Samochód | Interpretacje podatkowe

Samochód | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to samochód. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak prawa do odliczenia 100% podatku naliczonego związanego z kosztami utrzymania samochodów.
Fragment:
Sp. z o. o. dnia: 15 września 2015 r. na podstawie umowy sprzedaży dokonał zakupu samochodu Opel Movano nr VIN xxx rok produkcji 2004; 22 stycznia 2016 r. na podstawie faktury VAT nr x został zakupiony samochód Daewoo -FSO Motor Truck nr VIN xxx rok produkcji 1997; 14 Kwietnia 2016 r. na podstawie faktury VAT nr x został zakupiony samochód Citroen Jumper nr VIN xxx rok produkcji 2002. Wyżej wymienione pojazdy służą do celów związanych z prowadzeniem działalności. Dla wyżej wymienionych pojazdów prowadzona jest ewidencja przebiegu pojazdu, jak również spisany jest regulamin w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych. Dla samochodu Opel Movano oraz Citroen Jumper wystawione są zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu. Natomiast Daewoo-FSO MOTOR nie posiada zaświadczenia o dodatkowym badaniu technicznym. W związku z używaniem samochodów tylko i wyłącznie do działalności Zakład dokonuje odliczenia 100% VAT od wydatków związanych z ich użytkowaniem. W dowodach rejestracyjnych samochodów Opel Movano i Citroen Jumper nie znajduje się adnotacja o spełnieniu przez te pojazdy warunku określonego w art. 86a ust. l0 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dla samochodu Opel Movano zostało wystawione w dniu 2 listopada 2015 r. przez Okręgową Stację Kontroli Pojazdów w G. zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, w którym stwierdzono, że pojazd odpowiada warunkom technicznym przewidzianym dla VAT-1, jednak Wydział Komunikacji w M. odmówił tego wpisu do dowodu rejestracyjnego.
2016
3
gru

Istota:
Zastosowanie procedury opodatkowania marży dla dostawy samochodu.
Fragment:
Samochód Wnioskodawca użytkuje już dwa lata i wkrótce planuje sprzedaż pojazdu. Samochód Wnioskodawca nabył w celu odsprzedaży, a przed odsprzedażą zamierzał używać go do prowadzenia działalności gospodarczej. Wyżej wymieniony samochód w momencie sprzedaży będzie spełniać definicje towaru używanego w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Analiza okoliczności faktycznych sprawy w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa pozwala stwierdzić, że skoro Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT, samochód, będący przedmiotem zapytania - zakupiony na podstawie faktury VAT-marża - jest towarem używanym a Wnioskodawca przy zakupie samochodu nosił się z zamiarem jego dalszej odsprzedaży i jednocześnie w międzyczasie jest wykorzystywany przez Wnioskodawcę do wykonywania działalności gospodarczej, to Wnioskodawca może sprzedać przedmiotowy samochód w ramach procedury VAT-marża zgodnie z art. 120 ust. 4 w związku z ust. 10 ustawy. Tym samym sprzedaż samochodu może udokumentować fakturą VAT - marża. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
2016
2
gru

Istota:
Brak prawa do zastosowania procedury VAT marża do sprzedaży samochodu używanego.
Fragment:
Nie dokonał Pan pomniejszenia podatku należnego o podatek wynikający z faktury wystawionej w Niemczech, gdyż nabycie samochodu nie miało charakteru wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w przedstawionym stanie faktycznym przysługuje Panu przy sprzedaży przedmiotowego samochodu prawo skorzystania z procedury VAT marża? Czy w przypadku planowanej sprzedaży samochodu w ramach procedury VAT-marża, jeśli kwota uzyskana ze sprzedaży będzie niższa od wartości zakupu (cena powiększona o koszty zakupu), to podstawa opodatkowania będzie równa 0 zł, a kwota podatku należnego przy sprzedaży przedmiotowego samochodu będzie równa 0 zł? Zdaniem Wnioskodawcy, ma prawo zastosować przy planowanej sprzedaży przedmiotowego samochodu procedurę opodatkowania marży zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku opodatkowania planowanej sprzedaży samochodu w ramach procedury VAT-marża, jeżeli cena sprzedaży będzie niższa od ceny nabycia, podstawa opodatkowania równa będzie 0 zł, w związku z czym również kwota podatku należnego będzie równa 0 zł. Ad. 1 Zastosowanie procedury VAT-marża przy sprzedaży przedmiotowego samochodu uzasadnia treść art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z art. 120 ust. 10 pkt 4 tej ustawy.
2016
1
gru

