Samochód | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to samochód. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
gru

Istota:

Brak prawa do odliczenia 100% podatku naliczonego wynikającego z wydatków związanych z samochodem służbowym.

Fragment:

Zainteresowany jest osobiście odpowiedzialny za wyłączne wykorzystywanie samochodu do celów gospodarczych. Wnioskodawca posiada samochód (...) – art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a) oraz art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy. Liczba miejsc wraz z kierowcą: 9. Ładowność pojazdu: 1150 kg. Samochód służbowy nie jest zaliczany do pojazdów, o których mowa w art. 86a ust. 9 ustawy o VAT. Samochód nie jest pojazdem konstrukcyjnie przeznaczonym do przewozu, co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą. Okoliczności, w jakich jest użytkowany samochód, dają możliwość potwierdzenia braku wykorzystywania samochodu do czynności prywatnych. W zarządzeniu wewnętrznym Wnioskodawca wskazał, że samochód jest wykorzystywany wyłącznie do celów prowadzenia działalności gospodarczej oraz, że obowiązuje zakaz korzystania z samochodu do celów prywatnych. Każdy pracownik jest zobowiązany do złożenia stosownego oświadczenia, w którym zobowiązuje się korzystać z samochodu wyłącznie do celów działalności gospodarczej. Zainteresowany zaprowadził ewidencję przebiegu wraz z monitorowaniem stanu licznika. Wnioskodawca ustalił zasady wykluczające użytkowanie samochodu poprzez wprowadzenie stosownych zarządzeń wewnętrznych – samochód może być wykorzystywany wyłącznie na cele działalności gospodarczej oraz że obowiązuje zakaz korzystania z samochodu do celów prywatnych.

2018
23
gru

Istota:

Zakwalifikowanie wykupu samochodu od leasingodawcy jako wydatku niezwiązanego z działalnością gospodarczą, nieuprawniającego do odliczenia podatku naliczonego oraz opodatkowanie późniejszego zbycia samochodu z majątku prywatnego

Fragment:

Przejawem natomiast takiej aktywności określonej osoby w zakresie obrotu ruchomościami (np. samochodami), która może wskazywać, że jej czynności przybierają formę zorganizowaną może być np.: działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży samochodu, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług handlu samochodami. Przy czym, na tego rodzaju aktywność „ handlową ” wskazywać musi ciąg powyżej przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że jeżeli Wnioskodawca dokonując w przyszłości sprzedaży (zbycia) samochodu nie będzie działał w charakterze podatnika, a czynność ta nie będzie nosiła znamion działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, to sprzedaż samochodu stanowić będzie zwykłe wykonywanie prawa własności. Tym samym, Wnioskodawca będzie zbywać samochód, stanowiący jego majątek prywatny, korzystając z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Skutkiem powyższego, zamierzona czynność nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Podsumowując, mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz okoliczności analizowanej sprawy należy stwierdzić, że zbycie samochodu z majątku prywatnego, niezależnie od formy i terminu tego zbycia, nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.

2018
22
gru

Istota:

Skutki podatkowe sprzedaży samochodu osobowego

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 3 grudnia 2018 r.: Czy Wnioskodawczyni uzyskała ze sprzedaży samochodu przychód określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości 1/2 wartości uzyskanego przychodu z tytułu sprzedaży - w związku z dokonaną w dniu 3 lipca 2018 r. przez męża darowizną samochodu z majątku wspólnego do majątku odrębnego Wnioskodawczyni? Czy Wnioskodawczyni uzyskała dochód podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, skoro uzyskany przychód ze sprzedaży przewyższy poniesione na nabycie tego samochodu wydatki? Samochód został nabyty za środki z majątku wspólnego do majątku wspólnego małżonków za kwotę 86 000 zł, natomiast połowa przychodu ze sprzedaży samochodu wyniosła 34 000 zł. Zdaniem Wnioskodawczyni, nabycie samochodu nastąpiło w dniu 19 kwietnia 2016 r. do majątku wspólnego małżonków zatem do dnia sprzedaży upłynęło pół roku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W dniu 3 lipca 2018 r. w formie darowizny zostało dokonane rozporządzenie majątkiem wspólnym w ten sposób, że samochód będący wspólną własnością został przeniesiony z majątku wspólnego do majątku odrębnego Wnioskodawczyni, jednak nie było to „ nowe nabycie ” w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
22
gru

Istota:

Brak opodatkowania czynności wycofania samochodu osobowego z działalności gospodarczej i przekazania go na cele osobiste oraz późniejszej jego odsprzedaży.

