Rzecz | Interpretacje podatkowe

Rzecz | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rzecz. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy przychód z odpłatnego zbycia odcinka sieci wodociągowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy Spółka powinna wystawie osobie fizycznej PIT-8C?
Fragment:
Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz przywołane powyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że odpłatne przekazanie na rzecz Wnioskodawcy urządzeń wodociągowych wybudowanych przez osobę fizyczną w sytuacji, gdy to przekazanie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostaje dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, należy zakwalifikować do źródła przychodu jakim jest odpłatne zbycie rzeczy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przedmiotem tej umowy są bowiem urządzenia, które w świetle cytowanego art. 49 Kodeksu cywilnego, po fizycznym połączeniu z siecią przestają być częścią składową nieruchomości i uzyskują status samoistnej rzeczy ruchomej. Tym samym osoba fizyczna, która wybudowała urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne w efekcie zbywa odpłatnie na rzecz Wnioskodawcy rzeczy, czyli uzyskuje przychód kwalifikowany do art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) cytowanej ustawy. Przy czym podkreślić należy, że odpłatne zbycie tzw. „ innych rzeczy ” (rzeczy ruchomych) po terminie określonym w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ww. ustawy, tj. po upływie 6 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło ich nabycie nie stanowi źródła przychodu i tym samym nie rodzi obowiązku podatkowego.
2016
26
lis

Istota:
Czy w związku z zawieraniem i wykonaniem umów odpłatnego przekazania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (w trybie art. 49 § 2 Kodeksu cywilnego, a także art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków), po stronie Wnioskodawcy powstaje obowiązek sporządzenia informacji, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT-8C) i przekazania jej podatnikowi (sprzedającemu) oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika?
Fragment:
W tym zakresie Wnioskodawca wskazuje, że ustawa o PIT nie definiuje pojęcia „ rzeczy ”, należy więc w tym zakresie odwołać się do przepisów Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 45 Kodeksu cywilnego, rzeczami są tylko przedmioty materialne. Rzeczy dzielą się na ruchome oraz nieruchomości. W myśl art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego, nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntów przedmiot własności. Z powyższego wynika, że rzeczą ruchomą jest każdy przedmiot materialny niebędący nieruchomością. Część składowa rzeczy, zgodnie z art. 47 § 1 Kodeksu cywilnego, nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych, natomiast w myśl art. 47 § 2 Kodeksu cywilnego, częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858, z późn. zm.) - osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo – kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w umowie.
2016
14
sie

Istota:
Skutki podatkowe przeniesienia prawa własności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej za wynagrodzeniem.
Fragment:
(...) rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany. Stosownie do art. 19 ust. 1 cyt. ustawy – przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. Natomiast, w myśl art. 24 ust. 6 ww. ustawy – dochodem z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d), jeżeli przychód z odpłatnego zbycia nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia rzeczy a kosztem ich nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy. Z treści powołanych wyżej przepisów wynika, że gdy sprzedaż rzeczy ruchomej nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i jest dokonywana przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, wówczas stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
24
maj

Istota:
Skutki podatkowe przeniesienia prawa własności sieci wodociągowej za wynagrodzeniem
Fragment:
Zgodnie z art. 45 powołanej wyżej ustawy rzeczami są tylko przedmioty materialne. W myśl art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego, nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Zgodnie z art. 47 § 1 Kodeksu cywilnego, część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego (art. 47 § 2 Kodeksu cywilnego). Zgodnie zaś z art. 535 Kodeksu cywilnego, przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Wskazać w tym miejscu należy, że nabycie i zbycie rzeczy następuje w wyniku zawarcia umowy przenoszącej własność tej rzeczy. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełnienia wynika, że osoby fizyczne, które wybudowały domy jednorodzinne, wykonały z początkiem 2008 r. na własny koszt wodociąg o długości 165 m w celu przyłączenia nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej, będącej obecnie własnością Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o.
2016
10
maj

Istota:
Skutki podatkowe przeniesienia prawa własności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej za wynagrodzeniem w sytuacji, gdy minęło pól roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.
Fragment:
Z powyższego przepisu wynika, że rzeczą ruchomą jest każdy przedmiot materialny niebędący nieruchomością. Zgodnie z art. 47 § 1 Kodeksu cywilnego – część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego (art. 47 § 2 Kodeksu cywilnego). Zgodnie zaś z art. 535 Kodeksu cywilnego – przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Wskazać w tym miejscu należy, że nabycie i zbycie rzeczy następuje w wyniku zawarcia umowy przenoszącej własność tej rzeczy. W myśl art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 139) – osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w umowie.
2016
1
kwi

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego.
Fragment:
U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), urządzenia, między innymi wodociągowo-kanalizacyjne, z chwilą ich fizycznego połączenia z siecią należącą do gminy czy przedsiębiorstwa przestają być częścią składową nieruchomości i uzyskują status samoistnych rzeczy ruchomych. Jak wskazuje się w orzecznictwie (np. w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 października 2012 r., sygn. akt II FSK 421/11): (...) Urządzenie wodociągowo-kanalizacyjne, służące do doprowadzania do nieruchomości wody i odprowadzania z niej ścieków, z chwilą połączenia z siecią przestaje być częścią składową nieruchomości, uzyskując status samoistnej rzeczy ruchomej. Wynagrodzenie otrzymane przez osobę, która urządzenie takie wybudowała z własnych środków i zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) odpłatnie przekazała je gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, stanowi przychód z odpłatnego zbycia innych rzeczy w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) (...). Powołany przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy stanowi, że źródłem przychodu jest odpłatne zbycie innych rzeczy – jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.
2015
1
gru