Istota:
Czy podatnikowi przysługuje prawo obniżenia kwot podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w fakturach wystawionych podatnikowi przez Sprzedawcę z tytułu dostawy opisanego samochodu?
Fragment:
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w /.../. W ramach realizacji projektu Wnioskodawca zakupi średni samochód ratowniczo-gaśniczy z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w /.../ należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu ww. samochód pozostanie własnością Gminy /.../ a wykorzystywany będzie przez OSP w /.../ na podstawie umowy cywilnoprawnej o charakterze nieodpłatnym (umowa użyczenia). W dniu 24 sierpnia 2016r. samochód został dostarczony. Gmina /.../ dokonując przedmiotowego zakupu realizuje zadania własne gminy, określone w art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym, tj. zadanie w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego. Samochód zakupiony w ramach projektu w żadnej części nie będzie wykorzystywany do czynności podlegających opodatkowaniu a z wykorzystaniem przedmiotowego samochodu podatnik nie wiąże żadnych czynności podlegających opodatkowaniu. Przedmiotowy samochód wykorzystywany będzie nieodpłatnie wyłączenie w celach realizacji zadań określonych ustawą o samorządzie gminnym a nadto w celach określonych ustawią z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
2016
30
lis

Istota:
Brak opodatkowania czynności przekazania samochodu na cele osobiste, prywatne, niezwiązane z działalnością gospodarczą.
Fragment:
Ponieważ wykup samochodu związany był z przekazaniem na cele prywatne, a przekazanie nie było związane z działalnością, nie miała Pani prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury wykupu samochodu z leasingu. Faktura wykupu z leasingu samochodu nie została ujęta w rejestrze VAT zakupu ani w podatkowej książce przychodów i rozchodów. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy po zakończeniu umowy leasingu, z tytułu wykupienia samochodu od leasingodawcy i przekazania go na cele osobiste, prywatne, do swojego majątku prywatnego, odrębnego od działalności gospodarczej, powinno podlegać opodatkowaniu VAT, czy nie powinno? Zdaniem Wnioskodawcy, przekazanie samochodu na cele prywatne, po wykupie z leasingu, nie podlega opodatkowaniu VAT. W trakcie trwania umowy leasingu korzystał z obcego środka trwałego, a po zakończeniu umowy i prywatnym wykupie stał się właścicielem samochodu. Ponieważ samochód został zakupiony z przeznaczeniem na cele osobiste, brak było podstaw do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wykupu samochodu. Faktura dokumentująca zakup (wykup) samochodu od leasingodawcy nie została ujęta w rejestrze VAT zakupu ani w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
2016
30
lis

Istota:
Samochody demonstracyjne - prawo do odliczenia
Fragment:
Wnioskodawca jako autoryzowany dealer samochodowy jest zobowiązany zgodnie ze standardami marek, które reprezentuje, do utrzymywania pojazdów demonstracyjnych, które to są wykorzystywane tylko i wyłącznie do jazd próbnych dla potencjalnych klientów, co ma zapewnić wnioskodawcy dokonanie sprzedaży samochodów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Samochody demonstracyjne są wprowadzone na magazyn wnioskodawcy jako towar handlowy przeznaczony do dalszej odsprzedaży i z uwagi na fakt, że samochody te mogą być wykorzystywane jako samochód demonstracyjny tylko przez określony okres czasu (z założenia okres krótszy niż 12 miesięcy) zgodnie ze standardami marek, które wnioskodawca reprezentuje, przy czym czas eksploatacji samochodów demonstracyjnych może również przekroczyć okres 12 miesięcy. Samochody demonstracyjne po przekroczeniu minimalnych okresów użytkowania zgodnie ze standardami marek podlegają odsprzedaży na rzecz Klientów wnioskodawcy. W przypadku zapotrzebowania zgłoszonego przez Klientów wnioskodawcy samochody te mogą podlegać również odsprzedaży przed upływem wspomnianego okresu. Zatem co do zasady samochody demonstracyjne są zakwalifikowane przez cały okres czasu jako samochody do odsprzedaży. W związku z przewidywanym czasem użytkowania samochodów demonstracyjnych Wnioskodawca nie wprowadza tych pojazdów do ewidencji środków trwałych. W zakresie samochodów demonstracyjnych wnioskodawca składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego informację o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej na formularzu VAT-26.
2016
29
lis

