Rzeczoznawca | Interpretacje podatkowe

Rzeczoznawca | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rzeczoznawca. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Jak ustalić wartość początkową budynku otrzymanego w formie darowizny jako rozpoczętą budowę bez wskazania jej odrębnej wartości w akcie notarialnym, następnie budowanego systemem gospodarczym poza prowadzoną działalnością gospodarczą, bez gromadzenia dowodów dokumentujących wydatki na budowę, później ale wciąż w trakcie budowy wprowadzonej do działalności gospodarczej w wyniku czego na ostatnim etapie budowy są gromadzone faktury dotyczące budowy?
Czy ustalając wartość początkową budynku można zsumować wycenę rzeczoznawcy wskazującą wartości na czerwiec 2016 r. z udokumentowanymi fakturami wydatkami za okres od lipca 2016 do momentu zakończenia budowy?
Czy odpisy amortyzacyjne naliczone od wartości początkowej budynku wprowadzonego do ewidencji środków trwałych w całości będą stanowiły koszt uzyskania przychodu?
Czy do wartości początkowej budynku należy zaliczyć odsetki i prowizje od kredytu zaciągniętego na budowę budynku usługowego naliczone do dnia oddania budynku do użytkowania?
Fragment:
(...) rzeczoznawcy wskazującą wartości na czerwiec 2016 r. z udokumentowanymi fakturami wydatkami za okres od lipca 2016 do momentu zakończenia budowy? Czy odpisy amortyzacyjne naliczone od wartości początkowej budynku wprowadzonego do ewidencji środków trwałych w całości będą stanowiły koszt uzyskania przychodu? Czy do wartości początkowej budynku należy zaliczyć odsetki i prowizje od kredytu zaciągniętego na budowę budynku usługowego naliczone do dnia oddania budynku do użytkowania? Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ wartość rozpoczętej budowy nie została wyodrębniona w umowie darowizny ani nie sporządzono wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę na dzień otrzymania darowizny, jak również brak jest dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na budowę od dnia otrzymania darowizny do czerwca 2016 r., na podstawie art. 22g ust. 8 i 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, aby ustalić wartość początkową budynku należy zsumować wycenę rzeczoznawcy sporządzoną na czerwiec 2016 r. oraz wydatki poniesione od lipca 2016 r. do dnia zakończenia budowy udokumentowane rachunkami. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych nabytych w drodze darowizny nie zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodów.
2016
21
gru

Istota:
Zwolnienia od podatku szkoleń dla rzeczoznawców majątkowych.
Fragment:
W świetle przywołanych przepisów i przedstawionych okoliczności należy stwierdzić, że skoro do ustawowych obowiązków rzeczoznawcy majątkowego należy stałe doskonalenie kwalifikacji zawodowych a Wnioskodawca jest Stowarzyszeniem zrzeszającym rzeczoznawców majątkowych, którego celem jest m.in. podnoszenie wiedzy zawodowej poprzez organizowanie szkoleń, kursów specjalistycznych, konferencji, seminariów i warsztatów jako form doskonalenia zawodowego, to należy uznać, że Wnioskodawca będzie podmiotem powołanym m.in. do kształcenia – doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych – które leży w interesie publicznym i w tym zakresie realizuje politykę edukacyjną. Tym samym, Wnioskodawca, w zakresie realizowania obowiązku doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych, będzie mieścił się w użytym w art. 132 ust. 1 lit. i Dyrektywy 112 pojęciu podmiotu prawa publicznego lub innej instytucji działającej w dziedzinie kształcenia zawodowego. W konsekwencji, realizowane przez Wnioskodawcę szkolenia, mające na celu doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że prowadzone szkolenia dla rzeczoznawców majątkowych korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, należało uznać za prawidłowe.
2016
27
lis

Istota:
Możliwość korzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ustawy o VAT dla świadczonych usług rzeczoznawstwa majątkowego.
Fragment:
Z żadnej definicji nie wynika, by rzeczoznawca miał charakter usług doradczych. Zawód rzeczoznawcy majątkowego został zdefiniowany w ustawie z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.). Zgodnie z art. 156 ust. 1 ustawy rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego. Ponadto zgodnie z art. 174 ust. 1 tej ustawy rzeczoznawstwo majątkowe jest działalnością zawodową wykonywaną przez rzeczoznawców na zasadach określonych niniejszą ustawą. W myśl art. 174 ust. 2 wskazanej ustawy rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. W świetle art. 174 ust 3 cyt. ustawy rzeczoznawca majątkowy dokonuje określenia wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. W ramach prowadzonej działalności nie będą wykonywane jakiekolwiek czynności wskazane w art. 113 ust. 13 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że posiada uprawnienia zawodowe i tytuł rzeczoznawcy majątkowego nr .... nadany przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29.12.2015 r.
2016
31
maj

