Saldo | Interpretacje podatkowe

Saldo | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to saldo. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Umowa cash poolingu oraz dokonywane na jej podstawie rozliczenia nie powoduj1 obowi1zku zap3aty podatku od czynnooci cywilnoprawnych?
Fragment:
Z kolei w przypadku wyst1pienia deficytów (sald ujemnych) na Rachunkach Yród3owych pozosta3ych Uczestników, zsumowane orodki z Rachunku konsolidacyjnego Agenta (Wnioskodawcy) oraz kredytu dostepnego w ramach Rachunku konsolidacyjnego s1 przekazywane na pokrycie tych deficytów. Mechanizm zerowania sald jest przeprowadzany w sposób automatyczny przez Bank. Zerowanie sald w ramach systemu cash poolingu jest oparte na mechaniYmie: zwolnienia z d3ugu (na podstawie art. 519 § 1 Kodeksu cywilnego) – w przypadku, gdy na koniec dnia roboczego Rachunek Yród3owy któregoo z pozosta3ych Uczestników wykazuje saldo dodatnie, Agent (Wnioskodawca) przejmuje od Banku zobowi1zanie wobec tego Uczestnika do zwrotu salda dodatniego zapisanego na tym Rachunku Yród3owym i saldo to zostaje przeniesione na Rachunek konsolidacyjny Agenta (Wnioskodawcy),tj. Agent (Wnioskodawca) wstepuje w miejsce Banku, jako d3u?nika (Bank zostaje zwolniony z d3ugu wobec Uczestnika, którego Rachunek Yród3owy na koniec dnia roboczego wykazywa3 saldo dodatnie); subrogacji (na podstawie art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego) – w przypadku, gdy na koniec dnia roboczego Rachunek Yród3owy któregoo z pozosta3ych Uczestników wykazuje saldo ujemne, zostaje ono pokryte ze orodków znajduj1cych sie na Rachunku konsolidacyjnym Agenta lub z przyznanego przez Bank Agentowi kredytu w Rachunku konsolidacyjnym (tj.
2017
12
sty

Istota:
Czy w świetle art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych czynności realizowane w ramach usługi zarządzania płynnością finansową na podstawie zawartej z Bankiem umowy o wspólnym zarządzaniu płynnością finansową - zerowanie sald nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Wpłaty dokonywane na własny Rachunek Szczegółowy przez Spółkę będą zwiększały saldo środków pieniężnych na Rachunku Głównym. Bank będzie przenosił saldo dodatnie Rachunku Szczegółowego Spółki na Rachunek Główny. Jednocześnie każdorazowe wypłaty z Rachunku Szczegółowego dokonywane przez Spółkę będą zmniejszały saldo środków pieniężnych na Rachunku Głównym. Saldo na Rachunku Głównym będzie zawsze odzwierciedleniem salda pomiędzy Bankiem a posiadaczem tego rachunku, natomiast saldo na Rachunku Szczegółowym Spółki będzie odzwierciedleniem salda pomiędzy Spółką a Bankiem i zawsze będzie wynosiło zero. Wysokość wypłat dokonywanych przez Spółkę z Rachunku Szczegółowego może być ograniczona wysokością limitu ustalonego pomiędzy Spółką a posiadaczem Rachunku Głównego (o ile taki limit zostanie ustalony), a także wysokością limitu ustalonego pomiędzy Bankiem a posiadaczem Rachunku Głównego dla wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy kapitałowej. Na podstawie ustaleń ze Spółką oraz Pool Leaderem, Bank będzie wyliczał w pierwszej kolejności saldo odsetek należnych/naliczonych na Rachunku Głównym wobec Pool Leadera, a następnie saldo odsetek należnych Spółce z Rachunku Szczegółowego Pool Leadera lub płatnych przez Spółkę na Rachunek Szczegółowy Pool Leadera, obliczonych na podstawie salda wewnątrzgrupowego pomiędzy Rachunkiem Głównym a każdym z Rachunków Szczegółowych, tj.
2017
11
sty

