Samochód | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to samochód. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
20
paź

Istota:

W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z eksploatacją samochodów zastępczych i przedkontraktowych oraz opłat za użytkowanie samochodów przedkontraktowych i zastępczych.

Fragment:

(...) samochodów przedkontraktowych, udostępnianych podatnikowi na okres m.in. od przyjęcia przez leasingodawcę zamówienia pojazdu do wydania podatnikowi zamówionego pojazdu bądź, w przypadku wykrycia przez podatnika, przed odbiorem pojazdu, wad samochodu, na okres od dnia, w którym podatnik odmówił odbioru samochodu z powodu wykrytych wad, do dnia faktycznego odbioru samochodu bez wad, samochodów zastępczych, udostępnianych podatnikowi na okres czasowej przeszkody uniemożliwiającej korzystanie z pojazdów będących podstawowym przedmiotem umowy leasingu. Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie jest związane z korzystaniem z pojazdu oznaczonego co do tożsamości. Zarówno samochód przedkontraktowy jak i samochód zastępczy są wyłącznie innymi narzędziami zapewniającym realizację tej samej umowy, w oparciu o którą zasadniczo udostępnia się samochody. Przepis wymaga jedynie, by samochód osobowy był „ używany na podstawie umowy leasingu ”, a niewątpliwie - w razie stosownych postanowień w umowie leasingu o samochodach przedkontraktowych oraz samochodach zastępczych - tak samochody przedkontraktowe, jak samochody zastępcze są „ używane na podstawie umowy leasingu ”.

2018
20
paź

Istota:

Obowiązki płatnika z tytułu ponoszonych wydatków na zakup paliwa do samochodów służbowych wykorzystywanych przez pracowników do celów prywatnych.

Fragment:

Wskazać przy tym należy, że ustawodawca w art. 12 ust. 2a ustawy określając wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia wyraźnie zaakcentował, że jest to świadczenie, które przysługuje pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych, nie zaś z tytułu eksploatacji tego samochodu. Z powołanego powyżej przepisu wynika zatem jednoznacznie, że wartość ww. świadczenia została ustalona w związku z oddaniem tego samochodu pracownikowi do używania – bezpłatnie – dla celów prywatnych. Zatem ustawodawca przepisem tym – wbrew stanowisku Wnioskodawcy - nie objął wszystkich kosztów związanych z używaniem/eksploatacją samochodów służbowych w celach prywatnych pracownika. Podkreślić przy tym należy, że w warunkach rynkowych udostępnienie (użyczenie, wypożyczenie samochodu) polega na tym, że podmiot przekazuje samochód z określonym poziomem paliwa w zbiorniku (zazwyczaj jest to pełen zbiornik), a przy zwrocie klient ma obowiązek zwrócić samochód z takim samym poziomem paliwa. Opłata dotyczy zatem wyłącznie samej możliwości wykorzystania samochodu. Jeżeli samochód zostaje oddany z innym poziomem paliwa, klient jest obowiązany do pokrycia kosztów zużytego paliwa. Na uwagę zasługuje również fakt, że przy udostępnianiu nieodpłatnie przez pracodawcę samochodów służbowych pracownikom niejednokrotnie cena samego paliwa zakupionego przez pracodawcę do celów prywatnych pracownika mogłaby znacznie przekraczać wartość ryczałtu za używanie samochodu wskazanego w art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co oczywiście stałoby w sprzeczności z uregulowaniami zawartymi w tym przepisie.

2018
13
paź

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia kwoty nabycia przy stosowaniu procedury VAT marża.

Fragment:

Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca przy określeniu kwoty nabycia przedmiotowego samochodu winien uwzględnić wynagrodzenie zapłacone i należne sprzedawcy samochodu, tj. kwotę nabycia samochodu. Natomiast należności za usługi związane z opłatą parkingową i za wyrejestrowanie oraz z opłatą aukcyjną, które są należne innym podmiotom, a nie pierwotnemu sprzedawcy samochodu, nie stanowią elementów kwoty nabycia samochodu, o której mowa w art. 120 ust. 1 pkt 6 ustawy. Dodatkowo należy wskazać, że bez znaczenia przy określaniu kwoty nabycia samochodu pozostaje fakt, że wszystkie wystawione faktury dotyczą jednego zakupu i posiadają części wspólne. Zostały one bowiem wystawione przez różne podmioty (odmienne nr NIP), a wykazane na nich kwoty należne są różnym podmiotom a nie jedynie sprzedawcy samochodu. W konsekwencji należy stwierdzić, że podstawą opodatkowania przy sprzedaży przez Wnioskodawcę towaru używanego (samochodu osobowego A) będzie różnica między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia (kwotą należną pierwotnemu sprzedawcy zapłaconą przez Wnioskodawcę), pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe. Ponadto, w sprawie będącej przedmiotem wniosku należy zwrócić uwagę, że analiza załączników dołączonych do wniosku nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

2018
11
paź

Istota:

Ustalenie kwoty nabycia przy stosowaniu procedury VAT marża.

