Samochód | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to samochód. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
17
maj

Istota:

Opodatkowanie czynności wykupu i przekazania samochodu po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego na cele osobiste oraz korekty podatku naliczonego w związku z wcześniejszym odliczeniem od opłat leasingowych.

Fragment:

Oczywiście Wnioskodawca nie rozliczy VAT naliczonego przy nabyciu samochodu, nie będzie też miał prawa do amortyzowania takiego pojazdu, a co za tym idzie - i zaliczania odpisów amortyzacyjnych do podatkowych kosztów uzyskania przychodu. „ Prywatne ” nabycie samochodu nie wiąże się z koniecznością wyłączenia z kosztów wydatków, jakie wcześniej (w czasie trwania umowy) Wnioskodawca ponosił korzystając z samochodu w ramach prowadzonej działalności. „ Prywatne ” nabycie samochodu, wykup taki nie skutkuje utratą prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT (podatek odliczany od rat leasingowych) i koniecznością korygowania odliczonego podatku. Jeżeli jako osoba fizyczna Wnioskodawca wykupi z leasingu samochód osobowy „ prywatnie ” to w przypadku takim wykupiony samochód nie wchodzi z punktu widzenia przepisów ustawy o podatku od towarów i usług do przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Ponadto nie ma potrzeby ujmowania wykupionego samochodu w ewidencji VAT (w rejestrze zakupów) oraz zaliczania go do składników majątku firmy. W takim przypadku nie będzie również potrzeby przekazania po wykupie samochodu na cele osobiste, gdyż wykup prywatny nastąpi - z punktu widzenia przepisów VAT do majątku prywatnego Wnioskodawcy - osoby fizycznej. Jednocześnie w przypadku takim sprzedaż samochodu po okresie 6 miesięcy od jego nabycia nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT (gdy żadna ze stron nie będzie aktywnym podatnikiem VAT), gdyż zostanie dokonana przez Wnioskodawcę jako osobę fizyczną działającą „ prywatnie ” a nie w charakterze podatnika, co jest jednym z warunków opodatkowania czynności wymienionych w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

2018
17
maj

Istota:

W zakresie braku opodatkowania przekazania wykupionego samochodu osobowego z leasingu na cele osobiste.

Fragment:

Zakup samochodu od firmy leasingowej został dokonany z założeniem, że samochód nie będzie wykorzystywany w działalności gospodarczej, czyli podatnik, który nie będzie wykorzystywał samochodu do wykonywania czynności opodatkowanych nie ma prawa do odliczenia podatku na zasadach określonych w art. 86a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221; dalej: ustawa o VAT). Należy zwrócić uwagę, że w opisanym stanie faktycznym podatnikowi nie będzie przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu, ponieważ zdecydował się, że w momencie zakupu przeznaczy samochód wyłącznie na cele osobiste. W opisywanym stanie faktycznym, można przyjąć, że samochód wykupiony z leasingu nigdy nie należał do przedsiębiorstwa, a wykup z leasingu był wykupem prywatnym. Należy przy tym zauważyć, że prywatny wykup z leasingu może zostać dokonany również na podstawie dokumentacji (faktur) wystawionej na jednoosobowego przedsiębiorcę (jest to bowiem podmiot tożsamy z tą osobą działającą prywatnie). Takie stanowisko uzasadnia też fakt, że pomimo faktury wystawionej na dane działalności gospodarczej samochód w wydziale komunikacji zostanie zarejestrowany na osobę fizyczną.

2018
14
maj

Istota:

Czy w związku z planowaną sprzedażą samochodu (używany ruchomy składnik majątku, który służył w prowadzeniu gospodarstwa rolnego) można zastosować opodatkowanie fakturą VAT marża?