Istota:
Ustalenie, czy przepływy środków finansowych tytułem zerowania sald dodatnich i ujemnych na Rachunkach na koniec każdego dnia roboczego stanowią dla Spółki jako Uczestnika odpowiednio, przychód albo koszt dla celów podatku dochodowego
Fragment:
(...) saldo dodatnie - Agent przejmuje od Banku jego zobowiązanie wobec każdego z Uczestników, których rachunek wykazuje saldo dodatnie; przejęcie zobowiązania Banku następuje za zapłatą przez Bank na rzecz Agenta wartości nominalnej zobowiązania (co odbywa się poprzez uznanie przez Bank Rachunku Agenta). Od salda występującego na Rachunku Agenta po globalnym dziennym bilansowaniu, Bank nalicza/pobiera odsetki w wysokości ustalonej w Umowie (odpowiednio odsetki debetowe w przypadku globalnego salda ujemnego oraz odsetki kredytowe w przypadku globalnego salda dodatniego). Rozliczenie zatem Agenta z Bankiem przedstawia się w następujący sposób: w przypadku, w którym po dokonaniu przeniesienia wierzytelności na Agenta oraz przejęcia zobowiązań przez Agenta, na rachunku Agenta występuje saldo dodatnie, Bank nalicza odsetki od kwoty stanowiącej dodatnie saldo na koniec danego dnia roboczego w wysokości ustalonej w Umowie; w przypadku, w którym po dokonaniu przeniesienia wierzytelności na Agenta oraz przejęcia zobowiązań przez Agenta, na rachunku Agenta występuje saldo ujemne Bank pobiera odsetki od kwoty stanowiącej ujemne saldo na koniec danego dnia zgodnie z umową Limitu Ovedraft (wg Umowy rozumianego jako limit kredytowy w Rachunku przyznawany na podstawie odrębnych umów).
2016
6
kwi

Istota:
Ustalenie, czy przepływy środków finansowych tytułem zerowania sald dodatnich i ujemnych na Rachunkach na koniec każdego dnia roboczego stanowią dla Spółki jako Uczestnika odpowiednio, przychód albo koszt dla celów podatku dochodowego
Fragment:
(...) saldo dodatnie - Agent przejmuje od Banku jego zobowiązanie wobec każdego z Uczestników, których rachunek wykazuje saldo dodatnie; przejęcie zobowiązania Banku następuje za zapłatą przez Bank na rzecz Agenta wartości nominalnej zobowiązania (co odbywa się poprzez uznanie przez Bank Rachunku Agenta). Od salda występującego na Rachunku Agenta po globalnym dziennym bilansowaniu, Bank nalicza/pobiera odsetki w wysokości ustalonej w Umowie (odpowiednio odsetki debetowe w przypadku globalnego salda ujemnego oraz odsetki kredytowe w przypadku globalnego salda dodatniego). Rozliczenie zatem Agenta z Bankiem przedstawia się w następujący sposób: w przypadku, w którym po dokonaniu przeniesienia wierzytelności na Agenta oraz przejęcia zobowiązań przez Agenta, na rachunku Agenta występuje saldo dodatnie, Bank nalicza odsetki od kwoty stanowiącej dodatnie saldo na koniec danego dnia roboczego w wysokości ustalonej w Umowie; w przypadku, w którym po dokonaniu przeniesienia wierzytelności na Agenta oraz przejęcia zobowiązań przez Agenta, na rachunku Agenta występuje saldo ujemne Bank pobiera odsetki od kwoty stanowiącej ujemne saldo na koniec danego dnia zgodnie z umową Limitu Ovedraft (wg Umowy rozumianego jako limit kredytowy w Rachunku przyznawany na podstawie odrębnych umów).
2016
5
kwi

Istota:
Czy środki przelewane na koniec każdego dnia roboczego w ramach usługi cash poolingu, dokonywane w celu wyrównania ujemnego lub dodatniego salda na rachunku uczestników do zera, będą stanowiły dla tych uczestników przychody podatkowe/koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 5)
Fragment:
W związku z powyższym, jeżeli z rachunku SA zostanie przekazane saldo dodatnie, uczestnikowi krajowemu przysługiwać będą odsetki od uczestnika zagranicznego. W przeciwnym wypadku, tj. gdy na rachunku SA wystąpi saldo ujemne, które zostanie pokryte ze środków uczestnika zagranicznego, uczestnik krajowy jest zobowiązany zapłacić odsetki do uczestnika zagranicznego. Spółka zobowiązana jest do zapłaty wynagrodzenia Bankowi za świadczoną usługę cash poolingu. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy środki przelewane na koniec każdego dnia roboczego w ramach usługi cash poolingu, dokonywane w celu wyrównania ujemnego lub dodatniego salda na rachunku uczestników do zera, będą stanowiły dla tych uczestników przychody podatkowe/koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 5) Zdaniem Spółki, transfery dokonywane przez Bank w celu zarządzania płynnością finansową nie stanowią dla uczestników przychodów/kosztów podatkowych. Dokonywane transfery nie mają charakteru samodzielnych transakcji, lecz są wykonywane w celu wykonania usługi świadczonej przez Bank. Należy więc uznać, że dokonywane transfery nie mają celu samego w sobie, ale służą wykonaniu usługi świadczonej przez Bank.
2015
4
sty

