Samochód | Interpretacje podatkowe

Samochód | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to samochód. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży samochodów
Fragment:
W treści zamówienia zawarte są postanowienia o przejściu własności samochodu na klienta z chwilą wydania samochodu, które powinno zostać stwierdzone odpowiednim protokołem wydania. Wydanie takie może nastąpić jedynie po zapłacie ceny samochodu. Przed fizycznym wydaniem samochodu klient otrzymuje fakturę dokumentującą sprzedaż samochodu na podstawie której dokonuje pełnej płatności. Kolejnym krokiem po zapłacie jest wydanie dokumentów pojazdu (KP - karta pojazdu), na podstawie których klient może już dokonać niezbędnej rejestracji samochodu w wydziale komunikacji oraz stosownego ubezpieczenia OC/AC. Po rejestracji i ubezpieczeniu następuje fizyczne wydanie samochodu poprzez podpisanie przez klienta i Spółkę protokołu odbioru. Klient indywidualny korzystający z finansowania w formie kredytu składa zamówienie na zakup samochodu. W treści zamówienia zawarte są postanowienia o przejściu własności samochodu na klienta z chwilą wydania samochodu, które powinno zostać stwierdzone odpowiednim protokołem wydania. Wydanie takie może nastąpić jedynie po zapłacie ceny samochodu. Przed fizycznym wydaniem samochodu klient otrzymuje fakturę dokumentującą sprzedaż samochodu oraz kartę pojazdu (KP). Dzięki wydaniu tych dokumentów klient może dokonać niezbędnej rejestracji samochodu w wydziale komunikacji oraz stosownego ubezpieczenia (OC/ AC).
2018
26
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie utraty zwolnienia przez Wnioskodawcę w związku z oddaniem pojazdu do stacji demontażu pojazdów w celu jego zezłomowania.
Fragment:
Wnioskodawca zamierza zezłomować przedmiotowy samochód, przekazując go do stacji demontażu pojazdów. Z tytułu zezłomowania samochodu Wnioskodawca nie otrzyma żadnej gratyfikacji finansowej. Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy dostawa samochodu do stacji demontażu pojazdów w celu jego zezłomowania spowoduje utratę zwolnienia zgodnie z art. 113 ust. 13 ustawy. Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że – pomimo, że samochód stanowi towar określony w art. 2 pkt 6 ustawy – jego przekazanie do stacji demontażu pojazdów nie można uznać za dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy. Przedmiotowy samochód zostanie zezłomowany i nie dojdzie tu faktycznie do zmiany właściciela. W wyniku oddania samochodu do zezłomowania do stacji demontażu nie dojdzie do przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, ponieważ stacja demontażu będzie jedynie zobligowana do zezłomowania wycofanego pojazdu z eksploatacji. Natomiast Wnioskodawca z tytułu przekazania samochodu do zezłomowania nie odniesienie żadnych korzyści finansowych. Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy – zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł.
2018
17
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie obliczenia podstawy opodatkowania (marży) przy sprzedaży samochodu używanego oraz w zakresie importu usług z tytułu nabycia usług przygotowania dokumentów, przygotowania samochodu do transportu, transportu samochodu oraz prowizji dla serwisu aukcyjnego i wykazania ich w deklaracji VAT-7.