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 19 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania procedury opodatkowania marży do transakcji dostawy samochodu. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Jest Pani rolnikiem, czynnym podatnikiem. Na początku 2013 r. nabyła Pani używany (3 letni) samochód osobowy, który udokumentowany został fakturą VAT. Na zakup samochodu zaciągnęła Pani kredyt na 5 lat. Po spłacie kredytu samochód miał byś sprzedany. Skorzystała również Pani z prawa do odliczenia podatku w wysokości 60%, nie więcej niż 6 tys. zł. Kwestię tę regulowało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietna 2011 r., w którym również była mowa, że mimo odliczenia podatku związanego z zakupem samochodu jego sprzedaż korzystała ze zwolniona od podatku. Po upływie 5 lat (kredyt został spłacony) zamierza Pani sprzedać samochód i tu zaczął się problem. Od 2014 r. według prawa podatkowego sprzedaż samochodu podlegała opodatkowaniu 23% stawką podatku. Chcąc sprzedać używany samochód na rynku musi Pani zaproponować cenę brutto, porównywalną do cen rynkowych. Do ręki jednak otrzyma kwotę (cenę netto pomniejszoną o VAT), co będzie dla niej niekorzystne. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z planowaną sprzedażą samochodu (używany ruchomy składnik majątku, który służył w prowadzeniu gospodarstwa rolnego) może Pani zastosować opodatkowanie fakturą VAT marża? Zdaniem Wnioskodawcy, powinien wystawić na sprzedaż tego samochodu fakturę VAT marża, ponieważ spełnia definicję towaru używanego.

2018
10
maj

Istota:

Prawo do odliczenia 100% podatku VAT od zakupu i pozostałych wydatków dotyczących samochodów będących towarem handlowym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Fragment:

Odnosząc się natomiast do prawa do odliczenia do samochodów, w stosunku do których proces kupna - sprzedaży wymaga zachowania tajemnicy handlowej, co zdarza się u Wnioskodawcy sporadycznie i samochody, te podlegają rejestracji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym a Wnioskodawca dokonuje rejestracji tych samochodów na własną rzecz jak wspomniano sporadycznie tj. wyłącznie wówczas gdy w procesie sprzedażowym zachodzi potrzeba uwidocznienia go jako właściciela samochodu, należy wyjaśnić, iż skoro samochody, które zostaną zarejestrowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym, to Wnioskodawca oprócz wprowadzenia zasad wykluczających użycie samochodu do celów prywatnych ma obowiązek prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu. W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca wprowadził zasady wykluczające użycie ww. pojazdów do celów innych niż działalność gospodarcza. Jednocześnie ww. pojazdy zarejestrowane na Wnioskodawcę (na firmę) nie są już przeznczone wyłącznie do odsprzedaży, gdyż mogą zostać wykorzystane do celów działalności gospodarczej innej niż odsprzedaż. W okolicznościach wskazanych we wniosku, nie zostały spełnione warunki wynikające z art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy, bowiem Wnioskodawca w odniesieniu do pojazdów zarejestrowanych nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdów.

2018
10
maj

Istota:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o pełną (100%) kwotę podatku naliczonego w przypadku poniesienia wydatków związanych z samochodami osobowymi powierzonymi do użytkowania przez pracowników menadżerów regionalnych kierowników sprzedaży oraz przedstawicieli handlowych.

Fragment:

Z tytułu zawartej umowy dzierżawy obowiązany jest: płacić czynsz dzierżawny, koszty związane z eksploatacją samochodów, ubezpieczenie, samochodów, opłaty oraz opłaty serwisowe na podstawie odrębnej umowy o świadczenie usług kompleksowej obsługi serwisowej pojazdów. Wnioskodawca uznał ww. dzierżawione samochody przekazane przedstawicielom handlowym i menedżerom, za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Wnioskodawca wprowadził w spółce zasady używania samochodów służbowych w formie Regulaminu. W regulaminie określone zostały zasady wykorzystywania samochodów służbowych, w tym sposób wykorzystywania ww. przekazanych przedstawicielom pojazdów wyłącznie na cele działalności gospodarczej oraz zobowiązał przedstawicieli handlowych do prowadzenia dla tych pojazdów ewidencji przebiegu dla każdego pojazdu oddzielnie. Zgodnie z § 2 ust. 6 (1), 8, 10, 11 Regulaminu wprowadzone zostały zasady wykluczające ich użycie do celów, niezwiązanych z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy W szczególności przedstawiciele i menadżerowie zostali zobowiązani do korzystania z samochodów zgodnie z umową i regulaminem, do korzystania z samochodów wyłącznie na cele przejazdów służbowych z wyłączeniem przejazdów prywatnych, zakazano także powierzania samochodu do używania innym osobom.

