Salon gier | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to salon gier. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Czy zmiana lokalizacji salonu gier w trakcie okresu rozliczeniowego powoduje zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego?

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 42 a ust. 1 – 4 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.) podmioty podlegające opodatkowaniu podatkiem od gier są obowiązane do składania deklaracji podatkowych, obliczania i wpłacania podatku od gier na rachunek właściwego urzędu skarbowego za okresy miesięczne, z zastrzeżeniem ust. 3. Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach podatku od gier reguluje przepis art. 42b ww. ustawy o grach i zakładach wzajemnych. Ponieważ ustawa o grach i zakładach wzajemnych nie reguluje kwestii właściwości miejscowej organów podatkowych w sytuacji zmiany np. lokalizacji ośrodka gier w trakcie okresu rozliczeniowego, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Zgodnie z art. 2 § 1 pkt 1 przepisy ww. ustawy Ordynacja podatkowa stosuje się do podatków (...), do których ustalenia lub określenia uprawnione są organy (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy obroty osiągane z gier na urządzeniach zręczniościowych bedą podlegały ewidencji na ksaie rejsetrującej.?Czy i od kiedy rozpocząć ewidencję obrotów opodatkowanych na kasie rejestrującej?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 21.05.2004r w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa działając na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r- Ordynacja podatkowa ( Dz.U.Nr137 poz.926 z póź. zmian) uprzejmie informuję: Przepis art . 111 ust.1 ustawy z 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług ( Dz.U.Nr 54 ,poz.535) stanowi ,iż podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Natomiast na postawie ust.7 pkt.3 tejże ustawy Minister Finansów w drodze rozporządzenia może zwolnić na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących obrotu i kwot podatku należnego ze względu na rodzaj (...)