Istota:
Prawo do odliczenia 50% podatku naliczonego z faktur zakupu samochodu osobowego oraz z faktur dokumentujących zakup paliwa wykorzystywanego do napędu tego pojazdu
Fragment:
Samochód ten nie może być wykorzystywany do celów prywatnych pracowników. Ad. 6 W Starostwie Powiatowym obowiązuje "Instrukcja w sprawie organizacji gospodarki transportowej” będąca załącznikiem do Zarządzenia Starosty z dnia 1 grudnia 2011r, które to określa sposób korzystania z samochodów będących w dyspozycji Powiatu. Zasady te wykluczają możliwość wykorzystania samochodu do celów prywatnych. Samochodami służbowymi mogą kierować tylko wskazani kierowcy. Wszystkie wyjazdy są odnotowywane w karcie drogowej oraz potwierdzone przez osobę do dyspozycji której jest podstawiony samochód z kierowcą. Karty drogowe są weryfikowane przez pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za transport. Ad. 7 Kierować samochodami służbowymi będącymi w dyspozycji Powiatu mogą jedynie zatrudnieni kierowcy, posiadający odpowiedni zakres czynności. Ad. 8 Samochód osobowy Skoda Yeti Ambition 2,0/110KW TDI CR 6-M 4x4 to pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Powiat miał prawo do odliczenia 50% podatku naliczonego z faktury zakupu samochodu osobowego oraz z faktur dokumentujących zakup paliwa wykorzystywanego do napędu tego pojazdu? Stanowisko Wnioskodawcy: Powiat jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem Vat z tytułu wykonywania czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług) od dnia 1 stycznia 2010r. i składa deklaracje VAT-7.
2016
29
lis

Istota:
Zatem Wnioskodawca najpóźniej w dniu sprzedaży opisanych samochodów, stosownie do art. 86a ust. 14 ustawy o VAT, będzie zobowiązany do dokonania aktualizacji informacji VAT-26 dot. pojazdów samochodowych, które służyły wyłącznie prowadzeniu działalności gospodarczej, a następnie zostały przez Wnioskodawcę sprzedane. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do składania aktualizacji informacji VAT-26 w przypadku dokonania dostawy wskazanych samochodów demonstracyjnych i zastępczych należało uznać za nieprawidłowe.
Fragment:
(...) samochodów zastępczych. Samochody demonstracyjne są wprowadzone na magazyn Wnioskodawcy jako towar handlowy przeznaczony do dalszej odsprzedaży i z uwagi na fakt, że samochody te mogą być wykorzystywane jako samochód demonstracyjny tylko przez określony okres czasu zgodnie ze standardami marek, które Wnioskodawca reprezentuje, tj. w przypadku samochodów demonstracyjnych minimalnie przez okres 3 miesięcy, a maksymalnie przez okres do 9 miesięcy. W przypadku samochodów zastępczych czas ich eksploatacji wynosi minimalnie 9 miesięcy, a maksymalnie okres do 26 miesięcy (przy czym Wnioskodawca z uwagi na utratę wartości pojazdów zakłada co do zasady sprzedaż takich samochodów poniżej 12 miesięcy od daty ich rejestracji). Samochody demonstracyjne jak i zastępcze po przekroczeniu minimalnych okresów użytkowania zgodnie ze standardami marek (jak już wspomniano powyżej - w odniesieniu do samochodów demonstracyjnych po upływie 3 miesięcy, a w odniesieniu do samochodów zastępczych po upływie 9 miesięcy) podlegają odsprzedaży na rzecz Klientów Wnioskodawcy. W przypadku zapotrzebowania zgłoszonego przez Klientów Wnioskodawcy samochody te mogą podlegać również odsprzedaży przed upływem wspomnianego okresu.
2016
29
lis

