Ryzyko | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ryzyko. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
19
sie

Istota:

W zakresie zwolnienia od podatku VAT usług oceny ryzyka działalności kontrahentów ubezpieczającego świadczonych po 1 lipca 2017 roku

Fragment:

W konsekwencji, złożenie wniosku o ustalenie limitu nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia ryzyka kredytu kupieckiego. Wniosek o ustalenie limitu kredytowego składany jest zawsze na podstawie zawartej już umowy ubezpieczenia i w ramach istniejącego stosunku ubezpieczenia. W związku z powyższym Wnioskodawca nie świadczy usług oceny ryzyka na rzecz podmiotów, które nie stały się stroną umowy ubezpieczenia jako ubezpieczający lub ubezpieczony. Czy ocena ryzyka działalności kontrahentów ubezpieczającego jest niezbędna do zawarcia umowy ubezpieczenia ryzyka kredytu kupieckiego? Ocena ryzyka działalności kontrahentów ubezpieczających, której dokonanie poprzedza wydanie decyzji o ustaleniu bądź odmowie ustalenia limitu kredytowego wobec danego kontrahenta jest niezbędna do wykonywania umowy ubezpieczenia ryzyka kredytu kupieckiego, nie zaś do jej zawarcia. Jak wskazano w opisie stanu faktycznego wniosku o wydanie interpretacji podatkowej, ocena ryzyka realizowana jest zawsze w ramach i na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia. Usługa ta nie jest nigdy wykonywana przed zawarcie umowy ubezpieczenia. w jaki sposób następuje zawarcie umowy ubezpieczenia ryzyka kredytu kupieckiego jeżeli osoba, która chce uzyskać ochronę ubezpieczeniową nie złoży (...)

2015
25
lis

Istota:

W zakresie zwolnienia od podatku usług oceny ryzyka kredytu kupieckiego.

Fragment:

Decyzja kredytowa o przyznaniu limitu kredytowego wobec danego kontrahenta wydawana jest przez Wnioskodawcę na podstawie wniosku ubezpieczającego, wydanie decyzji o przyznaniu limitu kredytowego poprzedzone jest zawsze oceną ryzyka dokonywaną na podstawie raportów kredytowych, zawierających informacje o kontrahentach ubezpieczającego. W związku z faktem, iż ochroną ubezpieczeniową obejmowane są również należności handlowe ubezpieczających od ich zagranicznych kontrahentów, a Wnioskodawca nie posiada własnych instrumentów pozwalających na sprawdzenie sytuacji finansowej podmiotów mających siedzibę działalności gospodarczej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz ocenę tego ryzyka, w dniu 19 marca 2013 r. doszło do zawarcia umowy pomiędzy Wnioskodawcą a spółką E. S.A.S. z siedzibą w Paryżu w przedmiocie świadczenia usługi oceny ryzyka wewnątrz Grupy E.. Nabycie zatem usługi oceny ryzyka jest konieczne i niezbędne do efektywnego świadczenia usług ubezpieczeniowych przez Wnioskodawcę oraz umożliwia mu podejmowanie decyzji w zakresie zaangażowania kredytowego w poszczególne ryzyka i polityki udzielania limitów kredytowych wobec podmiotów zagranicznych. W związku z tak przedstawionym opisem sprawy, wątpliwości Wnioskodawcy wiążą się z ustaleniem, czy usługi oceny ryzyka, z tytułu nabycia których na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Wnioskodawca jest podatnikiem, podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 13 w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy jako usługi będące elementem usługi ubezpieczeniowej, stanowiące odrębną całość, niezbędne i właściwe do świadczenia takiej usługi.

2015
16
lip

Istota:

Zwolnienie od podatku usług wsparcia merytorycznego w procesie zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym.