Istota:
Zwolnienie od podatku szkoleń w zakresie doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych
Fragment:
Stosownie do art. 174 ust. 3b ww. ustawy, z dniem wpisu do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych osoba, o której mowa w ust. 2, nabywa prawo wykonywania zawodu oraz używania tytułu zawodowego „ rzeczoznawca majątkowy ”. Tytuł zawodowy „ rzeczoznawca majątkowy ” podlega ochronie prawnej. Zgodnie z art. 175 ust. 2 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami, rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Jak wynika z powyższego, wskazany przez Wnioskodawcę przepis art. 175 ust. 2 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami nakłada na rzeczoznawcę majątkowego obowiązek stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Stosownie do art. 175 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami standardy zawodowe ustalają organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Komunikat o uzgodnieniu standardów zawodowych zamieszcza się w Dzienniku Urzędowym ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Na mocy art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78 poz. 483 ze zm.) w drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.
2015
12
cze

Istota:
Opodatkowania usług kształcenia zawodowego świadczonych na rzecz rzeczoznawców majątkowych
Fragment:
Wnioskodawca wskazał, że jest związkiem stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych, zrzeszającym stowarzyszenia, których członkami są rzeczoznawcy majątkowi. X działa na rzecz rozwoju i promocji zawodu rzeczoznawcy majątkowego. W tym miejscu należy wskazać, że zawód rzeczoznawcy majątkowego został prawnie usankcjonowany zapisami w ww. ustawie o gospodarce nieruchomościami. Stosownie do art. 4 pkt 15 tej ustawy, przez organizacje zawodowe należy rozumieć stowarzyszenia i związki stowarzyszeń zrzeszające osoby zawodowo wykonujące czynności rzeczoznawcy majątkowego. Formalnie, zgodnie z powołanym przepisem, Wnioskodawca stanowi więc organizację zawodową. Zgodnie z art. 174 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, rzeczoznawstwo majątkowe jest działalnością zawodową wykonywaną przez rzeczoznawców na zasadach określonych w niniejszej ustawie. Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane w trybie przepisów rozdziału 4 niniejszego działu – ust. 2 ww. artykułu. W myśl art. 175 ust. 2 cyt. wyżej ustawy, rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Standardy zawodowe ustalają organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
2015
11
mar

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług organizacji szkoleń skierowanych do rzeczoznawców majątkowych
Fragment:
(...) rzeczoznawcy majątkowego należy stałe doskonalenie kwalifikacji zawodowych a Wnioskodawca jest stowarzyszeniem zrzeszającym rzeczoznawców majątkowych, którego celem jest m.in. doskonalenie kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych to należy uznać, że Wnioskodawca jest podmiotem zrzeszonym m.in. do kształcenia – doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych – które leży w interesie publicznym i w tym zakresie realizuje politykę edukacyjną. Tym samym, Wnioskodawca, w zakresie realizowania obowiązku doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych, mieści się w użytym w art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 112 pojęciu podmiotu prawa publicznego lub innej instytucji działającej w dziedzinie kształcenia zawodowego. Analiza przedstawionego opisu i treści powołanych przepisów prowadzi do stwierdzenia, że realizowane przez Wnioskodawcę obligatoryjne szkolenia, mające na celu doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Zatem Wnioskodawca ma prawo wystawiać faktury ze stawką VAT zwolnioną w związku z organizacją szkoleń skierowanych do rzeczoznawców majątkowych. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.
2014
7
sie

Istota:
Czy dla mieszkania zakupionego na rynku pierwotnym dla celów prywatnych, zmodernizowanego i zaadaptowanego dla celów prywatnych i wykorzystywanego blisko 7 lat dla własnych potrzeb, a po tym okresie wynajętego można ustalić wartość początkową dla celów amortyzacji podatkowej na podstawie wyceny biegłego rzeczoznawcy uwzględniwszy, że nie zachowała się żadna dokumentacja dotycząca wykonanych prac modernizacyjno-adaptacyjnych?
Fragment:
Taką właśnie stawkę Wnioskodawca przyjął i rozpoczął amortyzację mieszkania liczoną od wartości początkowej przyjętej z operatu szacunkowego wykonanego przez biegłego rzeczoznawcę przed wprowadzeniem środka trwałego do ewidencji tj. w sierpniu 2010 roku. W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie wartości początkowej środka trwałego. Czy dla mieszkania zakupionego na rynku pierwotnym dla celów prywatnych, zmodernizowanego i zaadaptowanego dla celów prywatnych i wykorzystywanego blisko 7 lat dla własnych potrzeb, a po tym okresie wynajętego, można ustalić wartość początkową dla celów amortyzacji podatkowej na podstawie wyceny biegłego rzeczoznawcy uwzględniwszy, że nie zachowała się żadna dokumentacja dotycząca wykonanych prac modernizacyjno-adaptacyjnych... Zdaniem Wnioskodawcy, ustalenia wartości początkowej dokonał na mocy ustawy art. 22g ust. 9 oraz zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z 22 marca 2004 r. nr 2403PDF-415-11-04, w którym stwierdza się, że wartość początkową może ustalić biegły rzeczoznawca w sytuacjach, gdy: budynek był modernizowany początkowo do celów osobistych i właściciel nie zachował dokumentacji wydatków związanych z jego modernizacją, adaptacją czy rozbudową, ktoś wybudował budynek do celów prywatnych, a dopiero w późniejszym czasie zdecydował się go wynająć, a taka właśnie sytuacja miała miejsce w omawianym przypadku.
2011
1
paź