2018
1
maj

Istota:

W zakresie skutków podatkowych sprzedaży samochodu będącego uprzednio przedmiotem leasingu operacyjnego.

Fragment:

Samochód osobowy, który jest obecnie w firmowym leasingu operacyjnym, Wnioskodawca zamierza w przyszłości, po zakończeniu umowy leasingu, wykupić na cele prywatne, czyli poza działalnością gospodarczą. Decyzja ta spowoduje, że samochód nie wejdzie do majątku przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Samochód ten nie będzie przez Niego wykorzystywany w działalności gospodarczej. W piśmie z dnia 27 marca 2018 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że jednoosobową działalność gospodarczą prowadzi od 20 stycznia 2004 r. Głównym przedmiotem Jego działalności jest produkcja konstrukcji metalowych i ich części. Wnioskodawca wybrał jako formę opodatkowania podatek liniowy 19%. W dniu 27 marca 2015 r. Wnioskodawca zawarł na okres 3 lat, tj. do 27 marca 2018 r., umowę leasingu operacyjnego. Przedmiotem tej umowy jest samochód osobowy. Po zakończeniu umowy leasingu Wnioskodawca wykupił samochód i przeznaczył go na cele prywatne. Wnioskodawca podkreślił, że przedmiotowy samochód nie zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że powyższy samochód zamierza sprzedać po upływie co najmniej pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jego nabycie do majątku prywatnego.

2018
27
kwi

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży uprzednio zaimportowanych samochodów kolekcjonerskich

Fragment:

Jednakże w najbliższej przyszłości w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawca planuje zająć się sprzedażą sprowadzanych z USA (w ramach importu ˗ do portu krajowego w Gdyni) samochodów kolekcjonerskich i po naprawie (renowacji) odsprzedawać je. Samochody kolekcjonerskie nabywać będzie od osób fizycznych bądź osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej ˗ nie będących podatnikiem podatku VAT ani podatku od wartości dodanej. Po sprowadzeniu samochodu aby dokonać formalności celnych i zakwalifikować samochód do przedmiotów kolekcjonerskich, Wnioskodawca będzie posiadał ocenę techniczną certyfikowanego rzeczoznawcy, stwierdzającą, że importowany samochód osobowy spełnia wymagania pojazdu zabytkowego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy Wnioskodawca może stosować przy odsprzedaży importowanych uprzednio samochodów kolekcjonerskich procedurę VAT marży? Czy ustalając podstawę opodatkowania, do kwoty nabycia Wnioskodawca może doliczyć koszty remontów i modernizacji samochodów będących przedmiotem dostawy w systemie VAT marża? Stanowisko Wnioskodawcy: W przypadku importowanych uprzednio samochodów osobowych stanowiących przedmioty kolekcjonerskie, Wnioskodawca może korzystać ze szczególnej procedury w zakresie dostawy przedmiotów kolekcjonerskich. Ustęp 4 art. 120 ustawy o VAT zezwala na zastosowanie jako podstawy opodatkowania ˗ marży.