Fragment:
(...) samochodu do transportu oraz transport samochodu. Natomiast prowizja dla serwisu aukcyjnego, która jest należna innemu podmiotowi, a nie pierwotnemu sprzedawcy samochodu nie stanowi elementu kwoty nabycia samochodu, o której mowa w art. 120 ust. 1 pkt 6 ustawy. Zatem Wnioskodawca postępuje nieprawidłowo przyjmując za kwotę nabycia pojazdu całą kwotę jaką uiścił sprzedawcy samochodu, tj. kwotę z uwzględnieniem prowizji serwisu aukcyjnego. Podsumowując należy stwierdzić, że określając podstawę opodatkowania (marżę) przy sprzedaży samochodu Wnioskodawca będzie zobowiązany wyliczyć różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia (kwotę należną pierwotnemu sprzedawcy zapłaconą przez Wnioskodawcę), pomniejszoną o kwotę podatku od towarów i usług. Przy czym przez kwotę nabycia – jak już wyżej wskazano – należy rozumieć kwotę nabycia samochodu oraz koszty związane z transakcją zakupu samochodu, które Wnioskodawca zapłacił dostawcy samochodu, bez uwzględnienia prowizji dla serwisu aukcyjnego, która jest należna innemu podmiotowi niż sprzedawca samochodu. Tym samym oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 należy stwierdzić, że jest ono nieprawidłowe.
2018
15
lut

Istota:
Dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości amortyzacji środka trwałego (samochodu), o którym mowa we wniosku z uwzględnieniem dotychczas dokonywanych odpisów amortyzacyjnych
Fragment:
Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w dniu 7 stycznia 2014 r. przekazał do własnej, jednoosobowej działalności gospodarczej „ X ” środek trwały w postaci samochodu osobowego. Amortyzację samochodu rozpoczął od miesiąca lutego 2014 r. w oparciu o metodę liniową przy zastosowaniu stawki 20%. Zanim Wnioskodawca przekazał samochód jako środek trwały do wspomnianej firmy, był on użytkowany dla prywatnych celów. Samochód był amortyzowany przy niezmienionych parametrach amortyzacji do września 2016 r. do momentu zamknięcia działalności gospodarczej „ X ”, wycofania go z ewidencji środków trwałych i przekazania ponownie do użytkowania prywatnego. W dniu 24 listopada 2017 r. Wnioskodawca zarejestrował nową, jednoosobową działalność gospodarczą „ Y ”, i w dniu 27 listopada 2017 r. przekazał ten sam samochód do tejże firmy wprowadzając go jako środek trwały do ewidencji środków trwałych. Samochód jest nadal kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do użytkowania w nowo otwartej działalności gospodarczej, posiada ważne badania techniczne oraz ubezpieczenie OC. W związku z powyższym, mając na uwadze powołane przepisy prawa podatkowego oraz okoliczności sprawy wskazane we wniosku, należy stwierdzić, że w przedstawionej przez Wnioskodawcę sytuacji zachodzą przesłanki umożliwiające kontynuację amortyzacji przedmiotowego samochodu osobowego w ponownie rozpoczętej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.
2018
1
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania wycofania samochodu z działalności gospodarczej.
Fragment:
W odpowiedzi na pytanie: „ Czy zamontowane towary (części składowe) spowodowały trwały wzrost wartości pojazdu? ” – Wnioskodawca wskazał, że: „ Części składowe, które zostały zamontowane nie spowodowały trwałego wzrostu wartości samochodu będącego przedmiotem przekazania na cele osobiste. Wydatki na części składowe nie powiększyły wartości początkowej samochodu i jednocześnie wydatki te były bezpośrednio ujęte w kosztach podatkowych ”. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w opisanej sytuacji wycofanie samochodu z ewidencji środków trwałych i przekazanie go na potrzeby osobiste podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Czy wycofanie samochodu może być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT, w związku z tym, że przy jego wprowadzeniu do działalności gospodarczej nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT, ponieważ Wnioskodawca w momencie wprowadzenia samochodu do działalności gospodarczej nie był czynnym podatnikiem VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, wycofanie auta z ewidencji środków trwałych a następnie przekazanie go na cele osobiste rodzi obowiązek wystawienia faktury wewnętrznej i opodatkowanie tej sytuacji podatkiem VAT w wysokości 23%. W sytuacji, gdy przedsiębiorca przy nabyciu samochodu osobowego lub od jego części składowych miał prawo do częściowego lub pełnego odliczenia VAT, w chwili jego wycofania zobligowany jest do opodatkowania tego zdarzenia podatkiem VAT.
