I US-II/443/80/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy ośrodek zamierzając wykonywać czynności polegające na sporządzaniu opinii lekarskich na zlecenie sądów, zobowiązany jest do rejestracji jako podatnik VAT, w sytuacji, gdy wartość sprzedaży usług dokonana przez Ośrodek w 2004 r. nie przekroczyła kwoty odpowiadającej 10.000 euro?

I US-II/443/80/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
 1. opinia
 2. przeniesienie składników majątkowych
 3. rzeczoznawstwo
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Rejestracja -> Zgłoszenie rejestracyjne
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorstw -> Drobni przedsiębiorcy

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie - działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 113 ust. 13 pkt 2 oraz ust. 14 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 ze zm.) oraz § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95 poz. 798) - po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 20.07.2005 r. w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego - postanawia uznać stanowisko strony przedstawione w przedmiotowym wniosku za nieprawidłowe.

Pismem z dnia 20.07.2005 r. Jednostka wystąpiła do tut. organu o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. W złożonym w tut. organie wniosku wskazała, iż przedmiotem działalności jest wykonywanie zadań statutowych określonych w ustawie z dnia 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy (j. t. Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317).

W przedstawionym stanie faktycznym przedmiotem zapytania Podatnika jest ustalenie czy ośrodek, zamierzając wykonywać czynności polegające na sporządzaniu opinii lekarskich na zlecenie sądów, zobowiązany jest do rejestracji jako podatnik VAT, w sytuacji, gdy wartość sprzedaży ww. usług dokonana przez Ośrodek w 2004 r. nie przekroczyła kwoty odpowiadającej 10.000 euro.

Mając powyższe na uwadze tut. organ stwierdza co następuje:

Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, zwolnieniem podmiotowym z podatku VAT objęci są podatnicy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Jednocześnie na podstawie art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy, opisanego zwolnienia podmiotowego z podatku VAT nie stosuje się do importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz podatników świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie. Dodatkowo ustawodawca w art. 113 ust. 14 pkt 2 udzielił Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych delegacji dla określenia w drodze rozporządzenia listy towarów i usług o których mowa powyżej, z uwzględnieniem klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

Korzystając z ustawowego umocowania, na podstawie § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, określona została lista towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku, określone w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy, stanowiąca załącznik do rozporządzenia. Załącznik ten w poz. 37 (bez podania symbolu PKWiU) wymienia rzeczoznawstwo, z wyłączeniem doradztwa rolniczego związanego z uprawą roślin i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego.

Wobec braku określenia przez ustawodawcę na podstawie klasyfikacji statystycznych zakresu pojęciowego usługi rzeczoznawstwa, tut. organ dokonując interpretacji w przedmiotowej sprawie posłużył się definicją rzeczoznawcy i rzeczoznawstwa zawartą w Słowniku Języka Polskiego (pod red. Mieczysława Szymczaka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, ISBN 83-01-14125-5). Definicja ta przedstawia się następująco:

Rzeczoznawca - "specjalista powoływany do wydawania orzeczenia lub opinii w sprawach spornych, wchodzących w zakres jego kwalifikacji zawodowych; biegły, ekspert"

<
  Rzeczoznawca sądowy.
<
  Doświadczony rzeczoznawca.
<
  Komisja, zespół rzeczoznawców.

Rzeczoznawstwo - "funkcja, zajęcie rzeczoznawcy; biegłość w ocenianiu czegoś, w wydawaniu orzeczeń w sprawach spornych, wynikająca z dobrej znajomości przedmiotu"

<
  Rzeczoznawstwo w dziedzinie motoryzacji.

W świetle przytoczonych powyżej definicji, usługi polegające na sporządzaniu opinii dla sądu z wykorzystaniem wiadomości, kwalifikacji specjalnych - uznać należy za usługi rzeczoznawstwa wymienione w poz. 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. Świadczący takie usługi nie korzysta więc ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT określonego w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

przeniesienie składników majątkowych
IS.II/2-4430/122/05 | Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

rzeczoznawstwo
pf-2/415/226/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.