Fragment:

(...) ryzykiem na podstawie przygotowanych raportów); opracowanie metodologii tworzenia i walidacji modeli portfelowych przygotowanych, przez Wnioskodawcę służących do oceny i mierzenia ryzyka ubezpieczeniowego; opracowanie wytycznych w zakresie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych oraz modelu dla ryzyk ubezpieczeniowych w obszarze rezerw techniczno - ubezpieczeniowych; wyliczanie poziomu - kapitału ekonomicznego (w tym opracowanie metodologii wyliczania wymogów kapitałowych, jej implementacja oraz dokonywanie odpowiednich wyliczeń kapitału technicznego); pomoc w ustalaniu przez Wnioskodawcę limitów na ryzyko obejmujące wskazówki, metodologię ustalania limitów i ich weryfikację (w tym analiza istotności oraz efektywności limitów z punktu widzenia Grupy); monitorowanie planów działania Wnioskodawcy w obszarze ryzyka obejmujące koordynację i implementację założeń polityki grupowej w zakresie zarządzania ryzykiem; bieżące wsparcie konsultacyjne i pomoc w zagadnieniach z obszaru ryzyka (w tym opracowanie polityk, standardów, praktyk, metodologii w obszarze zarządzania ryzykiem np. proces oceny systemu zarządzania ryzykiem czy proces zarządzania ryzykiem); wsparcie w zakresie implementacji Dyrektywy Solvency (Wypłacalność) II polegające na przekazywaniu wytycznych, doświadczeń i prowadzeniu specjalistycznych szkoleń.

2015
16
lip

Istota:

Usługi wsparcia w procesie zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym – 23%

Fragment:

W ramach świadczenia omawianej Usługi, Usługodawca wspierał działalność ubezpieczeniową Wnioskodawcy w zakresie monitorowania i zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym, poprzez podejmowanie i wykonywanie, w szczególności, następujących czynności: monitorowanie działalności Wnioskodawcy w obszarze zarządzania ryzykiem (w tym analiza poziomu ryzyka, ocena efektów zarządzania ryzykiem oraz stopień implementacji zasad zarządzania ryzykiem na podstawie przygotowanych raportów); implementacja u Wnioskodawcy metodologii wyceny rentowności produktów ubezpieczeniowych zgodnej z wyceną rynkową (tzw. Market Consistent Embedded Value); wyliczanie poziomu kapitału ekonomicznego (w tym opracowanie metodologii wyliczania wymogów kapitałowych, jej implementacja oraz dokonywanie odpowiednich wyliczeń kapitału technicznego); pomoc w ustalaniu przez Wnioskodawcę limitów na ryzyko obejmujące wskazówki, metodologię ustalania limitów i ich weryfikację (w tym analiza istotności oraz efektywności limitów z punktu widzenia Grupy); monitorowanie planów działania Wnioskodawcy w obszarze ryzyka obejmujące koordynację i implementację założeń polityki grupowej w zakresie zarządzania ryzykiem; bieżące wsparcie konsultacyjne i pomoc w zagadnieniach z obszaru ryzyka (w tym opracowanie polityk, standardów, praktyk, metodologii w obszarze zarządzania ryzykiem np. proces oceny systemu zarządzania ryzykiem czy proces zarządzania ryzykiem); wsparcie w zakresie implementacji Dyrektywy Solvency (Wypłacalność) II polegające na przekazywaniu wytycznych, doświadczeń i prowadzeniu specjalistycznych szkoleń.

2015
6
lut

Istota:

Czy tworzona rezerwa na ryzyko ogólne w roku bieżącym, zgodnie z art. 130 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo bankowe, tj. 1,5 % niespłaconej kwoty kredytów i pożyczek pieniężnych pomniejszonej o kwotę kredytów i pieniężnych zaklasyfikowanych zgodnie z odrębnymi przepisami do kategorii straconych według stanu na koniec poprzedniego roku obrotowego, stanowić będzie koszt uzyskania przychodów?

