Rzecznik patentowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rzecznik patentowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Czy uzyskując przychody ze stosunku pracy, jako Dyrektor Działu Prawnego Spółki Akcyjnej oraz z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie Kancelarii Patentowej, w ramach której świadczy Pani usług między innymi na rzecz swojego obecnego pracodawcy ale w zakresie odmiennym od czynności wynikających z umowy o pracę, istnieje możliwość skorzystania z opodatkowania podatkiem liniowym w wysokości 19% dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej?

Fragment:

(...) 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) wprowadza tzw. „przymus rzecznikowski", który oznacza, że pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych oraz topografii układów scalonych może być, co do zasady, tylko rzecznik patentowy. Uprawnienia rzecznika patentowego uzyskała Pani w czerwcu 2008 r., przed tą datą nie miała Pani prawnych możliwości do wykonywania czynności rzecznika patentowego w ramach umowy o pracę ze Spółką. Wykonanie czynności rzecznika patentowego było zlecane przez Spółkę zewnętrznym Kancelariom Patentowym. Po nabyciu przez Panią stosownych uprawnień, usługi te będą również zlecane przez Spółkę należącej do Pani Kancelarii Patentowej. Mając powyższe na (...)

2011
1
lut

Istota:


Pytanie podatnika
Czy zalicza się do przychodów ze stosunku pracy opłacanej składki przez pracodawcę za pracownika na rzecz Polskiej Izby Rzeczników Patentowych?

Fragment:

(...) w art. 27 pkt 1 ustawy”. Zasady i warunki wykonywania zawodu rzecznika patentowego określa ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz.U. Nr 49, poz. 509 z późn. zm.) Stosownie do zapisu art. 4 ust. 2 tej ustawy rzecznik patentowy wykonuje zawód, na warunkach określonych w ustawie, w kancelarii patentowej lub na rzecz pracodawcy. Z art. 7 ust. 1 wynika, że ogół rzeczników patentowych i aplikantów rzecznikowskich tworzy Polską Izbę Rzeczników Patentowych. Rzecznik patentowy obowiązany jest do opłacania, na warunkach określonych w ustawie, składki na potrzeby samorządu, której wysokość ustala corocznie Krajowa Rada Rzeczników Patentowych (art. 15 ust. 1). Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju (...)