Samochód | Interpretacje podatkowe

Samochód | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to samochód. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia 50% podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup samochodów osobowych oraz 50% podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki eksploatacyjne.
Fragment:
Spółka nabyła w ramach ww. zobowiązania do poniesienia „ wydatków zwrotnych ” kilka samochodów osobowych, jednak fizycznie od razu po nabyciu samochody te zostały oddane/będę wydawane do dyspozycji Klientów. Samochody są/będą rejestrowane przez Klientów w urzędzie komunikacji. Numery rejestracyjne samochodów są albo z innych miast gdyż tam mają swoje lokalizacje Klienci. Samochody są rejestrowane przez Klientów na podstawie oryginału faktury kosztowej/zakupowej (wystawionej na Spółkę) w lokalnym urzędzie miasta w wydziale komunikacji według siedziby Klienta, po czym Klient te faktury zakupu opieczętowane przez swój wydział komunikacji zwraca/zwróci do Spółki. Spółka wystawi zaś fakturę na koszty zakupu samochodów w postaci wydatków zwrotnych. Zgodnie z umową, samochody stanowią własność Klientów. W praktyce więc Spółka zapłaciła za samochody i faktury zakupowe zostały wystawione na Spółkę, ale samochody stanowią własność Klientów i pracownicy Klientów będą te samochody użytkowali w celu realizacji ww. projektu. Spółka w przedmiocie działalności określonej w umowie spółki nie ma wpisanego handlu samochodami, lecz nabycie i obciążenie Klientów wydatkami zwrotnymi jest częścią obowiązków wynikających z realizacji podpisanych umów.
2017
14
paź

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wykorzystywaniem przez pracowników samochodów służbowych do celów prywatnych.
Fragment:
Jednakże na gruncie rozpatrywanej sprawy wyjaśnienia wymaga, że ryczałtowo określona wartość przedmiotowego nieodpłatnego świadczenia obejmuje wyłącznie koszty pracodawcy wynikające z udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych zawierające m.in. opłaty związane z utrzymaniem i ogólnym użytkowaniem samochodu, tj. ubezpieczenie, wymianę opon, bieżące naprawy, materiały eksploatacyjne, przeglądy okresowe, wymianę oleju i innych płynów oraz zużywających się części w wyniku korzystania z pojazdu, które zakład pracy – jako właściciel samochodu – musi ponieść, aby samochód był sprawny i mógł uczestniczyć w ruchu drogowym. Używanie tak udostępnionego samochodu wiąże się jeszcze z innymi, dodatkowymi kosztami, podobnie jak w sytuacji, gdy samochód jest wypożyczany. Te dodatkowe koszty to przykładowo wydatki na zakup zużytego paliwa. Wydatki te nie mogą być uznane za świadczenia objęte kwotą określoną w art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem ustawodawca wyraźnie wskazał w ww. przepisie, że chodzi o świadczenie związane z wykorzystaniem samochodu służbowego (czyli z oddaniem go do używania – bezpłatnie – dla celów prywatnych), a nie o wszelkie pochodne świadczenia związane z używaniem samochodu, takie jak koszty paliwa. W sytuacji zatem, gdy pracodawca zdecyduje się dodatkowo (...)
2017
14
paź

Istota:
Dostawa samochodu w procedurze VAT marża.
Fragment:
Samochód został dnia 20 kwietnia 2010 r. wprowadzony do ewidencji środków trwałych i do dzisiaj jest wykorzystywany w działalności opodatkowanej. Spółka wprowadziła zakupiony samochód w stan środków trwałych i użytkowała przez okres kilku lat z zamiarem późniejszej jego odsprzedaży. Obecnie Spółka zamierza sprzedać samochód innej firmie lub osobie fizycznej za cenę rynkową w systemie VAT-marża /bez możliwości odliczenia podatku VAT/. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Spółka chcąc odsprzedać samochód może skorzystać ze szczególnej procedury VAT-marża, o której mowa w art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, w zdarzeniu przyszłym przedstawionym powyżej we wniosku Spółka będzie mogła sprzedać samochód w systemie VAT marża, ponieważ przy jego zakupie nie miała prawa do odliczenia podatku VAT oraz zostały spełnione warunki określone w art. 120 ustawy o VAT, tj. Spółka nabyła ww. samochód osobowy od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i przeznaczyła samochód do dalszej odsprzedaży. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2017
14
paź

