Sala | Interpretacje podatkowe

Sala | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sala. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla umów zawieranych z osobami fizycznymi, podmiotami gospodarczymi dla usług związanych z wynajmem hali sportowej, sali gimnastycznej na cele rekreacyjne i sportowe – PKWiU 93.11.10.0 oraz stawki podatku VAT dla pozostałych usług niezwiązanych z przeznaczeniem obiektów – PKWiU 68.20.12.0.
Fragment:
W świetle powyższych regulacji prawnych odpowiadając na pytania Wnioskodawcy należy stwierdzić, że jeżeli świadczone przez Gminę: usługi związane z wynajmem hali sportowej oraz sali gimnastycznej zgodnie z ich przeznaczeniem na cele rekreacyjne i sportowe dla osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych (w tym przypadku klubowi sportowemu i stowarzyszeniu) są sklasyfikowane – jak wskazał Zainteresowany – w PKWiU 93.11.10.0, wówczas będą opodatkowane podatkiem VAT w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy, pozostałe usługi związane z wynajmem hali sportowej oraz sali gimnastycznej do celów innych niż cele rekreacyjne i sportowe, tj. pozostałych usług niezwiązanych z przeznaczeniem obiektów są sklasyfikowane – jak wskazał Zainteresowany – w PKWiU 68.20.12.0, to z uwagi na brak możliwości zastosowania obniżonej stawki podatku VAT, będą opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23% zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy oceniono jako prawidłowe. Zauważyć należy, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego).
2017
30
sie

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych poniesionych na budowę sali gimnastycznej
Fragment:
Wskazać należy, że proponowany przez Gminę sposób określenia proporcji, tj. klucz czasowy polegający na uwzględnieniu stosunku godzin, w których sala gimnastyczna wykorzystywana jest do wykonywania działalności gospodarczej w postaci odpłatnego udostępniania, do czasu, w którym sala gimnastyczna wykorzystywana jest do czynności niepodlegających opodatkowaniu (cele gminne) – w ocenie tut. Organu – może być uznany jako najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez Gminę działalności i dokonywanych nabyć. Jak wskazał wnioskodawca, sala gimnastyczna udostępniana będzie odpłatnie w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez 365 dni w roku przez 6 godzin dziennie (w godzinach 16:00-22:00), czyli przez 2.190 godzin rocznie. Natomiast na cele gminne w ramach realizacji zadań własnych gminy, sala wykorzystywana będzie przez 365 dni w roku przez 18 godzin dziennie, czyli przez 6.570 godzin rocznie. W związku z czym współczynnik wynosi (2190h/8760h)=25%. W związku z czym wysokość podatku naliczonego, który Gmina będzie mogła odliczyć będzie stanowiła 25% całkowitej kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury z tytułu nabycia towarów i usług, dotyczących budowy sali gimnastycznej. Zatem należy uznać, że przedstawiona metoda wynikająca z art. 86 ust. 2c pkt 2 ustawy będzie w pełni obiektywna i będzie w stanie odzwierciedlić faktyczny stopień wykorzystania obiektu w działalności gospodarczej.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych poniesionych na budowę sali gimnastycznej
Fragment:
Wskazać należy, że proponowany przez Gminę sposób określenia proporcji, tj. klucz czasowy polegający na uwzględnieniu stosunku godzin, w których sala gimnastyczna wykorzystywana jest do wykonywania działalności gospodarczej w postaci odpłatnego udostępniania, do czasu, w którym sala gimnastyczna wykorzystywana jest do czynności niepodlegających opodatkowaniu (cele gminne) nie może zostać uznany za reprezentatywny. Przyjęty przez Wnioskodawcę klucz nie uwzględnia całodobowego wykorzystania sali. Na budowę sali będą ponoszone wydatki (np. wydatki na materiały konstrukcyjne, cement, wyposażenie), które mają zapewnić funkcjonowanie sali przez 24 godziny na dobę, nawet wtedy gdy nikt nie będzie z sali korzystał. Wnioskodawca przy obliczeniu współczynnika wziął pod uwagę wyłącznie ilość godzin wykorzystania odpłatnego (6 godzin) i wykorzystania sali przez szkołę (8 godzin), co nie odzwierciedla wykorzystania sali, a tym samym ponoszonych wydatków (np. związanych z ogrzewaniem) przez całą dobę. Ponadto przyjęty klucz nie uwzględnia całorocznego funkcjonowania sali. Wnioskodawca dla odpłatnego udostępniania sali przyjął 365 dni w roku, natomiast dla nieodpłatnego wykorzystania przyjął 261 dni w roku (czyli pomniejszył o ilość dni niefunkcjonowania szkoły). Takie założenia przy wyliczaniu współczynnika mogą spowodować zawyżenie podatku naliczonego podlegającego odliczeniu.
2017
4
lut

