej sytuacji Wnioskodawca bierze w leasing finansowy używane samochody (spełniające definicję towarów używanych w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy) od podatników podatku vat. Dostawy towarów związane z przekazaniem Wnioskodawcy samochodów do używania na podstawie umów leasingu dokonywane są przez finansującego z zastosowaniem procedury vat-marża. Wnioskodawca wprowadza samochody do ewidencji środków trwałych i wykorzystuje je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Po upływie okresu, na jaki zawarte zostały umowy, Wnioskodawca staje się właścicielem samochodów, po czym dokonuje ich odsprzedaży. W momencie sprzedaży samochody nadają się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie. W chwili wzięcia samochodów w leasing Wnioskodawca zakłada, że po zakończeniu okresu trwania umów i przejęciu samochodów na własność, samochody te będą odsprzedawane. Kwestią do rozstrzygnięcia w przedstawionym we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zagadnieniu jest ustalenie, czy we wskazanych zdarzeniach przyszłych, dokonując sprzedaży samochodów wykorzystywanych uprzednio w ramach (...)
2016
17
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Samochód
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.