Samochód | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to samochód. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
4
sie

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży samochodu; prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia samochodu oraz wydatków związanych z jego bieżącym użytkowaniem, a także od zakupu paliwa.

Fragment:

Nie jest też odliczany podatek VAT od faktur związanych z eksploatacją tego samochodu (paliwo, naprawy). Samochód jest zamortyzowany w 100%. Obecnie Wnioskodawca planuje sprzedaż tego samochodu i zakup nowego. W piśmie, stanowiącym uzupełnienie do wniosku, Wnioskodawca wskazał, że: jest czynnym podatnikiem podatku VAT z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (handlowej), zakup i sprzedaż towarów i usług związanych głównie z branżą pożarniczą; planuje dokonać zakupu nowego samochodu osobowego, o którym mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; wydatki ponoszone z bieżącym użytkowaniem samochodu, to wydatki, które muszą być poniesione aby samochód mógł być eksploatowany m.in.: zakup paliwa; przeglądy techniczne; przeglądy serwisowe; ubezpieczenia OC, AC, NW; bieżące naprawy; zakup części zamiennych, np. opon zimowych; „ nowy ” samochód będzie wykorzystywany wyłącznie do celów działalności statutowej nieodpłatnej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Z jaką stawką podatku VAT należy dokonać sprzedaży tego samochodu? Czy od zakupu nowego samochodu przeznaczonego wyłącznie do celów działalności statutowej i od wydatków związanych z jego bieżącym użytkowaniem oraz od zakupu paliwa będzie przysługiwało Wnioskodawcy odliczenie podatku VAT, a jeśli tak to w jakiej wysokości? Zdaniem Wnioskodawcy, jeśli nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT przy zakupie samochodu, to nie ma obowiązku naliczenia podatku VAT przy jego sprzedaży.

2018
3
sie

Istota:

W zakresie opodatkowania czynności przekazania samochodu wykupionego z leasingu na cele prywatne oraz późniejszej jego sprzedaży

Fragment:

Przyjęcie, że dany podmiot sprzedając towar (np. samochód) działa w charakterze podatnika prowadzącego handlową działalność gospodarczą (jako handlowiec) wymaga ustalenia, czy jego działalność w tym zakresie przybiera formę zawodową (profesjonalną). Przejawem natomiast takiej aktywności określonej osoby w zakresie obrotu ruchomościami (np. samochodami), która może wskazywać, że jej czynności przybierają formę zorganizowaną może być np.: działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży samochodu, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług handlu samochodami. Przy czym, na tego rodzaju aktywność „ handlową ” wskazywać musi ciąg powyżej przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że jeżeli Wnioskodawca dokonując w przyszłości sprzedaży samochodu nie będzie działał w charakterze podatnika, a czynność ta nie będzie nosiła znamion działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług to sprzedaż samochodu stanowić będzie zwykłe wykonywanie prawa własności. Tym samym, Wnioskodawca będzie zbywać samochód, stanowiący jego majątek prywatny, korzystając z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem.

2018
28
lip

Istota:

Wnioskodawca dokonując sprzedaży samochodu nie wystąpi w charakterze podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, ponieważ zbycie pojazdu będzie stanowiło przejaw zwykłego zarządu majątkiem osobistym i nie będzie związane z wykonywaną działalnością gospodarczą Wnioskodawcy.

Fragment:

Faktura dokumentująca sprzedaż samochodu przez firmę leasingową będzie wystawiona na osobę fizyczną Wnioskodawcy, a nie na działalność gospodarczą. Zatem podatek VAT z faktury od zakupu samochodu nie zostanie odliczony w działalności. Wnioskodawca zamierza sprzedać auto po upływie 6 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym nastąpi nabycie auta. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy w przypadku sprzedaży samochodu wykupionego przez osobę fizyczną po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego i przeznaczonego na cele prywatne po upływie 6 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym nastąpi nabycie auta, będzie objęta podatkiem od towarów i usług. Mając na uwadze opis sprawy oraz treść przywołanych przepisów prawa stwierdzić należy, że skoro – jak wskazał Wnioskodawca – zamierza wykupić samochód jako osoba fizyczna i od momentu wykupu nie zamierza wykorzystywać go w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to późniejsza sprzedaż samochodu nie będzie podlegała przepisom ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca bowiem dokonując sprzedaży samochodu nie wystąpi w charakterze podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, ponieważ zbycie pojazdu będzie stanowiło przejaw zwykłego zarządu majątkiem osobistym i nie będzie związane z wykonywaną działalnością gospodarczą Wnioskodawcy.

2018
7
lip

Istota:

Niepodleganie opodatkowaniu czynności wykupu samochodu osobowego na cele prywatne po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego oraz niepodleganie opodatkowaniu jego przyszłej sprzedaży.

