IPPB1/4511-52/16-4/ES | Interpretacja indywidualna

Czy właściwe jest zastosowanie ww. stawki 3% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze sprzedaży w kwiaciarni oraz ww. stawki 8,5% od przychodów ewidencjonowanych z prowadzenia Agencji Pocztowej?
IPPB1/4511-52/16-4/ESinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. ryczałty
 3. stawki podatku
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Przepisy ogólne -> Podmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych -> Stawki ryczałtu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późń. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r, poz 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 18 stycznia 2016 r. (data wpływu 20 stycznia 2016 r.) uzupełniony pismem z dnia 4 lutego 2016 r. (data nadania 24 lutego 2016 r., data wpływu 25 lutego 2016 r.) na wezwanie z dnia 19 lutego 2016 r. Nr IPPB1/4511-52/16-2/ES (data nadania 19 lutego 2016 r., data odbioru 22 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie stawki podatku:

 • ze sprzedaży znaczków pocztowych – jest nieprawidłowe,
 • pozostałym zakresie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie stawki podatku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Od października 2013 r. Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą - kwiaciarnia. Ponadto od października 2015 r. zawarła umowę agencyjną z X. w ramach której przyjmuje listy, paczki, wpłaty na rachunki bankowe, sprzedaje znaczki i towary handlowe takie jak koperty, książki korespondencji itp. Uzyskane pieniądze z usług pocztowych codziennie oddaje i rozlicza z Y. Co miesiąc wystawia na rzecz X. rachunek dotyczący wynagrodzenia za wykonywaną pracę w Agencji Pocztowej na kwotę prowizji wg poszczególnianych usług. Od działalności w kwiaciarni (PKD 47.76.Z) Wnioskodawczyni opłaca podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 3%. Z prowadzenia Agencji Pocztowej (53.10.Z) opłaca podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5%

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy właściwe jest zastosowanie ww. stawki 3% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze sprzedaży w kwiaciarni oraz ww. stawki 8,5% od przychodów ewidencjonowanych z prowadzenia Agencji Pocztowej...

Zdaniem Wnioskodawczyni, z tytułu prowadzenia Agencji Pocztowej powinna płacić zryczałtowany podatek 8,5 %, natomiast od sprzedaży kwiatów zryczałtowany podatek 3 %.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie stawki podatku:
 • ze sprzedaży znaczków pocztowych jest nieprawidłowe,
 • pozostałym zakresie jest prawidłowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z póżn. zm.) - ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Podkreślić należy, iż u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek określonych w art. 8 ww. ustawy.

Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z tym przepisem ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

8,5 %:

 1. przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a,
 2. przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy,
 3. przychodów związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0),
 4. przychodów ze świadczenia usług wychowania przedszkolnego (PKWiU 85.10.10.0),
 5. przychodów ze świadczenia usług związanych z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody (PKWiU 91.04.1),
 6. przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,
 7. prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,
 8. prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy,
 9. przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 i 12 ustawy o podatku dochodowym (art. 12 ust.1 pkt 3 ustawy),

5,5%:

 1. przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,
 2. uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów,
 3. przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym (art.12 ust.1 pkt 4 ustawy),

3,0% przychodów:

 1. z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 2. z działalności usługowej w zakresie handlu,
 3. ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą (PKWiU 01.62.10.0),
 4. z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów,
 5. o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 5-10 ustawy o podatku dochodowym,
 6. z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat, będących:
  • środkami trwałymi podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, nie przekracza 1.500 zł,
  • składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,

Jeżeli podatnik obowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów prowadzi działalność, z której przychody są opodatkowane różnymi stawkami określonymi w ust. 1, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności, pod warunkiem że ewidencja przychodów jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności. W razie gdy podatnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie prowadzi ewidencji w sposób zapewniający ustalenie przychodów dla każdego rodzaju działalności, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów, z tym że w przypadku osiągania również przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ryczałt wynosi 20% albo 17%, w przypadku osiągania również przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 (art. 12 ust. 3 ww. ustawy).

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi kwiaciarnię oraz w usługi agencyjne świadczone na rzecz X.

Mając zatem na uwadze opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że:

 • uzyskane przez Wnioskodawczynię prowizyjne wynagrodzenie z działalności handlowej w zakresie sprzedaży znaczków pocztowych opodatkowane jest 5,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w myśl art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • pozostała część prowizyjnego wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług na rzecz X. podlega opodatkowaniu stawką ryczałtu 8,5% od przychodów ewidencjonowanych,
 • uzyskane przychody z działalności kwiaciarni podlegają opodatkowaniu stawką ryczałtu 3% od przychodów ewidencjonowanych w myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b) ww. ustawy.

Nieprawidłowość stanowiska przedstawionego we wniosku polega zatem na błędnym określeniu stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla usług świadczonych na rzecz X., albowiem jak wskazano powyżej wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nie zależy od odbiorcy tych usług lecz wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zatem przychód uzyskany w związku z wykonaniem usług na rzecz X. nie będzie podlegać opodatkowaniu wyłącznie stawką ryczałtu 8,5% jak podaje Pani we wniosku. Do przychodów z działalności handlowej w zakresie sprzedaży znaczków pocztowych, należy zastosować stawkę 5,5%, a według stawki 8,5% będą opodatkowane wyłącznie przychody z pozostałej części prowizyjnego wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług na rzecz X.

Prawidłowo natomiast stwierdzono, iż ryczałt od przychodów z działalności usługowej w zakresie sprzedaży detalicznej wynosi 3% od przychodów ewidencjonowanych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.