Samochód | Interpretacje podatkowe

Samochód | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to samochód. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania wycofania z działalności gospodarczej samochodu osobowego oraz sprzedaży samochodu osobowego wycofanego z działalności gospodarczej.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 14 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wycofania z działalności gospodarczej samochodu osobowego oraz sprzedaży samochodu osobowego wycofanego z działalności gospodarczej. Wniosek został uzupełniony w dniu 28 czerwca 2016 r. o przeformułowane pytania. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Firma, której dotyczy wniosek istnieje od 2001 r. Od początku jest podatnikiem VAT oraz prowadzi ewidencję – kpir. Z początkiem sierpnia 2010 r. nabyto samochód osobowy (używany), na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Przy nabyciu samochodu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT. Pojazd został wciągnięty do ewidencji środków trwałych i został całkowicie zamortyzowany. W trakcie użytkowania pojazdu nie nastąpiły koszty części składowych tego samochodu, a jedynie powstały koszty zakupu paliwa, wymiana oleju, przeglądów oraz koszty mycia samochodu. W dniu 1 marca 2016 r. samochód został przekazany na cele osobiste Podatnika. Natomiast w dniu 9 kwietnia 2016 r. samochód przekazany na cele osobiste został sprzedany na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Pierwotnie Wnioskodawca uważał przekazanie samochodu firmowego na cele własne jako nieodpłatne przekazanie towaru należącego do jego firmy. Zainteresowanego zastanawia jednak problem podatku VAT, gdyż czynność przekazania towaru jw., co do zasady nie podlega VAT.
2016
14
sie

Istota:
Odliczenie wydatków na zakup samochodów, wykorzystywanych do celów służbowych i wynajmu na rzecz pracowników.
Fragment:
Spółka rozważa udostępnianie posiadanych samochodów na podstawie dwóch dokumentów: Wielostronnej umowy dzierżawy samochodów – na podstawie której odbywać się będzie dzierżawa samochodów podmiotom powiązanym, Regulaminu korzystania z samochodów służbowych (zwanego dalej: „ Regulaminem ”). Poniżej przedstawiona została charakterystyka poszczególnych dokumentów. 1. Udostępnianie samochodów na podstawie Wielostronnej umowy dzierżawy samochodów Spółka ściśle współpracuje z podmiotami powiązanymi w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Jednym z obszarów współpracy jest wsparcie w zakresie logistyki i dzierżawy samochodów. W tym celu Spółka zawarła Wielostronną umowę dzierżawy samochodów z podmiotami powiązanymi. Przedmiotem umowy jest umożliwienie podmiotom powiązanym czasowej dzierżawy samochodów. Strony umowy dysponują tytułem prawnym do samochodów stanowiących przedmiot dzierżawy. Zgodnie z Wielostronną umową dzierżawy samochodów, udostępnienie samochodu odbywać się będzie każdorazowo na ilości dni wskazanych w pisemnym zgłoszeniu dzierżawcy dokonanym z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem. Pisemne zgłoszenie powinno specyfikować przedmiot dzierżawy oraz okres udostępnienia z wskazaniem godziny pobrania i zdania samochodu.
2016
7
sie

Istota:
Czy po wprowadzeniu zmian konstrukcyjnych w pojeździe, polegających na wstawieniu drzwi w przegrodzie oddzielającej cześć ładunkową od pasażerskie, nadal przysługuje prawo do odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego z tytułu rat leasingu i innych wydatków związanych z eksploatacja pojazdu?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 6 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego w związku z wykorzystywaniem samochodów dostawczych wyłącznie do działalności gospodarczej po wprowadzeniu w nich zmian konstrukcyjnych. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą, w której przeważają usługi transportowe świadczone pojazdami dostawczymi poniżej 3,5 tony. Wszystkie samochody klasyfikowane są przez okręgowe stacje pojazdów do podrodzaju: wielozadaniowy, van. Samochody te spełniają tym samym wymagania określone w ustawie o podatku od towarów i usług – art. 86a ust. 9 pkt 1, gdyż są to pojazdy mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków trwałą przegrodą. Samochód wykorzystywany jest wyłącznie do działalności gospodarczej. Największy procent usług świadczy Pan firmie kurierskiej. Kierowca dziennie zatrzymuje się kilkadziesiąt razy w celu dostarczenia paczek różnym klientom. Aby to uczynić, pracownik wysiada drzwiami kabiny kierowcy, okrąża samochód i tylnymi drzwiami ładowni wybiera żądaną paczkę. W celu optymalizacji czasu pracy i zwiększenia bezpieczeństwa kierowcy, zleceniodawca sugerował dokonanie technicznych zmian w Pana taborze.
2016
4
sie