Istota:
Odpłatne przekazanie przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych w sytuacji gdy zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej stanowi źródło przychodu, jakim jest odpłatne zbycie innych rzeczy.
Fragment:
Ad. 1 Ustawa z dnia 26 lipca 1996 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako jeden z typów przychodów wskazuje w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d odpłatne zbycie innych rzeczy. Wnioskodawca zauważa, że ustawa ta nie definiuje pojęcia „ rzeczy ”, w związku z tym należy odnieść się do ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, gdzie w art. 45 wskazuje się, że rzeczą są tylko przedmioty materialne. Kategorię rzeczy można podzielić na nieruchomości oraz rzeczy ruchome, co wynika z analizy art. 46 § 1 ww. ustawy, gdzie zdefiniowano pojęcie nieruchomości jako część powierzchni ziemskiej, stanowiącej przedmiot odrębnej własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy szczególnych przepisów stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Wnioskodawca wskazuje, że wszystko to, co nie jest nieruchomością, a stanowi przedmiot materialny, należy uznać za rzecz ruchomą. W art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca za źródło przychodu uznaje odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości. Natomiast w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ww. ustawy wskazuje się na „ inne rzeczy ” co, zdaniem Wnioskodawcy, pozwala sądzić, iż odnosi się ono do rzeczy ruchomych w związku z wcześniejszym zapisem ww. artykułu ujmującym odpłatne zbycie nieruchomości jako źródło przychodu.
2015
17
lis

Istota:
Czy Wnioskodawca, w związku z zakupem urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, jest zobowiązany wystawić osobie fizycznej PIT-8C, traktując wypłacane wynagrodzenie za odpłatne przekazanie urządzeń jako przychód tej osoby?
Fragment:
Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz przywołane powyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że odpłatne przekazanie na rzecz Wnioskodawcy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych wybudowanych przez osoby fizyczne w sytuacji, gdy to przekazanie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostaje dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie – wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy – należy zakwalifikować do źródła przychodu jakim jest odpłatne zbycie rzeczy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przedmiotem tej umowy są bowiem urządzenia, które w świetle cytowanego art. 49 Kodeksu cywilnego, po fizycznym połączeniu z siecią przestają być częścią składową nieruchomości i uzyskują status samoistnej rzeczy ruchomej. Tym samym osoba fizyczna, która wybudowała urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne w efekcie zbywa odpłatnie na rzecz Wnioskodawcy rzeczy, czyli uzyskuje przychód kwalifikowany do art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) cytowanej ustawy. Przy czym podkreślić należy, że odpłatne zbycie tzw. „ innych rzeczy ” (rzeczy ruchomych) po terminie określonym w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ww. ustawy, tj. po upływie 6 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło ich nabycie nie stanowi źródła przychodu i tym samym nie rodzi obowiązku podatkowego.
2015
25
sie

Istota:
Czy zwrot kosztów osobie fizycznej za realizację obiektu publicznego, jakim jest budowa odcinka sieci wodociągowej należy zaliczyć do źródła przychodu?
Fragment:
Ustawa o podatku dochodowym nie definiuje pojęcia „ rzeczy ”, należy więc w tym zakresie odwołać się do przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.). Zgodnie z art. 45 powołanej ustawy, rzeczami są tylko przedmioty materialne. Rzeczy dzielą się na ruchome oraz nieruchomości. W myśl art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego, nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntów przedmiot własności. Z powyższego wynika, że rzeczą ruchomą jest każdy przedmiot materialny niebędący nieruchomością. Część składowa rzeczy, zgodnie z art. 47 § 1 Kodeksu cywilnego, nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych; natomiast w myśl § 2 tego artykułu, częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2006 r.
2015
21
lip

Istota:
1. Czy zapłata za zakup sieci jest dla sprzedającego przychodem z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z wypłatą mieszkańcowi wynagrodzenia Spółka ma obowiązek wystawienia informacji o przychodach z innych źródeł w roku podatkowym na formularzu PIT-8C?
2. Czy też zapłatę za zakup sieci należałoby zakwalifikować do źródła jakim jest odpłatne zbycie rzeczy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym po stronie Spółki nie powstanie obowiązek wystawienia deklaracji PIT-8C?
Fragment:
Ustawa o podatku dochodowym nie definiuje pojęcia „ rzeczy ”, należy więc w tym zakresie odwołać się do przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.). Zgodnie z art. 45 powołanej ustawy, rzeczami są tylko przedmioty materialne. Rzeczy dzielą się na ruchome oraz nieruchomości. W myśl art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego, nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntów przedmiot własności. Z powyższego wynika, że rzeczą ruchomą jest każdy przedmiot materialny niebędący nieruchomością. Część składowa rzeczy, zgodnie z art. 47 § 1 Kodeksu cywilnego, nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. Natomiast w myśl § 2 tego artykułu, częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2006 r.
2015
18
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Rzecz
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.