Fragment:

W momencie nabycia samochodu i wprowadzenia go do działalności gospodarczej, nie będzie przysługiwało Panu prawo do odliczenia podatku naliczonego. W związku z tym przy wycofaniu samochodu z działalności nie można tej transakcji traktować jako dostawy towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Nie rodzi ona zatem żadnych konsekwencji na gruncie VAT. W Pana opinii, w przypadku sprzedaży samochodu po wycofaniu go z działalności, transakcja sprzedaży nie będzie uznawana za dokonaną w ramach działalności gospodarczej i w związku z tym nie zrodzi konsekwencji w postaci opodatkowania jej na gruncie VAT. Po wycofaniu samochodu z działalności gospodarczej, stanie są on składnikiem majątku związanym z prywatną sferą życia. Jego sprzedaż - nie handluje Pan samochodami, nie ma takiego zamiaru, a sprzedaż samochodu w określonych okolicznościach będzie wykonywana sporadycznie, tj. prawdopodobnie raz na kilka lat - nie spełni przesłanek prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ustawy o VAT, stąd też cała transakcja nie będzie opodatkowana VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest prawidłowe.

2018
20
gru

Istota:

Prawo do odliczenia części podatku VAT z faktury dokumentującej nabycie samochodu osobowego.

Fragment:

Samochód osobowy mający być przedmiotem darowizny spełnia definicję z art. 2 pkt 34 ustawy o VAT. Przedmiotowy samochód będzie przez Wnioskodawcę wykorzystywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wartości brutto i netto wskazane na fakturze dokumentującej dostawę przedmiotowego samochodu będą odpowiadać faktycznej (rynkowej) wartości samochodu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia części podatku VAT z faktury VAT wystawionej przez JK darczyńcę na obdarowaną dokumentującej darowiznę samochodu osobowego w związku z art. 86a ust. 1 ustawy o VAT, który to podatek VAT zostanie przez Wnioskodawcę w całości zapłacony? Zdaniem Wnioskodawcy. Wnioskodawca ma prawo do odliczenia części podatku VAT z faktury VAT wystawionej przez JK darczyńcę na obdarowaną dokumentującej darowiznę samochodu osobowego w związku z art. 86a ust. 1 ustawy o VAT, bowiem podatek VAT zostanie przez Wnioskodawcę w całości zapłacony JK, a samochód ma być wykorzystywany dla celów prowadzonej działalności opodatkowanej VAT oraz dla celów prywatnych.

2018
19
gru

Istota:

Prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesienie wydatków związanych z pojazdami samochodowymi udostępnianymi jako samochody zastępcze, demonstracyjne lub prasowe oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego po zmianie przeznaczenia pojazdu.

Fragment:

Spółka przez pewien okres czasu magazynuje samochody w magazynach należących do podmiotu trzeciego świadczącego na rzecz Spółki usługi związane z transportem i przechowaniem tych samochodów. W niektórych wypadkach samochody mogą być przechowywane na parkingu Spółki w strefie przeznaczonej do magazynowania samochodów stanowiących towary handlowe. Samochody przeznaczone do odsprzedaży nie są udostępniane pracownikom i współpracownikom Spółki. Pracownicy Spółki nie mają dostępu do kluczyków i dowodów rejestracyjnych tych samochodów. Spółka nabywa pojazdy wyłącznie w celu dokonania ich dalszej odsprzedaży. Niewielka część samochodów, które stanowiły towary handlowe pierwotnie przeznaczone do dalszej odsprzedaży, jest wykorzystywana przez Spółkę do innych celów. Spółka wykorzystuje niektóre zakupione samochody np. jako samochody demonstracyjne i samochody prasowe (udostępniane w celach testowych klientom zainteresowanym nabyciem tych samochodów oraz dziennikarzom), oraz samochody zastępcze (wypożyczane klientom serwisu odpłatnie lub w ramach świadczonej usług serwisowej). Decyzję o zmianie przeznaczenia Spółka podejmuje w odniesieniu do samochodów, które zostały już przez Spółkę zakupione i są przechowywane w jej magazynie jako towary handlowe przeznaczone pierwotnie do dalszej odsprzedaży.

