ITPB1/4511-630/15/AK | Interpretacja indywidualna

Czy wynajem lokali w związku z odziedziczeniem majątku może zostać opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego jeżeli jednocześnie jest kontynuowana działalność gospodarczą?
ITPB1/4511-630/15/AKinterpretacja indywidualna
  1. budynek mieszkalny
  2. dziedziczenie
  3. lokal użytkowy
  4. najem
  5. opodatkowanie
  6. ryczałty
  7. wynajem
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2015 r. (data wpływu 18 maja 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 12 sierpnia 2015 r. (data wpływu 13 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodów z najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodów z najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

We wniosku oraz uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Dnia 1 kwietnia 2015 r. zmarła matka Wnioskodawcy, tym samym odziedziczył On po niej majątek, w skład którego wchodzi nieruchomość – budynek mieszkalny, w którym znajdują się 4 lokale mieszkalne i 2 użytkowe. Lokale użytkowe wynajmowane są na podstawie umów najmu. Z dniem śmierci matki Wnioskodawca wstąpił we wszystkie prawa, w tym w prawa wynajmującego lokale. Umowy najmu lokali po śmierci matki pozostaną bez zmian. Wnioskodawca nie dokonał i nie dokona żadnych zmian w stosunkach z najemcami, "kontynuując" najem.

Wnioskodawca nadmienia, że Jego matka, będąc osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej zwolniona była z zapłaty podatku VAT z tytułu wynajmu. Podatek dochodowy za wynajem opodatkowany był w formie ryczałtu. Jako osoba fizyczna Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, która nie ma nic wspólnego z wynajmem lokali. Działalność gospodarcza prowadzona jest w zakresie obsługi prawnej i księgowej, a oznaczona jest w CEDiG kodami 69.20.Z oraz 69.10.Z. W zakresie prowadzonej działalności Wnioskodawca jest podatnikiem VAT.

Prowadzony przez Wnioskodawcę najem lokali nie wpisuje się w ramy definicji działalności gospodarczej z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Lokale, których Wnioskodawca jest właścicielem stanowią składnik Jego majątku prywatnego, którym zarządza, a który nabył w drodze spadkobrania. Czynności jakie będą przez Niego wykonywane w związku z najmem nie mają charakteru zorganizowanego. Jako następca prawny objął ogół praw i obowiązków zmarłej matki. Nie podejmował żadnych aktywności związanych z najmem lokali, których obecnie jest właścicielem, w szczególności nie podejmował żadnych działań zmierzających do pozyskania najemców – nie zamieszczał ogłoszeń w prasie, nie korzystał z usług pośrednika nieruchomości itd. Z uwagi na śmierć matki Wnioskodawca kontynuuje zawarte umowy. O zorganizowaniu działalności można mówić, wówczas gdy prowadzenie jej wymaga pewnego wysiłku organizacyjnego. Wnioskodawca nadmienia, że zorganizowanie przejawia się na przykład w zapewnieniu lokalu dla jej prowadzenia, utworzeniu strony internetowej, zatrudnieniu pracowników, zakupieniu sprzętu biurowego, zabieganiu o nowych klientów – co w przedmiotowej sprawie nie ma miejsca.

Wnioskodawca podkreśla, że choć istotą najmu jest jego ciągłość, w tym wypadku nie ma mowy o ciągłości w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem ciągłe prowadzenie działalności oznacza wykonywanie szeregu czynności, które zmierzają do osiągnięcia zamierzonego celu. Ciągłość jako przesłankę rozpatruje się w tym przypadku nie tylko w oparciu o czasowy miernik ciągłości (trwanie w sposób nieprzerwany przez dany zauważalny okres), ale także w oparciu o miernik celowy (posiadanie planu gospodarczego) czy miernik podstawy utrzymania się (jako stałe źródło uzyskiwania dochodów).

Wnioskodawca stwierdza, że najem nieruchomości, których jest właścicielem, nie będzie wykonywany w sposób określony w definicji wynikającej z art. 5 a pkt 6 ustawy z dnia o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czy wynajem lokali w związku z odziedziczeniem majątku może zostać opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego jeżeli jednocześnie jest kontynuowana działalność gospodarczą...

Zdaniem Wnioskodawcy, ma On prawo do wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania najmu lokali, ponieważ spełnia wszystkie warunki przewidziane w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne tj. osiąga przychody z tytułu umowy najmu lokalu użytkowego, która nie jest zawierana w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca powołuje się na wyrok WSA w Gliwicach z dnia 1 lipca 2013 r. (sygn. akt I SA/Gl 1187/12). Teza orzeczenia brzmi: "Jeżeli podatnik nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie najmu lokali czy budynków (lub lokali w budynku bez ich prawnego wyodrębnienia), i lokale te lub budynki pozostają bez związku z inną prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, to tego rodzaju składniki majątkowe (a nie środki trwałe) nie można traktować jako związane z działalnością gospodarczą. Związek taki dotyczy wyłącznie tego składnika majątku, z którym wiąże się faktycznie i bezpośrednio działalność gospodarcza podatnika”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z przepisami art. 10 ust. 1 pkt 3 i 6 ww. ustawy, źródłami przychodów są m.in.: pozarolnicza działalność gospodarcza oraz najem.