Istota:
Czy łączna kwota odsetek naliczonych w danym roku kalendarzowym od sald dodatnich Spółki stanowić będzie dla Niej przychód dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w dniu płatności odsetek, natomiast łączna kwota odsetek naliczonych w danym roku kalendarzowym od sald ujemnych Spółki stanowić będzie dla Niej koszt uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w dniu płatności odsetek?
Fragment:
W przypadku, gdy łączna kwota odsetek naliczonych w danym roku kalendarzowym od sald dodatnich Uczestnika jest wyższa od łącznej kwoty odsetek naliczonych od sald ujemnych Uczestnika, Agent jest obowiązany do zapłaty temu Uczestnikowi różnicy między odsetkami od sald dodatnich a odsetkami od sald ujemnych (kwota ta powiększa saldo Uczestnika odzwierciedlone na Rachunku Głównym na koniec dnia, w którym następuje rozliczenie). W przypadku, gdy łączna kwota odsetek naliczonych w danym roku od sald dodatnich Uczestnika jest niższa od łącznej kwoty odsetek naliczonych od sald ujemnych Uczestnika, Uczestnik ten jest zobowiązany do zapłaty Agentowi różnicy między odsetkami od sald ujemnych a odsetkami od sald dodatnich (kwota ta pomniejsza saldo Uczestnika odzwierciedlone na Rachunku Głównym na koniec dnia, w którym następuje rozliczenie). Pomimo, iż rozliczenie odsetek nie kreuje rzeczywistych przepływów finansowych, zwiększenie/zmniejszenie salda Uczestników odzwierciedlonego na Rachunku Głównym tytułem rozliczenia odsetek jest traktowane przez uczestników jako kompensata wzajemnych należności i zobowiązań (dalej jako „ płatność odsetek ”). Z tytułu świadczenia usługi cash poolingu Agent jest obowiązany uiszczać na rzecz Banku stosowne opłaty.
2012
30
sie

Istota:
Umowa cash pooling.
Fragment:
W przypadku wystąpienia salda ujemnego na rachunkach Uczestników, Bank przeleje z rachunku E. brakujące środki, odpowiadające tym ujemnym saldom, na dane rachunki Uczestników. W konsekwencji powyższych operacji, na koniec każdego dnia roboczego, saldo na rachunkach Uczestników będzie wynosiło zero (0), a rachunek spółki E. będzie wykazywał łącznie saldo rachunków Uczestników oraz E. sprzed dokonania powyższych operacji. Innymi słowy, na koniec każdego dnia roboczego, saldo z rachunków Uczestników będzie „ przenoszone ” na rachunek E. prowadzony w Banku. Etap 2: W drugim etapie, saldo rachunku spółki E. będzie konsolidowane z saldem występującym na rachunku T. (tj. Agenta Głównego) i odzwierciedlenie na rachunku T. Oznacza to, iż w przypadku wystąpienia salda dodatniego na rachunku E., środki pieniężne znajdujące się na tym rachunku zostaną przeniesione przez Bank na rachunek należący do T. Z drugiej strony, w przypadku wystąpienia salda ujemnego na rachunku należącym do E., z rachunku Agenta Głównego zostaną przeniesione przez Bank na rachunek spółki E. środki pieniężne w takiej wysokości, aby pokryć występujące na tym rachunku saldo ujemne. W konsekwencji, na koniec każdego dnia roboczego, saldo na rachunku E. będzie wynosiło zero (0) i efektywnie będzie ono „ pokazywane ” na rachunku Agenta Głównego.
2011
1
paź

Istota:
Czy w przypadku, gdy wypłata odsetek w ramach cash poolingu dokonywana jest na rzecz posiadacza salda dodatniego, nie będącego polskim rezydentem podatkowym, do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od dochodu z tytułu odsetek osiąganego przez tego nierezydenta w wyniku uczestnictwa w cash poolingu, zobowiązany jest bank oferujący usługę cash poolingu, czy też Wnioskodawca będący posiadaczem ujemnym, od którego odsetki przysługują nierezydentowi?
Fragment:
W efekcie uczestniczenia w cash poolingu jeśli u Wnioskodawcy w danym dniu wystąpiło na rachunku koncentrującym saldo dodatnie, otrzymuje odsetki wyższe od tych, jakie otrzymałby w przypadku zdeponowania na rachunku bankowym kwoty w wysokości tego salda. Natomiast jeśli u Wnioskodawcy w danym dniu wystąpiło saldo ujemne, płaci odsetki niższe od tych, jakie zapłaciłaby w przypadku zaciągnięcia w banku kredytu w wysokości tego salda. Zawsze od Wnioskodawcy (a więc zarówno wtedy gdy na zakończenie poszczególnych dni roboczych danego miesiąca występowało na rachunku koncentrującym saldo dodatnie, jak i wtedy gdy na zakończenie poszczególnych dni roboczych danego miesiąca występowało na rachunku koncentrującym saldo ujemne) pobierana jest przez bank prowizja (prowizja ta pobierana jest za cały rok z góry). Wysokość odsetek pobieranych od Wnioskodawcy gdy na zakończenie poszczególnych dni roboczych wystąpiło u Niego na rachunku koncentrującym saldo ujemne, jak i prowizja pobierana przez bank od tej spółki, kalkulowane są w ten sposób, iż ich suma jest nie większa niż odsetki, jakie Wnioskodawca zapłaciłby gdyby zaciągnął w banku kredyt w wysokości ujemnego salda. Wypłaty odsetek przez Wnioskodawcę, na rzecz spółki, u której na zakończenie poszczególnych dni roboczych wystąpiło na rachunku koncentrującym saldo dodatnie, dokonuje bank na podstawie zawartej umowy cash poolingu. W (...)
2011
1
wrz