Istota:
Sposób opodatkowania biletów wstępu do Sali zabaw dla dzieci.
Fragment:
Wstęp do Sali zabaw Wnioskodawca opodatkowuje stawką 23%. Widnieje w poz. „ plac zabaw ” w rejestrze sprzedaży oraz na kasie fiskalnej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Jaka jest właściwa stawka podatku dla wstępu do Sali zabaw (plac zabaw), w której wszystkie dzieci korzystają z tych samych (wszystkich dostępnych) atrakcji po opłaceniu kwoty wstępu... Po zapoznaniu się z wyrokiem NSA sygn. akt I FSK 1401/14 z dnia 16 grudnia 2015 r., Wnioskodawca uważa, że wstęp do Sali zabaw powinien być opodatkowany stawką 8% zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Obniżoną stawkę można stosować do usług wymienionych w załączniku nr 3 pozycja 183 – usługi związane z rozrywką i rekreacją bez względu na symbol PKWiU wyłącznie w zakresie wstępu, a pod pozycją 186 pozostałe usługi związane z rekreacją – także bez względu na symbol PKWiU i wyłącznie w zakresie wstępu. Sala zabaw służy rekreacji i rozrywce dzieci płacących za wstęp do niej. Każde dziecko po uiszczeniu odpowiedniej kwoty adekwatnej do czasu przebywania na sali ma prawo do korzystania ze wszystkich atrakcji. Na sali zabaw nie ma wyłączonych atrakcji, które są za dodatkową opłatą.
2016
13
lip

Istota:
Stawka podatku w zakresie sprzedaży biletów wstępu na salę zabaw dla dzieci, upoważniające do korzystania z urządzeń sali zabaw.
Fragment:
Zasady korzystania z sali zabaw reguluje ogólnodostępny regulamin, z którego wynika, że z sali zabaw i znajdujących w niej urządzeń mogą korzystać dzieci w wieku 0-9 lat, a opiekę nad dziećmi sprawują rodzice. Warunkiem korzystania z sali zabaw i urządzeń jest zakup biletu wstępu. Świadczone przez Wnioskodawcę odpłatne usługi w zakresie wstępu na salę i korzystanie z wyposażenia i urządzeń opodatkowane są obniżoną stawką podatku od towaru i usług w wysokości 8%. Poza biletami wstępu upoważniającymi do korzystania z urządzeń sali zabaw, na jej terenie Wnioskodawca świadczy dodatkowe usługi handlowe, takie jak: sprzedaż książek dla dzieci, sprzedaż kawy, herbaty, soków i innych napojów, opodatkowane właściwymi dla tych towarów stawkami podatkowymi VAT. Sprzedaż biletów wstępu, jak również pozostałe usługi handlowe, podlegają ewidencji w kasie rejestrującej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi w zakresie sprzedaży biletów wstępu na salę zabaw dla dzieci, upoważniające do korzystania z urządzeń sali zabaw, podlegają opodatkowaniu obniżoną stawką VAT w wysokości 8%... Zdaniem (...)
2015
27
sie

