Samochód | Interpretacje podatkowe

Samochód | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to samochód. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak opodatkowania czynności sprzedaży samochodu, który wcześniej był użytkowany na podstawie umowy leasingu operacyjnego, a następnie wykupiony „na cele prywatne”
Fragment:
Ponieważ samochód nie był już potrzebny Wnioskodawcy do prowadzenia działalności gospodarczej, postanowił nie wprowadzać go do majątku firmy, a co za tym idzie nie dokonywał amortyzacji ani nie zaliczał wydatków związanych z eksploatacją samochodu do kosztów uzyskania przychodu. Z faktury dotyczącej wykupu nie odliczył podatku VAT, ani nie zaliczył jej do kosztów uzyskania przychodu. Wnioskodawca po wykupie nie wykorzystywał samochodu w swojej firmie – dla celów działalności gospodarczej, a więc nie przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z eksploatacją samochodu. Wnioskodawca wykorzystywał samochód do działalności gospodarczej do końca trwania umowy leasingowej tj. do dnia 7 marca 2016 r. Samochód od momentu wykupu jest używany wyłącznie na cele prywatne, nie był i nie jest udostępniany innym osobom. Od dnia 7 marca 2016 r. samochód nie był wykorzystywany w działalności gospodarczej. Podatnik wcześniej nie dokonywał podobnych transakcji, jest to sprzedaż okazjonalna niemająca charakteru działalności gospodarczej. Podatnik zawarł umowę leasingu, gdyż potrzebny mu był samochód w działalności gospodarczej, a nie w celu dalszej odsprzedaży. W chwili obecnej Podatnik po cenie rynkowej zamierza sprzedać samochód osobie trzeciej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy ewentualna późniejsza sprzedaż samochodu, który (...)
2017
26
cze

Istota:
Ulga rehabilitacyjna – używanie samochodu osobowego, przewozy na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, do lekarzy specjalistów, wydatki na samochód
Fragment:
Użycie przez ustawodawcę, przy określaniu wielkości limitu, wyrażenia „ w wysokości nieprzekraczającej kwoty 2.280 zł ” (a nie „ w wysokości 2.280 zł ”) wskazuje, że wysokość odliczenia uzależniona jest od intensywności (częstości) używania samochodu do przejazdu na niezbędne (konieczne) zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne (zlecone przez lekarza). Wskazany limit 2.280 zł dotyczy tylko i wyłącznie wydatków poniesionych na używanie samochodu osobowego będącego własnością (współwłasnością) osoby niepełnosprawnej związanego z przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Kwota 2.280 zł nie jest kwotą odliczenia z tytułu bycia osobą niepełnosprawną z I lub II grupą inwalidztwa lecz z tytułu korzystania z samochodu na dojazdy na niezbędne zabiegi. Kwota ta jest wyłącznie limitem, powyżej którego wydatki poniesione na korzystanie z samochodu nie podlegają odliczeniu. Zatem, podatnik może odliczyć tylko te wydatki dotyczące używania samochodu, które faktycznie poniósł (do kwoty 2.280 zł), co oznacza, że nie może odliczyć kwoty 2.280 zł, jeżeli poniósł wydatki w kwocie niższej od wymienionej. Należy też zwrócić uwagę, że nie wszystkie wydatki dotyczące używania samochodu na przejazdy osoby niepełnosprawnej będą podlegały odliczeniu w ramach powołanego przepisu. W świetle analizowanego przepisu, mogą podlegać odliczeniu tylko te, które są związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.
2017
23
cze

Istota:
Sposób opodatkowania używanego samochodu osobowego oraz korekta podatku naliczonego w związku z likwidacją działalności gospodarczej.
Fragment:
Przy zakupie samochodu przysługiwało Panu prawo do odliczenia podatku naliczonego w wysokości 6.000 zł. Prowadzona przez Pana działalność gospodarcza „ została zamknięta ” w dniu xxx 2012 r. Po zamknięciu działalności samochód osobowy będący w działalności środkiem trwałym, pozostał Pana własnością i został przekazany do użytku prywatnego. W deklaracji VAT „ na zamknięcie działalności ” wykazał Pan VAT naliczony od posiadanego środka trwałego, wyliczony od wartości rynkowej na dzień likwidacji działalności. Uważa Pan jednak, że w remanencie likwidacyjnym powinien wykazać samochód osobowy jako zwolniony z VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w związku z likwidacją działalności gospodarczej jest Pan zobowiązany do „ naliczenia podatku VAT ” od wartości rynkowej przekazanego samochodu osobowego na własne potrzeby? Czy ma Pan obowiązek dokonania korekty VAT odliczonego przy zakupie samochodu w proporcji 1/5 za każdy rok użytkowania samochodu? Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z faktem, że „ nie miał Pan prawa do odliczenia całego zapłaconego przy zakupie samochodu VAT ”, nie ma Pan obowiązku do „ naliczenia ” tego podatku w momencie zakończenia działalności gospodarczej.
2017
23
cze

