IPTPB2/415-548/14-2/Akr | Interpretacja indywidualna

1.Czy w zeznaniu rocznym PIT-36 za 2012 r. Wnioskodawczyni ma prawo pomniejszyć uzyskany przychód z tytułu odpłatnego przekazania sieci wodociągowej o udokumentowane koszty związane z jej wybudowaniem?
2.Czy w zeznaniu rocznym należy wykazać faktyczny przychód i faktycznie poniesione koszty, a tym samym wykazać stratę?
IPTPB2/415-548/14-2/Akrinterpretacja indywidualna
 1. kanalizacja
 2. odpłatne zbycie
 3. rzecz
 4. sieć wodno-kanalizacyjna
 5. urządzenie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2014 r. (data wpływu 30 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego przekazania sieci wodociągowej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2014 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego przekazania sieci wodociągowej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni oraz Jej syn M. z żoną A. (małżonkowie G.) wybudowali domy jednorodzinne na działkach stanowiących ich własność. Wnioskodawczyni jest wdową. Syn i synowa Wnioskodawczyni nie posiadają rozdzielności majątkowej. Domy są wybudowane po przeciwnej stronie ulicy. Zachodziła konieczność przyłączenia tych domów do sieci wodociągowej. Projekty i realizacja przedmiotowych inwestycji są zgodne z otrzymanymi decyzjami i uzgodnieniami dostawców mediów.

Z uwagi, że przy przedmiotowych posesjach nie była wykonana sieć wodociągowa, do której mogliby się włączyć, by korzystać z wody, a Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. działający w imieniu miasta B. w najbliższej przyszłości nie planował realizacji tej sieci, Wnioskodawczyni wraz z synem i jego żoną zdecydowali się wykonać niezbędną sieć wodociągową we własnym zakresie i z własnych środków finansowych.

Brak dostępu do wody uniemożliwiałby zakończenie budowy domów i otrzymania pozwolenia na użytkowanie. Syn Wnioskodawczyni i Jego żona byli związani terminami wyznaczonymi przez Bank udzielający kredytu na budowę ich domu i w przypadku opóźnienia zakończenia budowy domu i opóźnienia w otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie zmuszeni byliby do zapłaty odsetek karnych od znacznej kwoty kredytu udzielonego na budowę domu. Wnioskodawczyni z uwagi na powiązania rodzinne i przygotowanie zawodowe syna (uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń), upoważniła syna do prowadzenia wszelkich spraw i rozliczeń finansowych związanych z prowadzeniem budowy sieci wodociągowych, również w Jej imieniu.

Decyzja o budowie sieci we własnym zakresie i z własnych środków finansowych przez Wnioskodawczynię, Jej syna i synową zaakceptowana była przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Całkowity koszt brutto budowy sieci wodociągowej wyniósł 27 435 zł 19 gr. Koszt ten ponieśli wspólnie Wnioskodawczyni i małżonkowie A. i M. G. (każde z inwestorów około 1/2 kosztów budowy). Wnioskodawczyni wskazuje, że posiada z 2010 r. faktury VAT wystawione na imię i nazwisko Jej syna, rachunki i decyzje wystawione na Jej imię i nazwisko lub na imię i nazwisko syna. Na postawie zawartej w dniu 28 grudnia 2012 r. umowy z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Wnioskodawczyni i małżonkowie A. i M. G. przekazali odpłatnie własność wspólnie wybudowanej sieci wodociągowej, otrzymując po negocjacjach z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „X” z tego tytułu łącznie wynagrodzenie w wysokości 21 854 zł. Wnioskodawczyni otrzymała kwotę 10 000 zł, a M. i A. G. po 5 927 zł każdy z małżonków (łącznie 11 854 zł). Taki podział kwoty wynagrodzenia sprzedający sieć wodociągową uzgodnili między sobą.