2018
17
gru

Istota:

Opodatkowanie dostawy samochodu przy zastosowaniu procedury VAT-marża

Fragment:

Do dnia dzisiejszego ww. samochód wykorzystywany jest w działalności Wnioskodawcy jako środek trwały. Samochód osobowy, o którym mowa we wniosku stanowi towar używany w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług. Przedmiotowy samochód osobowy w chwili sprzedaży będzie nadawał się do dalszego użytku. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii możliwości zastosowania przy sprzedaży samochodu procedury VAT- marża. Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawca będzie miał prawo przy sprzedaży przedmiotowego samochodu do zastosowania szczególnej procedury VAT - marża. Spełnione zostały bowiem przesłanki pozwalające na jej zastosowanie, gdyż samochód będący przedmiotem wniosku spełnia definicję towaru używanego w myśl art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy, transakcja nabycia pojazdu została udokumentowana fakturą VAT-marża, a Wnioskodawca nabył przedmiotowy samochód z zamiarem dalszej jego odsprzedaży. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2018
15
gru

Istota:

Prawidłowość dokumentowania czynności przekazania siostrze samochodu osobowego wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej

Fragment:

JK zakupiła używany 5-letni samochód osobowy (dalej: samochód, samochód osobowy, pojazd), który został niezwłocznie wprowadzony na stan środków trwałych prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Samochód był amortyzowany dla celów rozliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych począwszy od miesiąca stycznia 2016 r. Obecna wartość księgowa samochodu wynosi zero, bowiem samochód został całkowicie zamortyzowany. Zakup samochodu osobowego był udokumentowany fakturą VAT wystawioną na JK z podaniem danych prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej i zawierał podatek VAT naliczony według stawki 23% VAT. Wnioskodawca na moment zakupu pojazdu dokonał odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturze dokumentującej nabycie pojazdu w wysokości 50% kwoty VAT z uwagi na planowane wykorzystywanie samochodu zarówno na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak również na cele prywatne. Dokonując odliczenia 50% VAT JK zastosowała jednocześnie współczynnik VAT wstępny, o którym mowa w art. 90 ust. 3-4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.; dalej: ustawa o VAT) z uwagi na mieszany charakter prowadzonej działalności.

2018
13
gru

Istota:

Prawo do odliczenia 100% podatku VAT od zakupu i pozostałych wydatków dotyczących samochodów.

Fragment:

Sprzedawane samochody nie są wykorzystywane jako samochody demonstracyjne lub zastępcze. Sprzedawane auta nie są wypożyczane klientom w celu ich przetestowania. Niektóre samochody są rejestrowane na rzecz Wnioskodawcy (potencjalny nabywca woli zakupić pojazd już zarejestrowany – wynika to z zawiłości procedury rejestracji samochodu sprowadzonego z zagranicy). Wnioskodawca nie ma specjalnej procedury, aby samochody nie były używane w celach prywatnych – nikt tego nie robi. Auta czekają na potencjalnych nabywców, nikt z nich nie korzysta. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy przysługuje mu pełne prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego przy zakupie pojazdów jak i wskazanych innych kosztów związanych z tymi pojazdami, tj. bez zastosowania 50% ograniczenia w odniesieniu do kwoty podatku, o którym mowa w art. 86a ust. 1 ustawy o VAT. W odniesieniu do przedstawionego opisu sprawy należy rozpatrzyć osobno kwestię sprzedaży samochodów nierejestrowanych oraz samochodów rejestrowanych na rzecz Wnioskodawcy, gdyż powodują one odmienne konsekwencje podatkowe. Zatem, w przedmiotowej sprawie, w stosunku do sprzedaży samochodów używanych – nierejestrowanych przez Wnioskodawce na własna rzecz - zastosowanie znajdzie przepis art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a w związku z art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

2018
8
gru

Istota:

