Samochód | Interpretacje podatkowe

Samochód | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to samochód. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Województwo nie będzie podatnikiem VAT z tytułu odsprzedaży floty samochodowej
Fragment:
(...) samochodów. Decyzja o wymianie floty samochodowej została podjęta z uwagi na fakt jej znacznego wyeksploatowania i wiążącej się z tym konieczności dokonywania częstych i kosztownych napraw. Zakup nowych samochodów pozwoli odnowić stan floty, zapewniając bezawaryjną ciągłość jej funkcjonowania przy jednoczesnej odsprzedaży samochodów dotychczas używanych. W piśmie z dnia 2 stycznia 2017 r. Wnioskodawca wskazał dodatkowo: Samochody służbowe będące w posiadaniu Urzędu Marszałkowskiego były wykorzystywane przez Sejmik oraz Zarząd podczas pełnienia obowiązków służbowych zgodnie z zasadami i trybem działania określonymi w statucie województwa. Przejazdy samochodami odbywały się w celach związanych m.in. z kierowaniem bieżącymi sprawami województwa, reprezentowaniem województwa w kraju, jak i poza jego granicami, polityką przestrzenną, współpracą z organizacjami pozarządowymi, a także w trakcie spotkań z Prezydentami, Wójtami, Burmistrzami, Starostami miast, gmin i powiatów, jak również w spotkaniach okolicznościowych związanych z zakresem powierzonych obowiązków statutowych. Samochody z kolumny transportowej UM były używane do (...)
2017
14
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży samochodu z majątku prywatnego.
Fragment:
Przejawem zaś takiej aktywności określonej osoby w zakresie obrotu ruchomościami (np. samochodami), która może wskazywać, że jej czynności przybierają formę zorganizowaną może być np.: działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży samochodu, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług handlu samochodami. Przy czym na tego rodzaju aktywność „ handlową ” wskazywać musi ciąg powyżej przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich. Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca dokonując sprzedaży samochodu nie będzie działał w charakterze podatnika, a czynność ta nie będzie nosiła znamion działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy. Powyższe wynika z faktu, że sprzedaż przez Wnioskodawcę samochodu stanowi zwykłe wykonywanie prawa własności. Tym samym, w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca, zbywając samochód stanowiący jego majątek prywatny, korzysta z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem. W konsekwencji, zamierzona transakcja zbycia samochodu przez Wnioskodawcę nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i z tego tytułu u Wnioskodawcy nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku VAT.
2017
11
lut

Istota:
Prawo zastosowania procedury VAT marża do sprzedaży samochodu używanego.
Fragment:
Samochód został wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz jest wykorzystywany do czynności opodatkowanych. W chwili zakupu samochodu, po okresowym wykorzystywaniu na cele działalności gospodarczej, Wnioskodawca zakładał jego późniejsze zbycie. Samochód w chwili sprzedaży będzie nadawał się do dalszego użytkowania w jego aktualnym stanie. Samochód spełnia definicję towaru używanego, o którym mowa w przepisie art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. Mając na uwadze obowiązujące, wskazane powyżej przepisy prawa, stwierdzić należy, że Wnioskodawca ma prawo przy sprzedaży przedmiotowego samochodu zastosować procedurę opodatkowania marży. Spełnione są bowiem przesłanki pozwalające na jej zastosowanie, tj. samochód będący przedmiotem wniosku spełnia definicję towaru używanego i Wnioskodawca dokonał zakupu ww. pojazdu od podmiotu wymienionego w przepisie art. 120 ust. 10 pkt 3 ustawy o VAT w celu dalszej odsprzedaży. Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy, wypełnił on dyspozycje wynikające z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług pozwalające na zastosowanie szczególnej procedury opodatkowania przy sprzedaży samochodu, o którym mowa we wniosku i wystawienia faktury zgodnie z przepisem art. 106e ust. 3 ustawy o VAT.
2017
9
lut