2018
27
kwi

Istota:

Opodatkowanie akcyzą najmu/leasingu samochodu osobowego na terytorium państwa członkowskiego UE oraz ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku wykupu tego samochodu

Fragment:

Stosownie do art. 101 ust. 2 ustawy, obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym powstaje z dniem: przemieszczenia samochodu osobowego z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju ˗ jeżeli nabycie prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel nastąpiło przed przemieszczeniem samochodu na terytorium kraju; nabycia prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel ˗ jeżeli nabycie prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel nastąpiło po przemieszczeniu samochodu osobowego na terytorium kraju; złożenia wniosku o rejestrację samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym ˗ jeżeli podmiot występujący z wnioskiem o rejestrację na terytorium kraju nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego nie jest jego właścicielem. Powyższy artykuł reguluje kwestie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego. W ust. 2 pkt 3 tego artykułu wskazano szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w akcyzie, w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym samochodu osobowego w sytuacji, kiedy nabycie to nie wiąże się z przeniesieniem prawa do rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel ˗ czyli jak ma to miejsce w przedmiotowej sprawie. W takim przypadku, obowiązek podatkowy powstaje z dniem złożenia wniosku o rejestrację samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

2018
27
kwi

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży samochodu wykorzystywanego przez Straż Miejską oraz sposobu dokumentowania tej czynności.

Fragment:

Obecnie Miasto zamierza sprzedać przedmiotowy samochód osobowy na rzecz podmiotu trzeciego, który zostanie wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Przy nabyciu przedmiotowego samochodu, jak również z tytułu wydatków na jego eksploatację, Miastu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ponieważ samochód nie służył do wykonywania czynności opodatkowanych VAT Miasta. Jak zostało wskazane, samochód po nabyciu był wykorzystywany wyłącznie do realizacji zadań Miasta w zakresie utrzymania porządku publicznego i przeciwdziałania przestępczości, wykonywanych przy udziale Straży Miejskiej. Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT od dnia 1 stycznia 1994 r. i składa miesięczne deklaracje VAT-7. Wnioskodawca jest podatnikiem czynnym z tytułu wykonywania czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych oraz innych czynności uznawanych za prowadzenie działalności gospodarczej, w zakresie których Wnioskodawca spełnia definicję podatnika, zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Przy tak przedstawionym opisie sprawy, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą m.in. tego, czy sprzedaż samochodu będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2018
27
kwi

Istota:

Prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z używanymi samochodami w związku z realizacją szkoleń.

Fragment:

Spółka nie posiada zgodnie z art. 86a pkt 2 ust. 2 żadnej umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3, a samochody te używane są na szkoleniach wyłącznie przez pracowników firmy „ X ”. Grupa nie składa do naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego VAT-26 oraz nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdu dla celów VAT. Organizowane przez Wnioskodawcę szkolenia, w których wykorzystywane są samochody, są czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Oprócz paliwa i opłat za autostradę Wnioskodawca ponosi wydatki związane z utrzymaniem czystości wykorzystywanych samochodów w szkoleniach, takie jak środki czystości, materiały czystościowe oraz usługi myjni samochodowej. W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do pełnego odliczenia podatku VAT od paliwa i wszelkich wydatków związanych z samochodami osobowymi na podstawie otrzymanych faktur i biletów za przejazd autostradą. Jak wynika z przywołanych wyżej przepisów – co do zasady – podstawowym i koniecznym warunkiem dającym podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z utrzymaniem samochodu jest to by pojazd używany był wyłącznie do działalności gospodarczej. Warunki jakie należy spełnić, by uznać, że samochód jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika zostały wymienione przez ustawodawcę m.in. w art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy.