Istota:
Zastosowanie procedury VAT-marża przy sprzedaży samochodu.
Fragment:
Jednak, jak wynika z przepisu art. 120 ust. 4 ustawy, warunkiem niezbędnym do zastosowania tej procedury jest określenie, że towar – samochód (także w sytuacji, gdy samochód ten przed odsprzedażą podatnik użytkował dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej) został jednak nabyty ostatecznie w celu odsprzedaży. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT. W listopadzie 2014 roku zakupił używany samochód osobowy Honda-Jazz z 2003 roku za kwotę 8 500 zł. w ramach procedury VAT – marża. Samochód spełnia definicję towaru używanego zawartą w art. 120 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca przy zakupie samochodu zamierzał go wyremontować i po krótkim użytkowaniu sprzedać. W lipcu 2015 roku Wnioskodawca zrejestrował jednoosobową działalność gospodarczą w branży budowlanej a w sierpniu 2015 roku wprowadził samochód do ewidencji środków trwałych i amortyzował wykorzystując go w działalności do czynności/prac objętych podatkiem VAT. Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczania podatku naliczanego od wydatków związanych z eksploatacją. Samochód Honda Jazz zakupiony w listopadzie 2014 roku Wnioskodawca sprzedał 6 lutego 2016 roku osobie prywatnej. Dokumentując sprzedaż fakturą VAT z 23% podatkiem.
2016
2
sie

Istota:
Zastosowanie procedury VAT-marża przy sprzedaży samochodu.
Fragment:
Jednak, jak wynika z przepisu art. 120 ust. 4 ustawy, warunkiem niezbędnym do zastosowania tej procedury jest określenie, że towar – samochód (także w sytuacji, gdy samochód ten przed odsprzedażą podatnik użytkował dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej) został jednak nabyty ostatecznie w celu odsprzedaży. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest osobą prawną, zarejestrowaną jak podatnik VAT czynny. Wnioskodawca w ramach działalności gospodarczej zakupił w 2012 r. samochód osobowy na podstawie faktury VAT-marża, którą to posiada w swoim zbiorze dokumentacji księgowej. Samochód w momencie zakupu był sprawny i zdatny do użytku. Wnioskodawca przy nabyciu samochodu planował jego użytkowanie w działalności gospodarczej przez okres jego amortyzacji oraz do momentu jego przydatności w działalności gospodarczej, z uwzględnieniem jego stanu technicznego i ewentualnych koniecznych napraw, których Wnioskodawca chciał uniknąć a po tym okresie planował jego sprzedaż w ramach działalności gospodarczej. Samochód zgodnie z planami został sprzedany w ramach działalności gospodarczej przy zastosowaniu procedury VAT marża. Samochód był w momencie sprzedaży sprawny i zdatny do dalszego używania. Kwestią do rozstrzygnięcia w przedstawionym we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zagadnieniu jest ustalenie, czy przy sprzedaży ww. samochodu Wnioskodawca może zastosować procedurę opodatkowania - VAT marża wynikającą z art. 120 ust. 4 w związku z art. 10 ustawy..
2016
31
lip

Istota:
Czy zryczałtowana wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania przez niego samochodu służbowego do celów prywatnych, o której mowa w art. 12 ust. 2a ustawy o PIT, określona w tym przepisie i wykorzystywana przez Wnioskodawcę, jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych do wyliczenia wysokości tego podatku, obejmuje wszelkie świadczenia wynikające z tego tytułu, czyli również koszty użytkowania samochodu takie jak: paliwo, ubezpieczenie, bieżące naprawy, przeglądy itp.?
Fragment:
Natomiast w myśl art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości: 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3; 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3. W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 kwot określonych w ust. 2a (art. 12 ust. 2b ww. ustawy). Jeżeli świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych jest częściowo odpłatne, to przychodem pracownika jest różnica pomiędzy wartością określoną w ust. 2a albo ust. 2b i odpłatnością ponoszoną przez pracownika (art. 12 ust. 2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Powyższe przepisy wskazują zatem, że w przypadku korzystania przez pracowników z samochodu służbowego, u pracownika korzystającego z tego samochodu dla celów prywatnych należy rozpoznać podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychód w wysokości ustalonej w oparciu o wyżej wskazane normy prawne. Ponadto na gruncie rozpatrywanej sprawy tut.
2016
31
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania procedury VAT-marża przy sprzedaży samochodu.
Fragment:
Wnioskodawca jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – usługi transportowe dla firmy kurierskiej – zakupił w 2012 r. od osoby fizycznej obywatela Niemiec na podstawie umowy kupna-sprzedaży samochód dostawczy typu bus (...). Zainteresowany nie korzystał z odliczeń podatku VAT i posiada VAT-25 zwalniający od podatku od towarów i usług. Samochód ten wykorzystywany był tylko w celu prowadzonej działalności i wpisany został jako środek trwały. W umowie z firmą kurierską, dla której Wnioskodawca świadczył usługi zapisano, że środek transportu służący świadczeniu usług nie może być starszy niż 8 lat. Zainteresowany miał więc świadomość w momencie zakupu, że w przyszłości go sprzeda. Wnioskodawca w kwietniu 2016 r. zakończył działalność gospodarczą, gdyż zmiana samochodu na nowszy z punktu widzenia finansowego się nie opłaca. Zainteresowany przy sprzedaży samochodu wystawił fakturę VAT – procedura marży – towary używane. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wystawienie faktury w procedurze marży – towary używane – w tym przypadku było prawidłowe... Zdaniem Wnioskodawcy, mógł on skorzystać przy sprzedaży samochodu z procedury marży – towary używane – z uwagi na to, że nabył ten samochód na podstawie umowy kupna-sprzedaży od osoby fizycznej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej i w chwili zakupu przewidywał, że będzie zmuszony go sprzedać.
2016
31
lip

