Rzeczoznawstwo | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rzeczoznawstwo. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
1
maj

Istota:

Możliwość zastosowania podmiotowego zwolnienia Wnioskodawcy wykonującego usługi z zakresu szacowania wartości nieruchomości, tj. operaty szacunkowe i opinie dla sądu oraz organów administracyjnych (bez doradztwa)

Fragment:

Organu 24 marca 2015 r. i 8 kwietnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania z podmiotowego zwolnienia od podatku w rozumieniu art. 113 ust. 1 ustawy o VAT dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług rzeczoznawstwa majątkowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 stycznia 2015 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania z podmiotowego zwolnienia od podatku w rozumieniu art. 113 ust. 1 ustawy o VAT dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług rzeczoznawstwa majątkowego. Wniosek został uzupełniony pismem, które wpłynęło do tut. Organu 24 marca 2015 r., będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 13 marca 2015 r. oraz pismem które wpłynęło do tut. Organu 8 kwietnia 2015 r., będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 30 marca 2015 r. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest tzw. „ małym podatnikiem ” – prowadzi działalność gospodarczą z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego. Wnioskodawca jest zarejestrowany jako płatnik podatku VAT czynny. Wnioskodawca wykonuje usługi wyłącznie z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego – wycena nieruchomości – zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami na rzecz osób prawnych, tj. urzędy gmin, urzędy miast, starostwa powiatowe oraz jako biegły sądowy Wnioskodawca wykonuje opinie o wartości nieruchomości na zlecenie sądów, które to traktowane są jako jeden z dowodów w sprawie.

2013
25
maj

Istota:

Możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w przypadku prowadzenia działalności w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego.

Fragment:

Podkreślić należy, iż ani ustawa o podatku od towarów i usług, ani przepisy wykonawcze do tej ustawy, nie definiują pojęć „ doradztwo ” i „ rzeczoznawstwo ”. Wobec powyższego należy posłużyć się znaczeniem językowym tych pojęć. Zgodnie z „ Małym słownikiem języka polskiego PWN ” (PWN, Warszawa 1994), „ rzeczoznawca ” to specjalista powoływany do wydawania orzeczenia czy opinii w sprawach spornych wchodzących w zakres jego kwalifikacji zawodowych, biegły, ekspert, natomiast „ doradzać ” znaczy udzielić porady, podać, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie. Rzeczoznawstwo majątkowe zostało uregulowane z ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.). Zgodnie z art. 174 ust. 1 tej ustawy, rzeczoznawstwo majątkowe jest działalnością zawodową wykonywaną przez rzeczoznawców na zasadach określonych w niniejszej ustawie. W świetle ust. 2 ww. artykułu, rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane w trybie przepisów rozdziału 4 niniejszego działu. Rzeczoznawca majątkowy dokonuje określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością (ust. 3 tegoż artykułu). Według art. 174 (...)

2012
31
lip

Istota:

Czy, świadcząc usługi wyceny nieruchomości, Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ustawy o VAT?

Fragment:

Ponadto, Minister Finansów w § 27 rozporządzenia z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360), określił listę towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku, określone w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy, stanowiącą załącznik do rozporządzenia. Pod pozycją 12 tego załącznika wskazano, że wyłączenie ze zwolnienia od podatku dotyczy doradztwa, z wyłączeniem doradztwa rolniczego związanego z uprawą roślin i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego. Podkreślić należy, iż ani ustawa o podatku od towarów i usług ani przepisy wykonawcze do tej ustawy nie definiują pojęcia doradztwa. Skoro jednak ustawa o podatku od towarów i usług w art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT zastrzega, że do osób świadczących usługi doradztwa nie stosuje się zwolnienia podmiotowego, określonego w ust. 1 i 9 należy – wobec braku w ustawie definicji doradztwa – posłużyć się znaczeniem językowym. Zgodnie z Małym Słownikiem Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1994), „ doradzić – doradzać ” znaczy dać radę, udzielić porady, podać, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie.