2018
24
kwi

Istota:

Odliczenie wydatków na używanie samochodu osobowego w ramach ulgi rehabilitacyjnej

Fragment:

Z analizy cytowanego art. 26 ust. 7a pkt 14 ww. ustawy wynika, że aby skorzystać z możliwości odliczenia od dochodu poniesionych wydatków, związanych z używaniem samochodu osobowego, m.in. należy: być osobą niepełnosprawną lub mieć na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia , być właścicielem (współwłaścicielem) samochodu osobowego, ponieść z tego tytułu wydatki. Należy również wyjaśnić, że pod pojęciem wydatków dotyczących eksploatacji samochodu osobowego dla potrzeb przejazdu na zabiegi należy rozumieć nie tylko koszty samego przejazdu, ale i koszty utrzymania samochodu takie jak koszty przeglądów technicznych, napraw, zakupu części czy obowiązkowego ubezpieczenia OC. Zaznaczyć należy, że określona w ustawie kwota 2 280 zł jest maksymalną kwotą, która może być odliczona tytułem poniesienia ww. wydatków. Stosownie do art. 26 ust. 7 c ww. ustawy, w przypadku wydatków poniesionych na używanie samochodu osobowego, nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających ich wysokość, jednakże na żądanie organów podatkowych podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa, stwierdzić należy, że Wnioskodawca posiadający orzeczenie o zakwalifikowaniu do II grupy inwalidzkiej, może odliczyć od dochodu osiągniętego w 2017 r. – na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wydatki poniesione na używanie samochodu osobowego stanowiącego Jego współwłasność, w ramach obowiązującego limitu 2 280 zł.

2018
21
kwi

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturze wykupu samochodu z leasingu.

Fragment:

Do 20.01.2018 r. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca miał zawartą umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego dla samochodu MINI Hatch Cooper. Płacony czynsz leasingowy trafiał do kosztów firmy (prowadzona jest podatkowa księga przychodów i rozchodów na zasadach ogólnych) w kwocie netto. Wnioskodawca odliczał podatek VAT początkowo zgodnie z oświadczeniem VAT 26 w całości 100%, potem 50 %, gdyż uznał, że środek ten będzie wykorzystywany na cele mieszane. Zakończenie umowy leasingu nastąpiło w 2018 r. i wtedy Wnioskodawca wykupił samochód osobowy będący przedmiotem leasingu. Faktura dokumentująca wykup leasingu wystawiona została w dniu 17.01.2018 r. na Wnioskodawcę jako przedsiębiorcę, niemniej po wykupie Wnioskodawca nie zamierza samochodu wykorzystywać w swojej firmie. Wnioskodawca nie wprowadził faktury do ewidencji środków trwałych, nie odliczył podatku Vat naliczonego w fakturze, gdyż uważa, że dotyczy ona zakupu na cele prywatne, dlatego też nie ma prawa do odliczenia podatku VAT. W chwili wykupu samochód Wnioskodawca przeznaczył na swoje cele prywatne. Następnie po co najmniej 6 miesiącach może dojść też do sprzedaży tego samochodu lub ewentualnie przekazanie samochodu w formie darowizny. W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, iż: Umowa została zawarta w dniu 24 luty 2015 r. na okres 35 miesięcy, Pojazd został wykupiony z leasingu w dniu 17.01.2018 r., faktura numer ....

2018
21
kwi

Istota:

Brak opodatkowania sprzedaży lub darowizny samochodu osobowego dokonanej z majątku prywatnego.

Fragment:

Faktura dokumentująca wykup leasingu wystawiona została w dniu 17.01.2018 r. na Wnioskodawcę jako przedsiębiorcę, niemniej po wykupie Wnioskodawca nie zamierza samochodu wykorzystywać w swojej firmie. Wnioskodawca nie wprowadził faktury do ewidencji środków trwałych, nie odliczył podatku Vat naliczonego w fakturze, gdyż uważa, że dotyczy ona zakupu na cele prywatne, dlatego też nie ma prawa do odliczenia podatku VAT. W chwili wykupu samochód Wnioskodawca przeznaczył na swoje cele prywatne. Następnie po co najmniej 6 miesiącach może dojść też do sprzedaży tego samochodu lub ewentualnie przekazanie samochodu w formie darowizny. W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, iż: Umowa została zawarta w dniu 24 luty 2015 r. na okres 35 miesięcy, Pojazd został wykupiony z leasingu w dniu 17.01.2018 r., faktura numer .... W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy prawidłowo Wnioskodawca nie odliczył podatku VAT zawartego w fakturze wykupu samochodu z leasingu, gdyż zakup ten dotyczył nabycia składnika majątku na cele prywatne pomimo, że faktura za wykup samochodu wystawiona została na Wnioskodawcę jako przedsiębiorcę (podana jest nazwa firmy, nip) ? (oznaczone we wniosku jako pytanie nr 1) Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym i przyszłym we wniosku, wykupienie samochodu po zakończeniu okresu umowy leasingu nie zmienia faktu, że zapłacone do czasu zakończenia umowy raty leasingowe stanowią koszty uzyskania przychodów.