Obowiązek pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą należności z tytułu najmu samochodu na rzecz spółki niemieckiej.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 4 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą należności z tytułu najmu samochodu na rzecz Spółki niemieckiej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością polskim rezydentem podatkowym, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Wnioskodawca planuje w przyszłości wynająć samochód osobowy w celu wykorzystywania go w działalności gospodarczej wykonywanej przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca zamierza bowiem rozszerzyć świadczone przez siebie usługi z terytorium Polski również na terytorium Niemiec. Wnioskodawca ma dwie możliwości, albo wynajmie te samochody bezpośrednio od podmiotu z siedzibą na terytorium Niemiec („ Spółka niemiecka ”), który zajmuje się wynajmem tego rodzajów samochodów, albo Wnioskodawca wynajmie te samochody od podmiotu mającego siedzibę w Polsce. Decyzja o zawarciu umowy wynajmu ze spółką zagraniczną bądź spółką polską zapadnie po przedstawieniu przez kontrahentów ostatecznej oferty dotyczącej kosztów najmu samochodów osobowych. Niezależnie od tego z którym z podmiotów Wnioskodawca zawrze umowę najmu, zawarte umowy najmu będą przewidywać uiszczanie przez najemcę comiesięcznych opłat za najem samochodu osobowego na rzecz wynajmującego (tj. podmiotu z Niemiec lub Spółki z Polski).

2018
6
gru

Istota:

Skoro Wnioskodawczyni w ramach darowizny przekazała udział w samochodzie w wysokości 1%, podstawą opodatkowania jest odpowiednio 1% ceny nabycia przedmiotowego samochodu rozumianej jako cena zaktualizowana na moment dokonania nieodpłatnego przekazania samochodu.

Fragment:

W analizowanym przypadku Wnioskodawczyni przekazała w darowiźnie mężowi, z którym ma rozdzielność majątkową udział (1%) w samochodzie wykupionym z leasingu do działalności gospodarczej. W związku z dokonaną darowizną Wnioskodawczyni powzięła wątpliwości co jej podstawy opodatkowania (czy podatek VAT powinien zostać uiszczony od 1% wartości samochodu). Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy wskazać należy, że zgodnie z art. 29a ust. 2 ustawy w przypadku gdy ma miejsce nieodpłatna dostawa towarów spełniająca warunki do zrównania jej z odpłatną dostawą podlegającą opodatkowaniu na mocy art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, podstawą opodatkowania tej czynności, co do zasady, jest cena nabycia rozumiana jako cena zaktualizowana na moment dokonania nieodpłatnego przekazania towaru. Natomiast skoro Wnioskodawczyni w ramach darowizny przekazała mężowi udział w samochodzie w wysokości 1% podstawą opodatkowania jest odpowiednio 1% ceny nabycia przedmiotowego samochodu rozumianej jako cena zaktualizowana na moment dokonania nieodpłatnego przekazania samochodu. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy zgodnie, z którym od czynności wykonanej przez Wnioskodawcę, podatek VAT powinien zostać uiszczony od 1% wartości samochodu należało uznać za prawidłowe. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2018
1
gru

Istota:

Opodatkowanie dostawy samochodu przy zastosowaniu procedury VAT-marża

Fragment:

Wnioskodawca dokonał zakupu używanego samochodu osobowego z zamiarem późniejszej sprzedaży. Zakup został dokonany na podstawie faktury VAT marża od przedsiębiorstwa, następnie samochód został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Przy zakupie nie został odliczony podatek VAT. Samochód, o którym mowa we wniosku stanowi towar używany, w rozumieniu art. 120 ust.1 pkt 4. Samochód nadaje się do dalszego użytku i będzie nadawał się w chwili sprzedaży. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii opodatkowania dostawy samochodu przy zastosowaniu procedury VAT-marża. Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawca będzie miał prawo przy sprzedaży przedmiotowego samochodu do zastosowania szczególnej procedury VAT - marża. Spełnione zostały bowiem przesłanki pozwalające na jej zastosowanie, gdyż samochód będący przedmiotem wniosku spełnia definicję towaru używanego w myśl art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy, transakcja nabycia pojazdu została udokumentowana fakturą VAT-marża, a Wnioskodawca nabył przedmiotowy samochód z zamiarem dalszej jego odsprzedaży. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.