Fragment:

Natomiast należności za opłatę aukcyjną oraz opłatę za obsługę dokumentów i zakupionego samochodu, które są należne innym podmiotom, a nie pierwotnemu sprzedawcy samochodu nie stanowią elementów kwoty nabycia samochodu, o której mowa w art. 120 ust. 1 pkt 6 ustawy. Podsumowując należy stwierdzić, że podstawą opodatkowania przy sprzedaży przez Wnioskodawcę towaru używanego (samochodu) jest różnica między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia (kwotą należną pierwotnemu sprzedawcy zapłaconą przez Wnioskodawcę), pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług. Przy czym przy określaniu kwoty nabycia winien uwzględnić on kwotę wynikającą z faktury za używany samochód oraz ewentualną kwotę za opłatę aukcyjną, która należna jest sprzedawcy samochodu, bez uwzględnienia kwot wynikających z faktur za opłaty aukcyjne oraz opłaty z tytułu obsługi samochodu i dokumentów, które są należne innym podmiotom, a nie pierwotnemu sprzedawcy samochodu. W konsekwencji, Wnioskodawca nie ma prawa powiększenia ceny nabycia o opłaty aukcyjne oraz opłaty z tytułu obsługi samochodu i dokumentów, w sytuacji gdy faktury z tego tytułu wystawiane są przez podmioty inne niż pierwotny sprzedawca samochodu. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

2018
11
paź

Istota:

Ustalenia kwoty nabycia przy stosowaniu procedury VAT marża

Fragment:

Do kwoty nabycia nie zalicza się również opłata za transport świadczona przez inny podmiot niż sprzedawca samochodu, ponieważ także w tym przypadku kwota ta nie jest płacona i należna sprzedawcy samochodu. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że Wnioskodawca w tym przypadku przy określeniu kwoty nabycia przedmiotowego samochodu winien uwzględnić wynagrodzenie zapłacone i należne sprzedawcy samochodu, tj. wartość samochodu oraz za przygotowanie i wydanie dokumentów. Natomiast należności za opłatę aukcyjną oraz opłatę za transport, które są należne innym podmiotom, a nie pierwotnemu sprzedawcy samochodu nie stanowią elementów kwoty nabycia samochodu, o której mowa w art. 120 ust. 1 pkt 6 ustawy. Natomiast w przypadku, w którym Wnioskodawca otrzymuje faktury za wartość samochodu oraz za transport od sprzedawcy samochodu, a faktury za przygotowanie dokumentów i wydanie dokumentów oraz opłatę aukcyjną od podmiotów innych niż sprzedawca samochodu wskazać należy, że w tym także przypadku należności za przygotowanie i wydanie dokumentów oraz opłatę aukcyjną przysługują innym podmiotom, a nie pierwotnemu sprzedawcy samochodu, co potwierdzają faktury wystawione przez inne podmioty. Tym samym – wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy - nie mogą one zwiększać kwoty nabycia, o której mowa w art. 120 ust. 1 pkt 6 ustawy.

2018
10
paź

Istota:

Ustalenie kwoty nabycia przy stosowaniu procedury VAT marża.

Fragment:

Za podstawę naliczenia marży stosuje cenę nabycia, tj. cenę wynikającą z faktury za dany samochód + kwotę wynikającą z faktur za opłaty aukcyjne związane z tym samochodem. Samochody będące przedmiotem wniosku, zostały nabyte od jednego z podmiotów wymienionych w art. 120 ust. 10 pkt 3 ustawy, a dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 ustawy. Nabywane są w procedurze o której mowa w art. 312-325 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – Kontrahent niemiecki, na którym koncentruje się wniosek jest wyłącznym właścicielem licytowanych samochodów i nie działa na rzecz innego podatnika. Przedmiotowe samochody spełniają definicję towaru używanego zawartą w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy. Wnioskodawca nabywa samochody będące przedmiotem wniosku w celu dalszej odsprzedaży – przedmiotem jego działalności gospodarczej jest sprzedaż samochodów używanych (autohandel). Opłaty aukcyjne stanową składniki wynagrodzenia, które sprzedawca samochodu otrzymuje od Wnioskodawcy jako nabywcy samochodu. W związku z zakupem każdego jednego samochodu od kontrahenta, Wnioskodawca opłaca fakturę (invoice) tyczącą się samego samochodu (Car) oraz fakturę z opłatą aukcyjną do niego przyporządkowaną (auction fee) i fakturę za usługi związane z pojazdem (Document handling, Car handling).

