IPTPB2/415-636/14-2/MP | Interpretacja indywidualna

Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych przez sp. z o.o. będącą spółką Gminy
IPTPB2/415-636/14-2/MPinterpretacja indywidualna
  1. kanalizacja
  2. odpłatne zbycie
  3. rzecz
  4. sieć wodno-kanalizacyjna
  5. urządzenie
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku nadanym w dniu 24 listopada 2014 r. (data wpływu 27 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego przekazania sieci wodno-kanalizacyjnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 listopada 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego przekazania sieci wodno-kanalizacyjnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe

Wnioskodawczyni wraz z mężem (małżeńska wspólność majątkowa) w 2010 r. rozpoczęła budowę domu mieszkalnego na własne potrzeby mieszkaniowe. W celu zaspokojenia potrzeb w zakresie dostaw wody i odprowadzenia ścieków, Wnioskodawczyni w ramach całej inwestycji wybudowała przyłącza i sieci wodno-kanalizacyjne. Budowa odbywała się w drodze i na nieruchomościach gruntowych prywatnych, do których Wnioskodawczyni miała wszelkie służebności oraz na podstawie projektów, zgłoszeń i zezwoleń budowlanych – z zachowaniem wszelkich wymogów prawa budowlanego.

Inwestycja polegająca na budowie budynku mieszkalnego oraz przyłączy i sieci wodno-kanalizacyjnej została zrealizowana w 2010 r. i zakończona zawiadomieniem o zakończeniu budowy, złożonym do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w dniu 29 czerwca 2011 r. Włączenie do sieci kanalizacyjnej Gminy nastąpiło w listopadzie 2010 r. (protokół odbioru technicznego - końcowego z dnia 4 listopada 2010 r.), a do sieci wodociągowej Gminy nastąpiło w styczniu 2011 r. (protokół odbioru technicznego – końcowego z dnia 25 stycznia 2011 r.). Niniejsze daty stanowią początek odpłatnej eksploatacji przyłączy i sieci. Od momentu całkowitego zakończenia inwestycji, tj. od czerwca 2011 r. (zgłoszenie zakończenia budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w dniu 29 czerwca 2011 r.) właścicielem urządzeń wodno-kanalizacyjnych pozostaje Wnioskodawczyni wraz z mężem. Inwestycja budowy przyłączy sieci była realizowana przez wyspecjalizowany podmiot gospodarczy, który obciążył inwestora (Wnioskodawczynię wraz z małżonkiem) kosztami wykonania usługi budowy przyłączy i sieci wodno-kanalizacyjnej. Należność za wykonanie przyłączy i sieci wodno-kanalizacyjnych została uregulowana w całości w 2010 r.

W dniu 27 czerwca 2014 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem zawarli ze Spółką Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., będącą Spółką Gminy, zaspokajającą zbiorowe potrzeby mieszkańców Gminy w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków, umowę na odpłatne przejęcie przez Spółkę Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, wybudowanych przez Inwestora (Wnioskodawczynię wraz z małżonkiem) własnym staraniem i z własnych środków. Zgodnie z zapisami umowy w dniu 18 września 2014 r. na konto bankowe Wnioskodawczyni wpłynęły, ze Spółki Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. środki pieniężne za wybudowane urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne.

Spółka Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. poinformowała Wnioskodawczynię i Jej małżonka, że w terminie ustawowo przewidzianym wystawi PIT-8C, w którym ujmie kwotę przychodu z tytułu zapłaty za przekazane na własność urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne uważając, że wypłacona należność za odpłatne przekazanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Spółce Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., stanowi dla Wnioskodawczyni i Jej męża przychód z innych źródeł – zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w oparciu się o opisany stan faktyczny, Wnioskodawczyni postąpi w sposób właściwy, tj.: w zeznaniu (PIT-37 składanym do końca kwietnia 2015 r.) o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2014, nie uwzględni (nie jest zasadne uwzględnienie) w rubrykach: Dział C1, wiersz 5, poz. od 59 do 63 „inne źródła, niewymienione w wierszach od 1 do 4”, przychodów wykazanych w PIT-8C, poz. 25 (wynikających z PIT-8C otrzymanym ze Spółki Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., w związku z odpłatnym przeniesieniem własności urządzeń wodno-kanalizacyjnych), gdyż w opisanym przypadku Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, że ma do czynienia z odpłatnym zbyciem innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a odpłatne zbycie nie stanowiło przychodu z działalności gospodarczej i miało miejsce po upływie ponad 6 miesięcy licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym nabyto rzeczy (urządzenia wodno-kanalizacyjne)...

