IPPB2/4511-114/15-4/AS | Interpretacja indywidualna

Obowiązki płatnika w związku z wypłacaniem wynagrodzeń adwokatom i radcom prawnym prowadzącym działalność gospodarczą za pełnienie czynności kuratora ustanowionego z urzędu w postępowaniu cywilnym
IPPB2/4511-114/15-4/ASinterpretacja indywidualna
 1. dochód
 2. kurator zawodowy
 3. pracownik
 4. ryczałty
 5. sądy
 6. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Dochody małoletnich dzieci

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 stycznia 2015 r. (data wpływu 9 lutego 2015 r.) uzupełnione pismem z dnia 24 kwietnia 2015 r. (data wpływu 27 kwietnia 2015 r.) na wezwanie Nr IPPB2/4511-114/15-2/AS, IPPP3/4512-111/15-2/IG z dnia 17 kwietnia 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia uzyskiwanego z tytułu pełnienia funkcji kuratora - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia uzyskiwanego z tytułu pełnienia funkcji kuratora.

Z uwagi na braki formalne w złożonym wniosku tutejszy organ podatkowy pismem z dnia 17 kwietnia 2015 r. Nr IPPB2/4511-114/15-2/AS, IPPP3/4512-111/15-2/IG wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez wskazanie, czy interpretacja przepisów prawa podatkowego ma być wydana wyłącznie w zakresie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czy także w zakresie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Należy nadmienić, iż w części D.2 złożonego wniosku ORD-IN zaznaczono jako rodzaj sprawy poz. 38 - podatek dochodowy od osób fizycznych oraz poz. 39 - podatek od towarów i usług. Natomiast w dniu 30 stycznia 2015 r. dokonano opłaty w kwocie 40,00 zł, tj. w wysokości odpowiadającej jednemu zdarzeniu przyszłemu.

A zatem, jeżeli interpretacja miała dotyczyć przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie zadanych pytań (dwa zdarzenia przyszłe), wówczas należało dokonać dodatkowej opłaty w kwocie 40,00 zł na rachunek bankowy Izby Skarbowej w Warszawie i przesłać kserokopię dowodu uiszczenia opłaty do tut. Organu - w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wniosek uzupełniono w terminie pismem z dnia 24 kwietnia 2015 r. (data wpływu 27 kwietnia 2015 r.). W odpowiedzi na wezwanie Wnioskodawca wskazał, iż wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczy przepisów ustawy o podatku od towarów o usług oraz przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do uzupełnienia wniosku załączył potwierdzenie wniesienia / przelewu uzupełniającej opłaty w wysokości 40 zł.

W dniu 23 kwietnia 2015 r. Wnioskodawca wniósł dodatkową opłatę należną od wniosku w kwocie 40,00 zł.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest wpisany na listę kuratorów sądowych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego. W związku z powyższym, jako osoba z ww. listy, Wnioskodawca po udzieleniu zgody został wyznaczony na podstawie postanowień wydanych przez Sąd Rejestrowy (Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) do pełnienia funkcji kuratora - osoby prawnej spółki z o.o. wpisanej do tego rejestru. Podstawą sprawowania takich kurateli, wskazanymi w każdym z postanowień są: 1) przepis art. 42 ustawy Kodeks cywilny oraz 2) art. 138 § 3 ustawy Ordynacja podatkowa. Należy nadmienić, iż w obu przypadkach sprawowanie ww. funkcji nie stanowi pomocy prawnej świadczonej z urzędu, do której zastosowanie miałaby właściwe przepisy.

Zgodnie z przepisami ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. art. 179 § 1) organ państwowy, który ustanowił kuratora, przyznaje mu na jego żądanie stosowne wynagrodzenie za sprawowanie kurateli. Wynagrodzenie to pokrywa się z dochodów lub z majątku osoby, dla której kurator jest ustanowiony, a jeżeli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywa ten, kto żądał ustanowienia kuratora. Jak z tego wynika Sąd ustala wysokość wynagrodzenia za sprawowanie kurateli w każdym z ww. przypadków kurateli, zaś zobowiązanym do pokrycia / zapłaty ww. wynagrodzenia jest osoba prawa - spółka, dla której kuratele zostały ustanowione; w przypadku gdy okaże się, że nie ma ona majątku lub dochodów - zobowiązanym do zapłaty wynagrodzenia w wysokości określonej przez Sąd będzie Wnioskodawca - tj. osoba, która wystąpiła z wnioskiem o ustanowienie kuratora. Wskazać także należy, że Wnioskodawca występujący z niniejszym wnioskiem, posiada uprawnienia radcy prawnego i jest wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych; jednocześnie należy zaznaczyć, iż posiadanie ww. uprawnień nie jest warunkiem koniecznym do wpisu na listę kuratora ani w konsekwencji nie jest niezbędne do wykonywania obowiązków w ramach każdej z ww. kurateli.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. W jaki sposób pod względem podatkowym powinno zostać rozliczone wynagrodzenie kuratora, które zostanie określone w postanowieniach Sądu rejestrowego, który każdą z ww. kurateli ustanowił...
 2. Czy takie wynagrodzenie powinno być zaliczone do tzw. działalności wykonywanej osobiście w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 13 pkt 6 tej ustawy) i w konsekwencji nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT...
 3. W przypadku, gdy w ocenie organu podatkowego, ww. wynagrodzenie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT - wnoszę o wskazanie w jaki sposób ma wyglądać rozliczenie tego podatku, skoro w ocenie Wnioskodawcy brak jest przepisów, które nakazywałyby sądowi określającemu wysokość tego wynagrodzenia, jego powiększenie o właściwą stawkę podatku VAT...