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z faktur zaliczkowych dokumentujących zapłatę na poczet nabycia miejsca garażowego w parkingu podziemnym.
Fragment:
Przepis art. 86a ust. 2 pkt 3 ustawy zawiera w swej treści otwarty katalog kosztów dotyczących użytkowania takiego samochodu; przedstawione w nim wydatki nie wyczerpują wszystkich kosztów, które powstają w związku z użytkowaniem samochodu. Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz powołanych regulacji prawnych prowadzi do stwierdzenia, że wpłacone zaliczki na poczet zakupu miejsca garażowego nie należą do kategorii kosztów ogólnych związanych z prowadzoną przez Pana działalnością gospodarczą, od których przysługuje prawo do odliczenia na zasadach ogólnych, tj. z zastosowaniem przepisów art. 86 ustawy. Wydatek ten poniósł Pan w związku z użytkowaniem, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, samochodu osobowego należącego do kategorii pojazdów wymienionych w art. 86a ust. 1 ustawy. W związku z użytkowaniem tego rodzaju samochodu zasadom szczególnym podlegają także wydatki ich dotyczące, o czym stanowi przepis art. 86a ust. 2 pkt 3 ustawy. Tak więc odliczenie podatku naliczonego od ww. zaliczek nie można dokonywać z pominięciem regulacji zawartych w treści art. 86a ustawy, który – jak wskazano wyżej – zawiera katalog wydatków dotyczących pojazdów samochodowych. Skoro – jak wynika z treści wniosku – od zakupów związanych z przedmiotowym samochodem przysługuje Panu prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego, to konsekwentnie również w przypadku wpłacenia zaliczek na poczet zakupu miejsca garażowego prawo to przysługuje w takim zakresie, o ile nie zachodzą wyłączenia, o których mowa w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.
2016
28
lis

Istota:
Zastosowanie procedury VAT-mar?a przy sprzeda?y samochodu.
Fragment:
Jednak, jak wynika z przepisu art. 120 ust. 4 ustawy, warunkiem niezbednym do zastosowania tej procedury jest okreolenie, ?e towar – samochód (tak?e w sytuacji, gdy samochód ten przed odsprzeda?1 podatnik u?ytkowa3 dla potrzeb prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej) zosta3 jednak nabyty ostatecznie w celu odsprzeda?y. Z opisu sprawy wynika, ?e Wnioskodawca prowadzi jednoosobow1 dzia3alnooa gospodarcz1. Jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i us3ug. W listopadzie 2012 r. na potrzeby prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej naby3 u?ywany samochód osobowy. Otrzyma3 fakture Vat mar?a zatem nie mia3 mo?liwooci odliczenia podatków od towarów i us3ug. Samochód zosta3 wprowadzony do ewidencji orodków trwa3ych i wykorzystywany do czynnooci opodatkowanych. G3ównym celem nabycia u?ywanego samochodu by3o wykorzystywanie go dla potrzeb prowadzonej przez Wnioskodawce dzia3alnooci gospodarczej, ale bra3 pod uwage jego póYniejsz1 odsprzeda?, gdy po pewnym czasie jego u?ytecznooa ulegnie zmniejszeniu lub gdy na potrzeby dzia3alnooci bedzie potrzebny samochód o innych parametrach u?ytkowych. Kwesti1 do rozstrzygniecia w przedstawionym we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zagadnieniu jest ustalenie, czy przy sprzeda?y ww. samochodu Wnioskodawca mo?e zastosowaa procedure opodatkowania - VAT mar?a wynikaj1c1 z art. 120 ust. 4 w zwi1zku z art. 10 ustawy.
2016
28
lis

