ITPB1/4511-1080/15/WM | Interpretacja indywidualna

Czy do przychodów uzyskanych z usług polegających na przeprowadzeniu przy użyciu kutra rybackiego akcji oczyszczania dna morskiego z zalegających w morzu narzędzi połowowych można zastosować opodatkowanie w formie ryczałtu przy zastosowaniu 5,5% stawki podatku?
ITPB1/4511-1080/15/WMinterpretacja indywidualna
 1. ryczałty
 2. stawka
 3. wyłączenie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Przepisy ogólne -> Określenia ustawowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Przepisy ogólne -> Podmiot opodatkowania
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Przepisy ogólne -> Zakres regulacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2015 r. (data wpływu 6 listopada 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 22 stycznia 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie stawki ryczałtu dla usług budowlanych związanych z czyszczeniem dna morskiego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie stawki ryczałtu dla usług budowlanych związanych z czyszczeniem dna morskiego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki cywilnej, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie określonym kodem PKD 03.11.Z - rybołówstwo w wodach morskich i uzyskuje przychody ze sprzedaży złowionych ryb. Uzyskane przychody z działalności spółki przypadające według udziału w spółce wynoszącym 50% Wnioskodawca opodatkowuje w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu 3% stawki podatku, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5) lit. d) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W miesiącu maju 2015 r. w imieniu spółki Wnioskodawca podpisał umowę z Fundacją na świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu przy użyciu kutra rybackiego, stanowiącego własność spółki, akcji oczyszczania dna morskiego z zalegających w morzu narzędzi połowowych. Zgodnie z umową w zakres usług wchodziło:

 1. wykonanie pełnomorskich akcji oczyszczania dna morskiego z zalegających narzędzi połowowych,
 2. udział na własny koszt w szkoleniu praktycznym z metodyki prowadzenia akcji,
 3. przystosowanie kutra należącego do spółki do trałowania dna morskiego przy użyciu zestawu trałowego dostarczonego przez podmiot wskazany przez zleceniodawcę w celu poszukiwania zalegającego na dnie sprzętu połowowego,
 4. konsultacje ze zleceniodawcą w zakresie dostosowania budowy zestawu trałowego do możliwości technicznych dzierżawionej jednostki,
 5. stworzenie oraz przekazanie praw autorskich do dokumentacji fotograficznej ze wszystkich akcji,
 6. prowadzenie i przekazanie rejestru realizacji prac zgodnie z załącznikiem do umowy,
 7. przekazanie zleceniodawcy po zakończeniu usługi szczegółowego opisu prowadzonych akcji.

Wyżej opisany zakres usług został przedstawiony Urzędowi Statystycznemu w Łodzi, do którego Wnioskodawca zwrócił się z wnioskiem o nadanie symbolu klasyfikacyjnego usługi. W odpowiedzi uzyskał informację, że usługi oczyszczania dna morskiego z zalegających narzędzi połowowych mieszczą się w grupowaniu PKWiU 42.91.20.0 "Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych". Zakończenie usługi nastąpiło w miesiącu lipcu 2015 r., w tym miesiącu Wnioskodawca rozliczył podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 5,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4) lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W uzupełnieniu wniosku, Wnioskodawca wskazał, że świadczone przez niego usługi polegające na przeprowadzeniu przy użyciu kutra rybackiego akcji oczyszczania dna morskiego z zalegających w morzu narzędzi połowowych było zadaniem zleconym przez Fundację i nie służyło realizacji projektów inwestycyjnych, tym samym podjęte działania związane z tą akcją nie służyły przygotowaniu lub budowie portów morskich i pozostałych obiektów inżynierii wodnej. Fundacja jest organizacją, której podstawowym przedmiotem działalności jest ochrona środowiska naturalnego i procesów ekologicznych oraz prowadzenie prac badawczych i naukowych. W ramach zawartej umowy, Wnioskodawca był zobowiązany do wyłowienia minimum 3000 kg suchej masy zalegających w morzu narzędzi połowowych. Zgodnie z umową, zlecone usługi mogły być wykonywane wyłącznie przy stanie morza w zakresie 1-4 w skali Douglasa. Zlecona praca miała być wykonana przy użyciu własnego sprzętu (kutra), za wyjątkiem specjalnie przygotowanego do akcji zestawu trałowego, który został dostarczony Wnioskodawcy na czas akcji przez podmiot wskazany przez Fundację. Usługa miała być wykonana na akwenie wodnym wskazanym przez Fundację. W gestii Wnioskodawcy jako zleceniobiorcy leżało zadbanie, aby kuter, którego Wnioskodawca jest współwłaścicielem spełniał warunki techniczne niezbędne do wykorzystania go do poprowadzenia trałowań w celu poszukiwania zalegających narzędzi połowowych. Ponadto Wnioskodawca był odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje, jak i pracowników i postrzeganie zasad BHP podczas realizacji usługi. Dodatkowo przed wypłynięciem w morze Wnioskodawca był zobowiązany do dokonania wszelkich niezbędnych zgłoszeń do właściwego Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego oraz do dokonania zawiadomień innych właściwych organów o terminie wypłynięcia, planowanym czasie wykonywania usługi, liczbie zamustrowanych członków załogi i dokładnej lokalizacji akcji. Każdorazowe rozpoczęcie akcji wymagało uzyskania zgody lokalnego koordynatora, wskazanego przez Fundację. Podczas akcji Wnioskodawca był zobowiązany również do prowadzenia dokumentacji fotograficznej – obejmującej wydanie, prowadzenie, wybranie trału oraz do sporządzenia fotodokumentacji wszystkich wyłowionych z morza narzędzi połowowych. Na podstawie umowy, cała dokumentacja fotograficzna oraz prawa autorskie do niej po przekazaniu dla Fundacji przeszły na własność Fundacji. Natomiast zalegający, wyłowiony z morza sprzęt połowowy Wnioskodawca był zobowiązany przekazać odpowiednim służbom wskazanym przez Fundację.