Istota:
W zakresie możliwości zastosowania przy sprzedaży samochodu procedury VAT-marża
Fragment:
Ponadto, jak wynika z przepisu art. 120 ust. 4 ustawy, warunkiem niezbędnym do zastosowania tej procedury jest określenie, że towar został jednak nabyty w celu odsprzedaży (także w sytuacji, gdy samochód ten przed odsprzedażą podatnik użytkował dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej). Wnioskodawca we wniosku wskazał, że w sierpniu 2012 roku Spółka zakupiła samochód osobowy na podstawie faktury VAT marża i posiada dokumenty potwierdzające ten zakup. Samochód jest użytkowany w Spółce i jest wpisany do ewidencji środków trwałych. Kupując samochód istniało założenie, że samochód zostanie odsprzedany. Wnioskodawca zamierza obecnie samochód sprzedać. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, czy Wnioskodawca będący czynnym podatnikiem VAT, dokonującym sprzedaży wyłącznie opodatkowanej, może przedmiotowy samochód będący środkiem trwałym sprzedać przy zastosowaniu szczególnej procedury VAT-marża - towary używane. Mając na uwadze przywołane przepisy prawa należy uznać, że Wnioskodawca będzie miał prawo przy sprzedaży przedmiotowego samochodu do zastosowania procedury opodatkowania marży. Spełnione będą bowiem przesłanki pozwalające na jej zastosowanie, tj. samochód będący przedmiotem wniosku spełnia definicję towaru używanego w myśl art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy i Zainteresowany nabył go od jednego z podmiotów wymienionych w art. 120 ust. 10 ustawy przy czym w momencie nabycia Wnioskodawca zakładał jego dalszą odsprzedaż.
2017
14
paź

Istota:
1. Czy Spółka ma prawo do pomniejszenia VAT należnego o całą kwotę podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturze dokumentującej sprzedaż Spółce Samochodu lub na fakturze obejmującej ratę leasingową (w sytuacji gdy Samochód będzie przedmiotem leasingu)?
2. Czy Spółka ma prawo do pomniejszenia VAT należnego o całą kwotę podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturze dokumentującej zakup towarów i usług związanych z eksploatacją Samochodu (usług naprawy, konserwacji, myjni, itp.)?
Fragment:
W przypadku zaś, gdy pojazd jest udostępniany Współpracownikowi lub Współpracownikom Spółki, znajdowałyby się w niej m. in. następujące informacje: numer rejestracyjny Samochodu; dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji; stan licznika przebiegu Samochodu na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji; wpis osoby, która udostępnia Samochód, obejmujący: kolejny numer wpisu, datę i cel udostępnienia Samochodu, stan licznika na dzień udostępnienia Samochodu, liczbę przejechanych kilometrów. stan licznika na dzień zwrotu Samochodu, imię i nazwisko osoby, której udostępniony został Samochód potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej Samochodem, jeżeli nie jest ona podatnikiem, liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji. Niezależnie od obowiązku prowadzenia ww. ewidencji, Wnioskodawca wprowadziłby regulamin określający zasady korzystania z Samochodów. Regulamin określałby zasady korzystania z Samochodów w taki sposób, aby uniemożliwić ich wykorzystywanie do celów prywatnych. Przede wszystkim określałby on, że Użytkownik ma prawo do korzystania z Samochodu tylko i wyłącznie w czasie wypełniania przez nich obowiązków służbowych (w ramach stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego), tj. wyłącznie w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.
2017
11
paź