Istota:
Wydatki poniesione przez Wnioskodawczynie z tytulu uzywania samochodu osobowego, dla potrzeb zwiazanych z koniecznym przewozem syna na niezbedne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, beda podlegaly odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
Fragment:
Majac na uwadze brzmienie przywolanych przepisow ustawy na tle przedstawionego stanu faktycznego nalezy podkreslic, ze w przypadku przedmiotowego odliczenia wydatkow na uzywanie samochodu osobowego odliczenie przysluguje, gdy podatnik: jest wlascicielem lub wspolwlascicielem samochodu osobowego; samochod wykorzystuje do przejazdu na niezbedne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne niepelnosprawnej osoby bedacej na jego utrzymaniu, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa; poniesienie tych wydatkow jest faktem, tj. posiada dokument potwierdzajacy zlecenie i odbycie niezbednych zabiegow leczniczo-rehabilitacyjnych przez te osobe niepelnosprawna. Podatnik nie ma obowiazku dokumentowania ww. wydatkow, jednakze na zadanie organow podatkowych lub organow kontroli skarbowej podatnik jest obowiazany przedstawic dowody niezbedne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczegolnosci: okazac dokument potwierdzajacy zlecenie i odbycie niezbednych zabiegow leczniczo-rehabilitacyjnych. W zwiazku z powyzszym, majac na uwadze przedstawione okolicznosci oraz stan faktyczny i prawny sprawy nalezy stwierdzic, ze wydatki poniesione przez Wnioskodawczynie z tytulu uzywania samochodu osobowego, dla potrzeb zwiazanych z koniecznym przewozem syna na niezbedne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, beda podlegaly odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Interpretacja dotyczy zaistnialego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynie i stanu prawnego obowiazujacego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
2016
28
lis

Istota:
Prawo do odliczenia 100% podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z samochodami przeznaczonymi na wynajem.
Fragment:
Spółka nigdy nie wykorzystywała Samochodu dla własnych potrzeb, od początku obowiązywania umowy leasingu Samochodu przeznaczyła Samochód wyłącznie na wynajem i z chwilą wydania Samochodu przez leasingodawcę oddała go najemcy do odpłatnego używania. Wnioskodawca jako jeden z rodzajów działalności wpisanej do KRS wskazał wynajem i dzierżawę - PKD 77 (w tym wynajem i dzierżawę samochodów). Wnioskodawca wskazał, że poza umową najmu Samochodu zawartą z najemcą nie dysponuje obecnie żadnym regulaminem, który wykluczałby użycie Samochodu do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą Spółki. Niemniej jednak fakt, że Spółka nie planuje wykorzystywania Samochodu dla własnych potrzeb, przeznaczyła go wyłącznie do oddania w odpłatne używanie i na podstawie umowy najmu oddała najemcy Samochód do wyłącznego używania wykluczają użycie Samochodu do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą Spółki. Uzasadnieniem do sporządzenia regulaminu byłoby dopiero podjęcie przez Spółkę decyzji o rozpoczęciu używania Samochodu bezpośrednio przez Spółkę. Taka decyzja nie została jednak podjęta. Wnioskodawca nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdu dla Samochodu. W dniu wydania Samochodu przez leasingodawcę Spółka oddała Samochód najemcy do wyłącznego odpłatnego używania na podstawie umowy najmu, a zatem nigdy nie wykorzystywała Samochodu dla własnych potrzeb.
2016
28
lis

