Samochód | Interpretacje podatkowe

Samochód | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to samochód. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zastosowanie procedury opodatkowania marży dla samochodu.
Fragment:
W styczniu 2013 Wnioskodawca wprowadził na ewidencję środków trwałych samochód osobowy, który nabył jako osoba fizyczna w marcu 2010. Samochód był niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej. Głównym celem wprowadzenia tego samochodu na ewidencję środków trwałych było wykorzystywanie go na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawca brał jednak pod uwagę jego późniejszą odsprzedaż, gdy po pewnym czasie jego użyteczność ulegnie zmniejszeniu lub gdy na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej będzie potrzebował samochodu o innych parametrach użytkowych. W marcu 2017 Wnioskodawca sprzedał w/w samochód osobie fizycznej i wystawił fakturę VAT marża (procedura marży - towary używane). Samochód ten okazał się mieć parametry użytkowe niewystarczające do dalszego użytkowania na potrzeby działalności gospodarczej. W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że: Samochód będący przedmiotem sprzedaży stanowił towar używany w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Przedmiotowy samochód został nabyty od osoby fizycznej (art. 120 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). Przedmiotowy samochód był wykorzystywany do prowadzonej działalności gospodarczej, tj.
2017
8
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży samochodów z zastosowaniem procedury VAT-marża w odniesieniu do samochodów nabytych od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na umowę kupna-sprzedaży, samochodów nabytych w procedurze VAT-marża od podmiotu o którym mowa w art. 120 ust. 10 pkt 3 ustawy oraz samochodów nabytych w ramach procedury VAT-marża do majątku prywatnego i wprowadzonych do ewidencji środków trwałych na podstawie oświadczenia oraz samochodów kupionych w ramach mienia przesiedleńczego (z kraju poza Unią Europejską).
Fragment:
Wnioskodawca zakupił: używane samochody osobowe („ samochody 1 ”) od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na umowę kupna sprzedaży; używane samochody osobowe („ samochody 2 ”) w systemie VAT-marża od podmiotu, o którym mowa w art. 120 ust. 10 pkt 3 ustawy o VAT. Wnioskodawca wprowadził na podstawie oświadczenia samochody osobowe z majątku prywatnego (nabyte uprzednio do majątku prywatnego bez prawa do odliczenia podatku VAT) („ samochody 3 ”) do ewidencji środków trwałych. Samochody 1, 2, 3 („ samochody ”) zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych w dniu zakupu/oświadczenia i do dzisiaj są wykorzystywane w działalności pozarolniczej opodatkowanej. Wnioskodawca zamierza sprzedać samochody innej firmie/osobie fizycznej za cenę rynkową. Z uzupełnienia z dnia 7 lipca 2017 r. wynika, że: Ad. 1 Samochody osobowe (oznaczone w opisie sprawy „ samochody 3 ”), które Wnioskodawca wprowadził do ewidencji środków trwałych z majątku prywatnego zostały przez Wnioskodawcę uprzednio zakupione w procedurze VAT-marża, oraz sprowadzone w ramach procedury mienia przesiedlenia (z kraju poza Unii Europejskiej). Ad. 2 Samochody zakupione przez Wnioskodawcę: (...)
2017
7
sie

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz od zakupionego wyposażenia ratowniczo-gaśniczego zamontowanego i niezamontowanego na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej ...
Fragment:
Ponadto Gmina złożyła w dniu 1 marca 2017 r. wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przyznanie dotacji i pożyczki Gminie na zakup ww. samochodu, który na dzień sporządzania niniejszego wniosku nie został jeszcze rozpatrzony. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina po dokonaniu zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych będzie miała prawo do odzyskania podatku od towarów i usług zarówno od zakupionego samochodu ratowniczo-gaśniczego jak i od zakupionego wyposażenia ratowniczo-gaśniczego zamontowanego i niezamontowanego na stałe, którego zakup będzie sfinansowany częściowo ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „ Gospodarka przyjazna środowisku ” Działanie 5.1. „ Dostosowanie do zmian klimatu ” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020”? Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie będzie miała prawa do odzyskania podatku VAT od wyżej wymienionego przedsięwzięcia, ponieważ zakup ww. samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe i niezamontowanym na stałe, nie będzie służył sprzedaży opodatkowanej. Wnioskodawca, tj. Gmina, będzie wykorzystywać średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe i niezamontowanym na stałe zakupionym dla Ochotniczej Straży Pożarnej do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2017
5
sie