Fragment:

Przejawem zaś takiej aktywności określonej osoby w zakresie obrotu ruchomościami (np. samochodami), która może wskazywać, że jej czynności przybierają formę zorganizowaną może być np.: działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży samochodu, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług handlu samochodami. Przy czym na tego rodzaju aktywność „ handlową ” wskazywać musi ciąg powyżej przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich. W przedmiotowej sprawie w świetle okoliczności wskazanych przez Wnioskodawcę uznać należy, że Zainteresowany dokonując w przyszłości sprzedaży samochodu nie będzie działał w charakterze podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, a czynność ta nie będzie nosiła znamion działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Powyższe wynika z faktu, że późniejsza ewentualna sprzedaż przez Wnioskodawcę samochodu osobistego stanowi zwykłe wykonywanie prawa własności. Tym samym, w przedmiotowej sprawie Zainteresowany, zbywając samochód, stanowiący jego majątek prywatny, będzie korzystał z przysługującego Jemu prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Skutkiem powyższego zamierzona czynność nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2018
7
lip

Istota:

Odliczenie od dochodu ulgi rehabilitacyjnej z tytułu używania samochodu

Fragment:

Z analizy cytowanego art. 26 ust. 7a pkt 14 ww. ustawy wynika, że aby skorzystać z możliwości odliczenia od dochodu poniesionych wydatków, związanych z używaniem samochodu osobowego, m.in. należy: być osobą niepełnosprawną lub mieć na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia , być właścicielem (współwłaścicielem) samochodu osobowego, ponieść z tego tytułu wydatki. Należy również wyjaśnić, że pod pojęciem wydatków dotyczących eksploatacji samochodu osobowego należy rozumieć nie tylko koszty samego przejazdu, ale i koszty utrzymania samochodu takie jak koszty przeglądów technicznych, napraw, zakupu części czy obowiązkowego ubezpieczenia OC. Zaznaczyć należy, że określona w ustawie kwota 2 280 zł jest maksymalną kwotą, która może być odliczona tytułem poniesienia ww. wydatków. Stosownie do art. 26 ust. 7c ww. ustawy, w przypadku wydatków poniesionych na używanie samochodu osobowego, nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających ich wysokość, jednakże na żądanie organów podatkowych podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa, stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, może odliczyć od dochodu osiągniętego w 2017 r. – na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wydatki poniesione na używanie samochodu osobowego stanowiącego Jej współwłasność, w ramach obowiązującego limitu 2 280 zł.

2018
4
lip

Istota:

 • opodatkowania podatkiem VAT czynności przekazania samochodu osobowego w związku z podziałem majątku po rozwodzie,
 • podstawy opodatkowania przekazania samochodu osobowego w związku z podziałem majątku po rozwodzie
 • Fragment:

  W wyniku podziału żona Wnioskodawcy otrzymała dom wchodzący w skład majątku osobistego Wnioskodawcy i małżonki Wnioskodawcy oraz samochód osobowy marki mercedes. Samochód marki mercedes, który w ramach podziału otrzymała żona Wnioskodawcy był najpierw używany w firmie Wnioskodawcy na podstawie umowy leasingu operacyjnego, następnie w grudniu 2016 roku został z leasingu wykupiony i wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Samochód został wycofany z działalności gospodarczej w dniu 26 marca 2018 r. celem przekazania go żonie Wnioskodawcy. Przedmiotowy samochód został przekazany żonie w dniu 28.03.2018 r. Zarówno od każdej raty leasingowej, jak i od nabycia przedmiotowego samochodu Wnioskodawca dokonywał odliczenia 50% podatku VAT wykazanego na fakturach. Oprócz odliczeń od każdej raty leasingowej Wnioskodawca dokonywał również odliczeń z tytułu wydatków związanych z eksploatacją przedmiotowego samochodu w wysokości 50% podatku VAT wykazanego na fakturach. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy w związku z tym, że w ramach podziału majątku żona otrzymała samochód osobowy będący środkiem trwałym w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, Wnioskodawca będzie zobowiązany do wykazania podatku należnego z tego tytułu? Jak wskazano wyżej Wnioskodawca w oparciu o majątek wspólny prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą.

  2018
  3
  lip

  Istota:

  Brak konieczności korekty podatku naliczonego odliczanego od rat leasingowych w trakcie trwania umowy leasingu.

  Fragment:

  Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarł umowę leasingu samochodu osobowego. Od rat leasingowych odliczany był podatek od towarów i usług w wysokości 50% jego wartości. Samochód był wykorzystywany w działalności gospodarczej, a od kosztów jego eksploatacji, ubezpieczenia, paliwa, itp. odliczany był podatek od towarów i usług w wysokości 50% jego wartości. Po zakończeniu umowy leasingu został dokonany wykup prywatny przedmiotowego samochodu przez dotychczasowego użytkownika. Obecnie samochód jest wykorzystywany w sposób mieszany – dla celów prywatnych oraz dla celów działalności gospodarczej. Faktura dokumentująca sprzedaż przedmiotowego samochodu została wystawiona na Wnioskodawcę. W ramach działalności gospodarczej nie był odliczony podatek od towarów i usług wynikający z faktury dokumentującej wykup samochodu od leasingodawcy. W przedmiotowej sprawie wyjaśnienia wymaga, czy wykup samochodu po zakończeniu umowy leasingu powoduje konieczność skorygowania podatku naliczonego odliczanego wcześniej od rat leasingowych. W odniesieniu do powyższej kwestii należy wskazać, że w myśl art. 709 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025), przez umowę leasingu finansujący (...)

