Samochód | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to samochód. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
8
gru

Istota:

Obowiązek pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą należności z tytułu najmu samochodu na rzecz spółki niemieckiej.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 4 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą należności z tytułu najmu samochodu na rzecz Spółki niemieckiej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością polskim rezydentem podatkowym, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Wnioskodawca planuje w przyszłości wynająć samochód osobowy w celu wykorzystywania go w działalności gospodarczej wykonywanej przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca zamierza bowiem rozszerzyć świadczone przez siebie usługi z terytorium Polski również na terytorium Niemiec. Wnioskodawca ma dwie możliwości, albo wynajmie te samochody bezpośrednio od podmiotu z siedzibą na terytorium Niemiec („ Spółka niemiecka ”), który zajmuje się wynajmem tego rodzajów samochodów, albo Wnioskodawca wynajmie te samochody od podmiotu mającego siedzibę w Polsce. Decyzja o zawarciu umowy wynajmu ze spółką zagraniczną bądź spółką polską zapadnie po przedstawieniu przez kontrahentów ostatecznej oferty dotyczącej kosztów najmu samochodów osobowych. Niezależnie od tego z którym z podmiotów Wnioskodawca zawrze umowę najmu, zawarte umowy najmu będą przewidywać uiszczanie przez najemcę comiesięcznych opłat za najem samochodu osobowego na rzecz wynajmującego (tj. podmiotu z Niemiec lub Spółki z Polski).

2018
6
gru

Istota:

Skoro Wnioskodawczyni w ramach darowizny przekazała udział w samochodzie w wysokości 1%, podstawą opodatkowania jest odpowiednio 1% ceny nabycia przedmiotowego samochodu rozumianej jako cena zaktualizowana na moment dokonania nieodpłatnego przekazania samochodu.

Fragment:

W analizowanym przypadku Wnioskodawczyni przekazała w darowiźnie mężowi, z którym ma rozdzielność majątkową udział (1%) w samochodzie wykupionym z leasingu do działalności gospodarczej. W związku z dokonaną darowizną Wnioskodawczyni powzięła wątpliwości co jej podstawy opodatkowania (czy podatek VAT powinien zostać uiszczony od 1% wartości samochodu). Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy wskazać należy, że zgodnie z art. 29a ust. 2 ustawy w przypadku gdy ma miejsce nieodpłatna dostawa towarów spełniająca warunki do zrównania jej z odpłatną dostawą podlegającą opodatkowaniu na mocy art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, podstawą opodatkowania tej czynności, co do zasady, jest cena nabycia rozumiana jako cena zaktualizowana na moment dokonania nieodpłatnego przekazania towaru. Natomiast skoro Wnioskodawczyni w ramach darowizny przekazała mężowi udział w samochodzie w wysokości 1% podstawą opodatkowania jest odpowiednio 1% ceny nabycia przedmiotowego samochodu rozumianej jako cena zaktualizowana na moment dokonania nieodpłatnego przekazania samochodu. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy zgodnie, z którym od czynności wykonanej przez Wnioskodawcę, podatek VAT powinien zostać uiszczony od 1% wartości samochodu należało uznać za prawidłowe. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2018
1
gru

Istota:

Opodatkowanie dostawy samochodu przy zastosowaniu procedury VAT-marża

Fragment:

Wnioskodawca dokonał zakupu używanego samochodu osobowego z zamiarem późniejszej sprzedaży. Zakup został dokonany na podstawie faktury VAT marża od przedsiębiorstwa, następnie samochód został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Przy zakupie nie został odliczony podatek VAT. Samochód, o którym mowa we wniosku stanowi towar używany, w rozumieniu art. 120 ust.1 pkt 4. Samochód nadaje się do dalszego użytku i będzie nadawał się w chwili sprzedaży. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii opodatkowania dostawy samochodu przy zastosowaniu procedury VAT-marża. Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawca będzie miał prawo przy sprzedaży przedmiotowego samochodu do zastosowania szczególnej procedury VAT - marża. Spełnione zostały bowiem przesłanki pozwalające na jej zastosowanie, gdyż samochód będący przedmiotem wniosku spełnia definicję towaru używanego w myśl art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy, transakcja nabycia pojazdu została udokumentowana fakturą VAT-marża, a Wnioskodawca nabył przedmiotowy samochód z zamiarem dalszej jego odsprzedaży. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2018
30
lis

Istota:

Prawo do odliczenia 100% VAT z tytułu odkupienia samochodu będącego przedmiotem leasingu.

