DP.I415/33/05/P | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Kiedy powstaje obowiazek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych w momencie wystawienia faktury czy w momencie otrzymania zapłaty za fakturę?

DP.I415/33/05/P

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. działalność wykonywana osobiście
  2. obowiązek płatnika
  3. rzeczoznawstwo
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Zryczałtowane zaliczki

Podatnik jest biegłym sądowym. Z tego tytułu uzyskuje przychody z działalności wykonywanej osobiście zgodnie z art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.). Uzyskiwane z tego tytułu przychody opodatkowuje podatkiem VAT i wystawia fakturę VAT organowi zlecającemu, np. prokuraturze, sądom lub policji. Zapłata za fakturę następuje w terminie późniejszym. Podatnik składa deklaracje PIT – 53 i wpłaca zaliczkę od uzyskanego dochodu w wysokości 19%.

Podatnik stoi na stanowisku, iż obowiązek podatkowy w zakresie zaliczek powstaje w momencie otrzymania zapłaty za fakturę, a nie w momencie wystawienia faktury, gdyż w art. 44 ust. 3a ustawodawca określił, że obowiązek podatkowy powstaje za te miesiące, w których ten dochód został uzyskany.

W ocenie tutejszego organu stanowisko wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9. Zgodnie z art 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności osobom określonym w art. 3 ust. 1, z tytułu działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 19 % należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz pomniejszonej o składki potrącone przez płatnika w danym miesiącu na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b). Przepis art. 44 ust. 1a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4 i 6-9, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1 są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, według zasad określonych w ust. 3a. Zgodnie z art. 44 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy uzyskujący dochody, o których mowa w ust. 1a, są obowiązani wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 19 % dochodu za miesiące, w których uzyskali ten dochód, w terminie do dnia 20 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień - w terminie złożenia zeznania podatkowego. W terminach płatności zaliczek podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatników, deklaracje według ustalonego wzoru. Za dochód, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody po odliczeniu kosztów uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 lub 9 oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2, opłaconych w danym miesiącu. Podatnik przy obliczaniu zaliczki może stosować zamiast stawki 19 % odpowiednio stawkę 30 %, 40 %. Mając na uwadze powyższe przepisy należy stwierdzić, że w przedmiotowym przypadku nie ma zastosowania przepis art. 44 ust. 1a pkt 3 w związku z art. 44 ust 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż dotyczy on podatników osiągających dochody bez pośrednictwa płatników (a tak w przedmiotowym przypadku nie jest). W przedmiotowym przypadku uznać należy, że obowiązek zapłaty zaliczki powstaje po stronie płatnika z chwilą wypłaty należności, którym zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie organ zlecający wykonanie określonych czynności wskazanych w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z powyższym należy uznać stanowisko podatnika za nieprawidłowe.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.