Istota:
Stawka podatku dla opłaty za wstęp do sali zabaw
Fragment:
Na potrzeby działalności gospodarczej został wynajęty lokal, którego pomieszczenia zostały zaadoptowane na salę zabaw dla dzieci oraz kawiarnię bezalkoholową. Wstęp na salę zabaw jest płatny. Opłata jest uzależniona od czasu pobytu dziecka na terenie sali zabaw. Po zakończeniu zabawy pobierana jest opłata, którą pracownicy spółki nabijają na kasę fiskalną i wydają paragon. Do opłaty za wstęp doliczany jest podatek VAT ze stawką 23% co jest wyszczególnione na paragonie z kasy fiskalnej. Wniesiona przez klientów opłata za wstęp na salę zabaw uprawnia do korzystania z sali zabaw, w której znajduje się dwupoziomowa konstrukcja zabawowa zawierająca różnego rodzaju przeszkody, drabinki, labirynty, zjeżdżalnie, ślizgawki oraz suchy basen z piłeczkami. Osoby nabywające usługi świadczone przez Wnioskodawcę w ramach zakupionego biletu nabywają prawo do czynnego korzystania z sali zabaw. Opłata ta nie uprawnia do korzystania z urządzeń mechanicznych: bujaka, airhokey, magicznego kuferka, pobierana jest opłata polegająca na wrzuceniu monety do urządzenia. Z opłaty za korzystanie z dodatkowych urządzeń mechanicznych odprowadzany jest 23% VAT należny. Opłata w zakresie wstępu na salę zabaw uprawnia tylko do korzystania z konstrukcji zabawowej a nie do korzystania z urządzeń mechanicznych.
2015
18
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy czynności udostępniania przez Wnioskodawcę Sali bezpośrednio na rzecz korzystających oraz na rzecz odbiorców z tytułu których GOK będzie pobierać opłaty od Gminy stanowią usługę podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, niekorzystającą ze zwolnienia od podatku.
Fragment:
Ich wysokość będzie określona w regulaminie funkcjonowania Sali. Pobrane opłaty za udostępnienie Sali w opisane sposoby A i B, GOK wykazywać będzie w składanych deklaracjach VAT i odprowadzać z tego tytułu VAT należny. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy czynności udostępniania Sali w opisany sposób A, z tytułu których GOK będzie pobierać opłaty bezpośrednio od korzystających z Sali, stanowią usługi podlegające opodatkowaniu VAT, niekorzystające ze zwolnienia z podatku... Czy czynności udostępniania Sali na rzecz odbiorców tego świadczenia, o których mowa w opisie sposobu B wykorzystywania Sali, z tytułu których GOK będzie pobierać opłaty od Gminy, stanowią usługi podlegające opodatkowaniu VAT, niekorzystające ze zwolnienia... Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 Czynności udostępniania Sali w opisany sposób A, z tytułu których GOK będzie pobierać opłaty bezpośrednio od korzystających z Sali, stanowią usługi podlegające opodatkowaniu VAT, niekorzystające ze zwolnienia. Ad. 2 Czynności udostępniania Sali na rzecz odbiorców tego świadczenia, o których mowa w opisie sposobu wykorzystywania Sali, z tytułu których GOK będzie pobierać opłaty od Gminy, stanowią usługi podlegające opodatkowaniu VAT, niekorzystające ze zwolnienia z podatku.
2015
26
mar

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych dokumentujących wydatki inwestycyjne i bieżące związane z Salą.
Fragment:
Opłaty pobierane z tytułu udostępniania Sali w opisane powyżej sposoby A oraz B mogą się różnić. Ich wysokość będzie określona w regulaminie funkcjonowania Sali. Pobrane opłaty za udostępnienie Sali w opisane sposoby A i B, GOK wykazywać będzie w składanych deklaracjach VAT i odprowadzać z tego tytułu VAT należny. W analizowanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych dokumentujących wydatki inwestycyjne i bieżące związane z Salą. Należy w tym miejscu wskazać, że w interpretacji indywidualnej z dnia 27 października 2014 r. nr ILPP1/443-890/14-2/TK tut. Organ uznał, że zarówno czynności udostępniania Sali w opisany sposób A, z tytułu których GOK pobiera/będzie pobierał opłaty bezpośrednio od korzystających z Sali, jak i czynności udostępniania Sali na rzecz odbiorców tego świadczenia, o których mowa w opisie sposobu B wykorzystywania Sali, z tytułu których GOK pobiera/będzie pobierał opłaty od Gminy, stanowią/będą stanowiły usługi podlegające opodatkowaniu VAT, niekorzystające ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Podkreślić należy, że zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT do wykonywania czynności opodatkowanych.
2015
26
mar