Fragment:

Natomiast w pkt 2 ogranicza wysokość tego odpisu (rocznego) do wymienionej tam kwoty odpisu dokonanego na fundusz ryzyka ogólnego w danym roku z zysku za rok poprzedni. Odpis na rezerwę na ryzyko ogólne jest bezpośrednio związany z odpisem na fundusz ogólnego ryzyka, zaś do czasu dokonania pierwszego odpisu na fundusz ogólnego ryzyka banki mogą dokonać odpisu na rezerwę na ryzyko ogólne w oparciu o szacunek przewidywanego odpisu (art. 130 ust. 3 Prawa bankowego). Z powołanych wyżej przepisów wynika, że ustalona w sposób przewidziany w art. 130 ust. 2 pkt 1 Prawa bankowego, maksymalna wielkość rocznego odpisu na rezerwę na ryzyko ogólne nie może być wyższa niż kwota wymieniona w art. 130 ust. 2 pkt 2 tej ustawy. Zatem w sytuacji, gdy bank w bieżącym roku obrotowym nie dokonał odpisu z zysku za rok poprzedni na fundusz ogólnego ryzyka, o którym mowa w art. 127 ust. 2 pkt 2 lit. a) Prawa bankowego to tym samym nie może tworzyć w ciężar kosztów rezerwy na ryzyko ogólne. Brak kwoty takiego odpisu (na fundusz ryzyka ogólnego) wyklucza możliwość stosowania przepisu art. 130 Prawa bankowego, skoro tworzenie przedmiotowej rezerwy uzależnione jest od tej kwoty jako odpisu „ dokonanego ” (na fundusz ryzyka ogólnego). Odpisem dokonanym jest odpis powodujący faktyczną zmianę w strukturze aktywów lub pasywów osoby prawnej, w tym również stanu środków pieniężnych.

2014
18
lis

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT nabywanej usługi w zakresie wsparcia zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym i kształtowania produktów ubezpieczeniowych dla sektora ubezpieczeń motoryzacyjnych.

Fragment:

Aby dokonać tego rodzaju kalkulacji i być w stanie zaoferować swoim klientom odpowiednią ofertę produktową po cenie, która zapewnia osiągnięcie zysku i jest jednocześnie atrakcyjna dla klienta, zakład ubezpieczeń musi przeprowadzić skomplikowaną analizę ryzyka z uwzględnieniem oceny szkodowości. Dlatego też nie da się prowadzić działalności ubezpieczeniowej bez uprzedniego dokonania analizy ryzyka. Angażując się w biznes ubezpieczeniowy, przedsiębiorca musi liczyć się z tym, że wraz z inkasowaniem bieżących składek ubezpieczeniowych bierze na siebie przyszłe ryzyko wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Jego podstawowym zadaniem, równie ważnym jak podpisywanie umów ubezpieczenia z klientami, staje się zatem przeprowadzenie analizy przedmiotowego ryzyka pozwalające na ukształtowanie własnej oferty produktowej. W świetle powyższego, uprawnione jest zatem stanowisko Wnioskodawcy, w świetle którego nabywana przez niego Usługa, polegająca na wsparciu w zakresie procesu zarządzania ryzykiem, oceny szkodliwości i konstruowaniu produktów dedykowanych konkretnym grupom docelowym w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych, stanowi element usługi ubezpieczeniowej świadczonej przez Wnioskodawcę i w taki właśnie sposób powinna być klasyfikowana dla celów opodatkowania podatkiem VAT. iii. Usługa nabywana przez Wnioskodawcę jako usługa właściwa dla usług ubezpieczeniowych Nabywana Usługa zdaniem Wnioskodawcy spełnia również, kryterium właściwości do świadczenia przez X zwolnionych od opodatkowania VAT usług ubezpieczeniowych.

2014
12
cze

Istota:

Czy Wnioskodawca jako podmiot stosujący MSR, w przypadku niedokonania odpisów z zysku za rok obrotowy na fundusz ryzyka ogólnego, jest uprawniony do uznania za koszt podatkowy w podatku dochodowym, utworzonej w roku obrotowym rezerwy na poniesione nieudokumentowane ryzyko kredytowe (INBR), w wysokości nie przekraczającej 1,5% niespłaconych kredytów i pożyczek pieniężnych pomniejszonej o kredyty i pożyczki pieniężne, które zostałyby zaklasyfikowane do kategorii straconych?