Istota:
Czy auto prywatno-służbowe może być rozliczane w 50% podatku od towarów i usług, a drugie auto, które jest tylko służbowe, może być rozliczane w 100% podatku do towarów i usług?
Fragment:
Samochody będą wykorzystywane tylko do czynności opodatkowanych. Samochody użytkowane będą na podstawie leasingu operacyjnego. W odniesieniu do samochodu który ma być wykorzystywany wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej wskazał Pan, że: samochód nie będzie wynajmowany, nie dotyczy Pana kwestia określenia zasad używania samochodu, samochód posiada konfigurację GPS, ale nadzór jest zbędny, gdyż tylko Pan będzie go użytkował, ze względu na całkowicie nieregulowany i nieprzewidywalny czas pracy oraz miejsce wykonywania pracy trudno mówić o garażu czy miejscu postojowym; oficjalnie adresem wykonywania działalności jest pokój w Pana domu, więc naturalnie jest to główne miejsce przebywania tego samochodu, nie dotyczy Pana wprowadzenie obowiązku zostawienia pojazdu po godzinach na parkingu firmy, będzie prowadził Pan ewidencję przebiegu, złoży Pan informację, o której mowa w art. 86a ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług naczelnikowi urzędu skarbowego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy auto prywatno-służbowe może być rozliczane w 50% podatku od towarów i usług, a drugie auto, które jest tylko służbowe, może być rozliczane w 100% podatku do towarów i usług...
2016
31
lip

Istota:
Prawo do odliczenia 50% podatku naliczonego od wydatków związanych z samochodem osobowym.
Fragment:
W styczniu 2016 r. nabyła Pani samochód osobowy, który wykorzystywany jest głównie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z tym, samochód został wpisany do ewidencji środków trwałych i w kosztach uzyskania przychodów rozliczany jest poprzez odpisy amortyzacyjne. Przez wzgląd na to, że samochód wykorzystywany jest także sporadycznie do celów prywatnych, przyjęła Pani proporcję - uwzględniającą (w Pani ocenie) obiektywny sposób wykorzystania pojazdu do celów służbowych 70% i do celów prywatnych 30% - wykorzystywaną do ujmowania po stronie podatkowych kosztów działalności równowartości 7/10 kwoty wydatków związanych z eksploatacją samochodu, które służą celom zarówno działalności gospodarczej jak i prywatnym (np. przeglądy okresowe, parking, wymiana oleju, etc). Pozostała część takich wydatków, tj. równowartość 3/10, nie jest ujmowana w kosztach uzyskania przychodów z uwagi na wykorzystywanie samochodu również na cele prywatne właśnie w tym zakresie. W taki sam sposób została określona wartość początkowa tego środka trwałego. Odnosząc się natomiast do rozliczenia VAT od wydatków ponoszonych w związku z użytkowaniem pojazdu osobowego, należy zauważyć, że od dnia 1 kwietnia 2014 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
2016
24
lip

Istota:
Czy Spółka chcąc odsprzedać samochód może skorzystać ze szczególnej procedury VAT-marża?
Fragment:
Zatem, do sprzedaży samochodu może mieć zastosowanie szczególna procedura w zakresie dostawy towarów używanych zawarta w art. 120 tej ustawy, o ile spełnione zostaną warunki określone w art. 120 ust. 10 ustawy. Jednak, jak wynika z powołanego przepisu art. 120 ust. 4 ustawy, warunkiem niezbędnym do zastosowania tej procedury jest określenie, że towar – samochód (także w sytuacji, gdy samochód ten przed odsprzedażą podatnik zamierzał użytkować dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej) został jednak nabyty ostatecznie w celu odsprzedaży. Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego sprawy oraz treści powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że skoro przedmiotowy samochód osobowy Spółka nabyła z zamiarem jego dalszej sprzedaży od podmiotu wymienionego w art. 120 ust. 10 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. od osoby fizycznej, która nie jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy, to przy jego sprzedaży Spółce będzie przysługiwało prawo do zastosowania szczególnej procedury VAT-marża, przewidzianej w art. 120 ust. 4 ww. ustawy. Końcowo należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.
2016
20
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Samochód
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.