pf-2/415/226/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wydatek poniesiony na opinię rzeczoznawcy majątkowego można odliczyć od podatku w ramach ulgi remontowej?

pf-2/415/226/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. rzeczoznawstwo
  2. ulga remontowa
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Odliczenia od podatku

Podatnik jest właścicielem budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej położonego w tzw. strefie ograniczonego użytkowania, narażonej na oddziaływanie hałasu lotniczego. Podatnik chce skorzystać z usług rzeczoznawcy majątkowego aby dokonać wyceny wartości nieruchomości,gdyż będzie ubiegał się o odszkodowanie od Dowództwa Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej w związku z obniżeniem wartości nieruchomości.Właściciel zamierza modernizować budynek przystosowując go do warunków wynikających ze strefy ograniczonego użytkowania.

Zdaniem pytającego, w wypadku wyceny nieruchomości przeprowadzonej przez podatnika w celu oceny spadku wartości tej nieruchomości spowodowanej działaniem organów państwowych, które jednoznacznie określiły, iż jest to niezbędny element postępowania w celu uzyskania stosownego odszkodowania, udokumentowane koszty tej wyceny stanowią podstawę do zastosowania ulgi remontowej.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu informuje, że nie zgadza się ze stanowiskiem podatnika o ile stan faktyczny opisany we wniosku zgodny jest ze stanem rzeczywistym.

W myśl art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202 poz. 1956), wydatki o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., poniesione w latach 2004-2005 podlegają odliczeniu od podatku, w wysokości i na zasadach określonych w art. 27a i art. 45 ust. 3a pkt 1 w/w ustawy w brzmieniu obowiązującym w 2003 r.

Zgodnie z treścią art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym w 2003 r.), podatek dochodowy od osób podlegających w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, obliczony zgodnie z art. 27 i obniżony z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ustawie, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację - zajmowanego na podstawie tytułu prawnego - budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego (...), a ponadto przedmiotowe wydatki:
1. mieszczą się w zakresie uregulowanym rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. opublikowanym z Dzienniku Ustaw Nr 156, poz. 788 (art. 27a ust. 17 ustawy)
2. zostały udokumentowane fakturą wystawioną wyłącznie przez podatnika od towarów i usług, nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku, lub dowodem odprawy celnej (art. 27a ust. 6 pkt 1 ustawy)
3. nie zostały odliczone od ryczałtu przychodów ewidencjonowanych oraz nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone wydatki zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu (art. 27a ust. 7 pkt 1 ustawy)
4. dotyczy budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 27a ust. 7 pkt 2 ustawy).

Zatem, o ile przytoczone warunki zostaną spełnione łącznie, podatnikowi przysługuje prawo do odliczeń od podatku wydatków na remont i modernizację na zasadach określonych w art. 27a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. określa rodzaj wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz. U. Nr 156 poz. 788). W myśl § 1 pkt 2 lit. a) tego rozporządzenia, za wydatki na remont i modernizację budynku mieszkalnego uważa się wydatki poniesione na zakup usług obejmujących wykonanie opinii.

W świetle cytowanych przepisów, wydatki poniesione przez podatnika na opinię rzeczoznawcy dotyczącą wyceny nieruchomości nie mogą być odliczone w ramach ulgi remontowo-modernizacyjnej, gdyż służą oszacowaniu obniżenia wartości tej nieruchomości w celu uzyskania odszkodowania.

Natomiast w przypadku przeprowadzenia robót zaliczanych do remontu i modernizacji budynku mieszkalnego i konieczności skorzystania z usług obejmujących wykonanie ekspertyzy lub opinii rzeczoznawcy z dziedziny budownictwa przysługuje prawo odliczenia od podatku wydatków poniesionych na ten cel.

Interpretacja jest aktualna według stanu prawnego na dzień jej wydania i do czasu zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego przedstawionego przez pytającego.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.