Istota:
Czy należy się podatek od czynności cywilnoprawnych od zakupu samochodu zarejestrowanego w Polsce ale kupionego poza granicami kraju?
Fragment:
Wnioskodawca zakupił używany samochód marki Seat Leon. Samochód rok wcześniej został sprowadzony do Polski przez sprzedającego jako uszkodzony (kraj pochodzenia – Francja). Samochód jest zarejestrowany od roku. Ze względu na to, że sprzedający jest Polakiem ale pracuje w Niemczech, umowa została zawarta i sfinalizowana właśnie w Niemczech, gdyż tam znajdował się samochód (sprzedający pojechał samochodem do pracy w Niemczech). Zarówno Wnioskodawca jak i sprzedający są Polakami. Cała transakcja wraz z płatnością miała miejsce poza granicami Polski. Wnioskodawca nie handluje samochodami i jest to jego pierwszy zakup samochodu od czterech lat. Ponadto, w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że nie pracuje w Niemczech; przybył do Niemiec w celu kupna samochodu, gdyż sprzedający oraz samochód będący przedmiotem kupna-sprzedaży znajdowali się tam w tym czasie. Sprzedający często przebywa na terenie Niemiec, ponieważ jego praca polega na montażu witryn przemysłowych, głównie na rynku niemieckim. Auto zostało zakupione 15 czerwca 2017 r., był to czwartek (Boże Ciało – dzień wolny od pracy a jednocześnie długi weekend w Polsce). Sprzedający oraz samochód znajdowali się w tym czasie w Niemczech i był to jedyny dzień, który był odpowiedni dla obu stron umowy.
2017
6
paź

Istota:
Czy z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do przejazdów z miejsca zamieszkania/garażowania do miejsca wykonywania powierzonych mu obowiązków służbowych i z powrotem będą stanowiły dla członka zarządu przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń o których mowa w art. 11 ust. 2 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej udostępnia samochód służbowy, który jest środkiem trwałym Spółki. Samochód ten został powierzony członkowi zarządu, z którym to Spółka zawarła umowę o świadczenie usług zarządzania tzw. kontrakt menedżerski. Członek zarządu nie prowadzi jednoosobowej działalności gospodarczej. Sposób wykorzystania samochodu służbowego w Spółce kształtuje wewnętrzny regulamin w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych. Obowiązkiem menedżera jest sprawowanie nadzoru oraz zapewnienie bezpieczeństwa udostępnionego samochodu służbowego stanowiącego mienie Spółki. Jak wskazano, menedżer ma prawo parkować samochód w garażu na terenie Spółki. Jednak ze względu na specyfikę świadczonych usług charakteryzujący się stałą gotowością do działań, dyspozycyjność oraz mobilność, menedżer ma możliwość garażowania/parkowania samochodu w miejscu zamieszkania. Jak wynika zatem z przywołanego opisu zdarzenia przyszłego, używanie samochodów służbowych służyć będzie członkom zarządu Spółki w celach związanych z wykonywaniem powierzonych obowiązków (wykonywaniem zadań służbowych). W przedmiotowej sprawie członkowie zarządu nie otrzymują żadnej korzyści majątkowej kosztem Spółki.
2017
4
paź

Istota:
Opodatkowanie wycofania z działalności gospodarczej samochodu osobowego,
Fragment:
W 2015 roku została zawarta z firmą leasingową i na okres 36 miesięcy umowa leasingu na samochód osobowy dla celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Samochód jest przedmiotem leasingu operacyjnego. Zgodnie z umową, po zakończeniu umowy leasingobiorcy przysługiwało prawo do nabycia własności przedmiotu leasingu za cenę sprzedaży określoną w umowie jako kwota wykupu. Po zakończeniu umowy leasingu Wnioskodawca nabył od firmy leasingowej przedmiot leasingu (samochód osobowy). Faktura dokumentująca nabycie samochodu została wystawiona na Wnioskodawcę - osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i będącą wcześniej stroną umowy leasingowej (leasingobiorcą). Wnioskodawca nie zamierza wykorzystywać nabytego samochodu wdziałalności gospodarczej. Nabyty samochód nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. W momencie wykupu Wnioskodawca przeznaczył samochód na cele osobiste, prywatne, w żaden sposób niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wnioskodawca nie odliczył i nie zamierza odliczyć całości lub części podatku naliczonego przy zakupie samochodu. Wnioskodawca wniósł o rozstrzygnięcie w zakresie opodatkowania przekazania samochodu na cele osobiste. W odniesieniu do powyższej kwestii należy wskazać, że w myśl art. 7091 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
2017
30
wrz