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z użytkowaniem samochodów przeznaczonych na wynajem, bez prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu
Fragment:
W ramach działalności Wnioskodawca prowadzi biuro turystyczne (działalność podstawowa), a dodatkowo świadczy usługi odpłatnego najmu samochodów osobowych. W celu świadczenia usług najmu Wnioskodawca nabył dwa samochody osobowe marki Opel Vivaro Combi. Samochody są wynajmowane klientom biura podróży, jak i innym osobom fizycznym oraz firmom. Najczęściej występujący okres najmu to od 10 do 30 dni. Zgodnie z umową najmu Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć zatankowany pojazd pod adres wskazany przez najemcę. Pomiędzy umowami najmu, samochody są parkowane na strzeżonym, płatnym parkingu, czyli poza miejscem zamieszkania Wnioskodawcy i jednocześnie miejscem prowadzenia działalności. W tym czasie dokonywane są również ewentualne naprawy, przeglądy techniczne, samochody jeżdżą na myjnię oraz stację paliw. Trasa przejazdu nie przekracza kilku kilometrów, a wszystkie przejazdy są wyłącznie związane z koniecznością utrzymania pojazdów w idealnym stanie technicznym i wizualnym. Nie występują inne formy wykorzystywania przedmiotowych samochodów. W okresie kiedy pojazdy stoją na parkingu, dokumenty od nich wraz z kluczykami są zabezpieczone w biurze firmy Wnioskodawcy. Nie ma możliwości aby pracownicy bez zgody Wnioskodawcy użytkowali te pojazdy. Powyższe samochody nie są wykorzystywane do celów prywatnych Wnioskodawcy lub takich celów Jego pracowników lub współpracowników.
2017
2
sie

Istota:
Korekta kwoty podatku naliczonego nieodliczonego przy zakupie samochodu.
Fragment:
W przedmiotowej sprawie, Wnioskodawca nabywając w dniu 24.11.2014 r. samochód odliczył 50% kwoty podatku naliczonego. Samochód został nabyty za kwotę powyżej 15.000 zł. W dniu 02.07.2015 r. Wnioskodawca zgłosił do urzędu skarbowego zmianę wykorzystania przedmiotowego samochodu wyłącznie do działalności gospodarczej. Wobec powyższego Zainteresowany, w związku ze zmianą wykorzystania samochodu opisanego we wniosku na wykorzystanie wyłącznie do działalności gospodarczej, jest uprawniony do dokonania korekty podatku naliczonego nieodliczonego przy jego zakupie. Korektę tą, z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca dokonał odliczenia zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy, tj. odliczył 50% kwoty podatku naliczonego przy zakupie samochodu, należało przeprowadzić na podstawie art. 90b ust. 1 pkt 2 ustawy poprzez korektę deklaracji podatkowej za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana wykorzystania samochodu, tj. miesiąc lipiec 2015 r. Korekcie w tym przypadku podlega podatek nieodliczony przy nabyciu, w wysokości proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Natomiast przy sprzedaży samochodu Wnioskodawca ma prawo do odliczenia pozostałej kwoty podatku naliczonego nieodliczonego przy zakupie przedmiotowego samochodu. Zatem, skoro Wnioskodawca (...)
2017
4
lip

Istota:
W zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków dotyczących samochodów osobowych przeznaczonych na wynajem bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.
Fragment:
Samochody wykorzystywane będą tylko do celów najmu. Samochody będą wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca będzie również transportował samochody w celu wykonania usług serwisowych np. wymiana płynów i opon, przeglądy techniczne. Z zastrzeżeniem konieczności zapewnienia wykonania usług serwisowych samochodów, samochody nie będą wykorzystywane między umowami najmu. Będą oczekiwały na kolejny wynajem, zaparkowane na parkingu strzeżonym użytkowanym przez Wnioskodawcę. Pomiędzy poszczególnymi umowami najmu kluczyki będą przechowywane w siedzibie Wnioskodawcy w sejfie. Wnioskodawca prowadzić będzie jednocześnie rejestr zawieranych umów najmu, z określeniem dokładnych dat wynajmu każdego z pojazdów, co umożliwia dokładną weryfikację okresu faktycznego wykorzystywania pojazdu w ramach działalności polegającej na krótkoterminowym i średnioterminowym wynajmie samochodów osobowych. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy przysługuje Zainteresowanemu pełne prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu wydatków związanych z nabyciem samochodów oraz wydatków związanych z umowami (...)
2017
30
cze

Istota:
Brak opodatkowania czynności sprzedaży samochodu, który wcześniej był użytkowany na podstawie umowy leasingu operacyjnego, a następnie wykupiony „na cele prywatne”
Fragment:
Ponieważ samochód nie był już potrzebny Wnioskodawcy do prowadzenia działalności gospodarczej, postanowił nie wprowadzać go do majątku firmy, a co za tym idzie nie dokonywał amortyzacji ani nie zaliczał wydatków związanych z eksploatacją samochodu do kosztów uzyskania przychodu. Z faktury dotyczącej wykupu nie odliczył podatku VAT, ani nie zaliczył jej do kosztów uzyskania przychodu. Wnioskodawca po wykupie nie wykorzystywał samochodu w swojej firmie – dla celów działalności gospodarczej, a więc nie przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z eksploatacją samochodu. Wnioskodawca wykorzystywał samochód do działalności gospodarczej do końca trwania umowy leasingowej tj. do dnia 7 marca 2016 r. Samochód od momentu wykupu jest używany wyłącznie na cele prywatne, nie był i nie jest udostępniany innym osobom. Od dnia 7 marca 2016 r. samochód nie był wykorzystywany w działalności gospodarczej. Podatnik wcześniej nie dokonywał podobnych transakcji, jest to sprzedaż okazjonalna niemająca charakteru działalności gospodarczej. Podatnik zawarł umowę leasingu, gdyż potrzebny mu był samochód w działalności gospodarczej, a nie w celu dalszej odsprzedaży. W chwili obecnej Podatnik po cenie rynkowej zamierza sprzedać samochód osobie trzeciej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy ewentualna późniejsza sprzedaż samochodu, który (...)
2017
26
cze