2018
20
kwi

Istota:

Możliwość udokumentowania fakturą VAT-marża sprzedaży samochodu osobowego będącego środkiem trwałym w działalności gospodarczej

Fragment:

Zakup tego samochodu sfinansował w całości ze środków otrzymanych na uruchomienie działalności gospodarczej z ... pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego. Od miesiąca września 2012 r. rozpoczął amortyzację samochodu metodą liniową. Kwot rat amortyzacyjnych nie zaliczał do kosztów uzyskania przychodu. 30-09-2017 sprzedał samochód w ramach działalności gospodarczej. Wystawił Fakturę VAT marża z adnotacją: procedura marży – towary używane. Niezamortyzowaną wartość samochodu zaliczył do kosztów uzyskania przychodu w m-cu sprzedaży tj. we wrześniu 2017 r. W zakresie podatku od towarów i usług: Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. W chwili zakupu samochodu zakładał jego dalszą odsprzedaż/zbycie. Samochód, który był przedmiotem sprzedaży spełniał definicję towaru używanego w myśl art. 120 ust. 1 pkt 4) ustawy o podatku od towarów i usług – rok produkcji samochodu 2004. Przedmiotowy samochód w chwili sprzedaży nadawał się do dalszego użytkowania w jego aktualnym stanie. Przedmiotowy samochód został nabyty od podatnika podatku od wartości dodanej, a dostawa samochodu była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadającym regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

2018
18
kwi

Istota:

  • zwolnienie z opodatkowania podatkiem sprzedaży samochodu za pośrednictwem Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie,
  • zwolnienia z opodatkowania podatkiem sprzedaży dwóch kabin masażowo-parowych za pośrednictwem Domu Pomocy Społecznej
  • Fragment:

    Samochód (wraz z kierowcą) był również odpłatnie (zgodnie z zarządzeniem Dyrektora DPS) udostępniany na prośbę innych domów pomocy społecznej Gminy L. w celu przewozu niepełnosprawnych mieszkańców tych DPS-ów podczas awarii ich własnych środków transportu. Samochód (wraz z kierowcą) był także udostępniany odpłatnie (zgodnie z zarządzeniem Dyrektora DPS) pracownikom DPS-u, przy czym każdorazowo zainteresowany pracownik występował pisemnie o zgodę Dyrektora. Udostępnianie odpłatne pracownikom było zwolnione od podatku VAT, gdyż do 31 grudnia 2016 roku DPS nie był podatnikiem VAT czynnym, gdyż korzystał ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 u.p.t.u.. W dniu 1 stycznia 2017 r. DPS stał się podatnikiem VAT jako część składowa scentralizowanego podatnika - Gminy L.. W okresie 01.01 2017-20.06.2017 r. (tj. do chwili sprzedaży) samochód nie był odpłatnie udostępniany pracownikom DPS. W związku z powyższym należy stwierdzić, że skoro przedmiotowy samochód był wykorzystywany wyłącznie do działalności zwolnionej to jego sprzedaż będzie korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. Odnosząc się do kwestii zwolnienia z opodatkowania podatkiem sprzedaży dwóch kabin masażowo-parowych za pośrednictwem Domu Pomocy Społecznej B. należy wskazać, że jak wynika z opisu sprawy Kabiny masażowo-parowe P. zostały zakupione przez Dom Pomocy Społecznej B..