Istota:
Prawo do odliczenia 50% podatku naliczonego związanego z kosztami utrzymania samochodów.
Fragment:
Spółka nie posiada samochodu firmowego i dlatego ze względu na duży obszar działalności użytkuje samochody osobowe na zasadach najmu od osób fizycznych lub firm. Również pracownicy Spółki w ramach delegacji korzystają z własnych samochodów. Korzystając z samochodów „ z najmu ” Spółka ponosi wydatki z tytułu zakupu paliwa, części samochodowych, napraw. Spółka prowadzi ewidencję przebiegu każdego z samochodów w celu określenia, czy dane wydatki stanowią w całości koszty uzyskania przychodu. Samochody wynajmowane w celu prowadzenia działalności gospodarczej: Spółka nie ustaliła regulaminu wykluczającego użycie ww. samochodów do celów prywatnych, nadzór nad samochodami sprawuje Prezes, który decyduje, który z pracowników, w danym dniu, będzie korzystał z samochodu - wydając kluczyki i dowód rejestracyjny, samochody są garażowane na parkingu przed biurem, zarówno w czasie, jak i po pracy, po zakończeniu pracy samochód pozostaje na parking i nie ma możliwości wykorzystywania go przez pracowników do celów prywatnych, samochody nie posiadają GPS i innych urządzeń monitorujących, część pracowników posiada samochody prywatne, które czasem wykorzystywane są w trakcie delegacji, jeśli samochód służbowy w danym momencie jest wykorzystywany przez innego pracownika.
2016
28
lis

Istota:
Prawo do zastosowania procedury VAT-marża do sprzedaży używanego samochodu.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 4 lipca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania procedury VAT-marża do sprzedaży używanego samochodu. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W dniu xxx Spółka nabyła samochód osobowy Nissan Murano od firmy A., na podstawie faktury VAT-marża z dnia xxx, na której zgodnie z przepisami wykazana była jedynie cena brutto nabywanego samochodu, w związku z tym nie było możliwości odliczenia podatku. Sprzedaż samochodu przez firmę A. nastąpiła zgodnie z umową komisu z dnia 3 listopada 2008 r., zawartą z panem T.M. Samochód został nabyty na potrzeby Spółki, został przyjęty na stan jako środek trwały i amortyzowany zgodnie z przepisami podatkowymi. Nie był modernizowany, ponoszone były tylko koszty normalnej eksploatacji i bieżących napraw związanych z normalnym zużyciem (wymiana filtrów, klocków hamulcowych, tulei stabilizatorów, oleju świec, wymiana opon letnie – zimowe – letnie itp.), były to faktury, od których VAT był odliczany. Przy zakupie samochodu Spółka zakładała dalszą jego sprzedaż. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w opisanej wyżej sytuacji sprzedaż z majątku Spółki samochodu używanego, w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług, przy nabyciu którego podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem pojazdu na podstawie faktury VAT-marża, będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług przy zastosowaniu procedury VAT-marża? Zdaniem Wnioskodawcy, opodatkowanie w systemie VAT-marża dotyczy określonej kategorii towarów używanych.
2016
28
lis

Istota:
Opodatkowanie przekazania samochodu przez Wnioskodawcę do działalności gospodarczej męża
Fragment:
W maju 2009 roku Wnioskodawca zakupił, na fakturę VAT marża samochód osobowy, który wprowadził do ewidencji środków trwałych. Przy zakupie w/w samochodu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W chwili obecnej Wnioskodawca planuje przekazanie niniejszego samochodu do działalności gospodarczej prowadzonej przez męża, również czynnego podatnika podatku VAT. Przekazanie samochodu osobowego na rzecz małżonka nastąpi bez wynagrodzenia. W trakcie użytkowania samochodu w działalności gospodarczej były wymieniane części samochodowe, od których przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Były to części eksploatacyjne (wymiana zużytych na nowe lub używane), bez których samochód nie byłby sprawny technicznie oraz montaż instalacji gazowej. Zakupione części to: maj 2009r.: serwis pojazdu z wymianą filtrów, uszczelek i płynów eksploatacyjnych (usługa + części); listopad 2009r.: wymiana zespołu wentylatora kabiny, zabezpieczenia bloku rozdziału oraz silnik elektryczny (usługa); marzec 2011r.: naprawa instalacji elektrycznej (usługa); marzec 2012r.: montaż instalacji gazowej (usługa); maj 2012r.: naprawa alternatora (usługa + części, zastosowane (...)
2016
27
lis

