IPPB2/4511-114/15-4/AS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Obowiązki płatnika w związku z wypłacaniem wynagrodzeń adwokatom i radcom prawnym prowadzącym działalność gospodarczą za pełnienie czynności kuratora ustanowionego z urzędu w postępowaniu cywilnym

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 stycznia 2015 r. (data wpływu 9 lutego 2015 r.) uzupełnione pismem z dnia 24 kwietnia 2015 r. (data wpływu 27 kwietnia 2015 r.) na wezwanie Nr IPPB2/4511-114/15-2/AS, IPPP3/4512-111/15-2/IG z dnia 17 kwietnia 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia uzyskiwanego z tytułu pełnienia funkcji kuratora - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia uzyskiwanego z tytułu pełnienia funkcji kuratora.

Z uwagi na braki formalne w złożonym wniosku tutejszy organ podatkowy pismem z dnia 17 kwietnia 2015 r. Nr IPPB2/4511-114/15-2/AS, IPPP3/4512-111/15-2/IG wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez wskazanie, czy interpretacja przepisów prawa podatkowego ma być wydana wyłącznie w zakresie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czy także w zakresie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Należy nadmienić, iż w części D.2 złożonego wniosku ORD-IN zaznaczono jako rodzaj sprawy poz. 38 - podatek dochodowy od osób fizycznych oraz poz. 39 - podatek od towarów i usług. Natomiast w dniu 30 stycznia 2015 r. dokonano opłaty w kwocie 40,00 zł, tj. w wysokości odpowiadającej jednemu zdarzeniu przyszłemu.

A zatem, jeżeli interpretacja miała dotyczyć przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie zadanych pytań (dwa zdarzenia przyszłe), wówczas należało dokonać dodatkowej opłaty w kwocie 40,00 zł na rachunek bankowy Izby Skarbowej w Warszawie i przesłać kserokopię dowodu uiszczenia opłaty do tut. Organu - w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wniosek uzupełniono w terminie pismem z dnia 24 kwietnia 2015 r. (data wpływu 27 kwietnia 2015 r.). W odpowiedzi na wezwanie Wnioskodawca wskazał, iż wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczy przepisów ustawy o podatku od towarów o usług oraz przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do uzupełnienia wniosku załączył potwierdzenie wniesienia / przelewu uzupełniającej opłaty w wysokości 40 zł.

W dniu 23 kwietnia 2015 r. Wnioskodawca wniósł dodatkową opłatę należną od wniosku w kwocie 40,00 zł.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest wpisany na listę kuratorów sądowych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego. W związku z powyższym, jako osoba z ww. listy, Wnioskodawca po udzieleniu zgody został wyznaczony na podstawie postanowień wydanych przez Sąd Rejestrowy (Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) do pełnienia funkcji kuratora - osoby prawnej spółki z o.o. wpisanej do tego rejestru. Podstawą sprawowania takich kurateli, wskazanymi w każdym z postanowień są: 1) przepis art. 42 ustawy Kodeks cywilny oraz 2) art. 138 § 3 ustawy Ordynacja podatkowa. Należy nadmienić, iż w obu przypadkach sprawowanie ww. funkcji nie stanowi pomocy prawnej świadczonej z urzędu, do której zastosowanie miałaby właściwe przepisy.

Zgodnie z przepisami ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. art. 179 § 1) organ państwowy, który ustanowił kuratora, przyznaje mu na jego żądanie stosowne wynagrodzenie za sprawowanie kurateli. Wynagrodzenie to pokrywa się z dochodów lub z majątku osoby, dla której kurator jest ustanowiony, a jeżeli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywa ten, kto żądał ustanowienia kuratora. Jak z tego wynika Sąd ustala wysokość wynagrodzenia za sprawowanie kurateli w każdym z ww. przypadków kurateli, zaś zobowiązanym do pokrycia / zapłaty ww. wynagrodzenia jest osoba prawa - spółka, dla której kuratele zostały ustanowione; w przypadku gdy okaże się, że nie ma ona majątku lub dochodów - zobowiązanym do zapłaty wynagrodzenia w wysokości określonej przez Sąd będzie Wnioskodawca - tj. osoba, która wystąpiła z wnioskiem o ustanowienie kuratora. Wskazać także należy, że Wnioskodawca występujący z niniejszym wnioskiem, posiada uprawnienia radcy prawnego i jest wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych; jednocześnie należy zaznaczyć, iż posiadanie ww. uprawnień nie jest warunkiem koniecznym do wpisu na listę kuratora ani w konsekwencji nie jest niezbędne do wykonywania obowiązków w ramach każdej z ww. kurateli.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. W jaki sposób pod względem podatkowym powinno zostać rozliczone wynagrodzenie kuratora, które zostanie określone w postanowieniach Sądu rejestrowego, który każdą z ww. kurateli ustanowił...
 2. Czy takie wynagrodzenie powinno być zaliczone do tzw. działalności wykonywanej osobiście w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 13 pkt 6 tej ustawy) i w konsekwencji nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT...
 3. W przypadku, gdy w ocenie organu podatkowego, ww. wynagrodzenie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT - wnoszę o wskazanie w jaki sposób ma wyglądać rozliczenie tego podatku, skoro w ocenie Wnioskodawcy brak jest przepisów, które nakazywałyby sądowi określającemu wysokość tego wynagrodzenia, jego powiększenie o właściwą stawkę podatku VAT...

