Sądy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sądy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
lut

Istota:

Interpretacja indywidualna dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie uznania czynności wykonywanych na rzecz Sądu Rejonowego za niepodlegające opodatkowaniu oraz sposobu ich dokumentowania.

Fragment:

Zaistniała konieczność rozdzielenia kosztów funkcjonowania sądów, jednak brak jest możliwości otrzymania osobnych faktur za wykorzystaną energię oraz ciepło od przedsiębiorstwa dostarczającego energię i ciepło, dlatego powstała konieczność wystawiania obciążenia za ponoszone koszty przez Sąd X na Sąd Y. W porozumieniu między sądami obciążenie to ustalono w oparciu o proporcję powierzchni, jaką w budynku wykorzystuje każdy z sądów. Sąd X jest „ płatnikiem ” podatku VAT i odprowadza do Urzędu Skarbowego podatek należny VAT od wystawionych faktur za przychody uzyskiwane z prowadzenia w ramach funduszu socjalnego - pola namiotowego dla potrzeb pracowników i ich rodzin. Sąd nie odlicza natomiast i nie pomniejsza wartości podatku VAT do zapłaty o zakupy dokonywane na potrzeby pola namiotowego, Wskazano, że w zakresie pozostałych stałych kosztów związanych z użytkowaniem budynku np. śmieci itp. sądy pokrywają niezależnie koszty ponoszone, na podstawie zawartych osobnych przez każdy z sądów umów. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w zaistniałej sytuacji Sąd X może obciążać Sąd Y za zużytą energię elektryczną i cieplną wyliczoną procentowo do zajmowanej powierzchni budynku przez Sąd Y za pomocą noty obciążeniowej w wartości procentowej brutto otrzymanej faktury od dostawcy energii (przedsiębiorstwa energetycznego) z uwagi na fakt, że usługi sądownictwa nie zostały objęte ustawą o podatku (...)

2016
31
gru

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przychód podatkowy z tytułu wykonania Dodatkowych Prac powstał w roku ich faktycznego wykonania, w związku z czym Wnioskodawca powinien skorygować swój przychód oraz zeznanie roczne za 2015 r.?

Fragment:

Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 10 maja 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

2016
19
lip

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zwrotu kosztów podróży z miejsca zamieszkania do siedziby sądu oraz opodatkowania zwrotu utraconego zarobku.

Fragment:

W związku z wezwaniem do obowiązkowego osobistego stawiennictwa w siedzibie sądu Wnioskodawca zmuszony był ponieść koszty dojazdu do miejscowości, w której mieści się sąd. Oprócz tego, stawiennictwo w sądzie wiązało się z koniecznością opuszczenia jednego dnia pracy oraz utratą zarobku należnego za ten dzień. W związku z poniesieniem kosztów obowiązkowego stawiennictwa w sądzie, na podstawie art. 85 ust. 1, art. 86 ust. 1 oraz art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1025, ze zm.), Wnioskodawca złożył do sądu wniosek o zwrot kosztów podróży z miejsca zamieszkania do siedziby sądu oraz o zwrot zarobku utraconego z powodu stawiennictwa w sądzie. Po rozpoznaniu wniosku oraz załączonych do niego dokumentów sąd przyznał Wnioskodawcy kwoty równe poniesionym kosztom przejazdu oraz utraconego zarobku. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, w związku z czym poniesione przez niego wydatki nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy zwrot kosztów podróży z miejsca zamieszkania do siedziby sądu przyznany świadkowi na podstawie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b w zw. z art. 21 ust. 13 pkt 3 Ustawy PIT...

2016
15
mar

Istota:

Na który moment należy ustalić datę powstania przychodu z tytułu wynagrodzenia za wykonane roboty oraz zwrotu kosztów urządzeń, materiałów i innych kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę na wybudowanie Parku Wodnego ustalonego przez Sąd Arbitrażowy w kwocie 18.231.487,17 zł brutto, w przypadku gdy:
a. Zamawiający (Gmina) zapłaci ww. kwotę w 2015 r., lub 2016 r.
b. Gmina będzie regulowała swoją należność w ratach przez kilka lat w przypadku zawarcia przez strony ugody obejmującej:
-całość zasądzonego wyrokiem Sądu Arbitrażowego wynagrodzenia,
-część zasądzonego wyrokiem Sądu Arbitrażowego wynagrodzenia,
c. kwota wynikająca z wyroku Sądu Arbitrażowego będzie wyegzekwowana na rzecz Wnioskodawcy przez komornika sądowego w toku postępowania egzekucyjnego?

