Rzecznik Praw Obywatelskich | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Rzecznik Praw Obywatelskich. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sty

Istota:

Rzecznikowi Praw Obywatelskich przysługuje na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 386 ze zm.) legitymacja prawna do wniesienia rewizji nadzwyczajnej, jeżeli uzna, że doszło do rażącego naruszenia prawa lub interesu Rzeczypospolitej Polskiej.

Fragment:

(...) nadzwyczajna Rzecznika Praw Obywatelskich wniesiona została na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy o NSA od wyroku Naczelnego Sądą Administracyjnego rozstrzygającego o prawach podatnika, którym jest osoba fizyczna, tym niemniej należy wyraźnie stwierdzić, że - w świetle przedstawionej egzegezy obowiązujących przepisów prawnych - oczywiście błędny okazał się pogląd prawny wyrażony w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2002 r. (III RN 199/00), wedle którego: "Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest uprawniony do wniesienia rewizji nadzwyczajnej od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie ze skargi spółki akcyjnej na decyzję organu podatkowego (art. 208 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Dz. U. Nr 78, poz. 483 w związku z art. 1 ust. 2 oraz art. 14 pkt 8 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich - Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147)". II W kwestii zachowania terminu do wniesienia rewizji (...)

2011
1
sty

Istota:

Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest uprawniony do wniesienia rewizji nadzwyczajnej od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie ze skargi spółki akcyjnej na decyzję organu podatkowego (art. 208 Konstytucji w związku z art. 1 ust. 2 oraz art. 14 pkt 8 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich, Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147).

Fragment:

(...) Najwyższego rewizji nadzwyczajnej od orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, które rażąco narusza prawo lub interes Rzeczypospolitej Polskiej, to oznacza to, iż - stosownie do zakresu swojej właściwości - Rzecznik Praw Obywatelskich może korzystać z legitymacji prawnej do wniesienia rewizji nadzwyczajnej jedynie w sprawie, w której zagrożone zostały "wolności i prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych". W rozpoznawanej sprawie Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł rewizję nadzwyczajną od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Katowicach z dnia 10 kwietnia 2000 r., I SA/Ka 1661/98, oddalającego skargę podatnika na decyzję Izby Skarbowej w Bielsku-Białej z dnia 27 lipca 1998 r. w przedmiocie zobowiązania w podatku akcyzowym, w sytuacji gdy podatnikiem tym nie była osoba fizyczna, lecz spółka kapitałowa - firma "F." SA w B. Tym samym, w danym wypadku wniesienie rewizji nadzwyczajnej (...)