PP/443-11-1/07 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy w przypadku działalności wykonywanej osobiście na umowę o dzieło, bądź zlecenie w ramach uslug rzezoznawcy budowlanego należy stosować przepisy prawa dotyczące podatku VAT obowiązujące od 01.06.2005r. ( art. 15. ust 3 pkt 3 ustawy o VAT) czy też przepisy prawa wynikające z § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005r. wydanych na podstawie art. 113 ust 14 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług?

PP/443-11-1/07

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. biegły sądowy
  2. podatek od towarów i usług
  3. rzeczoznawstwo
  4. wysokość zwolnienia podmiotowego
  5. zwolnienia podmiotowe
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.01.2007r. – w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, w sprawie opodatkowania usług z działalności wykonywanej osobiście w ramach posiadanych uprawnień budowlanych, rzeczoznawcy budowlanego i biegłego sądowego stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 14a § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Wnioskiem z dnia 25.01.2007 podatnik zwrócił się o udzielenie pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w sprawie opodatkowania usług z działalności wykonywanej osobiście w ramach posiadanych uprawnień budowlanych, rzeczoznawcy budowlanego i biegłego sądowego.
Stan faktyczny przedstawiony we wniosku.
Podatnik osiąga przychody z działalności wykonywanej osobiście w ramach posiadanych uprawnień;
- budowlanych z art. 362 Prawa Budowlanego nr 1380 z 1960r.,
- rzeczoznawcy budowlanego z art. 15 Prawa Budowlanego wpisanego na listę rzeczoznawców pod nr 6 z 1985 r.
- rzeczoznawcy budowlanego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa od dnia 11.02.1975 r.
- biegłego sądowego z zakresie budownictwa.
W ramach tych uprawnień wykonuje na zasadach umowy o dzieło zlecenia osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej ;
- ekspertyzy techniczne dotyczące oceny konstrukcji budynków i obiektów,
- ekspertyzy i opinie techniczne ustalające przyczyny i podające sposób naprawy negatywnych zjawisk występujących w budynkach, techniczne dotyczące oceny konstrukcji budynków i obiektów,
- przeglądy techniczne obiektów zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego.
Natomiast na zlecenie sądu w 2006r. podatnik opracował opinie w zakresie budownictwa ogólnego np. ustalenie szkody w wyniku pożaru, zakresu dokumentacji techniczno-wykonawczej.
Pytanie podatnika;
Czy w przypadku działalności wykonywanej osobiście na umowę o dzieło bądź zlecenie należy stosować przepisy prawa dotyczące podatku VAT obowiązujące od 01.06.2005r. ( art. 15. ust 3 pkt 3 ustawy o VAT) czy też przepisy prawa wynikające z § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005r. wydanych na podstawie art. 113 ust 14 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.
Stanowisko podatnika.
Podatnik uważa, że niezależnie od charakteru wykonywanej usługi jest ona zwolniona od podatku od towarów i usług, a płatnikiem podatku jest zlecający usługę.

Dokonując oceny prawnej przedstawionego własnego stanowiska podatnika w jego indywidualnej sprawie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po przeanalizowaniu stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wyjaśnia co następuje.

Stosownie do przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 tej ustawy, w tym również świadczenie usług zgodnie z nakazem wynikającym z mocy prawa co wynika z brzmienia art. 8 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy. Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności, która obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy.
Warunkiem uznania, że wykonywane czynności nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jest łączne spełnienie warunków art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Stosownie zatem do postanowień wyżej wskazanego przepisu ustawy za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1 , nie uznaje się czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.
Żaden przepis ww. ustawy o podatku od towarów i usług nie stanowi, iż warunkiem zastosowania przepisu art. 15 ust. 3 pkt 3 tej ustawy jest zamieszczenie w umowie zapisów o odpowiedzialności zleceniodawcy. Ważne jest to, że taka odpowiedzialność powinna wynikać z istoty danego stosunku prawnego.

Opinia wydana przez biegłego sądowego jest dowodem w postępowaniu sądowym. Sąd dopuszczając w toku postępowania dowód w postaci opinii biegłego, odwołuje się do autorytetu i jego specjalistycznej wiedzy. Za wydaną przez biegłego sądowego opinię sąd nie ponosi odpowiedzialności. Odpowiedzialność biegłego określają przepisy dotyczące dziedziny, w której zakresie jest rzeczoznawcą. Ponadto należy stwierdzić, że za wydane opinie techniczne oraz ekspertyzy odpowiada rzeczoznawca, który je wydał, nie zaś podmiot zlecający jej wykonanie.

Niespełnienie zatem warunku w zakresie odpowiedzialności zlecającego wykonanie czynności powoduje, że czynności te w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług są uznane za samodzielną działalność gospodarczą . Należy zatem stwierdzić, że czynności wykonywane na zlecenie sądu lub innych organów administracji publicznej przez biegłych sądowych, jak również świadczenie usług rzeczoznawcy budowlanego na podstawie umowy o dzieło czy też zlecenie nie korzystają z wyłączenia z zakresu ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż nie jest spełniony jeden z warunków określonych w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT odnośnie odpowiedzialności zlecającego za wykonanie czynności wobec osób trzecich.

W myśl art. 113 ust. 13 pkt 2 ww. ustawy, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie.
Przepis w ust 1 tegoż artykułu stanowi, że zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro.

Ponadto jak wynika z akt sprawy w 2005r. (PIT-37) - uzyskał Pan przychód z działalności wykonywanej osobiście w wysokości 42.714,56 zł.
Wartość sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 113 ust. 1 ww. ustawy, odpowiadająca równowartości 10.000 euro, Minister Finansów określił w kwocie 39.200 zł rozporządzeniem z dnia 15 listopada 2005r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2005r., Nr 229, poz. 1949) Rozporządzenie to weszło w życie z dniem 01.01.2006r.
W związku, z przekroczeniem kwoty o której mowa w art. 113 ust.1 ww ustawy, podatnik utracił podmiotowe zwolnienie od podatku od towarów i usług i z dniem 01.01.2006r. winien rozliczać się jako podatnik podatku od towarów i usług .

W związku z powyższym zaprezentowane przez podatnika stanowisko jest nieprawidłowe.

POUCZENIE

Informuje się, że interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia

Na podstawie art. 14a § 4, art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 223 § 1 w związku z art. 239 ustawy - Ordynacja podatkowa, na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.