Fragment:

Czy istnieją okoliczności obiektywne potwierdzające brak możliwości wykorzystania ww. pojazdu do użytku prywatnego - jeżeli tak to należy szczegółowo wskazać jakie? Odpowiedź: Wnioskodawca posiada jednocześnie dwa samochody- pierwszy do użytku prywatnego oraz drugi, który jest przedmiotem wniosku - do użytku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dla samochodu wykorzystywanego do działalności gospodarczej prowadzona jest kilometrówka, która stanowi formalny spis kilometrów. Podane zostają data wyjazdu i przyjazdu, cel wyjazdu, opis skąd i dokąd był wyjazd oraz stan początkowy i końcowy licznika samochodu. Do kontrolowania sposobu wykorzystania samochodu służy GPS, dzięki któremu możliwe jest rejestrowanie przebytych pojazdem tras. GPS stanowi formę kontroli i dokumentacji sposobu wykorzystania samochodu wyłącznie dla celów związanych z działalnością gospodarczą. Podsumowując: w opinii Wnioskodawcy obiektywną okolicznością potwierdzającą brak możliwości wykorzystania ww. pojazdu do użytku prywatnego jest fakt posiadania samochodu przeznaczonego wyłącznie do użytku prywatnego oraz posiadanie systemu monitoringu GPS w samochodzie będącym przedmiotem wniosku. Czy wnioskodawca prowadzi ewidencję przebiegu dla pojazdu będącego przedmiotem wniosku? Odpowiedź: Wnioskodawca prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu dla samochodu będącego przedmiotem wniosku.

2018
8
lis

Istota:

Możliwość zastosowania przy sprzedaży samochodu procedury VAT- marża.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 19 września 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania przy sprzedaży samochodu procedury VAT- marża. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe: Wnioskodawca zakupił samochód używany osobowy do swojej firmy z komisu samochodowego otrzymując fakturę VAT-marża. Pojazd Wnioskodawca wprowadził do ewidencji środków trwałych nie odliczając żadnego VAT-u i jest wykorzystywany w działalności jako środek trwały, odliczając 50% VAT-u od zakupionego paliwa. Samochód został nabyty z myślą o odsprzedaży, a przez odsprzedażą Wnioskodawca zamierzał używać go do działalności. Wnioskodawca samochód zamierza sprzedać. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Samochód w momencie sprzedaży będzie spełniał definicję towaru używanego zgodnie z art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy, czy w związku z tym Wnioskodawca może odsprzedać samochód wystawiając fakturę VAT-marża czy też musi wystawić pełną fakturę VAT 23%? Zdaniem Wnioskodawcy, samochód nabyty na podstawie faktury VAT-marża bez odliczenia podatku VAT od tej transakcji można sprzedać wystawiając fakturę VAT-marża. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

2018
8
lis

Istota:

Zwolnienie od podatku sprzedaży samochodu.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 13 września 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży samochodu. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W dniu 1 lipca 2013 r. wspólnik wniósł aportem samochód osobowy marki Volkswagen Tiguan do Spółki „ A. ” s.c. Wartość początkowa środka trwałego wynosi – 72.000 zł. W chwili wniesienia samochodu aportem nie było naliczonego podatku od towarów i usług. Środek trwały został zamortyzowany. Spółka po 5 latach użytkowania zamierza sprzedać samochód. „ Spółka jest czynnym podatnikiem VAT, prowadzi działalność mieszaną w zakresie zarządzania nieruchomościami wykonywanego na zlecenie (czynności zwolnione z podatku VAT) oraz opodatkowaną (współczynnik proporcji sprzedaży opodatkowanej VAT do sprzedaży ogółem w 2017 r. wynosił 6,65%) ”. W okresie użytkowania samochodu w latach 2013-2018 Spółka odliczała VAT z faktur kosztowych związanych z eksploatacją środka trwałego maksymalnie 6,65% wartości VAT do odliczenia. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy sprzedaż samochodu wniesionego aportem przez wspólnika do Spółki musi być opodatkowana VAT i w jakiej wysokości? Zdaniem Wnioskodawcy, przy sprzedaży środka trwałego (wniesionego aportem bez naliczonego podatku) ma prawo wystawić fakturę z zerowym podatkiem od towarów i usług i traktować sprzedaż - jako zwolnioną sprzedaż towaru używanego, ponieważ okres jego użytkowania wyniósł 5 lat i w chwili wniesienia aportem nie było podatku do odliczenia.

2018
2
lis

Istota:

Czy wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych, o której mowa w art. 12 ust. 2a uopdof obejmuje koszty użytkowania takie jak paliwo?

Fragment:

Wskazać przy tym należy, że ustawodawca w art. 12 ust. 2a ustawy określając wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia wyraźnie zaakcentował, że jest to świadczenie, które pracownik uzyskuje z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych, nie zaś z tytułu eksploatacji tego samochodu. Z powołanego powyżej przepisu wynika zatem jednoznacznie, że wartość ww. świadczenia została ustalona w związku z oddaniem tego samochodu pracownikowi do używania – bezpłatnie – dla celów prywatnych. Zatem ustawodawca przepisem tym nie objął wszystkich kosztów związanych z używaniem/eksploatacją samochodów służbowych w celach prywatnych pracownika. Podkreślić przy tym należy, że w warunkach rynkowych udostępnienie (użyczenie, wypożyczenie samochodu) polega na tym, że podmiot przekazuje samochód z określonym poziomem paliwa w zbiorniku (zazwyczaj jest to pełen zbiornik), a przy zwrocie klient ma obowiązek zwrócić samochód z takim samym poziomem paliwa. Opłata dotyczy zatem wyłącznie samej możliwości wykorzystania samochodu. Jeżeli samochód zostaje oddany z innym poziomem paliwa, klient jest obowiązany do pokrycia kosztów zużytego paliwa. Na uwagę zasługuje również fakt, że przy udostępnianiu nieodpłatnie przez pracodawcę samochodów służbowych pracownikom niejednokrotnie cena samego paliwa zakupionego przez pracodawcę do celów prywatnych pracownika mogłaby znacznie przekraczać wartość ryczałtu za używanie samochodu wskazanego w art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co oczywiście stałoby w sprzeczności z uregulowaniami zawartymi w tym przepisie.