Istota:
Prawo do odliczenia.
Fragment:
Faktury dokumentujące zakup paliwa do samochodów wymienionych w pkt 2 są wystawiane na Spółkę. Zakresem pytań są objęte n/w pojazdy samochodowe: samochody osobowe (np. Skoda Fabia typ Hatchback, Opel Astra typ Hatchback) samochody ciężarowe (np. Ford Connect typ VAN). Z samochodów wymienionych w pkt 5 pojazdem, o którym mowa w art. 86a ust.9 pkt 1-3 ustawy o podatku od towarów i usług jest Ford Connect. W stosunku do samochodów wymienionych w pkt 6 spełnione zostały wymagania określone w art. 86a ust. 9 ustawy o VAT, co zostało potwierdzone stosowną adnotacją w dowodzie rejestracyjnym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Spółka w prawidłowy sposób dokonuje odliczenia podatku VAT naliczonego od wartości paliwa zużytego w samochodach służbowych użytkowanych przez pracowników na podstawie podpisanych umów zarówno do celów służbowych jak i prywatnych, zgodnie z art. 86 i 86a ustawy od podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ wartość paliwa zużytego przez pracowników użytkujących na podstawie podpisanych umów samochody służbowe zarówno do celów służbowych jak i prywatnych nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, VAT od wartości paliwa zużytego do celów prywatnych nie podlega odliczeniu na podstawie art. 86 ustawy o VAT.
2017
8
lut

Istota:
Dotyczy prawa do odliczenia 50% podatku naliczonego z tytułu opłaty wstępnej, rejestracyjnej oraz rat leasingowych dotyczących samochodu osobowego oraz nabycia paliwa wykorzystywanego do jego napędu, a także wydatków eksploatacyjnych.
Fragment:
(...) samochodu osobowego oraz z faktur dokumentujących ratę leasingową i z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z eksploatacją ww. samochodu osobowego ? Zdaniem Wnioskodawcy, znaczenie w przedmiotowej sprawie ma fakt, iż do dnia złożenia niniejszego wniosku nie złożył w Urzędzie Skarbowym informacji na druku (VAT - 26), że ww. samochód osobowy będzie użytkowany wyłączenie przy prowadzeniu działalności gospodarczej oraz fakt, iż nie prowadzi i nie ma zamiaru prowadzić dla ww. samochodu osobowego ewidencji przejazdów, o której mowa w art. 86a ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług. Reasumując powyższe należy uznać, iż na podstawie 86a ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z zawarciem w dniu 26 września 2016 r. umowy leasingu samochodu osobowego marki BMW, który to samochód jest oraz będzie użytkowany przez Wnioskodawcę przy prowadzeniu samodzielnej działalności gospodarczej będzie przysługiwało prawo odliczania od podatku należnego za wrzesień 2016 r. w 50,00% podatku naliczonego (tj. w kwocie 8.164,36 zł) wynikającego z faktury z dnia 26 września 2016 r. dokumentującej opłatę wstępną (...)
2017
7
lut

