Rzeczy osobiste | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rzeczy osobiste. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy w przypadku złożenia zgłoszenia o dopuszczenie do obrotu samochodu osobowego (stanowiącego przedmiot osobistego uzytku osoby przebywajacej czasowo na terytorium RP w zwiazku z wykonywaną pracą) objętego przed 01.05.2004r. procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od cła, przedmiotowy pojazd korzysta ze zwolnienia od podatku akcyzowego stosownie do art.25 ust.2 ustawy z dnia 23.stycznia 2004r. o podatku akcyzowym?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia I997r. Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity Dz. U. nr 8, poz. 60 z 2005r) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03-06-2005r. (data wpływu do Urzędu 07-06-2005r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego, stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe. UZASADNIENIE Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie pełnomocnika strony z dnia 03-06-2005r. wynika, iż jest on w posiadaniu samochodu osobowego będącego przedmiotem odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od cła. Pojazd ten jest przedmiotem osobistego użytku osoby przebywającej czasowo w kraju w związku z wykonywaną pracą. Przywóz przedmiotowego towaru nastąpił na podstawie pozwolenia na korzystanie z procedury odprawy czasowej za zgłoszeniem celnym nr ...z dnia 28-11-2002r. Przywóz pojazdu (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy w przypadku złożenia zgłoszenia o dopuszczenie do obrotu samochodu osobowego (stanowiącego przedmiot osobistego użytku osoby przebywajacej czasowo na terytorium RP w związku z wykonywaną pracą) objetego przed 01.05.2004r. procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od cła, przedmiotowy pojazd korzysta ze zwolnienia od podatku VAT stosownie do §1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2005r. zmieniającego rozporzadzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?

Fragment:

(...) od podatku, o którym mowa w ust. 1 stosuje się pod warunkiem że:- w stosunku do tych rzeczy ma zastosowanie zwolnienie od cła,- przez 12 miesięcy od dnia zgłoszenia do procedury dopuszczenia do obrotu rzeczy te nie zostaną oddane jako zabezpieczenie, sprzedane, wynajęte, użyczone, wydzierżawione lub w inny sposób odstąpione odpłatnie lub nieodpłatnie. Na podstawie art. 46 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 ze zm.) za rzeczy osobistego użytku uważa się towary bezpośrednio używane przez osobę fizyczną lub wykorzystywane w gospodarstwie domowym, jeżeli ich ilość i lub rodzaj nie wskazują na przeznaczenie handlowe lub do działalności gospodarczej a także przenośny sprzęt niezbędny do wykonywania przez osobę zainteresowaną zawodu. Stanowisko, że w .przypadku dopuszczenia do obrotu samochodu osobowego na terytorium kraju, którego przywóz z Francji nastąpił przed rozszerzeniem Wspólnoty i który (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy w przypadku złożenia zgłoszenia o dopuszczenie do obrotu samochodu osobowego objętego przed 01.05.2004r. procedurą odprawy czasowej, przedmiotowy pojazd korzysta ze zwolnienia od podatku akcyzowego na podstawie art. 25 ust.2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 o podatku akcyzowym?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity -Dz.U. nr 8, poz. 60 z 2005r) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.03.2005 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego, stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe. UZASADNIENIE Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie pełnomocnika strony z dnia 14.03.2005r. wynika, iż jest on w posiadaniu samochodu osobowego będącego przedmiotem odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od cła. Pojazd ten jest przedmiotem osobistego użytku osoby przebywającej czasowo w kraju w związku z wykonywaną pracą. Przywóz przedmiotowego towaru nastąpił na podstawie pozwolenia na korzystanie z procedury odprawy czasowej za zgłoszeniem celnym nr E05/050300/00/000024 z dnia 12.03.1999r. Przywóz pojazdu nastąpił z terenu (...)