2018
28
paź

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zakwalifikowania wykupu samochodu od leasingodawcy jako wydatku niezwiązanego z działalnością gospodarczą, nieuprawniającego do odliczenia podatku naliczonego oraz opodatkowania jego późniejszego zbycia.

Fragment:

Przejawem natomiast takiej aktywności określonej osoby w zakresie obrotu ruchomościami (np. samochodami), która może wskazywać, że jej czynności przybierają formę zorganizowaną może być np.: działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży samochodu, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług handlu samochodami. Przy czym, na tego rodzaju aktywność „ handlową ” wskazywać musi ciąg powyżej przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że jeżeli Wnioskodawca dokonując w przyszłości sprzedaży (zbycia) samochodu nie będzie działał w charakterze podatnika, a czynność ta nie będzie nosiła znamion działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, to sprzedaż samochodu stanowić będzie zwykłe wykonywanie prawa własności. Tym samym, Wnioskodawca będzie zbywać samochód, stanowiący jego majątek prywatny, korzystając z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Skutkiem powyższego, zamierzona czynność nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Podsumowując, mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz okoliczności analizowanej sprawy należy stwierdzić, że zbycie samochodu z majątku prywatnego, niezależnie od formy i terminu tego zbycia, nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.

2018
25
paź

Istota:

Określenie podstawy opodatkowania przy sprzedaży samochodu.

Fragment:

Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca przy określeniu kwoty nabycia samochodu używanego winien uwzględnić wynagrodzenie zapłacone i należne sprzedawcy samochodu, tj. kwotę nabycia samochodu. Natomiast należności za usługi związane z jego zakupem i transportem, tj. za usługę przygotowania samochodu do odbioru, usługę przygotowania dokumentów samochodu, opłatę aukcyjną oraz usługę transportu samochodu, które są należne innym podmiotom, a nie pierwotnemu sprzedawcy samochodu nie stanowią elementów kwoty nabycia samochodu, o której mowa w art. 120 ust. 1 pkt 6 ustawy. Podsumowując należy stwierdzić, że podstawą opodatkowania przy sprzedaży przez Wnioskodawcę towaru używanego (samochodu) jest różnica między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia (kwotą należną pierwotnemu sprzedawcy zapłaconą przez Wnioskodawcę), pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług. Przy czym – wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy – przy określaniu kwoty nabycia winien uwzględnić on tylko kwotę wynikającą z faktury za samochód, która należna jest sprzedawcy samochodu, bez uwzględnienia kwot wynikających z faktur za: usługę przygotowania samochodu do odbioru, usługę przygotowania dokumentów samochodu, opłatę aukcyjną oraz usługę transportu samochodu, które są należne innym podmiotom, a nie pierwotnemu sprzedawcy samochodu.

2018
20
paź

Istota:

W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z eksploatacją samochodów zastępczych i przedkontraktowych oraz opłat za użytkowanie samochodów przedkontraktowych i zastępczych.

Fragment:

(...) samochodów przedkontraktowych, udostępnianych podatnikowi na okres m.in. od przyjęcia przez leasingodawcę zamówienia pojazdu do wydania podatnikowi zamówionego pojazdu bądź, w przypadku wykrycia przez podatnika, przed odbiorem pojazdu, wad samochodu, na okres od dnia, w którym podatnik odmówił odbioru samochodu z powodu wykrytych wad, do dnia faktycznego odbioru samochodu bez wad, samochodów zastępczych, udostępnianych podatnikowi na okres czasowej przeszkody uniemożliwiającej korzystanie z pojazdów będących podstawowym przedmiotem umowy leasingu. Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie jest związane z korzystaniem z pojazdu oznaczonego co do tożsamości. Zarówno samochód przedkontraktowy jak i samochód zastępczy są wyłącznie innymi narzędziami zapewniającym realizację tej samej umowy, w oparciu o którą zasadniczo udostępnia się samochody. Przepis wymaga jedynie, by samochód osobowy był „ używany na podstawie umowy leasingu ”, a niewątpliwie - w razie stosownych postanowień w umowie leasingu o samochodach przedkontraktowych oraz samochodach zastępczych - tak samochody przedkontraktowe, jak samochody zastępcze są „ używane na podstawie umowy leasingu ”.