Zdaniem Wnioskodawczyni, należy uwzględnić stan prawny sprawy oraz funkcjonujące w obiegu wiążące interpretacje indywidualne w identycznym stanie faktycznym i prawnym (m.in. interpretacja indywidualna Nr IPTPB2/415-48/14-5/AKr wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w dniu 16 kwietnia 2014 r., interpretacja indywidualna Nr IBPBII/1/415-345/13/AA wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 21 czerwca 2013 r.).

Wnioskodawczyni wskazuje, że art. 31 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków daje gminie lub jej jednostkom organizacyjnym możliwość rozliczenia nakładów poniesionych przez osobę fizyczną na wytworzenie na własny koszt urządzeń wodno-kanalizacyjnych. Przepis ten stanowi, że osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu na warunkach uzgodnionych w umowie. W niniejszej sprawie przekazanie nastąpiło firmie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Przepis art. 49 § 2 Kodeksu cywilnego stanowi, że osoba, która poniosła koszty budowy tychże urządzeń może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył je do sieci, nabył je na własność za odpowiednim wynagrodzeniem.

W opisanym w stanie faktycznym przypadku, Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem zawarła stosowną umowę z przedsiębiorcą kanalizacyjno-wodociągowym, spełniła jej wszelkie warunki, a przedsiębiorca - Spółka Wodociągi i Kanalizacja odpłatnie przejęła urządzenia wodno-kanalizacyjne, także wywiązując się z umowy.

Nabycie (wytworzenie) przez Wnioskodawczynię urządzeń wodno-kanalizacyjnych nastąpiło w miesiącu czerwcu 2011 r. (zgłoszenie zakończenia budowy miało miejsce w dniu 29 czerwca 2011 r.), natomiast ich zbycie Spółce Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., miało miejsce w dniu 27 czerwca 2014 r. Także w tym samym roku, dokonano fizycznej zapłaty (18 września 2014 r.) za przejęte urządzenia wodno-kanalizacyjne.

Mając powyższe na uwadze, odpłatność za nabycie przez gminną Spółkę Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., nie będzie stanowiło dla Wnioskodawczyni i Jej małżonka, zgodnie z brzmieniem art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodu z innego źródła.

W świetle brzmienia art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) wymienionej ustawy, źródłami przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2, innych rzeczy, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Dla Wnioskodawczyni uzyskana refundacja nakładów na budowę urządzeń wodno-kanalizacyjnych stanowi przychód z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw. Przedmiotem umowy ze Spółką Wodociągi i Kanalizacja są urządzenia, które (w świetle art. 49 Kodeksu cywilnego w brzmieniu: „Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa”) po ich włączeniu do sieci miejskiej, nie stanowią części składowej nieruchomości i uzyskują status samoistnej rzeczy ruchomej. Natomiast, w świetle art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z odpłatnego zbycia innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Zgodnie z zapisem art. 24 ust. 6 ww. ustawy, dochodem z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d), jeżeli przychód z odpłatnego zbycia nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży a kosztem ich nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy. W przypadku gdy odpłatne zbycie rzeczy nastąpiło po terminie określonym w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ww. ustawy, tzn. po upływie 6 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło ich nabycie – nie stanowi źródła przychodu i tym samym nie rodzi obowiązku podatkowego, jak i wykazania w zeznaniu podatkowym (PIT-37).

W niniejszym przypadku zbycie nastąpiło w dniu 27 czerwca 2014 r., po upływie 6 miesięcy od dnia nabycia (wytworzenia) rzeczy, tj. 29 czerwca 2011 r. i nie miało związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, co uzasadnia pominięcie w deklaracji rocznej PIT-37 przychodu wynikającego z deklaracji PIT-8C wystawionej przez Spółkę Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o o. , jak i kosztów nabycia urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji Podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednocześnie, jak wynika z treści przepisu art. 9 ust. 2 ww. ustawy, dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Stosownie do przepisu art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - d) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Ustawa o podatku dochodowym nie definiuje pojęcia „rzeczy”, należy więc w tym zakresie odwołać się do przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.). Zgodnie z art. 45 Kodeksu cywilnego, rzeczami są tylko przedmioty materialne. Rzeczy dzielą się na ruchome oraz nieruchomości. W myśl art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego, nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntów przedmiot własności. Z powyższego wynika, że rzeczą ruchomą jest każdy przedmiot materialny niebędący nieruchomością. Część składowa rzeczy, zgodnie z art. 47 § 1 Kodeksu cywilnego, nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych, natomiast w myśl § 2 tegoż artykułu, częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego.