Istota:
1. Czy w przypadku zbycia samochodu wygranego w konkursie - loterii przed upływem 6 miesięcy kosztem uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest wartość fakturowa wygranego samochodu (50.810,00 zł)?2. Czy sprzedaż samochodu wygranego w konkursie - loterii przed upływem 6 miesięcy od daty otrzymania go, poniżej wartości wskazanej na fakturze VAT spowoduje obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w świetle art. 9 ust. 1-2, art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d, art. 19 ust. 1 i 3 w zw. z art. 24 ust. 6 i art. 22 ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?3. Czy w związku ze sprzedażą samochodu, jako osoba fizyczna, przed upływem 6 miesięcy i wystąpienia straty z odpłatnego zbycia innych rzeczy, kwota uzyskana ze sprzedaży wygranego samochodu poniżej wartości fakturowej (50.810,00 zł) stanowi przychód w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w związku z powyższym należy wykazać ją w zeznaniu PIT-36 za rok 2016, który Wnioskodawca składa jako prowadzący działalność gospodarczą?
Fragment:
Wnioskodawca planuje go sprzedać przed upływem 6 miesięcy od dnia otrzymania samochodu, tj. od dnia 14 maja 2016 r. Wnioskodawca sprzedaży samochodu planuje dokonać jako osoba fizyczna, gdyż wygrany samochód nie stanowi składnika majątkowego jego działalności gospodarczej. Sprzedaż samochodu nastąpi po jego cenie rynkowej z dnia sprzedaży. Cena sprzedaży będzie niższa niż wartość fakturowa z uwagi na spadek wartości auta używanego w stosunku do auta nowego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w przypadku zbycia samochodu wygranego w konkursie - loterii przed upływem 6 miesięcy kosztem uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest wartość fakturowa wygranego samochodu (50.810,00 zł)? Czy sprzedaż samochodu wygranego w konkursie - loterii przed upływem 6 miesięcy od daty otrzymania go, poniżej wartości wskazanej na fakturze VAT spowoduje obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w świetle art. 9 ust. 1-2, art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d, art. 19 ust. 1 i 3 w zw. z art. 24 ust. 6 i art. 22 ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy w związku ze sprzedażą samochodu, jako osoba fizyczna, przed upływem 6 miesięcy (...)
2016
27
lis

Istota:
Skutki podatkowe użyczenia prezesowi zarządu i pracownikom samochodu służbowego do celów prywatnych.
Fragment:
Należy wskazać, że ryczałtowo określona wartość przedmiotowego nieodpłatnego świadczenia nie obejmuje kosztów zakupu paliwa lecz obejmuje wyłącznie – jak wskazano wyżej – koszty pracodawcy wynikające z udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych, do których poniesienia Wnioskodawca jest zobowiązany niezależnie od tego czy pracownik będzie wykorzystywał samochód służbowy do celów prywatnych czy też nie. Używanie tak udostępnionego samochodu wiąże się jednak z dodatkowymi kosztami, podobnie jak w sytuacji gdy samochód jest np. wypożyczany. Te koszty to m.in. koszty zużytego paliwa. Należy jeszcze raz podkreślić, że ustawodawca w art. 12 ust. 2a ustawy wskazał wyraźnie, że chodzi o świadczenia związane z wykorzystaniem samochodu służbowego (czy z oddaniem do używania – bezpłatnie – dla celów prywatnych) a nie wszelkie pochodne koszty związane z używaniem. Kwota ryczałtu określona w ustawie nie obejmuje zatem kosztów paliwa, w sytuacji gdy samochód służbowy wykorzystywany jest do celów prywatnych pracownika. W sytuacji zatem pokrywania przez Wnioskodawcę – jako pracodawcę osób, którym został udostępniony samochód – wydatków pracowników na paliwo zużyte w innych celach niż służbowych, wówczas wartość tego paliwa będzie stanowić opodatkowany przychód pracownika ze stosunku pracy, którego wysokość należy ustalać na podstawie art. 12 ust. 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
27
lis