Istota:
Dotyczy prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego związanego z nabyciem samochodu specjalnego oraz paliwa do tego pojazdu, a także towarów i usług związanych z jego eksploatacją i naprawami powypadkowymi.
Fragment:
Czy Spółce w związku z nabyciem i przyjęciem do użytkowania w dniu 19 lipca 2016 r. samochodu specjalnego marki Iveco, który to samochód jest oraz będzie użytkowany przez Spółkę przy prowadzeniu działalności gospodarczej przysługiwało prawo odliczania od podatku należnego za lipiec 2016 r. 100,00% podatku naliczonego (tj. w kwocie 3.450,00 zł) wynikającego z faktury z dnia 19 lipca 2016 r. dokumentującej nabycie ww. samochodu specjalnego oraz czy przysługuje i będzie w przyszłości przysługiwało od miesiąca lipca 2016 r. prawo odliczania od podatku należnego za dany miesiąc rozliczeniowy 100,00% podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabywanie paliwa do ww. samochodu specjalnego oraz z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z eksploatacją ww. samochodu specjalnego, w tym z naprawami powypadkowymi Zdaniem Wnioskodawcy, bez znaczenia w przedmiotowej sprawie jest fakt, że do dnia złożenia niniejszego wniosku nie złożył w Urzędzie Skarbowym informacji na druku (VAT-26), iż ww. opisany samochód specjalny będzie użytkowany wyłącznie przy prowadzeniu działalności gospodarczej oraz fakt, iż nie prowadzi i nie ma zamiaru prowadzić dla ww. samochodu specjalnego ewidencji przejazdów, o której to ewidencji mowa w art. 86a ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług.
2017
4
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
W celu zobrazowania mechanizmu opisanego powyżej, Wnioskodawca pozwolił sobie zaprezentować przykład: Pracownik przez 16 dni w miesiącu wykorzystuje na cele prywatne samochód służbowy o pojemności 1.400 cm 3 , pozostałe 15 dni w miesiącu korzysta z samochodu o pojemności 1.800 cm 3 . W konsekwencji wartość świadczenia niepieniężnego stanowiącego przychód pracownika wyniesie: dla samochodu do 1.800 cm 3 - 15/30 x 250 zł = 125 zł, dla samochodu powyżej 1.800 cm 3 – 15/30 x 400 zł = 200 zł. Łączna wartość świadczenia niepieniężnego z tytułu wykorzystania samochodu na cele prywatne wyniesie zatem 325 zł. W opinii Wnioskodawcy, za taką interpretacją przepisów przemawia fakt, że dany pracownik, jako osoba fizyczna, nie jest w stanie jednocześnie korzystać z więcej niż jednego samochodu. Tak więc mimo przypisania kilku samochodów do jednego pracownika jest on w danym momencie w stanie wykorzystywać tylko jeden pojazd. Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawca uważa, że użytkowanie przez pracownika kilku samochodów służbowych nie powoduje konieczności rozpoznania przychodu po stronie pracownika z tytułu wykorzystania samochodu służbowego na cele prywatne, w wysokości ryczałtu określonego w art. 12 ust 2a updof naliczanego odrębnie od każdego użytkowanego samochodu. W świetle obowiązującego stanu (...)
2017
4
lut

Istota:
Określenie czy prawidłowe jest wliczenie kosztów pobocznych tj. opłaty parkingowej i opłaty aukcyjnej do wartości samochodu przy wyliczeniu VAT marża
Fragment:
(...) samochodu przy wyliczeniu VAT marża – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 listopada 2016 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek uzupełniony pismem, które wpłynęło do tut. organu w dniu 15 listopada 2016r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia czy prawidłowe jest wliczenie kosztów pobocznych tj. opłaty parkingowej i opłaty aukcyjnej do wartości samochodu przy wyliczeniu VAT marża. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny: Komis samochody rozpoczął działalność 13.06.2016r. od początku jest podatnikiem VAT, posiada NIP UE, rozlicza się w podatku dochodowym na zasadach ogólnych, Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie handlu samochodami używanymi. Pierwszy zakup oraz sprzedaż w procedurze vat marża miała miejsce w lipcu 2016r. Samochody Wnioskodawca nabywa z terenu UE jak również na umowę kupna sprzedaży z Polski. Samochodów zakupionych nie rejestruje. W związku z zakupem Wnioskodawca ponosi nakłady na opłatę aukcyjną oraz opłaty parkingowe od tego samego kontrahenta dotyczące tego samego samochodu wystawione na różnych fakturach.
2017
31
sty

Istota:
Zastosowanie procedury VAT marża do sprzedaży używanych samochodów osobowych
Fragment:
Prowadzoną działalność gospodarczą Wnioskodawca planuje rozszerzyć o sprzedaż używanych samochodów osobowych. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach prowadzonej działalności Zainteresowany planuje dokonywanie zakupu sprawnych lub uszkodzonych, uprzednio używanych samochodów osobowych na terytorium państwa trzeciego (np. Japonia). Samochody będą kupowane na licytacji, a pośredniczyć w tym będzie firma japońska, na podstawie rachunku. Samochody będące przedmiotem sprzedaży stanowić będą towar używany w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.). Samochody te będą nabywane wyłącznie w celu ich dalszej odsprzedaży na terytorium Polski. Samochody zakupione na terytorium głównie Japonii, zostaną następnie zaimportowane i dopuszczone do obrotu na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (Niemcy). W Niemczech dokonana zostanie odprawa celna samochodów zgodnie z przepisami niemieckimi. Samochody zostaną przemieszczone na terytorium Polski jako towar własny. W Polsce ew. będą podlegały naprawie i sprzedaży. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy do sprzedaży samochodów używanych, sprowadzonych z Japonii na terytorium Polski Wnioskodawca może zastosować szczególną procedurę wynikającą z art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j.
2017
28
sty

