PP-2-443/24/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy usługi polegające na wykonaniu czynności pomocniczych w procesie likwidacji szkód komunikacyjnych i rzeczowych na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych oraz innych podmiotów działających na rzecz i w imieniu towarzystw ubezpieczeniowych są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług?

PP-2-443/24/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. pośrednictwo finansowe
  2. rzeczoznawstwo
  3. ubezpieczenia
  4. ubezpieczenia majątkowe
  5. zwolnienia z podatku od towarów i usług
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 28 kwietnia 2005 r. uzupełnionego pismem z dnia 10 czerwca 2005 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego: 13.06.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

Uzasadnienie

Stan faktyczny:

Z treści złożonych pism wynika, że w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę świadczone są usługi polegające na wykonaniu czynności pomocniczych w procesie likwidacji szkód komunikacyjnych i rzeczowych na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych oraz innych podmiotów działających na rzecz i w imieniu towarzystw ubezpieczeniowych. Usługi, o których mowa polegają na dokonaniu oceny technicznej pojazdów objętych ubezpieczeniem i przygotowaniu pełnej dokumentacji szkodowej (PKWiU 67.20.10). Świadcząc usługi na rzecz zakładu ubezpieczeń Spółka posiada pełnomocnictwa do wykonywania ww. usług w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń udzielone bądź to przez zakład ubezpieczeń bezpośrednio bądź jako pełnomocnictwo substytucyjne w trybie przepisu 106 Kodeksu cywilnego, przez zleceniobiorcę zakładu ubezpieczeń.

Wnioskodawca uważa, że powyższe usługi świadczone na bezpośrednie zlecenie towarzystwa ubezpieczeniowego są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Stanowisko zawarte we wniosku Spółki jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej podatkiem, podlega odpłatana dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do tej ustawy. W poz. 3 tego załącznika zwolnione są od podatku od towarów i usług usługi pośrednictwa finansowego z wyłączeniem: usług doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU ex 67.20.10-00.20-00.30), z wyjątkiem świadczonych przez zakład ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz świadczonych w tym zakresie przez podmioty działające w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń.

Zatem usługi polegające na wykonaniu czynności pomocniczych w procesie likwidacji szkód komunikacyjnych i rzeczowych świadczone przez Spółkę na bezpośrednie zlecenie towarzystwa ubezpieczeniowego są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Powyższa interpretacja:

- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego aktualnie obowiązującego, traci moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących,

- nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Pouczenie:

Na niniejsze postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza w terminie 7 dni od daty doręczenia.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.