2018
27
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności użyczenia samochodu służbowego pracownikom do celów prywatnych.
Fragment:
Spółka przy prowadzeniu działalności wykorzystuje dwa samochody osobowe nabyte od podatników VAT czynnych, tj. samochód osobowy A o pojemności silnika 1.200 cm 3 oraz samochód osobowy B o pojemności silnika 2.000 cm 3 , zwane dalej samochodami osobowymi, których to nabycie samochodów osobowych zostało przez sprzedawców udokumentowane fakturami, a Spółka odliczyła od podatku należnego, w miesiącu nabycia i przyjęcia do użytkowania ww. samochodów osobowych, 50,00% podatku naliczonego wyszczególnionego w fakturach dokumentujących nabycie ww. pojazdów samochodowych. Wnioskodawca odlicza od podatku należnego za dany miesiąc rozliczeniowy podatek naliczony w wysokości 50,00% z faktur dokumentujących nabycie paliwa od przedmiotowych samochodów osobowych oraz z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z ich eksploatacją. Strona do dnia złożenia wniosku nie złożyła w Urzędzie Skarbowym (...), który to urząd skarbowy jest dla Spółki właściwy w zakresie podatku od towarów i usług, informacji na druku VAT-26, o której to informacji mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 marca 2014 r., w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (Dz.
2018
22
sty

Istota:
Prawo do odliczenia 50% podatku naliczonego związanego z samochodem służbowym.
Fragment:
Podstawą do użytkowania samochodu służbowego przez pracowników będzie umowa o powierzeniu samochodu służbowego (dalej: Umowa), zawierana między danym pracownikiem, a Wnioskodawcą oraz regulamin korzystania z osobowych samochodów służbowych. Umowa i regulamin przewidywać będą zasady, jakimi pracownik powinien się kierować podczas korzystania z samochodu służbowego (również do celów prywatnych) oraz podział kosztów, do ponoszenia których zobowiązany jest Wnioskodawca (tj. w szczególności koszty utrzymania i napraw samochodu służbowego, wynikających z normalnego użytkowania pojazdu oraz kosztów paliwa wykorzystywanego przez pracownika do celów prywatnych – w zryczałtowanej, odgórnie ustalonej wartości) oraz pracownik (tj. w szczególności koszty kar i mandatów). Wnioskodawca zamierza udostępniać pracownikom korzystającym z samochodów służbowych do celów prywatnych samochody stanowiące jego własność. Wnioskodawca nie ustali miesięcznego limitu kilometrów, jaki pracownik może przejechać wykorzystując Samochód służbowy do celów prywatnych. W związku z posiadaniem samochodów Wnioskodawca ponosił będzie m. in. koszty ich nabycia, koszty paliwa, koszty usług naprawy lub konserwacji, koszty innych towarów i usług związanych z eksploatacją oraz koszty ubezpieczeń.
2018
19
sty

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży samochodu po upływie sześciu miesięcy od momentu wykupu z firmy leasingowej.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 7 listopada 2017 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży samochodu po upływie sześciu miesięcy od momentu wykupu z firmy leasingowej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą i zawarła umowę leasingową na samochód. Jest płatnikiem podatku od towarów i usług, od rat leasingu odlicza 50% podatku od towarów i usług, a resztę raty traktuje jako koszty prowadzenia działalności gospodarczej. W grudniu 2017 r. nastąpi wykup samochodu od firmy leasingowej za 19% wartości początkowej. Wykupu samochodu Wnioskodawczyni planuje dokonać prywatnie, bez wprowadzania pojazdu do ewidencji środków trwałych, gdyż nie będzie on wykorzystywany już w działalności gospodarczej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy ewentualna odsprzedaż samochodu, po upływie 6 miesięcy od wykupu z firmy leasingowej, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym? Zdaniem Wnioskodawczyni, sprzedaż samochodu po upływie 6 miesięcy od wykupu z firmy leasingowej nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodu jest odpłatne zbycie innych rzeczy, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.