Fragment:

Bank nie dokonujący takiego odpisu traci prawo zaliczenia do kosztów tak rezerwy na ryzyko ogólne jak i rezerwy na nieudokumentowane ryzyko kredytowe. Podobnie orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 listopada 2011 r., sygn. akt II FSK 869/10, wskazując, że (...) interpretując przepis art. 38c ustawy podatkowej wskazać należy, że o ile bank w bieżącym roku obrotowym nie dokonał odpisu z zysku za rok poprzedni na fundusz ogólnego ryzyka (art. 127 ust. 2 pkt 2 lit. a Prawa bankowego), to tym samym nie może tworzyć w ciężar kosztów rezerwy na ryzyko ogólne, bowiem nieutworzenie odpisu funduszu na ryzyko ogólne wyklucza możliwość stosowania przepisu art. 130 Prawa bankowego, ponieważ utworzenie rezerwy na ryzyko ogólne uzależnione jest od kwoty odpisu dokonanego na fundusz ryzyka ogólnego. Słusznie też rozumuje Sąd pierwszej instancji w przedmiocie zwrotu "do wysokości rezerwy na ryzyko ogólne, która zostałaby utworzona zgodnie z art. 130 Prawa bankowego". Oznacza on bowiem, że rezerwa na poniesione nieudokumentowane ryzyko kredytowe, podlegająca zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, na zasadach określonych w art. 15 ust 1h pkt 1 ustawy podatkowej, nie może być wyższa, niż rezerwa na ryzyko ogólne z art. 130 Prawa bankowego, a ustalenie jej wysokości następuje w oparciu o przesłanki zawarte w tym przepisie.

2014
26
lut

Istota:

Czy utworzona w ciężar kosztów rezerwa na ryzyko ogólne, niezależnie od ewentualnego utworzenia, czy też nieutworzenia odpisu z zysku na fundusz ogólnego ryzyka w danym roku obrotowym, stanowić będzie koszt uzyskania przychodów?

Fragment:

Natomiast w pkt 2 ogranicza wysokość tego odpisu (rocznego) do wymienionej tam kwoty odpisu dokonanego na fundusz ryzyka ogólnego w danym roku z zysku za rok poprzedni. Odpis na rezerwę na ryzyko ogólne jest bezpośrednio związany z odpisem na fundusz ogólnego ryzyka, zaś do czasu dokonania pierwszego odpisu na fundusz ogólnego ryzyka banki mogą dokonać odpisu na rezerwę na ryzyko ogólne w oparciu o szacunek przewidywanego odpisu (art. 130 ust. 3 Prawa bankowego). Z powołanych wyżej przepisów wynika, że ustalona w sposób przewidziany w art. 130 ust. 2 pkt 1 Prawa bankowego, maksymalna wielkość rocznego odpisu na rezerwę na ryzyko ogólne nie może być wyższa niż kwota wymieniona w art. 130 ust. 2 pkt 2 tej ustawy. Zatem w sytuacji, gdy bank w bieżącym roku obrotowym nie dokonał odpisu z zysku za rok poprzedni na fundusz ogólnego ryzyka, o którym mowa w art. 127 ust. 2 pkt 2 lit. a) Prawa bankowego to tym samym nie może tworzyć w ciężar kosztów rezerwy na ryzyko ogólne. Brak kwoty takiego odpisu (na fundusz ryzyka ogólnego) wyklucza możliwość stosowania przepisu art. 130 Prawa bankowego, skoro tworzenie przedmiotowej rezerwy uzależnione jest od tej kwoty jako odpisu „ dokonanego ” (na fundusz ryzyka ogólnego). Odpisem dokonanym jest odpis powodujący faktyczną zmianę w strukturze aktywów lub pasywów osoby prawnej, w tym również stanu środków pieniężnych.