Za wykonane czynności spółka cywilna, której Wnioskodawca jest wspólnikiem wystawiła dla Fundacji fakturę, w której zostało określone wynagrodzenie ustalone w umowie.

Przedsięwzięcie nie było związane z budową portu morskiego, czy pozostałych obiektów inżynierii wodnej. Zostało jednak tak sklasyfikowane przez Główny Urząd Statystyczny, na podstawie złożonego wniosku o nadanie symbolu klasyfikacyjnego, w którym szczegółowo Wnioskodawca opisał zakres czynności wchodzących w skład akcji oczyszczania dna morskiego z zalegających w morzu narzędzi połowowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy do przychodów uzyskanych z usług polegających na przeprowadzeniu przy użyciu kutra rybackiego akcji oczyszczania dna morskiego z zalegających w morzu narzędzi połowowych można zastosować opodatkowanie w formie ryczałtu przy zastosowaniu 5,5% stawki podatku...

Zdaniem Wnioskodawcy, do przychodów uzyskanych z usług polegających na przeprowadzeniu przy użyciu kutra rybackiego akcji oczyszczania dna morskiego z zalegających w morzu narzędzi połowowych można zastosować opodatkowanie w formie ryczałtu przy zastosowaniu 5,5% stawki podatku. Usługa ta sklasyfikowana jako 42.91.20.0 nie mieści się w wykazie usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zawartych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Pod poz. 7 ww. załącznika mieści się co prawda symbol PKWiU 42.91, jednak przed symbolem tym zastosowano oznaczenie "ex", co oznacza, że wyłączenie z opodatkowania wyrobów lub usług objętych danym wyłączeniem jest węższy niż określony w danym grupowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do treści art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych.

W treści art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy pojęcie „działalności usługowej” zdefiniowane zostało, jako pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3,

Zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, każdą usługę należy zaliczyć do odpowiedniego grupowania zgodnie z jej charakterem, niezależnie od symbolu, pod którym został zakwalifikowany wykonujący usługę podmiot gospodarczy w Krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej.

Wyjaśnić jednak należy, że odpowiedzialność za prawidłowe sklasyfikowanie wykonywanych czynności ponosi podatnik świadczący tę usługę, bowiem Minister Finansów nie jest uprawniony do klasyfikacji usług. Kwestii tej nie regulują bowiem przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej. W tym zakresie właściwymi są Urzędy Statystyczne. Urząd Statystyczny nadaje nr identyfikacyjny na podstawie wniosku podatnika, w którym to wniosku zawarte są informacje dotyczące zakresu i charakteru planowanej działalności gospodarczej. Informacje te wskazuje sam podatnik.

Natomiast stosownie do art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu.

Podkreślić jednakże należy, iż u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ww. ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody ze świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy.