Fragment:

Gmina będzie regulowała swoją należność w ratach przez kilka lat - w przypadku zawarcia przez strony ugody obejmującej: całość zasądzonego wyrokiem Sądu Arbitrażowego wynagrodzenia, część zasądzonego wyrokiem Sądu Arbitrażowego wynagrodzenia, kwota wynikająca z wyroku Sądu Arbitrażowego będzie wyegzekwowana na rzecz Wnioskodawcy przez komornika sądowego w toku postępowania egzekucyjnego (pytania oznaczone we wniosku nr 2a, b, c) - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 grudnia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu powstania przychodu z tytułu wynagrodzenia za wykonane roboty oraz zwrotu kosztów urządzeń, materiałów i innych kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę na wybudowanie Parku Wodnego ustalonego przez Sąd Arbitrażowy w przypadku, gdy: Zamawiający (Gmina) zapłaci kwotę w 2015 r. lub 2016 r. Gmina będzie regulowała swoją należność w ratach przez kilka lat - w przypadku zawarcia przez strony ugody obejmującej: całość zasądzonego wyrokiem Sądu Arbitrażowego wynagrodzenia, część zasądzonego wyrokiem Sądu Arbitrażowego wynagrodzenia, kwota wynikająca z wyroku Sądu Arbitrażowego będzie wyegzekwowana na rzecz Wnioskodawcy przez komornika sądowego w toku postępowania egzekucyjnego.

2015
7
lis

Istota:

Skoro ustawodawca, w przepisach ustaw: Kodeks postępowania karnego oraz o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, nie posługuje się pojęciem „odszkodowania” lecz pojęciem „zarobku lub dochodu” nie można uznać, że należność z tytułu utraconego zarobku jest odszkodowaniem, bowiem brak jest podstaw prawnych do innego traktowania przedmiotowego świadczenia niż wskazany w tych przepisach. Ponadto otrzymanie ww. zwrotu zarobku lub dochodu odpowiada co do zasady, należnościom np. z pracy, jakie podatnik otrzymałby od swojego pracodawcy, gdyby nie został wezwany do stawiennictwa w charakterze świadka. Co istotne ww. należności otrzymane od pracodawcy nie są objęte zwolnieniem z opodatkowania. Przyjąć zatem należy, iż w przypadku stawiennictwa w charakterze świadka następuje jedynie zmiana podmiotu dokonującego wypłaty. Stąd brak jest podstaw do stosowania wobec tego świadczenia zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT.

Fragment:

Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

2015
6
paź

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z wypłacaniem wynagrodzeń adwokatom i radcom prawnym prowadzącym działalność gospodarczą za pełnienie czynności kuratora ustanowionego z urzędu w postępowaniu cywilnym

Fragment:

Mając na uwadze powyższe oraz przedstawiony stan faktyczny, z którego w szczególności wynika, że czynności zlecone przez sąd wykonywane były osobiście przez Wnioskodawcę należy uznać, że przychód, który Wnioskodawca uzyskuje z tytułu pełnionej funkcji kuratora należy traktować jako przychód z działalności wykonywanej osobiście. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym uzyskiwany przez Wnioskodawcę przychód należy kwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, uznano za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

2015
15
maj

Istota:

W zakresie ciążących na Wnioskodawcy obowiązków płatnika w związku z wypłacaniem wynagrodzeń biegłym, tłumaczom i mediatorom

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku, gdy tłumacz/biegły/mediator złoży oświadczenie o zaliczeniu wykonywanej na zlecenie sądu czynności do zakresu prowadzonej działalności gospodarczej, jego przychód z tego tytułu powinien być zakwalifikowany jako przychód z tej działalności gospodarczej, a Sąd powinien uregulować należność w 100% bez jakichkolwiek potrąceń. W opinii Wnioskodawcy, obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy będzie się aktualizował jedynie w przypadku, gdy przychody z tytułu sporządzania tłumaczeń przez tłumacza przysięgłego, wydawania opinii przez biegłego sądowego lub z tytułu prowadzenia postępowania mediacyjnego przez mediatora, wykonywanych na zlecenie sądów są przychodami z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), tj. gdy świadczona na rzecz sądu usługa nie mieści się przedmiotowo w ramach prowadzonej przez tłumacza/biegłego/mediatora działalności gospodarczej, lub gdy tłumacz/biegły/mediator w ogóle nie prowadzi działalności gospodarczej. W myśl art. 41 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w powyższym przypadku sądy są obowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów, najniższą stawkę podatkową.

