Rzecznik | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rzecznik. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Czy dodatkowe wynagrodzenie, należne rzecznikom dyscyplinarnym, o którym mowa w § 12 Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. Nr 24, poz. 121), wyznaczonym do pełnienia tej funkcji w polskich kontyngentach wojskowych jest wolne, na mocy art. 21 ust. 1 pkt 83 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

(...) granicami państwa przysługuje uposażenie zasadnicze ustalone z uwzględnieniem grupy uposażenia określonej dla stanowiska służbowego, na jakie został wyznaczony do pełnienia służby poza granicami państwa. W myśl ust. 6 tej ustawy, żołnierzowi zawodowemu, o którym mowa w ust. 1 i 2, mogą być przyznane inne należności pieniężne, odpowiednio do warunków pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami. W świetle powyższego należy stwierdzić, iż otrzymywane przez rzeczników dyscyplinarnych skierowanych do wykonywania tej funkcji w polskich kontyngentach wojskowych dodatkowe wynagrodzenie korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Centrum Szkolenia prosi o pomoc w interpretacji co do kwestii zwolnienia przedmiotowego w myśl art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dodatkowego wynagrodzenia dla żołnierzy pełniących funkcję rzecznika dyscyplinarnego w jednostkach poza granicami.

Fragment:

(...) najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, zwanego dalej "uposażeniem". Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w § 7, wypłaca jednostka wojskowa, w której rzecznik dyscyplinarny pozostaje na zaopatrzeniu finansowym w ramach innych należności żołnierzy zawodowych za miesiąc poprzedni, w terminie płatności uposażenia - § 8 w/w rozporządzenia. Zdaniem Naczelnika tut. Urzędu w przedmiotowej sprawie dodatkowe wynagrodzenie dla żołnierzy pełniących funkcję rzecznika dyscyplinarnego w czasie pełnienia służby poza granicami kraju w polskim kontyngencie wojskowym spełnia przesłanki określone w art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i korzysta ze zwolnienia z opodatkowania. W świetle przedstawionego stanu faktycznego i prawnego stanowisko zawarte we wniosku z dnia 26.10.2006 r. należy uznać za prawidłowe. (...)