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik pyta, czy był uprawniony do stosowania 0% stawki podatku VAT do 1 mja 2004r. w stosunku do usług sklasyfikowanych jako usługi rzeczoznawstwa.

Fragment:

Zgodnie z § 64 ust. 1 pkt. 2 lit. c rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. (Dz.U. z 2002r., Nr 27, poz. 268 ze zm.) obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do usług projektowania budowlanego, technologicznego i urbanistycznego, w zakresie rzeczoznawstwa, usług prawniczych świadczonych przez notariuszy, adwokatów i radców prawnych. Zastosowanie stawki 0% będzie jednak możliwe, zgodnie z § 64 ust. 2 i 3, jedynie w sytuacji gdy: 1.usługa jest świadczona na rzecz nierezydentów, niebędących podatnikami; 2.podatnik posiada dowód, iż należność za wykonaną usługę została zapłacona i przekazana na rachunek bankowy podatnika w banku krajowym w terminie 90 dni od dnia wykonania usługi. W Dziale 74 Usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej pozostałe rozporządzenia Rady Ministrów 18 marca 1997r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. z 1997r., Nr 42, poz. 264 ze zm.) grupowanie PKWiU 74.84.14 – 00.00 zostało powiązane z KU 89302x – Rzeczoznawstwo. Jednocześnie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 roku w sprawie podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 39 poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 1994 roku w § 39 ust. 2 pkt 3 określało także możliwość zastosowania stawki 0% w przypadku świadczenia usług rzeczoznawstwa, określonych symbolem KU 89302. Zgodnie z utrwaloną już linią orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego, (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w przypadku działalności wykonywanej osobiście na umowę o dzieło, bądź zlecenie w ramach uslug rzezoznawcy budowlanego należy stosować przepisy prawa dotyczące podatku VAT obowiązujące od 01.06.2005r. ( art. 15. ust 3 pkt 3 ustawy o VAT) czy też przepisy prawa wynikające z § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005r. wydanych na podstawie art. 113 ust 14 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług?

Fragment:

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności, która obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Warunkiem uznania, że wykonywane czynności nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jest łączne spełnienie warunków art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Stosownie zatem do postanowień wyżej wskazanego przepisu ustawy za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1 , nie uznaje się czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

2011
1
mar

Istota:

Czy świadcząc usługi rzeczoznawstwa podatnik może skorzystać z prawa do zwolnienia od podatku od towarów i usług?

Fragment:

W poprzednim brzmieniu przepisu obowiązującego do dnia 30.04.2004 r. było: "zwolnień nie stosuje się do ... usług rzeczoznawstwa, w tym usług doradztwa..." . Jednak zgodnie z § 28 cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r., obowiązującego od dnia 1 czerwca 2005 r., a wcześniej na podstawie § 31 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r., obowiązującego od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 maja 2005 r., wydanych na podstawie art. 113 ust. 14 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług usługa rzeczoznawstwa, z wyłączeniem doradztwa rolniczego związanego z uprawą roślin i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego znajduje się na liście towarów i usług, stanowiących załącznik do cyt. rozporządzenia, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku określone w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego świadczy Pani usługi rzeczoznawstwa, polegające na dokonywaniu wyceny nieruchomości. W myśl w/w przepisów usługi te są obligatoryjnie opodatkowane podatkiem od towarów i usług.Tak więc pomimo nie przekroczenia przez Panią w ubiegłym roku podatkowym kwoty wolnej od podatku, nie może Pani korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy.

2011
1
mar

Istota:

Kiedy powstaje obowiazek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych w momencie wystawienia faktury czy w momencie otrzymania zapłaty za fakturę?

Fragment:

(...) dochodowy w wysokości 19 % należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz pomniejszonej o składki potrącone przez płatnika w danym miesiącu na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b). Przepis art. 44 ust. 1a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4 i 6-9, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1 są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, według zasad określonych w ust. 3a. Zgodnie z art. 44 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy uzyskujący dochody, o których mowa w ust. 1a, są obowiązani wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 19 % dochodu za miesiące, w których uzyskali ten dochód, w terminie do dnia 20 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień - w terminie złożenia zeznania podatkowego. W terminach płatności zaliczek podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatników, deklaracje według ustalonego wzoru.