Istota:
Umowa cash pooling.
Fragment:
Pool Leadera, którego rachunek - Rachunek Główny służy do konsolidacji sald podmiotów, które zawarły z P umowę podobną do Umowy Cash poolingu zawartej pomiędzy Spółką i P oraz dokonały oświadczenia potwierdzającego przekształcenie ich rachunków w Banku Szwedzkim w rachunki pomocnicze. Należy jednak podkreślić, że wyłącznie P jest stroną Umowy Cash poolingu zawartej przez Spółkę i tylko ten podmiot dokonuje wypłaty odsetek na rzecz Spółki w sytuacji, gdy u Spółki występuje dodatnie saldo lub ma prawo do pobrania odsetek od kwot pozostawionych do dyspozycji Spółki – w sytuacji gdy u Spółki występuje saldo ujemne. Poziom stóp procentowych, na podstawie których kalkulowane są odsetki będą odpowiadały zakresowi funkcji i ryzyk ponoszonych przez Pool Leadera i zostaną ustalone na poziomie rynkowym w Umowie Cash poolingu. Bank Szwedzki organizujący powyższy system na podstawie stosownej umowy z Pool Leaderem jest odpowiedzialny m.in. za zapewnienie platformy technicznej do dokonywania operacji Cash poolingu oraz za konsolidację sald na rachunku Głównym. W przypadku wystąpienia ujemnych sald na Rachunkach Polskich będą one pokrywane ze środków zgromadzonych na Rachunku Głównym (poprzez rachunki pomocnicze przypisane do Spółki).
2011
1
sie

Istota:
5. Spółka wnosi o potwierdzenie, że w ramach funkcjonowania cash-poolingu, pomimo braku bezpośredniego uregulowania przypadku umowy cash-poolingu w art. 15a ustawy o PDOP, nie dochodzi do powstania różnic kursowych L. celów podatkowych w związku z transferami sald pomiędzy Rachunkiem Spółki a Rachunkiem Głównym w ramach funkcjonowania systemu.
Fragment:
Sytuację taką można zobrazować poniższym przykładem Przykład 1 W dniu „ 0 ”, w efekcie wpływu należności od kontrahenta saldo na Rachunku Spółki wynosi „ 100 EUR ”. Zgodnie z umową cash pooling saldo przenoszone jest przez Bank z Rachunku Spółki na Rachunek Główny, w efekcie czego saldo Spółki na Rachunku Spółki wykaże 0, ale jednocześnie saldo Spółki na Rachunku Głównym wynosić będzie 100 EUR”. Rachunek Spółki saldo Spółki na Rachunku Głównym 100 0 0 100 Środki ulokowane przez Spółkę na Rachunku Głównym cały czas będą efektywnie we władaniu Spółki, co z kolei przedstawia przykład poniżej. Przykład 2 Gdy kolejnego dnia (w dniu „ 1 ”) Spółka spłaci zobowiązanie hanL.owe, a więc w efekcie zapłaty zobowiązania saldo na Rachunku Spółki wyniesie „ -100 EUR ”, zgodnie z umową cash pooling saldo ujemne zostanie pokryte z Rachunku Głównego („ +100 EUR ”), w efekcie czego saldo Spółki na Rachunku Głównym wyniesie „ 0 EUR ”, również Rachunek Spółki będzie wykazywał „ 0 EUR ”. Rachunek Spółki saldo Spółki na Rachunku Głównym -100 100 0 0 W związku z powyższym, zdaniem Spółki, samo przenoszenie sald pomiędzy Rachunkiem Spółki a Rachunkiem Głównym w ramach umowy cash pooling nie będzie prowadziło do powstawania różnic kursowych L. celów podatkowych.
2011
1
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Saldo
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.