2015
8
maj

Istota:

W zakresie ustalenia źródła przychodów do jakiego należy zaliczyć przychody z tytułu ustanowienia przez sąd kuratorem osoby nieznanej z miejsca pobytu

Fragment:

Zarządzeniem Sądu Rejonowego (dalej: „ Sąd ”) Wnioskodawczyni ustanawiana jest kuratorem w postępowaniu sądowym, dla osoby nieznanej z miejsca pobytu. Przed ustanowieniem Wnioskodawczyni kuratorem Sąd nie występuje do Okręgowej Izby Radców Prawnych z wnioskiem o wyznaczenie radcy prawnego do pełnienia funkcji kuratora. W zarządzeniach o ustanowieniu Wnioskodawczyni kuratorem, Sąd stwierdza, że „ ustanawia kuratora w osobie radcy prawnego (...) ” - imiennie wskazując Wnioskodawczynię. Istotne elementy stanu faktycznego przedstawiono również we własnym stanowisku Wnioskodawczyni w sprawie, gdzie wskazano, że czynności zlecone przez sąd wykonywane były osobiście przez Wnioskodawczynię, nie zaś przez spółkę, w ramach której prowadzi ona działalność gospodarczą. Sąd ją personalnie ustanowił bowiem kuratorem dla osób nieznanych z miejsca pobytu. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy wynagrodzenie przyznane i wypłacane przez Sąd radcy prawnemu, prowadzącemu działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej (Kancelarii Radców Prawnych) z tytułu pełnienia funkcji kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu, należy kwalifikować do źródła przychodów, jakim jest działalność wykonywana osobiście, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też, wynagrodzenie to stanowi przychód z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy...

2015
15
mar

Istota:

Czynności wykonywane na rzecz Sądu podlegają opodatkowaniu.

Fragment:

Zaistniała konieczność rozdzielenia kosztów funkcjonowania sądów, jednak brak jest możliwości otrzymania osobnych faktur za wykorzystaną energię oraz ciepło od przedsiębiorstwa dostarczającego energię i ciepło, dlatego powstała konieczność wystawiania obciążenia za ponoszone koszty przez Sąd O. na Sąd R. W porozumieniu między sądami obciążenie to ustalono w oparciu o proporcję powierzchni, jaką w budynku wykorzystuje każdy z sądów. Sąd O. jest „ płatnikiem ” podatku VAT i odprowadza do Urzędu Skarbowego podatek należny VAT od wystawionych faktur za przychody uzyskiwane z prowadzenia w ramach funduszu socjalnego - pola namiotowego dla potrzeb pracowników i ich rodzin. Sąd nie odlicza natomiast i nie pomniejsza wartości podatku VAT do zapłaty o zakupy dokonywane na potrzeby pola namiotowego. Wskazano, że w zakresie pozostałych stałych kosztów związanych z użytkowaniem budynku np. śmieci itp. sądy pokrywają niezależnie koszty ponoszone, na podstawie zawartych osobnych przez każdy z sądów umów. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w zaistniałej sytuacji Sąd O. może obciążać Sąd R. za zużytą energię elektryczną i cieplną wyliczoną procentowo do zajmowanej powierzchni budynku przez Sąd R. za pomocą noty obciążeniowej w wartości procentowej brutto otrzymanej faktury od dostawcy energii (przedsiębiorstwa energetycznego) z uwagi na fakt, że usługi sądownictwa nie zostały objęte ustawą o podatku jod towarów i usług i „nie są sklasyfikowane żadną stawką tego podatku (np. „ stawką zw lub zero ”)” pomimo tego, że Sąd jest czynnym „ płatnikiem ” podatku VAT i odprowadza cały należny podatek VAT od otrzymywanych kwot za prowadzoną działalność socjalną i uzyskiwane z tego tytułu dochody...

2015
31
sty

Istota:

Opodatkowanie zasądzonej kwoty pieniężnej przez sąd

Fragment:

W wyniku rozpatrzenia skargi Strony na wydaną interpretację indywidualną z dnia 28 listopada 2013 r., Nr IPTPB2/415-561/13-4/KKu , Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wyrokiem z dnia 17 czerwca 2014 r., sygn. akt ...., uchylił zaskarżoną interpretację. W uzasadnieniu wyroku Sąd uznał, że skarga jest zasadna. W ocenie Sądu istotą sporu w niniejszej sprawie jest to, jaki charakter pod względem podatkowym ma suma pieniężna otrzymana przez skarżącego stosownie do postanowienia sądu powszechnego, w szczególności czy przyznana kwota objęta jest zwolnieniem podatkowym, jako odszkodowanie w oparciu o treść art. 21 ust. 1 pkt 3 lub 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sąd uważa, że rozstrzygnięcie spornej kwestii wymaga analizy faktycznego charakteru prawnego kwoty przyznanej na rzecz Wnioskodawcy. Podstawą zasądzenia opisanej kwoty był art. 12 ust. 4 ustawy o skardze. Zgodnie z jego treścią w przypadku uwzględnienia skargi, sąd na żądanie skarżącego przyznaje od Skarbu Państwa (a w przypadku skargi na przewlekłość postępowania prowadzonego przez komornika – od komornika) sumę pieniężną w wysokości od 2 000,00 zł do 20 000,00 zł. Przepis jednakże nie precyzuje charakteru przyznawanej sumy pieniężnej. Sąd zauważa, że wydając zaskarżoną interpretację Organ przyjął, że niniejsza kwota nie stanowi ani odszkodowania ani zadośćuczynienia, odwołując się do treści art. 15 ust. 1 i 2 analizowanej ustawy.