Odpowiedź na pytania nr 1 i 2 w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej. Odpowiedź na pytania nr 2 i 3 w zakresie podatku od towarów i usług zostanie zawarta w odrębnym rozstrzygnięciu.

Stanowisko Wnioskodawcy.

W ocenie występującego z niniejszym wnioskiem, sprawowanie kurateli na podstawie art. 42 ustawy Kodeks cywilny lub art. 138 § 3 ustawy Ordynacja podatkowa i na podstawie właściwych w tym zakresie postanowień wydanych przez sąd rejestrowy, mieści się w zakresie czynności określanych przez ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych jako działalność wykonywana osobiście (art. 13 pkt 6 tej ustawy), a zatem zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, wynagrodzenie otrzymywane za wykonanie tych czynności (w tym przypadku wynagrodzenie w wysokości określonej w postanowieniach Sądu o jego przyznaniu w stosownej wysokości dla każdego z rodzajów kurateli) nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie zauważyć należy, że kwestie ustanowienia przez Sąd kuratora, regulują przepisy niebędące przepisami prawa podatkowego, a tym samym niemogące być przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej, tj. m.in. przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.).

W myśl przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają zatem wszelkie dochody osiągane przez podatnika, z wyjątkiem tych dochodów, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę jako zwolnione z podatku, bądź od których zaniechano poboru podatku, w drodze rozporządzenia wydanego przez Ministra Finansów.

Tak szerokie zdefiniowanie pojęcia przychodu pracownika wskazuje, iż w każdym przypadku, w którym uzyska on realną korzyść, będzie to rodzić obowiązek zwiększenia jego przychodu, z wyjątkiem świadczeń określonych w katalogu zwolnień przedmiotowych, zawartych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście.

Stosownie zaś do art. 13 pkt 6 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9.

Zakwalifikowanie przychodów do działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 5 lub 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powoduje, że na płatnikach dokonujących wypłat z powyższego tytułu ciąży obowiązek określony w art. 41 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tego przepisu osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Zgodnie natomiast z art. 42 ust. 1 cyt. ustawy płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-11). Jednakże roczne deklaracje dotyczące podatku pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przesyłają do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio (art. 42 ust. 1a ww. ustawy).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca jest wpisany na listę kuratorów sądowych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego. W związku z powyższym, jako osoba z ww. listy, Wnioskodawca po udzieleniu zgody został wyznaczony na podstawie postanowień wydanych przez Sąd Rejestrowy (Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) do pełnienia funkcji kuratora - osoby prawnej spółki z o.o. wpisanej do tego rejestru. Podstawą sprawowania takich kurateli, wskazanymi w każdym z postanowień są: 1) przepis art. 42 ustawy Kodeks cywilny oraz 2) art. 138 § 3 ustawy Ordynacja podatkowa. Należy nadmienić, iż w obu przypadkach sprawowanie ww. funkcji nie stanowi pomocy prawnej świadczonej z urzędu, do której zastosowanie miałaby właściwe przepisy.

Zgodnie z przepisami ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. art. 179 § 1) organ państwowy, który ustanowił kuratora, przyznaje mu na jego żądanie stosowne wynagrodzenie za sprawowanie kurateli. Wynagrodzenie to pokrywa się z dochodów lub z majątku osoby, dla której kurator jest ustanowiony, a jeżeli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywa ten, kto żądał ustanowienia kuratora. Jak z tego wynika Sąd ustala wysokość wynagrodzenia za sprawowanie kurateli w każdym z ww. przypadków kurateli, zaś zobowiązanym do pokrycia / zapłaty ww. wynagrodzenia jest osoba prawa - spółka, dla której kuratele zostały ustanowione; w przypadku gdy okaże się, że nie ma ona majątku lub dochodów - zobowiązanym do zapłaty wynagrodzenia w wysokości określonej przez Sąd będzie Wnioskodawca - tj. osoba, która wystąpiła z wnioskiem o ustanowienie kuratora. Wskazać także należy, że Wnioskodawca występujący z niniejszym wnioskiem, posiada uprawnienia radcy prawnego i jest wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych; jednocześnie należy zaznaczyć, iż posiadanie ww. uprawnień nie jest warunkiem koniecznym do wpisu na listę kuratora ani w konsekwencji nie jest niezbędne do wykonywania obowiązków w ramach każdej z ww. kurateli.

W świetle przedstawionego stanu faktycznego oraz powołanych powyżej przepisów wskazać należy, że aby określony przychód mógł być uznany za przychód z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych winny zostać spełnione przesłanki określone w tym przepisie, tj. przychód winien wystąpić w związku z wykonywaniem czynności:

 1. zleconych na podstawie właściwych przepisów,
 2. zleconych przez jeden z następujących podmiotów:
  • organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej albo
  • sąd, albo
  • prokuratora.

Mając na uwadze powyższe oraz przedstawiony stan faktyczny, z którego w szczególności wynika, że czynności zlecone przez sąd wykonywane były osobiście przez Wnioskodawcę należy uznać, że przychód, który Wnioskodawca uzyskuje z tytułu pełnionej funkcji kuratora należy traktować jako przychód z działalności wykonywanej osobiście.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym uzyskiwany przez Wnioskodawcę przychód należy kwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.