Istota:
Czy prawidłowo jest stosowana stawka podatku 8% w odniesieniu do biletów wstępu do sali zabaw?
Fragment:
Mając na uwadze ww. przepisy oraz okoliczności sprawy przedstawionej przez Wnioskodawcę należy wskazać, iż charakter świadczonych przez Wnioskodawcę usług objętych zakresem pytania wstępu do Sali zabaw, oceniany przez pryzmat przywołanej wyżej definicji „ rekreacji ” wskazuje, że usługi te można sklasyfikować jako „ usługi związane z rekreacją ”. Zainteresowany – jak wynika z opisu sprawy – świadczy ww. usługi sprzedając bilety wstępu do sali zabaw zarówno indywidualne, jak i zbiorowe. Sala zabaw wyposażona jest w różne atrakcje - konstrukcja zabawowa składająca się z suchego basenu z piłeczkami i dmuchany zamek. W sali zabaw przebywa zawsze opiekunka, która pilnuje bezpieczeństwa. Aby dziecko mogło korzystać z urządzeń zabawowych w sali, rodzic musi zapłacić za bilet wstępu (opłata zgodnie z cennikiem uzależniona jest od czasu przebywania dziecka na sali zabaw). Jak wskazano wyżej dla usług związanych z rekreacją (wyłącznie w zakresie wstępu) – na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy – stosuje się stawkę podatku obniżoną do wysokości 8%. Czynność objęta zakresem pytania należy do świadczeń, które są związane z normalnym typowym użytkowaniem pomieszczeń do Sali zabaw. Zatem świadczone przez Wnioskodawcę usługi wstępu do sali zabaw podlegają opodatkowaniu stawką 8% zgodnie z art. 41 ust. 2 w powiązaniu z art. 146a pkt 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, w którym wymienione zostały „ Pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu ” - bez względu na symbol PKWiU.” Tym samym oceniając stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.
2015
4
mar

Istota:
Prawo do odliczenia – w drodze korekty wieloletniej – części podatku naliczonego od wydatków związanych z budową sali gimnastycznej w Żytowiecku w związku ze zmianą w sposobie wykorzystania obiektu.
Fragment:
W tym okresie obowiązywała już co prawda uchwała Rady Miejskiej w zakresie odpłatności za wynajem obiektów oświatowych, w tym sal gimnastycznych, jednak w praktyce dotyczyła sali gimnastycznej przy szkole w P. W szczególności, nie było zainteresowania wynajmem sali gimnastycznej w Ż., zatem Gmina nie wprowadziła rozwiązań organizacyjnych umożliwiających odpłatne udostępnienie sali na cel prywatny zainteresowanych (przykładowo brak było opiekuna sali w godzinach pozalekcyjnych, który przekazywałby klucze do sali zainteresowanym). W 2010 r. pojawili się jednak zainteresowani wynajmem sali gimnastycznej w Ż., w związku z czym od 2010 r. Gmina rozpoczęła dodatkowo udostępnienie sali gimnastycznej za odpłatnością w godzinach pozalekcyjnych, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem na wynajem sali. Od tego czasu opłaty za wynajem sali są pobierane przez Zespół Szkół w Ż. w imieniu i na rzecz Gminy, na podstawie funkcjonujących uchwał Rady Miejskiej lub Zarządzeń Burmistrza, wprowadzających stawki odpłatności za obiekty oświatowe, w tym za sale gimnastyczne. Gmina dokumentuje otrzymane opłaty paragonami, ujmuje je w swoich deklaracjach VAT i odprowadza z tego tytułu VAT należny. Tym samym, od 2010 r. sala gimnastyczna jest wykorzystywana w dwojaki sposób: do czynności nieodpłatnych (...)
2014
16
lis
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Sala
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.