Wnioskodawczyni, Jej syn oraz synowa otrzymali z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

X sp. z o.o. z tego tytułu w 2013 r. PIT-8C - informację o wysokości przychodów z innych źródeł (art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W 2013 r. (po otrzymaniu PIT-8C) Wnioskodawczyni uzyskała telefoniczną informację w Krajowej Informacji Podatkowej, że w przedmiotowej sprawie winien mieć zastosowanie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-d) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pól roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Ponieważ budowa i oddanie do użytku przedmiotowej sieci było w 2010 r., a wypłata wynagrodzenia po zakończonych negocjacjach nastąpiła w 2013 r. Wnioskodawczyni i małżonkowie A. i M. G. przychylając się do powyższej interpretacji nie ujęli w zeznaniach rocznych za 2013 r. przychodu za sprzedaż sieci.

Wnioskodawczyni wskazuje, że z interpretacji opublikowanych w ostatnim czasie w programie prawniczym LEX (interpretacje indywidualne o numerach: ITPB2/415-553/10/TJ,

IPTPB2/415-349/13-2/JR) wynika, że na podstawie otrzymanego PIT-8C, Wnioskodawczyni zobowiązana jest uwzględnić przychód z odpłatnego przekazania sieci w zeznaniu rocznym (art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) bez względu jak długi okres minął między budową sieci, a jej sprzedażą. Przychód ze sprzedaży sieci, jest bezpośrednio związany z poniesionymi kosztami. Wnioskodawczyni i małżonkowie A. i M. G. po zapoznaniu się z ww. interpretacjami złożyli korektę PIT-36 uwzględniając w niej przychód ze sprzedaży sieci i poniesione koszty na budowę sieci.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w zeznaniu rocznym PIT-36 za 2012 r. Wnioskodawczyni ma prawo pomniejszyć uzyskany przychód z tytułu odpłatnego przekazania sieci wodociągowej o udokumentowane koszty związane z jej wybudowaniem...
 2. Czy w zeznaniu rocznym należy wykazać faktyczny przychód i faktycznie poniesione koszty, a tym samym wykazać stratę...

Zdaniem Wnioskodawczyni, przysługuje Jej prawo pomniejszenia uzyskanego przychodu z tytułu przekazania sieci wodociągowej o poniesione i udokumentowane koszty związane z jej budową. Jak wynika z interpretacji opublikowanych w ostatnim czasie w programie prawniczym LEX, na podstawie otrzymanego PIT-8C, Wnioskodawczyni zobowiązana jest uwzględnić przychód z odpłatnego przekazania sieci w zeznaniu rocznym (art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) bez względu na to jak długi okres minął między budową sieci, a jej sprzedażą. Wnioskodawczyni zaznacza, że przychód ze sprzedaży sieci, jest bezpośrednio związany z poniesionymi kosztami. Wskazuje również, że otrzymany zwrot środków pieniężnych za wybudowanie wodociągu nie pokrył poniesionych wydatków, transakcja ta nie przyniosła realnych korzyści majątkowych. Wnioskodawczyni poniosła stratę finansową.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych, ,,dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Z kolei art. 22 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zdaniem Wnioskodawczyni, z powołanych powyżej przepisów prawa podatkowego wynika, że poniesiony koszt budowy sieci wodociągowej jest niewątpliwie kosztem uzyskania przychodu.

Wnioskodawczyni wskazuje, że w korekcie rozliczenia rocznego PIT-36 wykazała:

 • przychód z odpłatnego przekazania sieci (PIT-8C),
 • połowę kosztów poniesionych na budowę sieci (udokumentowane fakturami),
 • stratę z transakcji wybudowania i przekazania sieci.

W ocenie Wnioskodawczyni, za przedstawionym stanowiskiem przemawiają również następujące interpretacje indywidualne o numerach: ITPB2/415-553/10/TJ,

IPTPB2/415-349/13-2/JR.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji Podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednocześnie, jak wynika z treści przepisu art. 9 ust. 2 ww. ustawy, dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Stosownie do przepisu art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - d) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Wskazać należy, że zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.) osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w umowie.

Z kolei, na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121),) urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.

Osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1, i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca (art. 49 § 2 Kodeksu cywilnego).