Odpowiedź na pytania nr 1 i 2 w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej. Odpowiedź na pytania nr 2 i 3 w zakresie podatku od towarów i usług zostanie zawarta w odrębnym rozstrzygnięciu.

Stanowisko Wnioskodawcy.

W ocenie występującego z niniejszym wnioskiem, sprawowanie kurateli na podstawie art. 42 ustawy Kodeks cywilny lub art. 138 § 3 ustawy Ordynacja podatkowa i na podstawie właściwych w tym zakresie postanowień wydanych przez sąd rejestrowy, mieści się w zakresie czynności określanych przez ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych jako działalność wykonywana osobiście (art. 13 pkt 6 tej ustawy), a zatem zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, wynagrodzenie otrzymywane za wykonanie tych czynności (w tym przypadku wynagrodzenie w wysokości określonej w postanowieniach Sądu o jego przyznaniu w stosownej wysokości dla każdego z rodzajów kurateli) nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie zauważyć należy, że kwestie ustanowienia przez Sąd kuratora, regulują przepisy niebędące przepisami prawa podatkowego, a tym samym niemogące być przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej, tj. m.in. przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.).

W myśl przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają zatem wszelkie dochody osiągane przez podatnika, z wyjątkiem tych dochodów, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę jako zwolnione z podatku, bądź od których zaniechano poboru podatku, w drodze rozporządzenia wydanego przez Ministra Finansów.

Tak szerokie zdefiniowanie pojęcia przychodu pracownika wskazuje, iż w każdym przypadku, w którym uzyska on realną korzyść, będzie to rodzić obowiązek zwiększenia jego przychodu, z wyjątkiem świadczeń określonych w katalogu zwolnień przedmiotowych, zawartych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście.

Stosownie zaś do art. 13 pkt 6 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9.

Zakwalifikowanie przychodów do działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 5 lub 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powoduje, że na płatnikach dokonujących wypłat z powyższego tytułu ciąży obowiązek określony w art. 41 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tego przepisu osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Zgodnie natomiast z art. 42 ust. 1 cyt. ustawy płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-11). Jednakże roczne deklaracje dotyczące podatku pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przesyłają do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio (art. 42 ust. 1a ww. ustawy).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca jest wpisany na listę kuratorów sądowych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego. W związku z powyższym, jako osoba z ww. listy, Wnioskodawca po udzieleniu zgody został wyznaczony na podstawie postanowień wydanych przez Sąd Rejestrowy (Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) do pełnienia funkcji kuratora - osoby prawnej spółki z o.o. wpisanej do tego rejestru. Podstawą sprawowania takich kurateli, wskazanymi w każdym z postanowień są: 1) przepis art. 42 ustawy Kodeks cywilny oraz 2) art. 138 § 3 ustawy Ordynacja podatkowa. Należy nadmienić, iż w obu przypadkach sprawowanie ww. funkcji nie stanowi pomocy prawnej świadczonej z urzędu, do której zastosowanie miałaby właściwe przepisy.

Zgodnie z przepisami ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. art. 179 § 1) organ państwowy, który ustanowił kuratora, przyznaje mu na jego żądanie stosowne wynagrodzenie za sprawowanie kurateli. Wynagrodzenie to pokrywa się z dochodów lub z majątku osoby, dla której kurator jest ustanowiony, a jeżeli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywa ten, kto żądał ustanowienia kuratora. Jak z tego wynika Sąd ustala wysokość wynagrodzenia za sprawowanie kurateli w każdym z ww. przypadków kurateli, zaś zobowiązanym do pokrycia / zapłaty ww. wynagrodzenia jest osoba prawa - spółka, dla której kuratele zostały ustanowione; w przypadku gdy okaże się, że nie ma ona majątku lub dochodów - zobowiązanym do zapłaty wynagrodzenia w wysokości określonej przez Sąd będzie Wnioskodawca - tj. osoba, która wystąpiła z wnioskiem o ustanowienie kuratora. Wskazać także należy, że Wnioskodawca występujący z niniejszym wnioskiem, posiada uprawnienia radcy prawnego i jest wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych; jednocześnie należy zaznaczyć, iż posiadanie ww. uprawnień nie jest warunkiem koniecznym do wpisu na listę kuratora ani w konsekwencji nie jest niezbędne do wykonywania obowiązków w ramach każdej z ww. kurateli.

W świetle przedstawionego stanu faktycznego oraz powołanych powyżej przepisów wskazać należy, że aby określony przychód mógł być uznany za przychód z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych winny zostać spełnione przesłanki określone w tym przepisie, tj. przychód winien wystąpić w związku z wykonywaniem czynności:

 1. zleconych na podstawie właściwych przepisów,
 2. zleconych przez jeden z następujących podmiotów:
  • organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej albo
  • sąd, albo
  • prokuratora.

Mając na uwadze powyższe oraz przedstawiony stan faktyczny, z którego w szczególności wynika, że czynności zlecone przez sąd wykonywane były osobiście przez Wnioskodawcę należy uznać, że przychód, który Wnioskodawca uzyskuje z tytułu pełnionej funkcji kuratora należy traktować jako przychód z działalności wykonywanej osobiście.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym uzyskiwany przez Wnioskodawcę przychód należy kwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.