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży samochodów zabytkowych i kolekcjonerskich
Fragment:
W przedstawionym wniosku Wnioskodawca wskazał, że zamierza sprowadzać z krajów trzecich (import) samochody kolekcjonerskie i zabytkowe (25-30 letnie) oraz samochody kolekcjonerskie z krajów Unii Europejskiej. Samochody te po renowacji maja być sprzedane na terytorium kraju. W przypadku importu samochodów są one odprawiane w urzędzie celnym. Samochody kolekcjonerskie opodatkowywane są stawką VAT 8 %, samochody pozostałe stawką 23%. W przypadku nabycia samochodów z innych państw członkowskich samochody te są nabywane od osób fizycznych i firma które są podatnikami podatku od wartości dodanej w krajach Unii Europejskiej oraz od osób fizycznych i firma które takimi podatnikami nie są. W przypadku nabycia samochodu od osób fizycznych będących podatnikami samochód będzie korzystał ze zwolnienia podmiotowo lub przedmiotowo. Natomiast w przypadku nabycia samochodów od Firm które są podatnikami podatku od wartości dodanej samochodów podatnik będzie posiadał dokumenty z których będzie wynikało bezpośrednio że na był je na podstawie faktury VAT marża. W świetle przywołanych przepisów należy stwierdzić, że: w przypadku samochodów kolekcjonerskich, które są importowane, stawka 8% procent ma zastosowanie wyłącznie do importu tych samochodów. Natomiast sprzedaż tych samochodów podlega opodatkowaniu (...)
2017
9
cze

Istota:
Brak możliwości odliczenia i odzyskania podatku VAT od zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP
Fragment:
Celem realizowanego projektu jest zakup ogółem 43 samochodów ratowniczo-gaśniczych przeznaczonych dla ochotniczych straży pożarnych. W przypadku Gminy, zakupiony będzie średni samochód z przeznaczeniem dla OSP .... niezbędny do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych. Faktury dokumentujące poniesione wydatki będą wystawione na Gminę, która zostanie obciążona podatkiem VAT. Po dokonaniu zakupu pojazd zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych Gminy a następnie przekazany jednostce OSP w bezpłatne użytkowanie i będzie wykorzystywany do działań ratowniczych (np. wypadki i kolizje drogowe, klęski żywiołowe itp.). Projekt jako całość ma charakter niekomercyjny - zakupione wozy strażackie nie będą wykonywać żadnych czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, skutkujących sprzedażą opodatkowaną a wykorzystywane będą wyłącznie do realizowania zadań własnych Gminy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina jako partner w projekcie będzie miała możliwość odliczenia i odzyskania podatku VAT od zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.
2017
8
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży samochodów z zastosowaniem procedury VAT-marża.
Fragment:
Spółka zakupiła używany samochód osobowy („ samochód 1 ”) od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na umowę kupna sprzedaży. W lutym 2016 r. Spółka zakupiła drugi używany samochód osobowy („ samochód 2 ”) w systemie VAT marża od podmiotu, o którym mowa w art. 120 ust. 10 pkt 3 ustawy o VAT. Samochody 1 i 2 („ samochody ”) zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych w dniu zakupu i do dzisiaj są wykorzystywane w działalności opodatkowanej. Spółka zamierza sprzedać samochody innej firmie/osobie fizycznej za cenę rynkową. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy sprzedaż samochodów, przy nabyciu których nie przysługiwało prawo odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem na podstawie umowy kupna sprzedaży oraz na podstawie faktury VAT-marża, będzie podlegała opodatkowaniu w systemie VAT-marża na podstawie art. 120 ustawy o VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko, że w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku Spółka będzie mogła sprzedać samochody w systemie VAT marża, ponieważ przy ich zakupie nie miała prawa do odliczenia podatku VAT oraz zostały spełnione warunki określone w art. 120 ustawy o VAT.
2017
7
cze

Istota:
Brak możliwości odzyskania podatku VAT w związku z zakupem ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego
Fragment:
OSP będzie właścicielem zakupionego samochodu. Zakupiony samochód będzie wykorzystywany przez Ochotniczą Straż Pożarną do prowadzenia akcji ratowniczych, w tym między innymi gaszenia pożarów, usuwania skutków miejscowych zagrożeń i klęsk żywiołowych. Samochód ten będzie więc wykorzystywany do realizacji nieodpłatnej działalności statutowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Zakupiony samochód pożarniczy będzie wykorzystywany przez OSP do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Samochód nie będzie służył odpłatnemu świadczeniu usług. Ochotnicza Straż Pożarna .... nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. OSP prowadzi nieodpłatną działalność statutową polegającą między innymi na prowadzeniu działań ratowniczych. OSP nie prowadzi działalności gospodarczej przynoszącej dochód oraz nie dokonuje sprzedaży usług opodatkowanych podatkiem VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Ochotnicza Straż Pożarna będzie miała prawną możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w związku z zakupem ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby jednostki? Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku).
2017
6
cze