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy Kodeks cywilny, urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.

Osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1, i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca (art. 49 § 2 Kodeksu cywilnego).

W myśl natomiast art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123,) osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w umowie.

Fakt, że po fizycznym połączeniu z siecią urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne przestają być częścią składową nieruchomości i uzyskują status samoistnych rzeczy ruchomych, ma zasadnicze znaczenie dla przyporządkowania przychodu uzyskanego z ich odpłatnego przekazania (w rozumieniu cytowanego wyżej art. 31 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę), będącego przeniesieniem ich własności (w rozumieniu art. 49 § 2 Kodeksu cywilnego). Skoro bowiem omawiane urządzenie ma status rzeczy ruchomej i nie jest częścią nieruchomości, to przychód uzyskany z jego odpłatnego zbycia, jako „innej rzeczy” w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy przyporządkować do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) tej ustawy.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie np. w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 października 2012 r., sygn. akt II FSK 421/11. Sąd w orzeczeniu tym stwierdził m.in., że: „(...) Urządzenie wodociągowo-kanalizacyjne, służące do doprowadzania do nieruchomości wody i odprowadzania z niej ścieków, z chwilą połączenia z siecią przestaje być częścią składową nieruchomości, uzyskując status samoistnej rzeczy ruchomej. Wynagrodzenie otrzymane przez osobę, która urządzenie takie wybudowała z własnych środków i zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) odpłatnie przekazała je gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, stanowi przychód z odpłatnego zbycia innych rzeczy w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51. poz. 307 z późn. zm.) (...)”.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni wraz z mężem (małżeńska wspólność majątkowa) w 2010 r. rozpoczęła budowę domu mieszkalnego na własne potrzeby mieszkaniowe. W celu zaspokojenia potrzeb w zakresie dostaw wody i odprowadzenia ścieków, Wnioskodawczyni w ramach całej inwestycji wybudowała przyłącza i sieci wodno-kanalizacyjne.

Inwestycja polegająca na budowie budynku mieszkalnego oraz przyłączy i sieci wodno-kanalizacyjnej została zrealizowana w 2010 r. i zakończona zawiadomieniem o zakończeniu budowy złożonym do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w dniu 29 czerwca 2011 r. Włączenie do sieci kanalizacyjnej Gminy nastąpiło w dniu 4 listopada 2010 r. na podstawie protokołu odbioru technicznego - końcowego, a do sieci wodociągowej Gminy nastąpiło w dniu 25 stycznia 2011 r. (protokół odbioru technicznego - końcowego). Od momentu całkowitego zakończenia inwestycji, tj. od dnia 29 czerwca 2011 r., w którym nastąpiło zgłoszenie zakończenia budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego właścicielem urządzeń wodno-kanalizacyjnych pozostaje Wnioskodawczyni wraz z mężem. W dniu 27 czerwca 2014 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem zawarli ze Spółką Wodociągi i Kanalizacja, będącą Spółką Gminy umowę na odpłatne przejęcie przez Spółkę urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, wybudowanych przez Inwestora (Wnioskodawczynię wraz z małżonkiem) własnym staraniem i z własnych środków. Zgodnie z umową w dniu 18 września 2014 r. na konto bankowe Wnioskodawczyni wpłynęły, ze Spółki, środki pieniężne za wybudowane urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne.

Z powyższego wynika, że odpłatne przekazanie - przejęcie przez gminną Spółkę urządzeń wodno-kanalizacyjnych od Wnioskodawczyni, nastąpiło po upływie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym miało miejsce nabycie.

Mając na uwadze przestawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz przytoczone przepisy prawa stwierdzić należy, że odpłatne przejęcie przez Spółkę będącą spółką Gminy, sieci wodno-kanalizacyjnej od Wnioskodawczyni, po upływie okresu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - nie stanowi źródła przychodów w rozumieniu ww. ustawy, co oznacza, że przychód/dochód z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Tym samym, na Wnioskodawczyni nie ciąży obowiązek rozliczenia kwoty otrzymanej z ww. tytułu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Jednocześnie tut. Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem, przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Należy również wskazać, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z treści art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, a zatem wywierają skutki prawne w stosunku do tego podmiotu, do którego są skierowane. Niniejsza interpretacja jest wiążąca dla Wnioskodawczyni jako osoby występującej z wnioskiem, natomiast nie chroni drugiego współwłaściciela tj. męża Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.