2018
14
wrz

Istota:

Możliwości zastosowania przy sprzedaży samochodu procedury VAT- marża

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 3 sierpnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania przy sprzedaży samochodu procedury VAT-marża. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną. Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. Wnioskodawca w 2013 r. nabył samochód ciężarowy na podstawie faktury VAT-marża i wprowadził do ewidencji środków trwałych w prowadzonej działalności gospodarczej. Wnioskodawca w najbliższym czasie planuje sprzedać ten samochód. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy sprzedaż samochodu może być opodatkowana w systemie VAT marża? Zdaniem Wnioskodawcy, samochód osobowy będący środkiem trwałym w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności spełnia definicję towaru używanego zawartą w art. 120 ust. 1 pkt 4 gdyż Wnioskodawca nabył go na fakturę VAT marża, użytkował w działalności gospodarczej oraz nabył go z myślą o dalszej odsprzedaży po wykorzystaniu w prowadzonej działalności gospodarczej. Zgodnie z powyższym sprzedaż samochodu może być opodatkowana w systemie VAT-marża na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

2018
4
sie

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży samochodu; prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia samochodu oraz wydatków związanych z jego bieżącym użytkowaniem, a także od zakupu paliwa.

Fragment:

Nie jest też odliczany podatek VAT od faktur związanych z eksploatacją tego samochodu (paliwo, naprawy). Samochód jest zamortyzowany w 100%. Obecnie Wnioskodawca planuje sprzedaż tego samochodu i zakup nowego. W piśmie, stanowiącym uzupełnienie do wniosku, Wnioskodawca wskazał, że: jest czynnym podatnikiem podatku VAT z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (handlowej), zakup i sprzedaż towarów i usług związanych głównie z branżą pożarniczą; planuje dokonać zakupu nowego samochodu osobowego, o którym mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; wydatki ponoszone z bieżącym użytkowaniem samochodu, to wydatki, które muszą być poniesione aby samochód mógł być eksploatowany m.in.: zakup paliwa; przeglądy techniczne; przeglądy serwisowe; ubezpieczenia OC, AC, NW; bieżące naprawy; zakup części zamiennych, np. opon zimowych; „ nowy ” samochód będzie wykorzystywany wyłącznie do celów działalności statutowej nieodpłatnej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Z jaką stawką podatku VAT należy dokonać sprzedaży tego samochodu? Czy od zakupu nowego samochodu przeznaczonego wyłącznie do celów działalności statutowej i od wydatków związanych z jego bieżącym użytkowaniem oraz od zakupu paliwa będzie przysługiwało Wnioskodawcy odliczenie podatku VAT, a jeśli tak to w jakiej wysokości? Zdaniem Wnioskodawcy, jeśli nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT przy zakupie samochodu, to nie ma obowiązku naliczenia podatku VAT przy jego sprzedaży.

2018
3
sie

Istota:

W zakresie opodatkowania czynności przekazania samochodu wykupionego z leasingu na cele prywatne oraz późniejszej jego sprzedaży

Fragment:

Przyjęcie, że dany podmiot sprzedając towar (np. samochód) działa w charakterze podatnika prowadzącego handlową działalność gospodarczą (jako handlowiec) wymaga ustalenia, czy jego działalność w tym zakresie przybiera formę zawodową (profesjonalną). Przejawem natomiast takiej aktywności określonej osoby w zakresie obrotu ruchomościami (np. samochodami), która może wskazywać, że jej czynności przybierają formę zorganizowaną może być np.: działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży samochodu, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług handlu samochodami. Przy czym, na tego rodzaju aktywność „ handlową ” wskazywać musi ciąg powyżej przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że jeżeli Wnioskodawca dokonując w przyszłości sprzedaży samochodu nie będzie działał w charakterze podatnika, a czynność ta nie będzie nosiła znamion działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług to sprzedaż samochodu stanowić będzie zwykłe wykonywanie prawa własności. Tym samym, Wnioskodawca będzie zbywać samochód, stanowiący jego majątek prywatny, korzystając z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem.

2018
28
lip

Istota:

Wnioskodawca dokonując sprzedaży samochodu nie wystąpi w charakterze podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, ponieważ zbycie pojazdu będzie stanowiło przejaw zwykłego zarządu majątkiem osobistym i nie będzie związane z wykonywaną działalnością gospodarczą Wnioskodawcy.

Fragment:

Faktura dokumentująca sprzedaż samochodu przez firmę leasingową będzie wystawiona na osobę fizyczną Wnioskodawcy, a nie na działalność gospodarczą. Zatem podatek VAT z faktury od zakupu samochodu nie zostanie odliczony w działalności. Wnioskodawca zamierza sprzedać auto po upływie 6 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym nastąpi nabycie auta. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy w przypadku sprzedaży samochodu wykupionego przez osobę fizyczną po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego i przeznaczonego na cele prywatne po upływie 6 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym nastąpi nabycie auta, będzie objęta podatkiem od towarów i usług. Mając na uwadze opis sprawy oraz treść przywołanych przepisów prawa stwierdzić należy, że skoro – jak wskazał Wnioskodawca – zamierza wykupić samochód jako osoba fizyczna i od momentu wykupu nie zamierza wykorzystywać go w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to późniejsza sprzedaż samochodu nie będzie podlegała przepisom ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca bowiem dokonując sprzedaży samochodu nie wystąpi w charakterze podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, ponieważ zbycie pojazdu będzie stanowiło przejaw zwykłego zarządu majątkiem osobistym i nie będzie związane z wykonywaną działalnością gospodarczą Wnioskodawcy.