Istota:
Wliczenie kosztów do wartości samochodu przy wyliczeniu VAT-marży.
Fragment:
Pierwszą (zał. nr 3) z firmy „ ... ” na zakup samochodu (poz. 1 na fakturze tj.: VAT marża) oraz za załatwienie dokumentów (poz. 2 na fakturze), a także za odbiór samochodu (poz. 3 na fakturze). Wnioskodawca otrzymał również drugą fakturę (zał. nr 4) z firmy „ .... ” za korzystanie z platformy aukcyjnej. W ciągu kilku dni przyjechał transport i Wnioskodawca odebrał zakupiony, używany samochód osobowy .... Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. W chwili zakupu samochodu Wnioskodawca zakładał jego zbycie. Wnioskodawca dokonał sprzedaży samochodu. Samochód spełniał definicję towaru używanego w rozumieniu ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług – art. 120 ust. 1 pkt 4. Przedmiotowy samochód nadawał się do dalszego użytku bez napraw. Samochód został nabyty od osoby prawnej będącej podatnikiem od wartości dodanej, a dostawa samochodu była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 120 ust. 4 i 5 ustawy. Wnioskodawca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie samochodów na tych zasadach. Faktury od tego czynnego podatnika dotyczą: zakupu samochodu – na zasadzie VAT-marża, załatwienie dokumentów i odbiór.
2017
24
maj

Istota:
Prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usługi najmu pojazdów samochodowych opisanych w zdarzeniu przyszłym.
Fragment:
Wnioskodawca jest właścicielem lub leasingobiorcą trzech pojazdów o masie całkowitej poniżej 3,5 tony, które potencjalnie mogą być wynajmowane innym spółkom samochodu osobowego oraz dwóch pojazdów samochodowych innych niż samochody osobowe. Poniżej znajdują się odpowiedzi na pytania zadane przez organ w pkt 9 lit. a-o. Jeżeli nie dokonano rozróżnienia, odpowiedź dotyczy wszystkich pojazdów o masie całkowitej poniżej 3,5 tony, których Wnioskodawca jest właścicielem lub leasingobiorcą. Oba pojazdy samochodowe inne niż samochody osobowe to pojazdy, których konstrukcja wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarcza lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne; jeden z tych pojazdów spełnia wymagania z art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. a u.p.t.u., a drugi z nich - z art. 86a ust. 9 pkt l lit. b u.p.t.u. W odniesieniu do pojazdu spełniającego wymagania z art. 86a ust. 9 pkt i lit. a u.p.t.u. - spełnienie tego wymogu nie zostało potwierdzone w zaświadczeniu wydanym przez okręgową stację kontroli pojazdów, w wyniku przeprowadzanego dodatkowego badania technicznego, natomiast w dowodzie rejestracyjnym tego pojazdu znajduje się adnotacja o spełnieniu tego wymagania. W odniesieniu do pojazdu spełniającego wymagania z art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. b u.p.t.u. - spełnienie tego wymogu zostało potwierdzone w zaświadczeniu wydanym przez okręgową stację kontroli pojazdów wyniku przeprowadzonego dodatkowego badania technicznego, a w dowodzie rejestracyjnym tego pojazdu znajduje się odpowiednia adnotacja o spełnieniu tego wymagania.
2017
23
maj

Istota:
W zakresie ustalenia kwoty nabycia do wyliczenia podstawy opodatkowania dla czynności dostawy samochodu w systemie VAT- marża
Fragment:
Po zapłacie za pośrednictwem poczty otrzymał dokumenty samochodu a drogą elektroniczną dwa dokumenty dotyczące sprzedaży. Pierwszy to faktura wystawienia przez oddział ... z siedzibą w Sztokholmie, drugi to faktura wystawiona przez centralę w B. . Oba dokumenty: mają tą samą datę, ten sam model i VIN samochodu, ten sam numer zamówienia, ten sam numer konta bankowego, suma dokumentów jest równa zapłacie, ten sam bank, SWIFT i IBAN, oba dokumenty mają zapisy potwierdzające zakup towarów używanych. Wnioskodawca nabył samochód marki Volvo w celu jego odsprzedaży. Ww. samochód został nabyty od podatnika podatku od wartości dodanej a dostawa była opodatkowana na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 120 ust. 4 ustawy. Na potwierdzenie nabycia towaru na tych zasadach wnioskodawca posiada fakturę, która w nagłówku jest opisana (w języku angielskim) jako faktura sprzedaży samochodu z drugiej ręki. Nadto w dalszej części przy pozycji dotyczącej sprzedaży samochodu w kolumnie „ klucz VAT ” podany jest symbol wskazujący na sprzedaż towarów używanych. Obie wystawione Wnioskodawcy faktury dokumentują nabycie tego samego samochodu. Na pierwszej z faktur znajdują się 3 pozycje: samochód Volvo wraz z jego modelem, nr VIN, przebiegiem, datą pierwszej rejestracji, przekazanie dokumentów/ usługa wewnątrzwspólnotowa, odbiór/usługa wewnątrz wspólnotowa.
2017
22
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Samochód
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.