Istota:
Sprzedaży samochodu osobowego wycofanego z działalności gospodarczej
Fragment:
Po zakończeniu umowy leasingu Wnioskodawca nabył od firmy leasingowej przedmiot leasingu (samochód osobowy). Faktura dokumentująca nabycie samochodu została wystawiona na Wnioskodawcę - osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i będącą wcześniej stroną umowy leasingowej (leasingobiorcą). Wnioskodawca nie zamierza wykorzystywać nabytego samochodu w działalności gospodarczej. Nabyty samochód nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. W momencie wykupu Wnioskodawca przeznaczył samochód na cele osobiste, prywatne, w żaden sposób niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wnioskodawca nie odliczył i nie zamierza odliczyć całości lub części podatku naliczonego przy zakupie samochodu. Zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca zakłada, że w przyszłości dokona sprzedaży samochodu nabytego w sposób opisany w stanie faktycznym, przy czym sprzedaż ta, o ile nastąpi, nastąpi nie wcześniej niż po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie samochodu od firmy leasingowej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Pytania do zdarzenia przyszłego: (pytanie oznaczone we wniosku jako Nr 1) Czy sprzedaż samochodu opisana w zdarzeniu przyszłym będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy.
2017
30
wrz

Istota:
Zastosowania procedury opodatkowania marży do transakcji dostawy samochodu.
Fragment:
Od początku zakładał Pan, że po pewnym okresie użytkowania sprzeda samochód, ponieważ pojazd ten był zbyt mały i nie posiadał odpowiednio wysokiej klasy, aby wykorzystywać go na stałe do prowadzonej działalności gospodarczej (działalność prawnicza wymaga licznych podróży, w tym z klientami, a zakupiony samochód nie był dla tych celów wystarczająco komfortowy). Cena sprzedaży samochodu była jednak na tyle okazyjna, że uznał Pan, że nabędzie samochód w celu jego odsprzedaży z zyskiem, a w międzyczasie będzie go wykorzystywał do prowadzonej działalności gospodarczej. Samochód nie został zaksięgowany jako towar, lecz został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i wykorzystywany był do czynności opodatkowanych. Samochód był użytkowany w firmie jako środek trwały. Od zakupu paliwa odliczał Pan 50% VAT. Dokonywał Pan również odpisów amortyzacyjnych. W najbliższym czasie zamierza Pan sprzedać ten samochód. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy do sprzedaży używanego samochodu osobowego w opisanym wyżej stanie faktycznym (tj. sprzedaży używanego samochodu osobowego, nabytego w celu odsprzedaży od osoby niebędącej podatnikiem VAT, bez prawa do odliczenia podatku VAT, (...)
2017
27
wrz

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z samochodami osobowymi i produktami spożywczymi.
Fragment:
Samochody nie są wykorzystywane do celów prywatnych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy Powiat na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług ma prawo do odliczenia VAT od faktur zakupu paliwa do samochodów służbowych, napraw, przeglądów i eksploatacji zawiązanej z tymi samochodami? Czy Powiat na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług ma prawo do odliczenia VAT od faktur zakupu produktów spożywczych na organizowane spotkania Starosty, narady, posiedzenia Zarządu Powiatu, posiedzenia komisji powiatowych oraz sesje Rady Powiatu? Czy w sytuacji gdyby Powiatowi przysługiwało prawo do odliczenia, powinien odliczać podatek od towarów i usług od zakupów, wymienionych w pytaniu 1 i 2 związanych z działalnością mieszaną stosując najpierw tzw. prewspółczynnik o którym mowa w art. 86 ust 2, jeśli dokonywane zakupy będą służyć działalności gospodarczej jak i działalności pozostającej poza sferą VAT, a następnie zastosować odliczenie proporcją z art. 90 ustawy o VAT, jeśli dokonywane zakupy będą służyły czynnościom opodatkowanym VAT, jak i zwolnionym? Zdaniem Wnioskodawcy, jako jednostka samorządu terytorialnego jest wyłączony z kręgu podatników podatku od towarów i usług, wyłącznie przy wykonywaniu czynności nałożonych przepisami prawa, dla realizacji których został powołany.
2017
20
wrz