Fakt, że po fizycznym połączeniu z siecią urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne przestają być częścią składową nieruchomości i uzyskują status samoistnych rzeczy ruchomych, ma zasadnicze znaczenie dla przyporządkowania przychodu uzyskanego z ich odpłatnego przekazania (w rozumieniu cytowanego wyżej art. 31 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę), będącego przeniesieniem ich własności (w rozumieniu ww. art. 49 § 2 Kodeksu cywilnego). Skoro bowiem omawiane urządzenie ma status rzeczy ruchomej i nie jest częścią nieruchomości, to przychód uzyskany z jego odpłatnego zbycia, jako „innej rzeczy” w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy przyporządkować do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) tej ustawy.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie np. w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 października 2012 r., sygn. akt II FSK 421/11. Sąd w orzeczeniu tym stwierdził m.in., że: „(...) Urządzenie wodociągowo-kanalizacyjne, służące do doprowadzania do nieruchomości wody i odprowadzania z niej ścieków, z chwilą połączenia z siecią przestaje być częścią składową nieruchomości, uzyskując status samoistnej rzeczy ruchomej. Wynagrodzenie otrzymane przez osobę, która urządzenie takie wybudowała z własnych środków i zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) odpłatnie przekazała je gminie lub przedsiębiorstwu

wodociągowo-kanalizacyjnemu, stanowi przychód z odpłatnego zbycia innych rzeczy w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51. poz. 307 ze zm.) (...)”.

Z analizy wniosku wynika, że Wnioskodawczyni jako współinwestor zawarła z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. działającym w imieniu miasta umowę, na podstawie której przekazano odpłatnie własność wybudowanej sieci wodociągowej, Wnioskodawczyni otrzymała po negocjacjach z ww. Zakładem wynagrodzenie w wysokości 10 000 zł. Ww. umowa została zawarta w dniu 28 grudnia 2012 r., natomiast oddanie do użytku ww. sieci wodociągowej nastąpiło w 2010 r.

Zatem odpłatne przejęcie przez ww. Zakład sieci wodociągowej od Wnioskodawczyni nastąpiło po upływie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym miało miejsce wybudowanie tej sieci przez Wnioskodawczynię.

Mając na uwadze przestawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz przytoczone przepisy prawa stwierdzić należy, że odpłatne przejęcie przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. działający w imieniu miasta sieci wodociągowej od Wnioskodawczyni, po upływie okresu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie stanowi źródła przychodów w rozumieniu ww. ustawy, co oznacza, że przychód/dochód z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Tym samym na Wnioskodawczyni nie ciąży obowiązek rozliczenia kwoty otrzymanej z ww. tytułu w rocznym zeznaniu podatkowym. Zatem Wnioskodawczyni bezpodstawnie złożyła korektę rocznego zeznania podatkowego PIT-36 uwzględniając w niej przychód ze sprzedaży sieci wodociągowej i poniesione koszty na budowę tej sieci. Tym samym stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe.

W odniesieniu do powołanych we wniosku interpretacji indywidualnych Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2010 r., Nr ITPB2/415-553/10/TJ oraz z dnia 18 lipca 2013 r., Nr IPTPB2/415-349/13-2/JR, w których zapadły odmienne rozstrzygnięcie podkreślić należy, że odmienne rozstrzygnięcia organów podatkowych dokonane nawet w analogicznych zagadnieniach nie mogą stanowić podstawy do żądania analogicznego rozstrzygnięcia sprawy Wnioskodawcy, jeśli stoi temu na przeszkodzie treść przepisów prawa.

W przypadku takiej rozbieżności, na organie podatkowym ciąży obowiązek podjęcia z urzędu prawem przewidzianych środków do skorygowania wadliwych rozstrzygnięć, adresowanych do innych podatników. Organ nie może bowiem powielać ewentualnego błędu popełnionego w innej sprawie. Na podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749), Minister Finansów może z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

Jednocześnie Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnił się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Ponadto należy wskazać, że z uwagi na to, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z treści art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, a zatem wywierają skutki prawne w stosunku do tego podmiotu, do którego są skierowane. Niniejsza interpretacja jest wiążąca dla Wnioskodawczyni jako osoby występującej z wnioskiem natomiast nie chroni pozostałych współwłaścicieli.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.