Istota:
Dotyczy podatku od towarów i us3ug w zakresie opodatkowania wycofania samochodu z dzia3alnooci gospodarczej na cele osobiste oraz póYniejszej jego sprzeda?y
Fragment:
Wnioskodawca planuje go sprzedaa, z maj1tku prywatnego Wnioskodawca nie dokonywa3 wczeoniej sprzeda?y samochodów. Planuje sprzeda? w przysz3ym roku, do sprzeda?y samochodu Wnioskodawca bedzie szuka3 nabywców woród znajomych. Mo?liwe, ?e skorzysta te? z us3ug reklamowych. W zwi1zku z powy?szym w zakresie podatku od towarów i us3ug Wnioskodawca zada3 nastepuj1ce pytanie: Czy wycofanie nieodp3atne samochodu z dzia3alnooci na cele osobiste w3aociciela powoduje naliczenie wewnetrzne podatku VAT? Czy wystarczy naliczya wewnetrznie VAT nale?ny do Urzedu Skarbowego jedynie od wydatków na nabycie czeoci sk3adowych do tego? samochodu? – pytanie oznaczone we wniosku numerem 2. Zamierzam sprzedaa prywatny samochód, wycofany uprzednio z dzia3alnooci gospodarczej na cele osobiste. Czy w tym przypadku czynnooa ta bedzie podlega3a podatkowi od towarów i us3ug? – pytanie oznaczone we wniosku numerem 3. Stanowisko Wnioskodawcy: Wg Wnioskodawcy wycofanie nieodp3atne samochodu z dzia3alnooci na cele osobiste w3aociciela powinno powodowaa naliczenie wewnetrzne podatku vat dotycz1cego zakupionych czeoci sk3adowe do tego samochodu, zgodnie z art. 7 ust. 2 oraz art. 29a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i us3ug. Wg Wnioskodawcy sprzeda? prywatnego samochodu, wycofanego uprzednio z dzia3alnooci gospodarczej na cele osobiste powinno bya zwolnione z VAT.
2017
19
sty

Istota:
Odliczenie podatku od wydatków na paliwo do samochodu.
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, ?e w ramach prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej Spó3ka wykorzystuje samochód marki .... (van). Z dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu wynika, ?e jest to samochód cie?arowy o dopuszczalnej masie ca3kowitej 3,5 t; w karcie pojazdu jest równie? wskazany numer owiadectwa homologacji. Samochód ten posiada jeden rz1d siedzen, za którymi znajduje sie przegroda, a nastepnie przestrzen za3adunkowa przystosowana do przewozu towarów. Pojazd Spó3ki jest pojazdem samochodowym, innym ni? samochód osobowy, maj1cym jeden rz1d siedzen, który oddzielony jest od czeoci przeznaczonej do przewozu 3adunków ocian1 lub trwa31 przegrod1, klasyfikowanym na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van. Samochód ten u?ytkowany jest przez Spó3ke od pocz1tku jej dzia3alnooci, tj. od kwietnia 2006 r. Wydatki na paliwo zarówno w przesz3ooci, jak i ponoszone obecnie, s1 dokumentowane fakturami wystawionymi na rzecz Wnioskodawcy. Przez ca3y okres u?ywania pojazdu Spó3ka odlicza 100% VAT od paliwa nabywanego w zwi1zku u?ywaniem tego pojazdu. W listopadzie 2011 r. przeprowadzone zosta3o badanie techniczne wskazanego wy?ej pojazdu. Badanie to stwierdza, ?e samochód jest pojazdem samochodowym maj1cym jeden rz1d siedzen, który oddzielony jest od czeoci przeznaczonej do przewozu 3adunków ocian1 lub trwa31 przegrod1, klasyfikowanym na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van.
2017
15
sty

