Sala | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sala. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
gru

Istota:

Odzyskania podatku naliczonego od wydatków związanych z budową Sali sportowej.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 26 września 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku naliczonego od wydatków związanych z budową hali i wydatków bieżących związanych z utrzymaniem hali w związku z realizacją projektu pn. „ Budowa sali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół (...) ”. Wniosek uzupełniono w dniu 20 listopada 2018 r. o informacje niebędące przedmiotem zapytania i w dniu 21 listopada 2018 r. o doprecyzowanie opisu sprawy. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe. Gmina (dalej: Wnioskodawca lub Gmina) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Gmina zrealizowała budowę projektu pn. „ Budowa sali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół (...) ”, zlokalizowanej bezpośrednio przy Szkole Podstawowej. Główna hala obejmuje boisko pełnowymiarowe, dzielone na 2 boiska treningowe stanowiące jednocześnie salę widowiskową, trybuny, zaplecze szatniowe, salę do ćwiczeń korekcyjnych. Hala będzie służyć do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego (wykorzystywana głównie przez szkoły). Popołudniami i w dni wolne od zajęć szkolnych pomieszczenia hali (boisko główne, sala do ćwiczeń korekcyjnych) służyć będą mieszkańcom, stowarzyszeniom, klubom sportowym. Główna sala będzie mogła być wykorzystywana do organizacji widowisk i koncertów (do 120 miejsc siedzących). Gmina nie ma możliwości samodzielnie zajmować się zarządzaniem działalnością związaną obsługą hali.

2018
18
lis

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z zastosowaniem prewspółczynika dla UMiG oraz korekty z art. 90c.

Fragment:

Dnia 20 kwietnia 2018 r. zakończono budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej w A (dalej: „ SP w A ”, „ Sala w A ”), która została w całości sfinansowana ze środków własnych Gminy. Ponadto, 25 maja 2018 r. zakończono budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w X (dalej: „ SP nr 2 ”, „ Sala przy SP nr 2 ”), która również została w całości sfinansowana ze środków własnych Gminy. Sala w A została oddana do użytkowania z początkiem czerwca 2018 r., przy czym, z uwagi na okres wakacyjny, od momentu oddania do użytkowania nie była jeszcze wykorzystywana ani do celów dydaktycznych ani w celach komercyjnych. Natomiast Sala przy SP nr 2 ma zostać oddana do użytku z końcem sierpnia br. Gmina zrealizowała również inwestycję w zakresie budowy sali sportowej przy Gimnazjum nr 1 w X (obecnie Szkoła Podstawowa nr 3 w X, dalej: „ SP nr 3 ”, „ Sala przy SP nr 3 ”). Na realizację inwestycji w zakresie budowy Sali przy SP nr 3 Gmina uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki (z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej). Sala przy SP nr 3 została oddana do użytkowania dnia 1 czerwca 2017 r. i została przekazana na stan środków trwałych SP nr 3. Zasady udostępniania obiektu określa stosowny regulamin.

2018
2
lis

Istota:

Możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizowaną operacją przebudowy sali wiejskiej.

Fragment:

W związku z przebudową sali wiejskiej w R. powstanie centrum aktywności dla lokalnych mieszkańców. Gmina nie prowadzi i nie będzie prowadzić działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, która byłaby związana z poniesionymi przez nią wydatkami w związku z realizacją przebudowy sali wiejskiej w R. Inwestycja nie służy wykonywaniu czynności opodatkowanych. Realizacji operacji przebudowy sali wiejskiej w R. nie będzie służyła Wnioskodawcy do wykonywania jakichkolwiek odpłatnych czynności na podstawie umów cywilnoprawnych. Gmina nie będzie pobierała jakichkolwiek opłat tytułem udostępniania powyższego obiektu. Nabywane towary i usługi związane z realizacją przebudowy sali wiejskiej w R. będą wykorzystywane przez Gminę i jej jednostki do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które nie będą generowały dla gminy podatku należnego. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w odniesieniu do realizowanej inwestycji. Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT, w ramach działalności gospodarczej, do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

2018
16
lip

Istota:

Prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego związanego z planowaną inwestycją modernizacji oświetlenia w sali kinowej w oparciu o zaproponowaną przez Wnioskodawcę metodę.

Fragment:

Wybierając metodę indywidualną dotyczącą czasu wykorzystania sali kinowej w ciągu roku na działalność opodatkowaną i niepodlegającą podatkowi od towarów i usług dokonano obliczenia proporcji w oparciu o dane z roku 2017. W roku 2017 sala była wykorzystana na: działalność opodatkowaną przez 1032 godziny (w tym na projekcje filmowe odpłatne przez 1014 godzin oraz na odpłatne imprezy kulturalne i wynajem sali przez 18 godzin), działalność niepodlegającą VAT przez 147,40 godzin (w tym na spektakle teatralne, imprezy okolicznościowe, spotkania itp. przez 79,25 godzin oraz na próby do spektakli, występów itp. – przez 68,15 godzin). Łącznie sala była wykorzystana przez 1179,40 godzin. Obliczenia proporcji wg metody indywidualnej dokonano w następujący sposób: X = A/Bx100%, gdzie: X – proporcja A – czas wykorzystany na działalność opodatkowaną podatkiem VAT: 1032 godz. B – łączny czas wykorzystania sali na działalność opodatkowaną VAT i niepodlegającą VAT: 1179,40 godz. X = 87,50%, po zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej X = 88% Centrum prowadzi szeroką działalność kulturalną na terenie Gminy i poza nią, na którą otrzymuje dotację podmiotową od organizatora – Gminy. Z dotacji tej finansowane są m.in. imprezy kulturalne, które organizowane są głównie poza budynkiem, gdzie mieści się kino, w którym to kinie będzie realizowany ww. projekt.

2018
9
cze

Istota:

Brak możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących dostawy i usługi związane z realizacją operacji pn.: "Przebudowa sceny i sali w ogólnodostępnym obiekcie pełniącym funkcję rekreacyjną”.

Fragment:

Przebudowana sala mieszcząca się w budynku OSP jest i będzie wykorzystywana jako infrastruktura ogólnodostępna i niekomercyjna. Sala będzie służyć wyłącznie zaspokajaniu potrzeb lokalnej społeczności w zakresie rekreacji i kultury wyłącznie o charakterze niekomercyjnym. Wnioskodawca w żaden sposób nie będzie wykorzystywał sali do celów działalności gospodarczej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy OSP ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących roboty budowlane, dostawy i usługi związane z realizacją operacji pn.: „ Przebudowa sceny i Sali w ogólnodostępnym obiekcie pełniącym funkcję rekreacyjną ”? Zdaniem Wnioskodawcy, realizowana operacja pn.: „ Przebudowa sceny i Sali w ogólnodostępnym obiekcie pełniącym funkcję rekreacyjną ” nie daje możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur, ponieważ OSP z tytułu zrealizowanej inwestycji nie będzie wykonywać czynności (sprzedaży) opodatkowanych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

2018
10
maj

Istota:

Prawo do odliczenia – w drodze korekty wieloletniej – części podatku naliczonego od wydatków związanych z budową sali gimnastycznej w związku ze zmianą w sposobie wykorzystania obiektu.

Fragment:

W tym okresie obowiązywała już co prawda uchwała Rady Miejskiej w zakresie odpłatności za wynajem obiektów oświatowych, w tym sal gimnastycznych, jednak w praktyce dotyczyła sali gimnastycznej przy szkole. W szczególności, nie było zainteresowania wynajmem sali gimnastycznej, zatem Gmina nie wprowadziła rozwiązań organizacyjnych umożliwiających odpłatne udostępnienie sali na cel prywatny zainteresowanych (przykładowo brak było opiekuna sali w godzinach pozalekcyjnych, który przekazywałby klucze do sali zainteresowanym). W 2010 r. pojawili się jednak zainteresowani wynajmem sali gimnastycznej, w związku z czym od 2010 r. Gmina rozpoczęła dodatkowo udostępnienie sali gimnastycznej za odpłatnością w godzinach pozalekcyjnych, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem na wynajem sali. Od tego czasu opłaty za wynajem sali są pobierane przez Zespół Szkół w imieniu i na rzecz Gminy, na podstawie funkcjonujących uchwał Rady Miejskiej lub Zarządzeń Burmistrza, wprowadzających stawki odpłatności za obiekty oświatowe, w tym za sale gimnastyczne. Gmina dokumentuje otrzymane opłaty paragonami, ujmuje je w swoich deklaracjach VAT i odprowadza z tego tytułu VAT należny. Tym samym, od 2010 r. sala gimnastyczna jest wykorzystywana w dwojaki sposób: do czynności nieodpłatnych, związanych (...)

2017
30
sie

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla umów zawieranych z osobami fizycznymi, podmiotami gospodarczymi dla usług związanych z wynajmem hali sportowej, sali gimnastycznej na cele rekreacyjne i sportowe – PKWiU 93.11.10.0 oraz stawki podatku VAT dla pozostałych usług niezwiązanych z przeznaczeniem obiektów – PKWiU 68.20.12.0.

Fragment:

W świetle powyższych regulacji prawnych odpowiadając na pytania Wnioskodawcy należy stwierdzić, że jeżeli świadczone przez Gminę: usługi związane z wynajmem hali sportowej oraz sali gimnastycznej zgodnie z ich przeznaczeniem na cele rekreacyjne i sportowe dla osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych (w tym przypadku klubowi sportowemu i stowarzyszeniu) są sklasyfikowane – jak wskazał Zainteresowany – w PKWiU 93.11.10.0, wówczas będą opodatkowane podatkiem VAT w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy, pozostałe usługi związane z wynajmem hali sportowej oraz sali gimnastycznej do celów innych niż cele rekreacyjne i sportowe, tj. pozostałych usług niezwiązanych z przeznaczeniem obiektów są sklasyfikowane – jak wskazał Zainteresowany – w PKWiU 68.20.12.0, to z uwagi na brak możliwości zastosowania obniżonej stawki podatku VAT, będą opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23% zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy oceniono jako prawidłowe. Zauważyć należy, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego).