Definicja pozarolniczej działalności gospodarczej zawarta została w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z jej treścią, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa: wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Wyłączenie to obejmuje więc m.in. najem, zdefiniowany jako odrębne źródło przychodów, wymieniony w art. 10 ust. 1 pkt 6 cytowanej powyżej ustawy.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, źródłem przychodów jest najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Zgodnie z art. 9a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

W myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 6 ust. 1a ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym.

Według art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) powyższej ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a.

Warunkiem skorzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jest złożenie pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast w przypadku podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego – do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Stosownie do art. 9 ust. 4 ww. ustawy, w przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, przepisy dotyczące oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stosuje się odpowiednio, z tym że podatnik rozpoczynający osiąganie takich przychodów w trakcie roku podatkowego składa pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ww. ustawy, do przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5%.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że dnia 1 kwietnia 2015 r. zmarła matka Wnioskodawcy. W skład odziedziczonego przez Wnioskodawcę majątku wchodzi nieruchomość – budynek mieszkalny, w którym znajdują się 4 lokale mieszkalne i 2 użytkowe. Lokale użytkowe wynajmowane są na podstawie umów najmu. Z dniem śmierci matki Wnioskodawca wstąpił we wszystkie prawa, w tym w prawa wynajmującego lokale. Umowy najmu lokali po śmierci matki pozostaną bez zmian. Wnioskodawca nie dokonał i nie dokona żadnych zmian w stosunkach z najemcami, "kontynuując" najem.

Wnioskodawca nadmienia, że matka, będąc osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej zwolniona była z zapłaty podatku VAT z tytułu wynajmu. Podatek dochodowy za wynajem opodatkowany był w formie ryczałtu. Jako osoba fizyczna Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, która nie ma nic wspólnego z wynajmem lokali. Działalność gospodarcza prowadzona jest w zakresie obsługi prawnej i księgowej, a oznaczona jest w CEDiG kodami 69.20.Z oraz 69.10.Z.

Prowadzony przez Wnioskodawcę najem lokali nie wpisuje się w ramy definicji działalności gospodarczej z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Lokale, których Wnioskodawca jest właścicielem stanowią składnik Jego majątku prywatnego, którym zarządza, a który nabył w drodze spadkobrania. Czynności jakie będą przez Niego wykonywane w związku z najmem nie mają charakteru zorganizowanego. Jako następca prawny objął ogół praw i obowiązków zmarłej matki. Nie podejmował żadnych aktywności związanych z najmem lokali, których obecnie jest właścicielem, w szczególności nie podejmował żadnych działań zmierzających do pozyskania najemców – nie zamieszczał ogłoszeń w prasie, nie korzystał z usług pośrednika nieruchomości itd. Wnioskodawca nadmienia, że zorganizowanie przejawia się na przykład w zapewnieniu lokalu dla jej prowadzenia, utworzeniu strony internetowej, zatrudnieniu pracowników, zakupieniu sprzętu biurowego, zabieganiu o nowych klientów – co w przedmiotowej sprawie nie ma miejsca.

Wnioskodawca podkreśla, że choć istotą najmu jest jego ciągłość, w jego wypadku nie ma mowy o ciągłości w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem ciągłe prowadzenie działalności oznacza wykonywanie szeregu czynności, które zmierzają do osiągnięcia zamierzonego celu.

Mając na uwadze podane we wniosku informacje, stwierdzić należy, że opisane czynności wynajmu nie będą wykonywane w sposób zorganizowany i ciągły, a wynajmowana nieruchomość nie będzie składnikiem majątku związanym z działalnością gospodarczą.

W świetle powyższego, skoro jak wynika z wniosku, planowany przez Wnioskodawcę najem nieruchomości nie będzie wypełniał przesłanek świadczących o prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej, to uzyskiwane z tego tytułu przychody będą mogły być kwalifikowane jako przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przychody z najmu Wnioskodawca może opodatkować w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%.

Wskazać należy również, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie zawierają zakazu jednoczesnego osiągania przez podatników przychodów z obydwu wskazanych powyżej źródeł przychodów, tj. z tzw. najmu prywatnego i działalności gospodarczej. Również prawo do opodatkowania przychodów uzyskanych z tzw. prywatnego najmu w formie ryczałtu nie jest uzależnione od nieuzyskiwania przez podatnika przychodów z prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej.

W tym miejscu zastrzec należy, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest ustalanie, czy prowadzony najem spełnia znamiona prowadzenia działalności gospodarczej, bowiem stanowi to domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Organ nie prowadzi postępowania dowodowego, ograniczając się do analizy okoliczności podanych we wniosku. W stosunku do tych okoliczności wyraża swoje stanowisko, które zawsze musi być jednak ustosunkowaniem się do poglądu (stanowiska) prezentowanego w danej sprawie przez wnioskodawcę. Jeżeli w toku ewentualnego postępowania organ uzna, że stan faktyczny będzie różnić się od stanu faktycznego, który wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.