Istota:
W zakresie mo?liwooci zastosowania procedury VAT-mar?a przy sprzeda?y samochodu wykorzystywanego w dzia3alnooci gospodarczej zakupionego do dalszej odsprzeda?y
Fragment:
Jednak, jak wynika z przepisu art. 120 ust. 4 ustawy, warunkiem niezbednym do zastosowania tej procedury jest okreolenie, ?e towar – samochód (tak?e w sytuacji, gdy samochód ten przed odsprzeda?1 podatnik u?ytkowa3 dla potrzeb prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej) zosta3 jednak nabyty ostatecznie w celu odsprzeda?y. Z wniosku wynika, ?e Spó3ka w dniu 3 lutego 2016 r. zakupi3a u?ywany samochód osobowy od podatnika zwolnionego z podatku od towarów i us3ug na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i us3ug (bez mo?liwooci odliczenia podatku VAT). Samochód osobowy zosta3 zakupiony w celu wykorzystywania w opodatkowanej dzia3alnooci gospodarczej, przy czym Spó3ka od pocz1tku zak3ada3a jego póYniejsz1 odsprzeda?. Od dnia 1 marca 2016 r. samochód zosta3 wprowadzony do ewidencji orodków trwa3ych i do dnia dzisiejszego wykorzystywany jest w dzia3alnooci opodatkowanej i podlega amortyzacji. Zarówno w momencie nabycia samochodu, jak i w chwili jego planowanej sprzeda?y Spó3ka by3a i bedzie zarejestrowana jako podatnik podatku od towarów i us3ug. Analiza przedstawionego zdarzenia przysz3ego oraz treoci przywo3anych przepisów prowadzi do wniosku, ?e skoro przy nabyciu przedmiotowego samochodu spe3niaj1cego definicje towaru u?ywanego w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy nie przys3ugiwa3o Spó3ce prawo do odliczenia podatku, gdy? zakup zosta3 dokonany od podmiotu wymienionego w art. 120 ust. 10 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i us3ug w celu jego odprzeda?y po zakonczeniu wykorzystywania w prowadzonej dzia3alnooci, to przy jego zbyciu bedzie przys3ugiwa3o Spó3ce prawo do zastosowania szczególnej procedury VAT mar?a, przewidzianej w art. 120 ust. 4 ww. ustawy.
2017
15
sty

Istota:
Opodatkowanie sprzeda?y samochodu w systemie VAT-mar?a.
Fragment:
W uzupe3nieniu do wniosku wskazano, ?e: Dokonuj1c sprzeda?y przedmiotowego samochodu Wnioskodawca by3 czynnym podatnikiem od podatku od towarów i us3ug. Samochód ten by3 wykorzystywany przez niego do wykonywania czynnooci opodatkowanych podatkiem od towarów i us3ug przez 4,89% czasu wykorzystywania go przez Zainteresowanego w firmie (bior1c pod uwage, ?e wykorzystywano go od dnia 9 maja 2013 r. do dnia 27 stycznia 2016 r. do czynnooci zwolnionych z VAT, a od dnia 27 stycznia 2016 r. (przejocie na VAT) do dnia 18 marca 2016 r. (zaprzestanie wykorzystywania samochodu – wziecie w leasing nowego samochodu) do czynnooci opodatkowanych podatkiem od towarów i us3ug). W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytania. Czy Wnioskodawca mo?e skorzystaa z procedury przewidzianej w art. 120 ust. 4 i 5 ustawy o VAT? Czy jednak w kwocie sprzeda?y samochodu nale?y uj1a VAT 23%, czy Wnioskodawca nie musi ujmowaa podatku VAT w sprzeda?y tego samochodu (zak3adaj1c, ?e samochód by3 g3ównie wykorzystywany do czynnooci zwolnionych od podatku VAT)? Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformu3owanym w piomie z dnia 21 grudnia 2016 r.), dostawa przedmiotowego samochodu bedzie korzysta3a z procedury VAT mar?a i w kosztach sprzeda?y samochodu nale?y uj1a VAT 23% od mar?y.
2017
15
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Samochód
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.