Istota:
Ulga rehabilitacyjna – używanie samochodu osobowego, przewozy na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, do lekarzy specjalistów, wydatki na samochód
Fragment:
Użycie przez ustawodawcę, przy określaniu wielkości limitu, wyrażenia „ w wysokości nieprzekraczającej kwoty 2.280 zł ” (a nie „ w wysokości 2.280 zł ”) wskazuje, że wysokość odliczenia uzależniona jest od intensywności (częstości) używania samochodu do przejazdu na niezbędne (konieczne) zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne (zlecone przez lekarza). Wskazany limit 2.280 zł dotyczy tylko i wyłącznie wydatków poniesionych na używanie samochodu osobowego będącego własnością (współwłasnością) osoby niepełnosprawnej związanego z przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Kwota 2.280 zł nie jest kwotą odliczenia z tytułu bycia osobą niepełnosprawną z I lub II grupą inwalidztwa lecz z tytułu korzystania z samochodu na dojazdy na niezbędne zabiegi. Kwota ta jest wyłącznie limitem, powyżej którego wydatki poniesione na korzystanie z samochodu nie podlegają odliczeniu. Zatem, podatnik może odliczyć tylko te wydatki dotyczące używania samochodu, które faktycznie poniósł (do kwoty 2.280 zł), co oznacza, że nie może odliczyć kwoty 2.280 zł, jeżeli poniósł wydatki w kwocie niższej od wymienionej. Należy też zwrócić uwagę, że nie wszystkie wydatki dotyczące używania samochodu na przejazdy osoby niepełnosprawnej będą podlegały odliczeniu w ramach powołanego przepisu. W świetle analizowanego przepisu, mogą podlegać odliczeniu tylko te, które są związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.
2017
23
cze

Istota:
Sposób opodatkowania używanego samochodu osobowego oraz korekta podatku naliczonego w związku z likwidacją działalności gospodarczej.
Fragment:
Przy zakupie samochodu przysługiwało Panu prawo do odliczenia podatku naliczonego w wysokości 6.000 zł. Prowadzona przez Pana działalność gospodarcza „ została zamknięta ” w dniu xxx 2012 r. Po zamknięciu działalności samochód osobowy będący w działalności środkiem trwałym, pozostał Pana własnością i został przekazany do użytku prywatnego. W deklaracji VAT „ na zamknięcie działalności ” wykazał Pan VAT naliczony od posiadanego środka trwałego, wyliczony od wartości rynkowej na dzień likwidacji działalności. Uważa Pan jednak, że w remanencie likwidacyjnym powinien wykazać samochód osobowy jako zwolniony z VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w związku z likwidacją działalności gospodarczej jest Pan zobowiązany do „ naliczenia podatku VAT ” od wartości rynkowej przekazanego samochodu osobowego na własne potrzeby? Czy ma Pan obowiązek dokonania korekty VAT odliczonego przy zakupie samochodu w proporcji 1/5 za każdy rok użytkowania samochodu? Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z faktem, że „ nie miał Pan prawa do odliczenia całego zapłaconego przy zakupie samochodu VAT ”, nie ma Pan obowiązku do „ naliczenia ” tego podatku w momencie zakończenia działalności gospodarczej.
2017
23
cze

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży samochodów zabytkowych i kolekcjonerskich
Fragment:
W przedstawionym wniosku Wnioskodawca wskazał, że zamierza sprowadzać z krajów trzecich (import) samochody kolekcjonerskie i zabytkowe (25-30 letnie) oraz samochody kolekcjonerskie z krajów Unii Europejskiej. Samochody te po renowacji maja być sprzedane na terytorium kraju. W przypadku importu samochodów są one odprawiane w urzędzie celnym. Samochody kolekcjonerskie opodatkowywane są stawką VAT 8 %, samochody pozostałe stawką 23%. W przypadku nabycia samochodów z innych państw członkowskich samochody te są nabywane od osób fizycznych i firma które są podatnikami podatku od wartości dodanej w krajach Unii Europejskiej oraz od osób fizycznych i firma które takimi podatnikami nie są. W przypadku nabycia samochodu od osób fizycznych będących podatnikami samochód będzie korzystał ze zwolnienia podmiotowo lub przedmiotowo. Natomiast w przypadku nabycia samochodów od Firm które są podatnikami podatku od wartości dodanej samochodów podatnik będzie posiadał dokumenty z których będzie wynikało bezpośrednio że na był je na podstawie faktury VAT marża. W świetle przywołanych przepisów należy stwierdzić, że: w przypadku samochodów kolekcjonerskich, które są importowane, stawka 8% procent ma zastosowanie wyłącznie do importu tych samochodów. Natomiast sprzedaż tych samochodów podlega opodatkowaniu (...)
2017
9
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Samochód
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.