2018
13
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania, że Spółka spełnia warunki określone w art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy oraz w zakresie uznania wykorzystania przez pracowników Spółki samochodów służbowych do dojazdów z miejsca zamieszkania do pracy za wykorzystywanie pojazdów wyłącznie w celu prowadzenia działalności gospodarczej.
Fragment:
W Spółce funkcjonuje Regulamin Pracy, w którym znajdą się stosowne zapisy na kształt zapisów wynikających z umowy używania i przechowania samochodu służbowego. Zasady używania samochodów służbowych uregulowane będą jednakże kompleksowo w indywidualnych umowach z pracownikami. Na podstawie zawartych umów o używaniu i przechowywaniu samochodów służbowych obejmujących zasady używania samochodów służbowych, pracownicy A będą, na żądanie Spółki, zobowiązani do natychmiastowego zwrotu pojazdu, jeżeli ma on być przedmiotem umowy wynajmu w ramach wypożyczalni samochodów prowadzonej przez Pracodawcę. W A obowiązywać będzie Regulamin Wynajmu Samochodów, będących w posiadaniu (użytkowaniu) Spółki, na podstawie którego pojazdy samochodowe mogą być przedmiotem wynajmu wobec osób trzecich, ale również mogą zostać wynajęte pracownikom Spółki, na zasadach określonych w Regulaminie oraz Cenniku wynajmu samochodów. Pracownik będzie miał również prawo do najmu pojazdu w ramach wypożyczalni samochodów prowadzonej przez Pracodawcę na zasadach określonych w Regulaminie Wynajmu Samochodów zgodnie z obowiązującym Cennikiem. Stosowane przez Spółkę ceny wynajmu określone będą w Cenniku wynajmu samochodów i spełniać będą warunki określone w art. 32 ustawy, a więc będą miały charakter rynkowy, co zostanie potwierdzone stosownym porównaniem cen obwiązujących na rynku lokalnym.
2018
13
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania, że komercyjne wynajęcie samochodu pracownikom Spółki lub osobom trzecim w oparciu o funkcjonujący w Spółce Regulamin Wynajmu Samochodów, jest usługą związaną z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy.
Fragment:
W Spółce funkcjonuje Regulamin Pracy, w którym znajdą się stosowne zapisy na kształt zapisów wynikających z umowy używania i przechowania samochodu służbowego. Zasady używania samochodów służbowych uregulowane będą jednakże kompleksowo w indywidualnych umowach z pracownikami. Na podstawie zawartych umów o używaniu i przechowywaniu samochodów służbowych obejmujących zasady używania samochodów służbowych, pracownicy X będą, na żądanie Spółki, zobowiązani do natychmiastowego zwrotu pojazdu, jeżeli ma on być przedmiotem umowy wynajmu w ramach wypożyczalni samochodów prowadzonej przez Pracodawcę. W X obowiązywać będzie Regulamin Wynajmu Samochodów, będących w posiadaniu (użytkowaniu) Spółki, na podstawie którego pojazdy samochodowe mogą być przedmiotem wynajmu wobec osób trzecich, ale również mogą zostać wynajęte pracownikom Spółki, na zasadach określonych w Regulaminie oraz Cenniku wynajmu samochodów. Pracownik będzie miał również prawo do najmu pojazdu w ramach wypożyczalni samochodów prowadzonej przez Pracodawcę na zasadach określonych w Regulaminie Wynajmu Samochodów zgodnie z obowiązującym Cennikiem. Stosowane przez Spółkę ceny wynajmu określone będą w Cenniku wynajmu samochodów i spełniać będą warunki określone w art. 32 ustawy o VAT, a więc będą miały charakter rynkowy, co zostanie potwierdzone stosownym porównaniem cen obwiązujących na rynku lokalnym.
2018
11
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Samochód
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.