1472/RPP1/443-733/05/KB | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Podatnik pyta, czy był uprawniony do stosowania 0% stawki podatku VAT do 1 mja 2004r. w stosunku do usług sklasyfikowanych jako usługi rzeczoznawstwa.

1472/RPP1/443-733/05/KB

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. przedmiot opodatkowania
  2. rzeczoznawstwo
  3. stawka preferencyjna podatku
  1. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy (ustawa z 8 stycznia 1993 r.) -> Podatek od towarów i usług -> Przedmiot opodatkowania

P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 29.09.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 02.12.2005r) uzupełnionym w dniu 14.12.2005r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego


p o s t a n a w i a


uznać stanowisko Podatnika za prawidłowe.


U Z A S A D N I E N I E


Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka świadczy kompleksową usługę na rzecz zagranicznego usługobiorcy. Usługa ta polega na koordynacji sprzedaży produktów usługobiorcy na terytorium Polski, prowadzeniu działań marketingowych mających na celu rozwój już istniejących oraz kreowaniu nowych kanałów dystrybucyjnych dla produktów podmiotu zagranicznego, a także pomocy technicznej dla użytkowników tych produktów. Za wykonane usługi Spółka otrzymuje miesięczne wynagrodzenie od usługobiorcy. Podstawą do obliczenia kwoty należnej z tytułu wykonywania powyższych czynności jest suma poniesionych przez Spółkę kosztów związanych z ich wykonywaniem (oszacowana, co do zasady, na podstawie kosztów poniesionych w poprzednich miesiącach). Wykonując przedmiotowe czynności Spółka nie jest upoważniona do zawierania jakichkolwiek umów sprzedaży produktów w imieniu zagranicznego usługobiorcy, jak również Spółka nie prowadzi działalności w zakresie sprzedaży tych produktów. W ramach świadczonej usługi Spółka wykonuje następujące czynności:

1.organizowanie i wsparcie sieci sprzedaży produktów usługobiorcy zagranicznego – 46,53% wartości usługi;

2.wsparcie marketingowe sprzedaży dokonywanej przez partnerów usługobiorcy zagranicznego – 19,24% wartości usługi;

3.działania w zakresie “pablic relations” - 2,49% wartości usługi;

4.wsparcie “przed” i “po” sprzedażowe – 8,54% wartości usługi;

5.obsługa infolinii pomocy technicznej (help desk) – 4,59% wartości usługi;

6.wsparcie w realizacji zobowiązań wynikających z przepisów prawa – 0,69% wartości usługi;

7.nadzorowanie prac autoryzowanych firm serwisowych – 6,19% wartości usługi;

8.obsługa logistyczna – 5,99% wartości usługi;

9.usługi serwisowe – wykonywanie napraw – 5,47% wartości usługi.

W piśmie z dnia 02.06.2003r. Urząd Statystyczny w Łodzi, Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych, w odpowiedzi na wniosek Spółki z prośbą o klasyfikację kompleksowej usługi, w skład której wchodzą poszczególne czynności wymienione wyżej, wyraził opinię, iż świadczenie kompleksowych usług (działalność przedstawicielska) przez Spółkę na rzecz podmiotu zagranicznego polegających na wykonywaniu wyżej wymienionych czynności, mieści się w grupowaniu PKWiU 74.84.14 – 00.00 “Usługi pośrednictwa komercyjnego oraz szacowania wartości z wyjątkiem wyceny nieruchomości i wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych” (KU 89302 “Rzeczoznawstwo”).

Zdaniem Spółki, mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że usługi przez nią wykonywane należy klasyfikować jako usługi rzeczoznawstwa i w przedstawionym stanie faktycznym Spółka była uprawniona w okresie do 1 maja 2004r. do zastosowania stawki 0% względem przedmiotowych czynności, pod warunkiem spełnienia dodatkowych przesłanek określonych w § 64 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2002r., Nr 27, poz. 268 ze zm.).

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz.U. z 1993r., Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Stosownie do art. 4 pkt 2 ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o usługach rozumie się przez to:

a) usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej,

b) roboty budowlano-montażowe,

c) sprzedaż praw lub udzielanie licencji i sublicencji w rozumieniu przepisów prawa własności przemysłowej,

d) oddanie do używania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego w rozumieniu przepisów prawa własności przemysłowej,

e) udzielanie licencji lub upoważnianie do korzystania z licencji oraz przeniesienie autorskiego prawa majątkowego w rozumieniu przepisów prawa autorskiego - w odniesieniu do programu komputerowego.

Zgodnie z § 64 ust. 1 pkt. 2 lit. c rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. (Dz.U. z 2002r., Nr 27, poz. 268 ze zm.) obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do usług projektowania budowlanego, technologicznego i urbanistycznego, w zakresie rzeczoznawstwa, usług prawniczych świadczonych przez notariuszy, adwokatów i radców prawnych. Zastosowanie stawki 0% będzie jednak możliwe, zgodnie z § 64 ust. 2 i 3, jedynie w sytuacji gdy:

1.usługa jest świadczona na rzecz nierezydentów, niebędących podatnikami;

2.podatnik posiada dowód, iż należność za wykonaną usługę została zapłacona i przekazana na rachunek bankowy podatnika w banku krajowym w terminie 90 dni od dnia wykonania usługi.

W Dziale 74 Usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej pozostałe rozporządzenia Rady Ministrów 18 marca 1997r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. z 1997r., Nr 42, poz. 264 ze zm.) grupowanie PKWiU 74.84.14 – 00.00 zostało powiązane z KU 89302x – Rzeczoznawstwo. Jednocześnie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 roku w sprawie podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 39 poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 1994 roku w § 39 ust. 2 pkt 3 określało także możliwość zastosowania stawki 0% w przypadku świadczenia usług rzeczoznawstwa, określonych symbolem KU 89302.

Zgodnie z utrwaloną już linią orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego, w której potwierdzono, że organy statystyczne, a nie podatkowe upoważnione są do dokonywania wykładni dotyczących klasyfikacji określonych towarów i usług (wyrok NSA z dnia 25.08.1998r. sygn. akt SA/Po/221/98 i wyrok NSA z dnia 5.06.2001 sygn. akt SA/Sz/544/00) oraz Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15.11.2002r. w sprawie trybu wydawania opinii klasyfikacyjnych według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych (Dz.Urz. GUS Nr 12, poz. 87), Naczelnik Urzędu Skarbowego może jedynie w oparciu o klasyfikacje wydaną przez właściwy Urząd Statystyczny lub dokonaną przez samego Podatnika wskazać dla towaru lub usługi stawkę podatkową lub zwolnienie określone w przepisach.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że Spółka miała prawo do zastosowania stawki 0%, o ile świadczona przez nią usługa została prawidłowo sklasyfikowana w oparciu o przedstawiony we wniosku do Urzędu Statystycznego stan faktyczny oraz zostały wypełniane warunki z § 64 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r.

Niniejsza interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego została dokonana dla stanu faktycznego opisanego we wniosku i w oparciu o przepisy obowiązujące w dniu jej udzielenia. Zmiana poszczególnych elementów stanu faktycznego może mieć wpływ na zmianę praw i obowiązków Podatnika. Interpretacja obowiązuje do czasu zmiany przepisów. Zgodnie z art.14b § 1 – 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie, na podstawie art. 236 § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, Stronie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tutejszego Urzędu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. Do zażalenia należy załączyć znaki opłaty skarbowej w wysokości 5zł oraz po 0,50zł od każdego załącznika (ustawa z dnia 9.09.2000r. o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2004r., Nr 253, poz. 2532 ze zm./).

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.