2017
10
maj

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych poniesionych na budowę sali gimnastycznej

Fragment:

Wskazać należy, że proponowany przez Gminę sposób określenia proporcji, tj. klucz czasowy polegający na uwzględnieniu stosunku godzin, w których sala gimnastyczna wykorzystywana jest do wykonywania działalności gospodarczej w postaci odpłatnego udostępniania, do czasu, w którym sala gimnastyczna wykorzystywana jest do czynności niepodlegających opodatkowaniu (cele gminne) – w ocenie tut. Organu – może być uznany jako najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez Gminę działalności i dokonywanych nabyć. Jak wskazał wnioskodawca, sala gimnastyczna udostępniana będzie odpłatnie w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez 365 dni w roku przez 6 godzin dziennie (w godzinach 16:00-22:00), czyli przez 2.190 godzin rocznie. Natomiast na cele gminne w ramach realizacji zadań własnych gminy, sala wykorzystywana będzie przez 365 dni w roku przez 18 godzin dziennie, czyli przez 6.570 godzin rocznie. W związku z czym współczynnik wynosi (2190h/8760h)=25%. W związku z czym wysokość podatku naliczonego, który Gmina będzie mogła odliczyć będzie stanowiła 25% całkowitej kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury z tytułu nabycia towarów i usług, dotyczących budowy sali gimnastycznej. Zatem należy uznać, że przedstawiona metoda wynikająca z art. 86 ust. 2c pkt 2 ustawy będzie w pełni obiektywna i będzie w stanie odzwierciedlić faktyczny stopień wykorzystania obiektu w działalności gospodarczej.

2017
4
lut

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych poniesionych na budowę sali gimnastycznej

Fragment:

Wskazać należy, że proponowany przez Gminę sposób określenia proporcji, tj. klucz czasowy polegający na uwzględnieniu stosunku godzin, w których sala gimnastyczna wykorzystywana jest do wykonywania działalności gospodarczej w postaci odpłatnego udostępniania, do czasu, w którym sala gimnastyczna wykorzystywana jest do czynności niepodlegających opodatkowaniu (cele gminne) nie może zostać uznany za reprezentatywny. Przyjęty przez Wnioskodawcę klucz nie uwzględnia całodobowego wykorzystania sali. Na budowę sali będą ponoszone wydatki (np. wydatki na materiały konstrukcyjne, cement, wyposażenie), które mają zapewnić funkcjonowanie sali przez 24 godziny na dobę, nawet wtedy gdy nikt nie będzie z sali korzystał. Wnioskodawca przy obliczeniu współczynnika wziął pod uwagę wyłącznie ilość godzin wykorzystania odpłatnego (6 godzin) i wykorzystania sali przez szkołę (8 godzin), co nie odzwierciedla wykorzystania sali, a tym samym ponoszonych wydatków (np. związanych z ogrzewaniem) przez całą dobę. Ponadto przyjęty klucz nie uwzględnia całorocznego funkcjonowania sali. Wnioskodawca dla odpłatnego udostępniania sali przyjął 365 dni w roku, natomiast dla nieodpłatnego wykorzystania przyjął 261 dni w roku (czyli pomniejszył o ilość dni niefunkcjonowania szkoły). Takie założenia przy wyliczaniu współczynnika mogą spowodować zawyżenie podatku naliczonego podlegającego odliczeniu.

2016
13
lip

Istota:

Sposób opodatkowania biletów wstępu do Sali zabaw dla dzieci.

Fragment:

Wstęp do Sali zabaw Wnioskodawca opodatkowuje stawką 23%. Widnieje w poz. „ plac zabaw ” w rejestrze sprzedaży oraz na kasie fiskalnej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Jaka jest właściwa stawka podatku dla wstępu do Sali zabaw (plac zabaw), w której wszystkie dzieci korzystają z tych samych (wszystkich dostępnych) atrakcji po opłaceniu kwoty wstępu... Po zapoznaniu się z wyrokiem NSA sygn. akt I FSK 1401/14 z dnia 16 grudnia 2015 r., Wnioskodawca uważa, że wstęp do Sali zabaw powinien być opodatkowany stawką 8% zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Obniżoną stawkę można stosować do usług wymienionych w załączniku nr 3 pozycja 183 – usługi związane z rozrywką i rekreacją bez względu na symbol PKWiU wyłącznie w zakresie wstępu, a pod pozycją 186 pozostałe usługi związane z rekreacją – także bez względu na symbol PKWiU i wyłącznie w zakresie wstępu. Sala zabaw służy rekreacji i rozrywce dzieci płacących za wstęp do niej. Każde dziecko po uiszczeniu odpowiedniej kwoty adekwatnej do czasu przebywania na sali ma prawo do korzystania ze wszystkich atrakcji. Na sali zabaw nie ma wyłączonych atrakcji, które są za dodatkową opłatą.