2011
1
mar

Istota:

Czy ośrodek zamierzając wykonywać czynności polegające na sporządzaniu opinii lekarskich na zlecenie sądów, zobowiązany jest do rejestracji jako podatnik VAT, w sytuacji, gdy wartość sprzedaży usług dokonana przez Ośrodek w 2004 r. nie przekroczyła kwoty odpowiadającej 10.000 euro?

Fragment:

Wobec braku określenia przez ustawodawcę na podstawie klasyfikacji statystycznych zakresu pojęciowego usługi rzeczoznawstwa, tut. organ dokonując interpretacji w przedmiotowej sprawie posłużył się definicją rzeczoznawcy i rzeczoznawstwa zawartą w Słowniku Języka Polskiego (pod red. Mieczysława Szymczaka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, ISBN 83-01-14125-5). Definicja ta przedstawia się następująco: Rzeczoznawca - "specjalista powoływany do wydawania orzeczenia lub opinii w sprawach spornych, wchodzących w zakres jego kwalifikacji zawodowych; biegły, ekspert" Rzeczoznawca sądowy. Doświadczony rzeczoznawca. Komisja, zespół rzeczoznawców. Rzeczoznawstwo - "funkcja, zajęcie rzeczoznawcy; biegłość w ocenianiu czegoś, w wydawaniu orzeczeń w sprawach spornych, wynikająca z dobrej znajomości przedmiotu" Rzeczoznawstwo w dziedzinie motoryzacji. W świetle przytoczonych powyżej definicji, usługi polegające na sporządzaniu opinii dla sądu z wykorzystaniem wiadomości, kwalifikacji specjalnych - uznać należy za usługi rzeczoznawstwa wymienione w poz. 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. Świadczący takie usługi nie korzysta więc ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT określonego w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

2011
1
mar

Istota:

Czy wydatek poniesiony na opinię rzeczoznawcy majątkowego można odliczyć od podatku w ramach ulgi remontowej?

Fragment:

(...) prawnego - budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego (...), a ponadto przedmiotowe wydatki: 1. mieszczą się w zakresie uregulowanym rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. opublikowanym z Dzienniku Ustaw Nr 156, poz. 788 (art. 27a ust. 17 ustawy) 2. zostały udokumentowane fakturą wystawioną wyłącznie przez podatnika od towarów i usług, nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku, lub dowodem odprawy celnej (art. 27a ust. 6 pkt 1 ustawy) 3. nie zostały odliczone od ryczałtu przychodów ewidencjonowanych oraz nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone wydatki zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu (art. 27a ust. 7 pkt 1 ustawy) 4. dotyczy budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 27a ust. 7 pkt 2 ustawy). Zatem, o ile przytoczone warunki zostaną spełnione łącznie, podatnikowi przysługuje prawo do odliczeń od podatku wydatków na remont i modernizację na zasadach określonych w art. 27a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2011
1
mar

Istota:

Czy usługi polegające na wykonaniu czynności pomocniczych w procesie likwidacji szkód komunikacyjnych i rzeczowych na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych oraz innych podmiotów działających na rzecz i w imieniu towarzystw ubezpieczeniowych są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

Wnioskodawca uważa, że powyższe usługi świadczone na bezpośrednie zlecenie towarzystwa ubezpieczeniowego są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Stanowisko zawarte we wniosku Spółki jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej podatkiem, podlega odpłatana dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do tej ustawy. W poz. 3 tego załącznika zwolnione są od podatku od towarów i usług usługi pośrednictwa finansowego z wyłączeniem: usług doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU ex 67.20.10-00.20-00.30), z wyjątkiem świadczonych przez zakład ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz świadczonych w tym zakresie przez podmioty działające w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń. Zatem usługi polegające na wykonaniu czynności pomocniczych w procesie likwidacji szkód komunikacyjnych i rzeczowych świadczone przez Spółkę na bezpośrednie zlecenie towarzystwa ubezpieczeniowego są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.