ITPB1/4511-1039/15/MPŁ | Interpretacja indywidualna

Czy jako formę opodatkowania przyszłej działalności gospodarczej Wnioskodawca może wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 3%?
ITPB1/4511-1039/15/MPŁinterpretacja indywidualna
 1. hodowla
 2. ryczałty
 3. stawka
 4. zwierzęta
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2015 r. (data wpływu 23 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza otworzyć działalność gospodarczą w zakresie doradztwa rolniczego, ze specjalizacją w zakresie dobrostanu zwierząt (PKWiU 01.62.10.0, PKD 01.62.Z). Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. c) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dla wskazanych usług został ustalony na poziomie 3%. W planowanej działalności Wnioskodawca będzie świadczył usługi związane wyłącznie z dobrostanem zwierząt, głównie: przeprowadzanie audytów dobrostanowych, tworzenie i prowadzenie dokumentacji związanej z chowem i hodowlą, przystosowywanie gospodarstw do aktualnych przepisów. Jednym z odbiorców przyszłych usług będzie ubojnia trzody chlewnej, której właścicielem jest były pracodawca Wnioskodawcy, z którym łączył go stosunek pracy. Umowa o pracę dotyczyła innego zakresu obowiązków, mianowicie Wnioskodawca zatrudniony był na stanowisku kierownika zaopatrzenia i dystrybucji w okresie od 1 kwietnia 2010 do 30 czerwca 2015 r. Wnioskodawca zajmował się zamawianiem i kupowaniem wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych, pozyskiwaniem odbiorców, reprezentacją w relacjach z odbiorcami, nadzorem nad środkami transportu. W zakres przyszłych stosunków handlowych z byłym pracodawcą wejdą usługi takie, jak: opieka nad stadem trzody chlewnej (nadzór nad przetrzymywaniem, rozładunkiem, uśmiercaniem zwierząt), kontrola zewnętrznych środków transportu żywca wjeżdżających do zakładu, dbanie o higienę pomieszczeń, w których są przetrzymywane zwierzęta, nadzór nad przystosowaniem zakładu do wymogów weterynaryjnych. Właścicielem ubojni, o której wyżej jest mowa, jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która jest jednocześnie ojcem Wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy jako formę opodatkowania przyszłej działalności gospodarczej Wnioskodawca może wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 3%...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedmiotowej sprawie, w ramach stosunku pracy świadczył on inne usługi niż te, które zamierza świadczyć w ramach przyszłej działalności gospodarczej, zatem nie ma zastosowania art. 8 ust. 1 pkt 6 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Także fakt świadczenia usług członkom rodziny prowadzącym działalność gospodarczą nie powoduje wykluczenia możliwości wyboru ryczałtu, w stawce 3%, od przychodów ewidencjonowanych uzyskiwanych z planowanej działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t. j. Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, działalność usługowa oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy, przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Ponadto, zgodnie z art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Podkreślić należy, iż u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Jak wynika z art. 8 ust. 1 pkt 6 tej ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki.

W myśl art. 8 ust. 2 ww. ustawy, jeżeli podatnicy wymienieni w ust. 1 pkt 6 nie zamierzają wykonywać działalności na rzecz byłych lub obecnych pracodawców, mogą do dnia rozpoczęcia działalności, o którym mowa w art. 7, zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika o korzystaniu z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku gdy podatnik lub spółka dokona sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub uzyska przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, traci prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ustawy opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub części przychody ze świadczenia usług wymienionych w załączniku Nr 2 do ustawy, tj. „Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług”.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że z możliwości opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyłączeni są podatnicy, rozpoczynający działalność, jeżeli działalność prowadzona jest w tym samym zakresie jak czynności wykonywane w ramach stosunku pracy. Istotnym jest przy tym, aby podatnik nie wykonywał usług w ramach działalności gospodarczej na rzecz podmiotu, który był jego pracodawcą w danym roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy. Ponadto, co do zasady, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, nie stosuje się do podatnika osiągającego w całości lub części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy.

W załączniku tym wymieniono usługi, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podano jednocześnie oznaczenie tych usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, przy czym nie zostały w nim ujęte usługi wspomagające chów i hodowlę zwierząt gospodarskich.

Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. c) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3% przychodów ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą, zaliczonych zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług do grupy 01.62.10.0.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy, pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza otworzyć działalność gospodarczą w zakresie doradztwa rolniczego, ze specjalizacją w zakresie dobrostanu zwierząt (PKWiU 01.62.10.0, PKD 01.62.Z). W planowanej działalności Wnioskodawca będzie świadczył usługi związane wyłącznie z dobrostanem zwierząt, głównie: przeprowadzanie audytów dobrostanowych, tworzenie i prowadzenie dokumentacji związanej z chowem i hodowlą, przystosowywanie gospodarstw do aktualnych przepisów. Jednym z odbiorców przyszłych usług będzie ubojnia trzody chlewnej, której właścicielem jest były pracodawca Wnioskodawcy, z którym łączył go stosunek pracy. Umowa o pracę dotyczyła innego zakresu obowiązków, mianowicie Wnioskodawca zatrudniony był na stanowisku kierownika zaopatrzenia i dystrybucji w okresie od 1 kwietnia 2010 do 30 czerwca 2015 r. Wnioskodawca zajmował się zamawianiem i kupowaniem wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych, pozyskiwaniem odbiorców, reprezentacją w relacjach z odbiorcami, nadzorem nad środkami transportu. W zakres przyszłych stosunków handlowych z byłym pracodawcą wejdą usługi takie, jak: opieka nad stadem trzody chlewnej (nadzór nad przetrzymywaniem, rozładunkiem, uśmiercaniem zwierząt), kontrola zewnętrznych środków transportu żywca wjeżdżających do zakładu, dbanie o higienę pomieszczeń, w których są przetrzymywane zwierzęta, nadzór nad przystosowaniem zakładu do wymogów weterynaryjnych.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że w ramach stosunku pracy Wnioskodawca nie wykonywał czynności, które będą wchodziły w zakres czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę w prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z powyższym, w opisanej sytuacji nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 6 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Jak już wskazano, opisane we wniosku usługi (PKWiU 01.62.10.0) nie są wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie wyłącza również świadczenie usług na rzecz członków rodziny. Podane we wniosku okoliczności nie wyłączają zatem możliwości opodatkowania przychodu Wnioskodawcy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Właściwą stawką ryczałtu – od uzyskiwanych przez Wnioskodawcę przychodów z usług mieszczących się w zakresie podanego grupowania – będzie, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. c) ww. ustawy, stawka 3% przychodu.

Przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku w kontekście zadanego pytania, w szczególności oparł się na podanym grupowaniu PKWiU. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Jeżeli zatem istniejący stan faktyczny różni się od opisu przedstawionego we wniosku, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Zastrzec również należy, że podmioty krajowe, pomiędzy którymi występują powiązania rodzinne, zawierając umowy między sobą powinny mieć na uwadze treść przepisów art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczących transakcji między podmiotami powiązanymi. Stosownie do treści art. 25 ust. 5 w związku z art. 25 ust. 1 i 4 ww. ustawy, jeżeli w wyniku m.in. powiązań rodzinnych pomiędzy podmiotami krajowymi zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podmiot nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały – dochody danego podmiotu oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.