Załącznik nr 2 do ustawy stanowi wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Wyjaśnić należy, iż w „Wykazie usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług” stanowiącym załącznik nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w poz. 7, pod symbolem PKWiU ex 42.91 wymieniono: Pozostałe obiekty inżynierii wodnej; roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii wodnej, dotyczy wyłącznie usług:

 • realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy portów morskich i pozostałych obiektów inżynierii wodnej

W świetle powyższego należy uznać, iż wyłączeniu z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają zatem pozostałe obiekty inżynierii wodnej; roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii wodnej, ale wyłącznie dotyczące realizacji projektów na własny rachunek, obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy portów morskich i pozostałych obiektów inżynierii wodnej.

Zgodnie z powyższymi zapisami, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą być objęte tylko takie roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych, które nie są wykonywane w ramach realizacji, na własny rachunek projektów inwestycyjnych, o których mowa powyżej.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca jako wspólnik spółki cywilnej (prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie rybołówstwa w wodach morskich, uzyskuje przychody ze sprzedaży złowionych ryb) podpisał w maju 2015 r. umowę z Fundacją na świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu przy użyciu kutra rybackiego, stanowiącego własność spółki, akcji oczyszczania dna morskiego z zalegających w morzu narzędzi połowowych. Usługi te mieszczą się w grupie 42.91.20 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych.

Jak wskazał Wnioskodawca świadczone przez niego usługi na rzecz Fundacji, były zadaniem zleconym przez Fundację jako organizację, której podstawowym przedmiotem działalności jest ochrona środowiska naturalnego i procesów ekologicznych oraz prowadzenie prac badawczych i naukowych.

Świadczone przez spółkę usługi oczyszczania dna morskiego nie służyły realizacji projektów inwestycyjnych, tym samym podjęte działania związane z tą akcją nie służyły przygotowaniu lub budowie portów morskich i pozostałych obiektów inżynierii wodnej, lecz zgodnie z celami statutowymi Fundacji służyły ochronie środowiska naturalnego i procesów ekologicznych oraz prowadzeniu przez tę Fundację prac badawczych i naukowych.

Wnioskodawca wskazał również, że wszelkich czynności związanych z wykonaniem przedmiotowych usług, Wnioskodawca dokonywał w porozumieniu z Fundacją, która zleciła mu wykonanie powyższych usług. Zależność Wnioskodawcy od zleceniobiorcy przejawiała się np. w tym, że Wnioskodawca zobowiązany był do:

 • przystosowania kutra należącego do spółki do trałowania dna morskiego przy użyciu zestawu trałowego dostarczonego przez podmiot wskazany przez zleceniodawcę w celu poszukiwania zalegającego na dnie sprzętu połowowego;
 • konsultacji ze zleceniodawcą w zakresie dostosowania budowy zestawu trałowego do możliwości technicznych dzierżawionej jednostki;
 • stworzenia oraz przekazania praw autorskich (na rzecz Fundacji) do dokumentacji fotograficznej ze wszystkich akcji;
 • prowadzenia i przekazania na rzecz Fundacji rejestru realizacji prac zgodnie z załącznikiem do umowy oraz przekazania zleceniodawcy po zakończeniu usługi szczegółowego opisu prowadzonych akcji.

Z treści wniosku wynika, że usługi zakwalifikowane przez Główny Urząd Statystyczny jako usługi ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych polegające na przeprowadzeniu przy użyciu kutra rybackiego, stanowiącego własność spółki, akcji oczyszczania dna morskiego z zalegających w morzu narzędzi połowowych, nie były wykonywane w ramach realizacji na własny rachunek projektu inwestycyjnego, obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy portów morskich i pozostałych obiektów inżynierii wodnej. Wobec takiej klasyfikacji powyższych usług, stwierdzić należy, że przychód z tytułu świadczenia tych usług może podlegać opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 4) lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton.

Wobec powyższego usługi wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach spółki cywilnej, polegające na przeprowadzeniu przy użyciu kutra rybackiego, stanowiącego własność spółki, akcji oczyszczania dna morskiego z zalegających w morzu narzędzi połowowych, - wykonywane w ramach robót budowlanych, opodatkowane są zgodnie z cyt. powyżej art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ww. ustawy ryczałtem wg stawki 5,5% przychodu.

Należy przy tym zastrzec, iż przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Tym samym, jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnił się od zdarzenia występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.