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży samochodu w systemie VAT-marża.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 8 lipca 2016 r. (data wpływu 12 lipca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży używanego samochodu w systemie VAT marża – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 lipca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży używanego samochodu osobowego w systemie VAT marża. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Prowadzi Pan działalność w zakresie obrotu nieruchomości oraz handlu samochodami używanymi w formie jednoosobowej działalności gospodarczej osoby fizycznej, zarejestrowanej jako czynny podatnik VAT. Sprzedaż jest opodatkowana. W dniu 11 grudnia 2013 r. kupił Pan samochód ciężarowy Fiat Ducato na umowę kupna sprzedaży od osoby fizycznej za kwotę ... zł. Samochód został przejęty do użytkowania jako środek trwały w grudniu 2013 r. i w 100% „ umorzony ”. Od zakupu części zamiennych, napraw oraz paliwa odliczane było 100% VAT. Kupując samochód ciężarowy marki Fiat Ducato zakładał Pan, że zostanie on sprzedany po dłuższym okresie użytkowania. W 2016 r. zamierza Pan sprzedać ten samochód. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy sprzedaż używanego, jako środek trwały, samochodu (...)
2016
27
lis

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem samochodów.Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z poniesionymi wydatkami eksploatacyjnymi i zakupem paliwa.
Fragment:
Na podstawie art. 12 ust. 1 ww. ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika do dnia 30 czerwca 2015 r. paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu: samochodów osobowych; innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi: 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg, 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg, 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg. Jak wynika z regulacji ust. 2 tego artykułu, przepis ust. 1 nie dotyczy pojazdów samochodowych, które są wykorzystywane przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej. Według ust. 3 ww. artykułu, dopuszczalna ładowność pojazdu oraz liczba miejsc (siedzeń), o których mowa w ust. 1 pkt 2, są określane na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Pojazdy, które w dokumentach, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc, uznaje się również za samochody osobowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1. Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz powołanych regulacji prawnych prowadzi do stwierdzenia, że skoro samochód marki Fiat Doblo (pojazd z 2 miejscami siedzącymi, (...)
2016
26
lis

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży samochodu w systemie VAT-marża.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 14 lipca 2016 r. (data wpływu 18 lipca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży używanego samochodu w systemie VAT marża – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 lipca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży używanego samochodu w systemie VAT marża. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca nabył w ramach prowadzonej działalności gospodarczej używany samochód na podstawie faktury VAT marża. Wnioskodawca nabył przedmiotowy pojazd z zamiarem dalszej odsprzedaży. Samochód został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Samochód był używany przez podatnika nieprzerwanie od momentu zakupu. Wnioskodawca zamierza sprzedać powyżej wskazany pojazd. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Sprzedany samochód spełniał definicję towaru używanego, o którym mowa w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług. Samochód został nabyty od podatnika, a dostawa była opodatkowana zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z nabyciem samochodu Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo odliczenia kwoty podatku naliczonego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
2016
26
lis

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży samochodu w systemie VAT-marża.
Fragment:
Samochód ten został zakupiony na Pana imię i nazwisko w dniu 13 października 2013 r., na podstawie faktury VAT marża od firmy XY, z siedzibą w S. Zakup samochodu został dokonany od podatnika a dostawa samochodu była opodatkowana zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5. Przy zakupie tego samochodu nie przysługiwało odliczenie podatku VAT. Samochód został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i do chwili obecnej wykorzystywany jest jedynie w działalności opodatkowanej. Samochód został w całości zamortyzowany. Spełnia on definicję towaru używanego, o którym mowa w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług. Firma nabyła używany samochód w celu jego późniejszego odsprzedania, mimo że samochód był używany w prowadzonej działalności gospodarczej. Spółka zamierza sprzedać obecnie używany samochód osobowy, ponieważ nabyła młodszy samochód używany, który będzie używany do celów działalności gospodarczej. Cena sprzedaży samochodu będzie niższa niż cena nabycia tego samochodu. Samochód będący przedmiotem zapytania w chwili sprzedaży będzie nadawał się do dalszego użytku w jego aktualnym stanie. Zakupiony samochód będzie najprawdopodobniej używany w firmie przez kilka lat, po czym sprzedany w celu wymiany na kolejny, nowszy.
2016
26
lis
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Samochód
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.