Istota:
Czy wykonując czynności biegłego rewidenta, podatnik mógł korzystać ze zwolnienia o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy?
Fragment:
Naczelnik Urzędu wobec braku określenia przez ustawodawcę na podstawie klasyfikacji statystycznych zakresu pojęciowego usługi rzeczoznawstwa posłużył się słownikową definicją rzeczoznawcy. Mając na uwadze również art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 31, poz. 359 ze zm.) organ podatkowy stwierdził, iż czynności biegłego rewidenta nie mogą korzystać ze zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT. Na powyższe postanowienie zażalił się Pan pismem z dnia 10.01.2006 r. podnosząc, iż nie zgadza się z interpretacją zawartą w przedmiotowym postanowieniu, przedstawiając pełen zakres działalności biegłych rewidentów wraz z symbolami PKWiU oraz powiązanymi z nimi symbolami KU. Oświadczył Pan również, iż w latach 2004-2005 nie wykonywał żadnych usług z zakresu „rzeczoznawstwa" - zgodnie z symbolem KU 89302. Po rozpoznaniu złożonego zażalenia oraz akt sprawy, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza: Biegły rewident, upoważniony jest do świadczenia ushxg w pełnym zakresie wymienionym w ustawie z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, a są to: - badanie sprawozdań finansowych, - przeglądy sprawozdań finansowych, - usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych, - ekspertyzy i opinie ekonomiczno-finansowe, - doradztwo podatkowe, - doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości, - prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego, - działalność wydawnicza i szkoleniowa w zakresie rachunkowości.
2011
1
maj

Istota:
Czy podatnik świadczący czynności wykonywane w ramach rzeczoznawstwa może korzystać ze zwolniona od podatku od towarów i usług (VAT), o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm)?
Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym w piśmie z dnia 18.01.2007 r. Wnioskodawca wykonuje usługi w zakresie wyceny nieruchomości polegające na sporządzaniu operatów szacunkowych. Podatnik ma wątpliwości czy wykonywanie usług rzeczoznawstwa w wymienionym zakresie jest jednocześnie doradztwem, a w związku z tym czy może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa we wniosku.
Według Wnioskodawcy wykonywanie usług w zakresie wyceny nieruchomości polegających na sporządzaniu operatów szacunkowych nie jest jednocześnie doradztwem, w związku z czym istnieje podstawa do podmiotowego zwolnienia z podatku VAT.
Fragment:
Jednocześnie w myśl art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie. Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 113 ust. 14 pkt 2 ustawy, Minister Finansów w załączniku do rozporządzenia z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz. 798) określił listę towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku określone w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy. Do usług tych w poz. 37 tego załącznika zaliczono usługi rzeczoznawstwa, z wyłączeniem doradztwa rolniczego związanego z uprawą roślin i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego. Mając powyższe na uwadze, wykonując w ramach działalności usługi w zakresie rzeczoznawstwa nie może Pan korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ustawy. W związku z powyższym należy uznać, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku o udzielenie interpretacji z dnia 18.01.2007 r. nie jest prawidłowe.Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Podatnika i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.
2011
1
kwi

Istota:
Czy w przypadku działalności wykonywanej osobiście na umowę zlecenie bądź dzieło należy stosować przepisy prawa dotyczące podatku VAT obowiązujące od 1.06.2005r. ( art.15 ust.3 pkt.3 ustawy o VAT ) czy też przepisy prawa wynikające z § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. wydanych na podstawie art.113 ust.14 pkt.2 ustawy o podatku od towarów i usług ?
Fragment:
W konsekwencji, jeśli rzeczoznawca budowlany nie może korzystać ze zwolnienia podmiotowego określonego w art. 113 ust.1 i 9 ustawy o VAT, na podstawie art. 96 ust.1 ustawy obowiązany jest przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art.5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne. Zgodnie z art. 106 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust.2, 4 i 5 oraz art. 119 ust.10 i art. 120 ust. 16. Z przepisów wykonawczych wynika, że faktury oznaczone wyrazami "FAKTURA VAT" wystawiają zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej. Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy o VAT czynności rzeczoznawcy podlegają opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT w wysokości 22%, gdyż nie zostały wymienione w załącznikach do ustawy, ani w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie ,zawierających zamknięty katalog towarów i usług opodatkowanych obniżoną stawka podatkową .
2011
1
kwi
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Rzeczoznawca
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.