PP/443-2/07 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy podatnik świadczący czynności wykonywane w ramach rzeczoznawstwa może korzystać ze zwolniona od podatku od towarów i usług (VAT), o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm)?
Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym w piśmie z dnia 18.01.2007 r. Wnioskodawca wykonuje usługi w zakresie wyceny nieruchomości polegające na sporządzaniu operatów szacunkowych. Podatnik ma wątpliwości czy wykonywanie usług rzeczoznawstwa w wymienionym zakresie jest jednocześnie doradztwem, a w związku z tym czy może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa we wniosku.
Według Wnioskodawcy wykonywanie usług w zakresie wyceny nieruchomości polegających na sporządzaniu operatów szacunkowych nie jest jednocześnie doradztwem, w związku z czym istnieje podstawa do podmiotowego zwolnienia z podatku VAT.

PP/443-2/07

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. rzeczoznawca
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorstw

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2005 Nr 54, poz. 535 z późn.zm.) zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
W art. 113 ust. 1 i 9 wymienionej ustawy zostały określone przypadki, w których podatnicy mają prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług.
Stosownie do art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia sie od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.
Natomiast zgodnie z art. 113 ust. 9 ustawy podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności określonych w art. 5 w trakcie roku podatkowego jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty określonej w ust. 1 lub w ust. 8.
Jednocześnie w myśl art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie.
Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 113 ust. 14 pkt 2 ustawy, Minister Finansów w załączniku do rozporządzenia z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz. 798) określił listę towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku określone w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy.
Do usług tych w poz. 37 tego załącznika zaliczono usługi rzeczoznawstwa, z wyłączeniem doradztwa rolniczego związanego z uprawą roślin i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego.

Mając powyższe na uwadze, wykonując w ramach działalności usługi w zakresie rzeczoznawstwa nie może Pan korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ustawy.

W związku z powyższym należy uznać, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku o udzielenie interpretacji z dnia 18.01.2007 r. nie jest prawidłowe.Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Podatnika i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

rzeczoznawca
PP/443-52-1/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.