PP-3/i/4407/12/O6 | Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wykonując czynności biegłego rewidenta, podatnik mógł korzystać ze zwolnienia o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy?

PP-3/i/4407/12/O6

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. rzeczoznawca
  2. zwolnienia podatkowe
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorstw

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po rozpoznaniu Państwa zażalenia z dnia 10.01.2006 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego ;Kraków - Krowodrza z dnia 19.12.2005 r. nr PP2-443/62/05 w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) odmawia zmiany przedmiotowego postanowienia uznając, iż zawarta w nim ocena prawna stanu faktycznego jest prawidłowa.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 17.11.2005 r., zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zgodnie z przepisem art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

Z opisanego stanu faktycznego wynika, iż wykonuje Pan zawód biegłego rewidenta jako osoba prowadząca działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek. Zakres tej działalności ogranicza się do badania sprawozdań finansowych i jest zgodny z ustawą z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 31, poz. 359 ze zm.). Nie prowadził Pan żadnych usług z zakresu doradztwa podatkowego i nie dokonał Pan zgłoszenia rejestracyjnego do podatku VAT z uwagi na nie przekroczenie wartości sprzedaży odpowiadającej równowartości 10.000,00 Euro, korzystając ze zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Zapytanie dotyczyło, czy wykonując czynności biegłego rewidenta mógł Pan korzystać ze zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku VAT.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza w drodze postanowienia z dnia 19.12.2005 r., nr PP2-443/62/05 stwierdził, że podane we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798), określono listę towarów i usług (załącznik do rozporządzenia), do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku określone w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT. Pod poz. 37 tego załącznika zostały wymienione usługi rzeczoznawstwa, z wyłączeniem doradztwa rolniczego związanego z uprawą roślin i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego.

Naczelnik Urzędu wobec braku określenia przez ustawodawcę na podstawie klasyfikacji statystycznych zakresu pojęciowego usługi rzeczoznawstwa posłużył się słownikową definicją rzeczoznawcy.

Mając na uwadze również art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 31, poz. 359 ze zm.) organ podatkowy stwierdził, iż czynności biegłego rewidenta nie mogą korzystać ze zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT.

Na powyższe postanowienie zażalił się Pan pismem z dnia 10.01.2006 r. podnosząc, iż nie zgadza się z interpretacją zawartą w przedmiotowym postanowieniu, przedstawiając pełen zakres działalności biegłych rewidentów wraz z symbolami PKWiU oraz powiązanymi z nimi symbolami KU. Oświadczył Pan również, iż w latach 2004-2005 nie wykonywał żadnych usług z zakresu „rzeczoznawstwa" - zgodnie z symbolem KU 89302.

Po rozpoznaniu złożonego zażalenia oraz akt sprawy, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza:

Biegły rewident, upoważniony jest do świadczenia ushxg w pełnym zakresie wymienionym w ustawie z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, a są to:
- badanie sprawozdań finansowych,
- przeglądy sprawozdań finansowych,
- usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych,
- ekspertyzy i opinie ekonomiczno-finansowe,
- doradztwo podatkowe,
- doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości,
- prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego,
- działalność wydawnicza i szkoleniowa w zakresie rachunkowości.

Zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694) celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez bie~łe~o rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki. Wynikiem badania sprawozdań finansowych jest więc opinia ekonomiczno-finansowa, a „ekspertyzy i opinie ekonomiczno-finansowe" są według - przedstawionej przez Pana - opinii GUS w Krakowie nr KRB-5672-314/2001 z dnia 28.03.2001 r. sklasyfikowane jako PKWiU 74.14.12-00.00 „Usługi doradztwa w zakresie zarządzania finansami (z wyjątkiem podatków)" - powiązanie z KU 89302 „Rzeczoznawstwo".

Przepis § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798) wyłącza „rzeczoznawstwo" (poza wymienionymi wyjątkami) ze zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT.
Z w/wymienionych względów Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie orzekł jak w sentencji.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących,
- nie jest wiążąca dla podatnika następcy prawnego podatnika/osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.
Na decyzję służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Topolowa 5 z powodu jej niezgodności z prawem.
Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.