2011
1
sie

Istota:

CIT - w zakresie zastosowania art. 38 c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Fragment:

Również fakultatywny charakter ma określona w art. 130 Prawa Bankowego Rezerwa na ryzyko ogólne, która służy stworzeniu dodatkowych funduszy zabezpieczających ryzyka, które ze względu na swoją „ naturę ” nie dają się „ przewidzieć i oszacować ”; ustawa określa je jako „ niezidentyfikowane ” ryzyka (czyli tego rodzaju ryzyka, których kwantylatywne i jakościowe oszacowanie - w szczególności dynamika ich zmian - wymyka się z pod znanych metod oceny ryzyka). Co do zasady będą to ryzyka nieobjęte ani rezerwami celowymi, ani funduszem na ryzyko ogólne. Decyzję o dotworzeniu i rozwiązaniu rezerwy na ryzyko ogólne podejmują samodzielnie banki na podstawie oceny ryzyka związanego z ich działalnością, mając na uwadze wielkość należności oraz zobowiązań pozabilansowych nieobjętych rezerwami celowymi (odpowiednio art. 130 ust. 1 zd. 1 i 2, art. 130 ust. 4 Prawa Bankowego). Zachętą do tworzenia rezerwy na ryzyko ogólne jest korzyść podatkowa, o której mowa w art. 130 ust. 1 zd. 1 Prawa Bankowego (zaliczenie rezerw do kosztów uzyskania przychodu). W wyniku przyjęcia przez Bank zasad rachunkowości według MSR uległo fundamentalnie zmianie podejście w zakresie obowiązku tworzenia rezerwy na nieudokumentowane ryzyko kredytowe IBNR (charakter rezerwy odzwierciedla charakter rezerwy na ryzyko ogólne). Rezerwa na ryzyko ogólne, która do dnia wprowadzenia zasad rachunkowości wg MSR, miała charakter fakultatywny z dniem zmiany zasad rachunkowości (a dokładnie jej odpowiednik w postaci Rezerwy IBNR) stała się rezerwą obowiązkową, obligatoryjnie wpływającą na zwiększenie kosztów banku.

2011
1
maj

Istota:

Czy po dokonaniu odpisu na fundusz ogólnego ryzyka Bank ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w 2007r. rezerwy na poniesione nieudokumentowane ryzyko kredytowe w wysokości według stanu rezerwy na dzień dokonywania odpisu na fundusz ryzyka ogólnego oraz odpisów (tj. zwiększeń) na powyższą rezerwę dokonywanych w 2007r. łącznie do wysokości nie przekraczającej kwoty odpisu na fundusz ryzyka ogólnego.

Fragment:

W 2007 roku na podstawie decyzji podjętej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Bank dokonał odpisu z zysku za rok 2006 na fundusz ryzyka ogólnego w wysokości l0 mln zł. W konsekwencji, Bank zamierza zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w 2007r. rezerwę na poniesione nieudokumentowane ryzyko kredytowe w wysokości według stanu rezerwy na dzień dokonywania odpisu na fundusz ryzyka ogólnego oraz odpisów (tj. zwiększeń) na powyższą rezerwę dokonywanych w 2007r. łącznie do wysokości nie przekraczającej kwoty odpisu na fundusz ryzyka ogólnego.W ocenie Naczelnika tut. Urzędu po dokonaniu w 2007r. odpisu na fundusz ryzyka ogólnego Bank będzie miał prawo do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów rezerwy na poniesione nieudokumentowane ryzyko kredytowe w wysokości według stanu rezerwy na dzień dokonywania odpisu na fundusz ryzyka ogólnego oraz odpisów na rezerwę na poniesione nieudokumentowane ryzyko kredytowe dokonywanych po tym dniu w ciągu 2007 roku łącznie do wysokości nie przekraczającej kwoty odpisu na fundusz ryzyka ogólnego. Jednocześnie należy zauważyć, że zaliczenie przez Bank rezerwy na poniesione nieudokumentowane ryzyko kredytowe do kosztów uzyskania przychodów, powoduje równocześnie obowiązek rozpoznania przez Bank przychodów podatkowych z tytuły rozwiązanej w/w rezerwy na podstawie art.12 ust.1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w myśl którego przychodami w bankach jest kwota stanowiąca równowartość rezerwy na ryzyko ogólne, utworzonej zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. - Prawo Bankowe, rozwiązanej lub wykorzystanej w inny sposób.