  2018
  23
  cze

  Istota:

  Wykup samochodu i wprowadzenie go do majątku prywatnego nie będzie skutkował opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług, ani w momencie zakupu, ani w momencie sprzedaży.

  Fragment:

  Przejawem natomiast takiej aktywności określonej osoby w zakresie obrotu ruchomościami (np. samochodami), która może wskazywać, że jej czynności przybierają formę zorganizowaną może być np.: działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży samochodu, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług handlu samochodami. Przy czym, na tego rodzaju aktywność „ handlową ” wskazywać musi ciąg powyżej przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że jeżeli Zainteresowany dokonując w przyszłości sprzedaży samochodu nie będzie działał w charakterze podatnika, a czynność ta nie będzie nosiła znamion działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług to sprzedaż samochodu stanowić będzie zwykłe wykonywanie prawa własności. Tym samym, Zainteresowany będzie zbywać samochód, stanowiący jego majątek prywatny, korzystając z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Skutkiem powyższego, zamierzona czynność nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Podsumowując, mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz okoliczności analizowanej sprawy należy stwierdzić, że wykup samochodu i wprowadzenie go do majątku prywatnego nie będzie skutkował opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług, ani w momencie zakupu, ani w momencie sprzedaży.

  2018
  31
  maj

  Istota:

  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia pojazdu i innych towarów oraz usług związanych z danym pojazdem

  Fragment:

  Regulamin korzystania z samochodów służbowych określa w sposób ścisły zasady korzystania z pojazdu przez pracownika, w tym w szczególności określa zakaz korzystania z samochodu do celów prywatnych pracownika. Zgodnie z regulaminem samochód nie może być używany dla celów komercyjnych lub brać udziału w jakichkolwiek zawodach, nie wolno umieszczać na samochodzie żadnych znaków reklamowych, bez uprzedniej zgody dyrektora zarządzającego nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji w samochodzie oraz w samochodzie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Jednocześnie regulamin określa szereg obowiązków pracownika polegających na dbaniu o stan techniczny samochodu i utrzymywaniu go w stanie niepogorszonym. Zgodnie z regulaminem, osobami uprawnionymi do korzystania z pojazdów są pracownicy, inne osoby posiadające prawo jazdy, jeżeli pracownik jest pasażerem. W przypadku najmu pojazdu uprawnionym do kierowania pojazdem jest najbliższa rodzina pracownika (małżonek, partner), przy czym nagminne używanie pojazdu: przez tę osobę stanowi naruszenie regulaminu. Regulamin określa nadzór nad używaniem pojazdów. Zgodnie z postanowieniami regulaminu, nadzór nad używaniem pojazdów sprawuje wyznaczony przez Spółkę pracownik - dyrektor zarządzający. Nadzór nad przestrzeganiem postanowień regulaminu zakazującego używania samochodów do celów prywatnych polega na zobowiązaniu pracowników do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu według zasad określonych w odpowiednich przepisach ustawy o VAT.

  2018
  26
  maj

  Istota:

  Prawo do odliczenia 100% podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki związane z eksploatacją oraz użytkowaniem samochodów oraz raty leasingowe.

  Fragment:

  Samochody przewożone są na lohrach (tj. samochodach z lawetą przystosowaną do przewozu pojazdów), których właścicielem jest Wnioskodawca. Na torach samochody są zdejmowane z lohr oraz udostępniane osobom posiadającym vouchery. Przed przekazaniem samochodu osoba, która wykupiła voucher podpisuje oświadczenie o najmie pojazdu, w którym to oświadczeniu zawarte są postanowienia, o odpowiedzialności najemcy za wszelkie szkody wynikłe z niewłaściwego korzystania z samochodu w czasie jazdy na torze wyścigowym. Po evencie samochody są ponownie załadowywane na lohry i przewożone do B., gdzie przechowywane są w przeznaczonych do tego celu garażach. Pomiędzy eventami Wnioskodawca dokonuje serwisowania przedmiotowych samochodów, a w razie potrzeby, ich niezbędnych napraw. Część drobnych napraw dokonywana jest przez pracowników Wnioskodawcy. Większe naprawy dokonywane są w zewnętrznych warsztatach. Co do zasady samochody dostarczane są do warsztatów autolawetą. W przypadku gdy laweta służąca do przewozu samochodów jest zajęta Wnioskodawca lub jego pracownik jedzie do warsztatu konkretnym pojazdem „ na kołach ”, prowadząc go. Trasa przejazdu w takich przypadkach nie przekracza kilkunastu kilometrów.