Istota:
Możliwość zastosowania procedury opodatkowania marży do sprzedaży samochodu używanego.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 lipca 2017 r. (data wpływu 18 lipca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania procedury opodatkowania marży do sprzedaży samochodu używanego - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania procedury opodatkowania marży do sprzedaży samochodu używanego. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W marcu 2014 r. Spółka, podatnik VAT, zakupiła samochód używany od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (umowa sprzedaży) na cele prowadzonej działalności. Samochód został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. W chwili zakupu Spółka założyła zbycie przedmiotowego samochodu, po okresowym wykorzystaniu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy ww. samochód Spółka może odsprzedać obecnie stosując procedurę opodatkowania marży, czyli potwierdzić sprzedaż wystawiając kupującemu fakturę VAT marża? Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do art. 120 ust. 10 pkt 1 u.p.t.u., zasada zastosowania przy sprzedaży szczególnej procedury opodatkowania marży dotyczy m.in. dostawy towarów używanych, które podatnik nabył od osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej.
2017
20
wrz

Istota:
Dostawa samochodu w procedurze VAT marża.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 22 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej od towarów i usług w zakresie możliwości dostawy samochodu w procedurze VAT marża. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Sprzedaż wykonywanych usług przez Wnioskodawcę jest opodatkowana. W roku 2013 Wnioskodawca zakupił samochód osobowy, na który wystawiona była faktura VAT marża a następnie w roku 2014 wprowadził go jako środek trwały do firmy. Samochód był użytkowany w firmie jako środek trwały, od zakupu części zamiennych oraz napraw odliczane było 50% VAT. W roku 2017 Wnioskodawca zamierza sprzedać ten samochód. Wnioskodawca kupując samochód zakładał po dłuższym okresie użytkowania sprzedaż tego samochodu. Ww. samochód spełnia definicję towaru używanego, o którym mowa w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy do sprzedaży używanego jako środek trwały samochodu osobowego, możliwe jest zastosowanie szczególnej procedury VAT marża zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (tj.
2017
19
wrz

Istota:
W zakresie uznania transakcji za eksport towarów, dokumentacji umożliwiającej zastosowanie stawki 0% VAT oraz powstania obowiązku podatkowego dla tych transakcji
Fragment:
Sp. z o.o. sp. k. (dalej „ Wnioskodawca ”) zamierza kupować samochody osobowe (dalej „ Samochody ”) na terytorium Polski. Samochody będą kupowane od autoryzowanego dealera danej marki. Z tytułu każdego zakupu Samochodu, Wnioskodawca będzie dokonywać zapłaty ceny brutto (ceny Samochodu zawierającej podatek VAT obliczony przy zastosowaniu stawki 23%) zawsze i wyłącznie za pośrednictwem rachunku bankowego Wnioskodawcy. Zakupione Samochody będą następnie rejestrowane przez Wnioskodawcę we właściwym miejscowo dla Wnioskodawcy Urzędzie Komunikacji. Zarejestrowane przez Wnioskodawcę samochody będą następnie przez Wnioskodawcę jako ubezpieczającego, ubezpieczone z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz z tytułu Auto Casco. Zakupione i zarejestrowane przez Wnioskodawcę Samochody, za które Wnioskodawca dokonał całkowitej zapłaty ceny i kosztów ubezpieczenia OC i AC będą następnie przez Wnioskodawcę przedmiotem sprzedaży i eksportu. Eksport będzie przebiegać w następujący sposób (Schemat nr 1): otwarcie procedury eksportowej nastąpi w Urzędzie Celno-Skarbowym, czego skutkiem będzie uzyskanie dokumentu EX – MRN; zamknięcie procedury eksportowej nastąpi w Marsylii, czego skutkiem będzie otrzymanie przez Wnioskodawcę dokumentu potwierdzającego wywóz towarów z UE.
2017
16
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Samochód
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.