Saldo debetowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to saldo debetowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Czy odsetki wypłacane w ramach struktury Cash poolingu przez jej uczestników (m.in. przez Klienta posiadającego saldo debetowe) nie podlegają w Polsce przepisom o niedostatecznej kapitalizacji (tj. przepisom art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dalej: „ustawa pdop”)?

Fragment:

(...) Banku. Klient i Posiadacz Rachunku Centralnego (Klient poboczny) zobowiązują się zapewnić, aby na Rachunku Centralnym były przestrzegane limity uzgodnione z Bankiem. Bank jest upoważniony do dokonywania przelewów nawet wtedy, gdyby w rezultacie nastąpiło przekroczenie linii kredytowej udzielonej na Rachunku Centralnym. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy odsetki wypłacane w ramach struktury Cash poolingu przez jej uczestników (m.in. przez Klienta posiadającego saldo debetowe) nie podlegają w Polsce przepisom o niedostatecznej kapitalizacji (tj. przepisom art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dalej: „ustawa pdop”)... Zdaniem wnioskodawcy. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy pdop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych spółce przez jej udziałowca (akcjonariusza) posiadającego nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy umorzone w 2007 r. odsetki powstałe od nie spłaconego salda debetowego na rachunku bankowym oszczędnościowo – rozliczeniowym w wysokości 8 025,55 zł należy opodatkować podatkiem dochodowym?

Fragment:

(...) umorzone zobowiązanie i należy je traktować jako inne nieodpłatne świadczenie w rozumieniu powołanego wyżej art. 11 ust. 1 ustawy, co skutkuje uzyskaniem przychodu z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy, jako świadczenie o charakterze niepieniężnym. Z analizy przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, w dniu 29 maja 2000 r. Wnioskodawca zawarł z X umowę na prowadzenie rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego „S”. Na koncie powstało saldo debetowe w wysokości 3,937,91 zł od których Bank naliczył odsetki. W czerwcu 2007 r. Centrum Restrukturyzacji i Windykacji X zaproponowało Wnioskodawcy umorzenie odsetek od zadłużenia pod warunkiem jednorazowej spłaty długu. Wnioskodawca wywiązał się z umowy, a odsetki zostały umorzone. Biorąc zatem powyższe pod uwagę umorzone odsetki od niespłaconego salda debetowego stanowią przychód z innych źródeł i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W (...)